Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Pirkanmaa

Vi är ett lokalt livstrygghetsföretag som ägs av över 100 000 av våra kunder och vi har rötter som sträcker sig mer än 150 år tillbaka i tiden. Vi är ett av LokalTapiola-gruppens nitton självständiga regionbolag. Vi betjänar person-, företags- och lantbrukskunder på 13 kontor i Birkaland. Våra mer än 100 livstrygghetsexperter är här för att hjälpa dig på plats, online och via telefon. Välkommen att besöka oss!

Presentation

Din lokala partner i livstrygghet

LokalTapiola Pirkanmaa erbjuder sina ägarkunder skade- och livförsäkringar samt placerings- och spartjänster inom ett område som omfattar 15 kommuner. Vi erbjuder även pensionsförsäkringstjänster. I vår verksamhet vill vi satsa på branschens bästa kundservice och livstrygghet genom hela livet.

Tillsammans med invånarna i området och andra aktörer arbetar vi för ett tryggt liv, en sund närmiljö och ett välmående samhälle. Vi använder våra resultat för att främja livskraften och välbefinnandet hos människorna i området samt för att utveckla våra tjänster. Som ett oberoende regionbolag är vi en betydande aktör såväl som lokal arbetsgivare, skattebetalare och kund genom den trygghet och ersättning vi tillhandahåller.

LokalTapiola Pirkanmaa är ett försäkringsbolag som baserar sig på en ömsesidig bolagsform, dvs. det ägs av sina kunder. Det innebär att kunderna har verkliga och effektiva kanaler att påverka och rätt att delta i regionbolagets bolagsstämma. På bolagsstämman väljer det ömsesidiga bolagets ägarkunder förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet väljer styrelsen.

Regionbolagets historia

LokalTapiola Pirkanmaa har föregåtts av tiotals bolag och många fusioner varav den senaste var fusionen mellan Lokalförsäkring och Tapiola år 2012. Tapiolas rötter finns i Brandstodsbolaget som grundades år 1857. LokalTapiola Pirkanmaas rötter anses sträcka sig över 150 år tillbaka i tiden till år 1865 då man grundade Ruoweden pitäjän erinäinen Paloapuyhdyskunta.

Läs mer om vår historia (pdf på finska) .

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Pirkanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag
Itsenäisyydenkatu 11
33500 TAMMERFORS
FO-nummer 0205843-3

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola Pirkanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Pirkanmaa är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen för LokalTapiola Pirkanmaa följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs mer om förvaltningsprinciper.

LokalTapiola har utarbetat en arvodesrekommendation på koncernnivå, vars aktualitet och genomförande granskas årligen (av koncernens arvodessarbetsgrupp). LokalTapiola Pirkanmaa följer arvodesrekommendationen.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Leena Sulonen, ordförande, försäljningschef, Tammerfors 2023-2026
Minna Ojanen, 1. vice ordförande, företagare, Tammerfors 2021-2024
Jukka Niittyoja, 2. vice ordförande, lantbruksföretagare, Ylöjärvi 2022-2025

Riku Elovirta, skogsbruksingenjör, Nokia 2023-2026
Pekka Haapakanni, överkonstapel, Sastamala 2022-2025
Jari-Vesa Isokotamäki, läkare, Ylöjärvi 2021-2024
Juha Kallio, verksamhetsledare, Tammerfors 2022-2025
Leo Kinnunen, skogsrådgivare, Tammerfors 2021-2024
Tapani Kivini, företagare, Tammerfors 2023-2026
Tarja-Riitta Koskinen, jordbrukare, Juupajoki 2022-2025
Jari Kukko, vicehäradshövding, Lempäälä 2022-2025
Jani Körhämö, viltchef, Pälkäne 2021-2024
Jussi Liemola, företagare, Sastamala 2021-2024
Pasi Lindroos, förtroendevald i LähiTapiola Pirkanmaa, Sastamala 2022-2025
Tiina Linnainmaa, lantbruksföretagare, Tavastkyro, 2022-2025
Taru Luomajärvi, student, Ylöjärvi 2022-2024
Mika Myllymaa, företagare, Kiikoinen 2022-2025
Marja Mäkinen, verkställande direktör, Virdois 2021-2024
Milla Nyberg, tjänstechef, Orivesi 2023-2026
Iina Peltomäki, student, Tammerfors 2023-2026
Heikki Penttilä, jordbrukare, Pälkäne 2022-2025
Arto Pirttilahti, Mänttä-Vilppula 2021-2024
Panu Raipia, teaterdirektör, Tammerfors 2023-2026
Heikki Rantanen, forsknings- och utvecklingsdirektör, Kihniö 2022-2025
Heidi Rytky, museidirektör, Urjala 2021-2024
Jenni Saarinen, förtroendevald i LähiTapiola Pirkanmaa, Kangasala, 2022-2024
Aku Sajakorpi, skådespelare-sångare, Tammerfors 2023-2026
Antti Sarvana, skogsbruksingenjör, Ruovesi 2021-2024
Kimmo Sirainen, verkställande direktör, Nokia 2022-2025
Olli Suurkari, optiker, företagare, Birkala 2023-2026
Eero Teivaala, advokat, Siivikkala 2023-2026
Juha-Pekka Toukola, lantbruksföretagare, Sahalahti 2023-2026

Månadsarvodet för förvaltningsrådets ordförande är 700 €. Ordföranden för förvaltningsrådet, vice ordföranden och medlemmarna får ett mötesarvode på 450 € per förvaltningsrådsmöte. Förvaltningsrådet sammanträder i regel tre gånger om året.

Utnämningsutskottet

Bolaget har ett utnämningsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 3 andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Utnämningsutskottets uppgift är att bereda val av personer till bolagets ledningsorgan och att lägga fram förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Dessutom bereder och lägger utnämningsutskottet fram nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets representanter och kandidater till styrelserna för andra bolag som hör till LokalTapiola-gruppen.

Utnämningsutskottets medlemmar

Jukka Niittyoja
Heidi Rytky
Eero Teivaala
Tiina Linnainmaa
Leena Sulonen
Minna Ojanen

Styrelsen och VD

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Verkställande direktör för LokalTapiola Pirkanmaa är Minna Metsälä.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Jouni Perttula, ordförande, FöM, EMBA, HHJ, HHJ PJ, direktör för riskhantering och säkerhet, Sastamala
Susa Nikula, vice ordförande, PeM, HHJ, personaldirektör, Helsingfors
Timo Jaakkola, AFM, agronom, HHJ, verkställande direktör, Sastamala
Antti Kolkka, JK, VH, direktör för juridiska ärenden, Tammerfors
Mikko Kuitunen, DI, styrelseproffs, Tammerfors
Teija Kulmala, MD, EMBA, HHJ, konsult inom hälsobranschen, Kangasala
Miikka Seppälä, EM, HHJ, verkställande direktör, Ylöjärvi

Mötesarvodet för styrelseordförande är 1 500 €, mötesarvode för styrelsens viceordförande är 700 € mötesarvode för styrelseledamot 500 €. Mötesarvodet för styrelseordförande, vice ordförande och styrelseledamöter är 700 € per styrelsemöte. Styrelsen sammanträder i regel 11 gånger per år.