Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Pohjoinen

LokalTapiola Pohjoinen är ett skadeförsäkringsbolag som ägs till 100 % av sina kunder och som erbjuder en heltäckande livstrygghet. Vi betjänar våra person-, lantbruks- och företagskunder personligen och lokalt. Vi är ett av LokalTapiola-gruppens 19 självständiga regionbolag.

Presentation

Din lokala partner i livstrygghet

LokalTapiola Pohjoinen erbjuder sina kunder tjänster inom säkerhet, hälsa och ekonomi. Via oss har våra kunder tillgång till heltäckande tjänster inom skade- och livförsäkring, sparande och placerande samt pensionsförsäkringar.

LokalTapiola Pohjoinen ägs av sina kunder. Det innebär att kunderna har verkliga och effektiva kanaler att påverka och rätt att delta i regionbolagets bolagsstämma. På bolagsstämman väljer det ömsesidiga bolagets ägarkunder förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet väljer styrelsen.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Pohjoinen Ömsesidigt Försäkringsbolag
Kirkkokatu 9
90100 ULEÅBORG
FO-nummer 2235550-7

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola Pohjoinen Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Pohjoinen är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen för LokalTapiola Pohjoinen följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs mer om förvaltningsprinciper.

LokalTapiola har utarbetat en arvodesrekommendation på koncernnivå, vars aktualitet och genomförande granskas årligen (av koncernens arvodessarbetsgrupp). LokalTapiola Pohjoinen följer arvodesrekommendationen.

Medlemmar i LokalTapiola Pohjoinens förvaltningsorgan har rätt till personalrabatter i LokalTapiola Pohjoinen.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Tuomo Tamminen, ordförande, lantbrukare, Brahestad
Silja Mikkola, vice ordförande, Kannus
Maija Aalto, sjukskötare, Kempele
Ville Bräysy, studierektor, TyrnäväPaula Haapakoski, sjukhusapotekare, Ylivieska
Auri Haataja, Pudasjärvi
Merja Hammar, evenemangssekreterare, Brahestad
Timo Heikkilä, Toholampi
Hanna Honkamäkilä, chef för internationella ärenden, Kiiminki
Sakari Huikuri, verkställande direktör, Uleåborg
Tapio Iinatti, biträdande fängelsedirektör, Uleåborg
Jari Isotalus agrolog, landsbygdsombudsman, Alavieska
Antti Koistinen, projektchef, Utajärvi
Jukka Koivuoja, Kalajoki
Jouni Koskinen, Kaustby
Sirpa Laitinen, organisationsagrolog, Kärsämäki
Jouni Laukka, verkställande direktör, Nivala
Markku Lumiaho, lantbrukare, Brahestad
Vesa Nuolioja, chef, Uleåborg
Kari Ojala, lantbrukare, Kalajoki
Juhani Pihlajamaa, arbetsledare, Nivala
Marko Puhto, verkställande direktör, Sievi
Harri Rautio, säljare, Kempele
Antti Sahipakka, Perho
Jarmo Sillanpää, Halsua
Matti Träskelin, Uleåborg
Susanna Tuikka, Lestijärvi
Pentti Vaara, byggnadsingenjör, Uleåborg
Piia Vähäsalo, företagare, Brahestad
Jukka Vänttilä, lektor, Haukipudas
Teemu Hostikka, vastaava tuottaja, företagare, Muonio
Piia Ruhkala, verkställande direktör, företagare, Kalajoki

Förvaltningsrådets ordförande får ett månadsarvode på 700 € och vice ordföranden 250 €. Ordföranden för förvaltningsrådet, vice ordföranden och medlemmarna får ett mötesarvode på 450 € per förvaltningsrådsmöte. Förvaltningsrådet sammanträder i regel två gånger om året.

Utnämningsutskottet

Bolaget har ett utnämningsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 2–4 andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Utnämningsutskottets uppgift är att bereda val av personer till bolagets ledningsorgan och att lägga fram förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Dessutom bereder och lägger utnämningsutskottet fram nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets representanter och kandidater till styrelserna för andra bolag som hör till LokalTapiola-gruppen.

Utnämningsutskottets medlemmar

Ville Bräysy
Hanna Honkamäkilä
Jukka Koivuoja
Silja Mikkola
Tuomo Tamminen

Styrelsen och VD

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Verkställande direktör för LokalTapiola Pohjoinen är Veli Rajakangas.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Kimmo Hyvärinen, ordförande, verkställande direktör
Virpi Martikainen, vice ordförande, verkställande direktör
Jussi Patopuro, verkställande direktör
Kati Peltomaa, placeringsdirektör
Essi Kiuru, förvaltningsdirektör
Tiina Haanpää, verkställande direktör

Mötesarvodet för styrelseordförande är 1 750 €, mötesarvode för styrelsens viceordförande är 750 € mötesarvode för styrelseledamot 550 €. Mötesarvodet för styrelseordförande, vice ordförande och styrelseledamöter är 750 € per styrelsemöte. Styrelsen sammanträder i regel 11 gånger per år.

Ledning

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet. I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Utöver den verkställande direktören ansvarar även följande personer för LokalTapiola Pohjoinens verksamhet och ersättningsverksamhet:

Personkundsverksamhet, chief business officer Markus Seppänen
Företagskunds- och lantbruksverksamhet, chief business officer Vesa Riihimäki
Ersättningsverksamhet och riskhantering, ersättningschef Kirsi Harri
Ekonomi, förvaltning och placeringsverksamhet, förvaltningsdirektör Arto Turunen
Marknadsföring, kommunikation och hållbarhet, marknadsförings- och kommunikationschef Liisa Humalamäki
Personal- och utvecklingschef Hannu Ikonen