Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa

Vi har nöjet att hälsa dig välkommen som kund i ditt eget regionbolag! Vi betjänar dig ännu bättre och mera lokalt i ditt eget regionbolag, LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa.

Presentation

Information om oss

LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa tillhandahåller skade- och livförsäkringar samt tjänster för placeringar och sparande. Genom oss får du också pensionsförsäkringar och banktjänster.

LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa ägs av sina kunder. Med detta avses att kunderna har tillgång till verkliga och fungerande kanaler för påverkan samt rätt att delta på regionbolagets bolagsstämma. På bolagsstämman väljer det ömsesidiga bolagets kunder medlemmarna i förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet väljer styrelsen.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag
Kauppakatu 5
60100 SEINÄJOKI
FO-nummer 0178281-7
Nätfakturaadress 003701782817Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs mer om förvaltningsprinciper.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Esko Lehtimäki, ordförande, utbildningschef, Östermark
Juha Yli-Kesäniemi, företagare, Lehtimäki
Esa Eloranta, lektor, skogsbruksingenjör, Ähtäri
Minna Haavisto, landsbygdsföretagare , Jurva
Marianne Hanhimäki, jordbrukare, Kauhava
Jari Hellinen, säljare, Härmä
Teijo Iivari, grundskolelärare, Storkyro
Ville Ikola, styrelseordförande, Lappo
Maarit Järvilehto, klasslärare, jordbrukare, Ikkeläjärvi
Johannes Karhu, fastighetsförvaltare, Seinäjoki
Juha-Pekka Keisala, företagare, Soini
Miia Kiviluoto, eknomidirektör, EM, Isokyrö
Eeva Kolonen, kator, Master of Arts, Alajärvi
Janne Koskimäki, lantbrukare, Evijärvi
Paula Kurikka-Oja, lantbruksföretagare, ungdoms- och fritidsledare, Jalasjärvi
Sanna Latvala, service rådgivare, Jalasjärvi
Jari Laukkonen, jordbrukare, Kortesjärvi
Tarja Laurila, byggnadsingenjör (YH), Ala-Seppä
Aulis Luoma, jordbrukare/maskinförare, Ala-Seppä
Minna Mäntylä, sjukskötare, Voltti
Marko Peräsaari, landsbygdsföretagare, Karijoki
Timo Pihlaja, jordbrukare, lantbrukstekniker, Kauhajoki
Aki Raitala, företagare, SVM Seinäjoki
Hannu Riihioja, advokat, vicehäradshövding, Seinäjoki
Juhani Suojaranta, agronom, lektor, landbrukare, Alastaipale
Timo Tuuri, fysioterapeut, ekonomi, Ilmajoki
Antti Valkonen, företagare, MKT, tekn. stud., Seinäjoki
Elina Varamäki, vice rektor, docent, Seinäjoki
Tuomo Varsamäki, landsbygschef, agrolog YH, Kauhajoki
Ilpo Vasalampi, företagare, ingenjör (YH), Vindala
Sari Vuolle, försäljningschef, Alavus

Nomineringsutskottet

Bolaget har ett nomineringsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Nomineringsutskottets uppgift är att förbereda personvalen för bolagets förvaltningsorgan och ge förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Därtill förbereder och ger nomineringsutskottet nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets företrädare och dess kandidater till positioner i förvaltningsorgan för andra bolag inom LokalTapiola-gruppen.

Medlemmar i nomineringsutskottet

Marianne Hanhimäki
Esko Lehtimäki
Juha Yli-Kesäniemi

Styrelsen och VD

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

LokalTapiola Etelä-Pohjanmaas verkställande direktör är Juha Antikainen.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelsens sammansättning

Yrjö Ojaniemi, ordförande, verksamhetsdirektör, Lappo
Ossi Tuomela, vice ordförande, vd, Seinäjoki
Maija Ala-Nikkola, vicehäradshövding, företagare, Kurikka
Jukka Joensuu, produktchef, agrolog, Alajärvi
Liisa Lähdesmäki, landsbygdföretagare, motionsrådet, Seinäjoki
Jouni Mäenpää, vd, projektchef, ingenjör (YH), Kauhava
Hannu Mäkelä, VD, LKV, Kauhajoki
Johanna Ratia, vd, Kauhava
Raimo Sarajärvi, företagare, Seinäjoki