Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Fastighets­kapital­förvaltning Ab

Vi förvaltar ansvarsfullt våra placeringskunders fastighetstillgångar. Vi erbjuder högklassiga affärslokaler och bostäder enligt våra hyreskunders behov. Vi förvaltar i Finland tillgångar på cirka tre miljoner euro och en fastighetsstock some är cirka en miljon kvadratmeter.

Presentation

Vi producerar de bästa fastighetsplacerings- och fastighetsledningstjänsterna för våra kunder

Vår styrka ligger i vår djupa förståelse av fastigheter som placeringsobjekt och våra hyreskunder som användare av fastighetstjänster.

Detta möjliggör ett optimalt förhållande mellan avkastning och risk för våra placerarkunder, effektiva lokaler och affärslokaler som stöder affärsverksamheten samt hem som passar för hyreskundernas livssituationer.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab
Besöksadress: Norrskensgränden 1, Esbo (Hagalund)
Postadress: 02010 LOKALTAPIOLA
tfn 09 4531
fax 0291232915
våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)lokaltapiola.fi

FO-nummer 2074151-9
Nätfakturaadress 003720741519
Operatörens kod BAWCFI22

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola-gruppens förvaltningsprinciper och -modell

I förvaltningen av LokalTapiola-gruppens bolag iakttas god förvaltning, som grundar sig på lagstiftningen som gäller finans- och försäkringsbranschen, på föreskrifter och anvisningar som Finansinspektionen utfärdat och i tillämpliga delar på gällande corporate governance-rekommendationer. God förvaltning har som mål att säkerställa framförallt ägarstyrningens funktion och verksamhetens genomskinlighet.

LokalTapiola-gruppens förvaltningsmodell bygger på ömsesidighet. Delägare i LokalTapiola-gruppens försäkringsbolag är försäkringstagarna samt i LokalTapiola regionbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag även garantiandelsägarna.

I de ömsesidiga försäkringsbolagen blir försäkringstagarna delägare direkt när försäkringen tecknas, utan tilläggsplacering i bolaget. Garantiandelarna, i bolag som har sådana, ägs av de andra ömsesidiga försäkringsbolagen i gruppen. Alla aktier i LokalTapiola-gruppens aktiebolag inom finansbranschen samt i bolaget för fastighetsplaceringar ägs av de andra bolagen i gruppen.

På grund av den ömsesidiga bolagsformen och den breda ägarbasen har förvaltningsråden en viktig roll och övervakningsuppgift i bolagen, vilket avviker från börsnoterade bolag. Förvaltningsrådet väljer bl.a. styrelsemedlemmar och beslutar om åtgärder som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av bolagets verksamhet.

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings ägare

Bolagets aktiekapital är 233 220 € och det fördelas på 10 110 aktier. Bolagets aktiestock ägs av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab.

Styrelsen

Styrelsens uppgifter

  • Svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad.

  • Svarar för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

  • Fastställer bl.a. bolagets strategiplan och verksamhetsprinciper, årliga verksamhetsplaner och budget samt övervakar genomförandet av dem. Den fastställer även placeringsplanen och riskhanteringsplanen.

  • Utveckling av tjänster för ägarkunder.Styrelsen bedömer regelbundet sin verksamhet genom ett årligt utvärderings- och utvecklingssamtal som utgår från ett sammandrag av skriftliga utvärderingsenkäter.

Styrelsens sammansättning och sammanträden

Styrelsen för LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning har 3 medlemmar vars mandatperiod är ett år.

Styrelsen för LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning sammanträdde 13 gånger år 2023. Vid sammanträdena deltog 100,00 % av de ordinarie ledamöterna. Till de styrelsemedlemmar som inte är anställda inom LokalTapiola-gruppen eller som är anställda inom LokalTapiola-gruppens regionbolag, betalas ett mötesarvode på 250 € per möte samt ett månadsarvode på 700 €. För arvodena betalas ArPL-avgift. Till övriga styrelsemedlemmar som är anställda inom LokalTapiola-gruppen betalas inte separata månads- eller mötesarvoden för styrelsearbetet.

Styrelseledamöter

Född 1974

Filosofie magister, SGF, eMBA, AMP

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, verkställande direktör 12/2020–

Förtroendeuppdrag

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelsens ordförande 1/2022

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab, styrelsens ordförande 1/2022

Seligson & Co Fondbolag Abp, styrelsens vice ordförande 4/2014–

Tidigare uppgifter

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, vice verkställande direktör 10/2018– 1/2020 (Affärsverksamheten inom sparande och placerande)

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, placeringsdirektör 5/2012–2/2019 (Bolagsgruppens balanshantering, placeringsverksamhet)

ING Insurance, insurance risk officer 2011–2012

Tapiola-gruppen, avdelningschef hantering av marknadsrisker 2004–2011

Tapiola-gruppen, aktuarie 2000–2004

Född 1965

Ekonomie magister, Försäkringsexamen, CEFA

LokalTapiola Kapitalförvaltning: Direktör, portföljförvaltning och ESG, chefsuppgifter, 2016

Medlem i allokeringskomittén, 2007–

Förtroendeuppdrag

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 1/2022

Tidigare uppgifter

LokalTapiola Kapitalförvaltning, medlem i ledningsgruppen 2007–2021

LokalTapiola Kapitalförvaltning, biträdande direktör 2007–2016

LokalTapiola Kapitalförvaltning, aktieplaceringschef 2004–2007

LokalTapiola Kapitalförvaltning, senior kapitalförvaltare 2001–2004

Tapiola Värdepappersenheten, värdepapperschef 1999–2000

Tapiola Värdepappersenheten, portföljförvaltare 1998–1999

Alma Vakuutus, Run-Off -regionchef 1995–1998

Alma Vakuutus, skadesakkunning 1993–1995

Alma Vakuutus, skadeassistent 1991–1993

Född 1965

Diplomingenjör, SGF försäkringsmatematikers examen

LokalTapiola Kapitalförvaltning: Ekonomidirektör, 2021–

Förtroendeuppdrag

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 1/2022 –

Tidigare uppgifter

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder, verkställande direktör, 2020–2021

LokalTapiola Kapitalförvaltning, utvecklings- och ekonomidirektör, 2019

Liv-Tapiola, Företagens Liv-Tapiola, LokalTapiola Livbolag:

  • vice verkställande direktör 2008–2019

  • verkställande direktörens ställföreträdare 2008–2018

  • direktör med ansvar för försäljning och kanaler 2016–2019

  • direktör med ansvar för ekonomin, 2008–201

Liv-Tapiola, ansvarig matematiker, direktör för aktuarietjänster, 2005–2008

Liv-Tapiola, matematiker, 1998–2004

VTT Informationsteknik, forskare, projektchef, 1995–1997

Verkställande direktör

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Tjänsteförrättande verkställande direktör av LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning är Vesa Eskoli.

Revisor

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings revisorer

Ordinarie revisor är KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning, som till huvudansvarig revisor utsett Timo Nummi, CGR.

Revisorsarvoden

Till revisorn betalas arvode enligt faktura som bolaget godkänt. Arvoden som betalats till revisorn för föregående år anges i noterna till bokslutet.