<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Savo

LokalTapiola Savo är ett försäkringsbolag som ägs av sina 65 000 kunder i Savolax. För att betjäna dem har vi över 100 proffs från finansområdet hos oss. I 150 år har vårt huvudsakliga mål varit att trygga våra ägarkunders liv och verksamhet.

Presentation

Din lokala partner i livstrygghet

LokalTapiola Savo erbjuder sina kunder skade- och livförsäkringar samt placerings- och spartjänster. Vi erbjuder även pensionsförsäkringstjänster.

LokalTapiola Savo ägs av sina kunder. Det innebär att kunderna har verkliga och effektiva kanaler att påverka och rätt att delta i regionbolagets bolagsstämma. På bolagsstämman väljer det ömsesidiga bolagets ägarkunder förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet väljer styrelsen.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Savo Ömsesidigt Försäkringsbolag
Puutarhakatu 6
70300 KUOPIO
FO-nummer 1759597-9

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola Savo Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Savo är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen för LokalTapiola Savo följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs om förvaltningsprinciper.

LokalTapiola har utarbetat en arvodesrekommendation på koncernnivå, vars aktualitet och genomförande granskas årligen (av koncernens arvodesarbetsgrupp). LokalTapiola Savo följer arvodesrekommendationen. Medlemmar i LokalTapiola Savos förvaltningsorgan har rätt till personalrabatter i LokalTapiola Savo.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Katri Nikkinen, ordförande, personalchef, Kuopio, 2020–2023
Jari Kauhanen, verksamhetsledare, Leppävirta, 2018–2021
Jusa Ahtonen, servicechef, Kuopio, 2019–2022
Petteri Heimonen, verkställande direktör, företagare, Kuopio, 2018–2021
Tiia Lehikoinen, EM-studerande, Kuopio, 2020–2023
Anu Häiväläinen, näringsombudsman, Siilinjärvi, 2019–2022
Vuokko Haikonen, företagare, Tuusniemi, 2020–2023
Matti Kauhanen, lantbrukare, Pieksämäki, 2019–2022
Noora Kivi, verkställande direktör, Kuopio, 2020–2023
Pasi Kuivalainen, försäljnings- och kundchef, Kuopio, 2020–2023
Ville Miskala, verkställande direktör, Kuopio, 2018–2021
Timo Männikkö, verkställande direktör, Varkaus, 2020–2023
Risto Nousiainen, lantbrukare, Pielavesi, 2018–2021
Karoliina Partanen, advokat, Kupio, 2021–2024
Jarno Pylkkänen, verkställande direktör, Kuopio, 2020–2023
Matti Rönkkö, verkställande direktör, Pielavesi, 2019–2022
Ari Saavalainen, ekonomichef, Varkaus 2021–2024
Vesa Saramäki, verkställande direktör, Kuopio, 2019–2022
Anna-Liisa Tuhkanen, närvårdare, Keitele 2021–2024
Karoliina Viljakainen-Eklund, lant- och skogsbruksföretagare, närvårdare, Jorois, 2019–2022

Utnämningsutskottet

Bolaget har ett utnämningsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Utnämningsutskottets uppgift är att bereda val av personer till bolagets ledningsorgan och att lägga fram förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Dessutom bereder och lägger utnämningsutskottet fram nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets representanter och kandidater till styrelserna för andra bolag som hör till LokalTapiola-gruppen.

Utnämningsutskottets medlemmar

Jari Kauhanen
Katri Nikkinen
Karoliina Viljakainen-Eklund
Matti Rönkkö
Ville Miskala

Styrelsen och VD

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Verkställande direktör är Antti Pulkkanen.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Suvi Honkanen, ordförande, personalchef, Kuopio
Jani Bäck, vice ordförande, kunder och verksamhet, Siilinjärvi
Lauri Kerman, EM, Kuopio
Juha Partanen, lantbrukare, Pielavesi
Satu Keskitalo-Makkonen, verkställande direktör, Kuopio
Tarja Pöyhönen, verkställande direktör, Suonenjoki