Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Savo

LokalTapiola Savo är ett försäkringsbolag som ägs av sina 65 000 kunder i Savolax. För att betjäna dem har vi över 100 proffs från finansområdet hos oss. I 150 år har vårt huvudsakliga mål varit att trygga våra ägarkunders liv och verksamhet.

Presentation

Din lokala partner i livstrygghet

LokalTapiola Savo erbjuder sina kunder skade- och livförsäkringar samt placerings- och spartjänster. Vi erbjuder även pensionsförsäkringstjänster.

LokalTapiola Savo ägs av sina kunder. Det innebär att kunderna har verkliga och effektiva kanaler att påverka och rätt att delta i regionbolagets bolagsstämma. På bolagsstämman väljer det ömsesidiga bolagets ägarkunder förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet väljer styrelsen.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Savo Ömsesidigt Försäkringsbolag
Puutarhakatu 6
70300 KUOPIO
FO-nummer 1759597-9

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola Savo Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Savo är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen för LokalTapiola Savo följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs om förvaltningsprinciper.

LokalTapiola har utarbetat en arvodesrekommendation på koncernnivå, vars aktualitet och genomförande granskas årligen (av koncernens arvodesarbetsgrupp). LokalTapiola Savo följer arvodesrekommendationen. Medlemmar i LokalTapiola Savos förvaltningsorgan har rätt till personalrabatter i LokalTapiola Savo.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Nikkinen Katri, vice ordförande, ordförande, personalchef, Kuopio, 2023–2026
Miskala Ville, verkställande direktör, Kuopio, 2021–2024
Ahonen Heidi, ledande finansexpert, Kuopio, 2024–2027
Ahtonen Jusa, servicechef, Kuopio, 2022–2025
Haikonen Vuokko, företagare, Tuusniemi, 2023–2026
Hartikainen Mika, lantbrukare, Laukkala, 2024–2027
Heimonen Petteri, verkställande direktör, företagare, Kuopio, 2021–2024
Häiväläinen Anu, näringsombudsman, Siilinjärvi, 2022–2025
Kauhanen Jari, verksamhetsledare, Leppävirta, 2021–2024
Kauhanen Matti, lantbrukare, Pieksämäki, 2022–2025
Kinnunen Juha, doktorand, lärare, Siilinjärvi, 2023–2026
Kivi Noora, verkställande direktör, Kuopio, 2023–2026
Kuivalainen Pasi, försäljnings- och kundchef, Kuopio, 2023–2026
Lehikoinen Tiia, EM-studerande, Kuopio, 2023–2026
Markkanen Anni, ekospecialist, företagare, Suonenjoki, 2023–2026
Männikkö Timo, verkställande direktör, Varkaus, 2023–2026
Pylkkänen Jarno, verkställande direktör, Kuopio, 2023–2026
Rönkkö Matti, verkställande direktör, Pielavesi, 2022–2025
Saavalainen Ari, ekonomichef, Varkaus, 2021–2024
Saramäki Vesa, verkställande direktör, Kuopio, 2022–2025
Sundman Essi, verkställande direktör, Kuopio, 2023–2026
Viljakainen-Eklund Karoliina, lant- och skogsbruksföretagare, närvårdare, Jorois, 2022–2025

Utnämningsutskottet

Bolaget har ett utnämningsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Utnämningsutskottets uppgift är att bereda val av personer till bolagets ledningsorgan och att lägga fram förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Dessutom bereder och lägger utnämningsutskottet fram nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets representanter och kandidater till styrelserna för andra bolag som hör till LokalTapiola-gruppen.

Utnämningsutskottets medlemmar

Miskala Ville, vice ordförande
Nikkinen Katri
Rönkkö Matti
Viljakainen-Eklund Karoliina
Kivi Noora
Heimonen Petteri

Styrelsen och VD

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Verkställande direktör är Antti Pulkkanen.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Bäck Jani, vice ordförande, kunder och verksamhet, Siilinjärvi
Keskitalo-Makkonen Satu, verkställande direktör, Kuopio
Pöyhönen Tarja, verkställande direktör, Suonenjoki
Kerman Lauri, EM, Kuopio
Väätäinen Olli, verkställande direktör, Kuopio, 2024–2026
Pusa Soile, verkställande direktör, vice domareswaqw, Kuopio, 2024–2027