Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Vellamo

LokalTapiola Vellamo är ett av 19 regionala ömsesidiga försäkringsbolag i LokalTapiola-gruppen. Vi är ett lokalt livstrygghetsbolag som ägs av över 110 000 av våra kunder. Vi betjänar privat-, företags- och lantbrukskunder på sju kontor inom vårt verksamhetsområde. Våra mer än 130 livstrygghetsexperter betjänar dig i ditt län, på kontoren, i nättjänsten, chatten och via telefon. Vi betjänar dig personligen i en servicekanal som du väljer. Välkommen att sköta livstrygghetsärenden med oss!

Presentation

Din lokala partner i livstrygghet

Vår grundläggande uppgift är att erbjuda våra ägarkunder inom Vellamo-området trygghet i deras liv och affärsverksamhet. Via oss har våra kunder tillgång till heltäckande tjänster inom skade- och livförsäkring, sparande och placerande samt pensionsförsäkringar.

Vi är ett företag som ägs av våra kunder – inte av externa investerare. Tillsammans med invånarna i området och andra aktörer arbetar vi för ett tryggt liv, en sund närmiljö och välmående samhälle.

Vi använder våra resultat för att främja livskraften och välbefinnandet hos människorna i området samt för att utveckla våra tjänster. Vi är en betydande aktör både som lokal arbetsgivare, skattebetalare och genom den trygghet och ersättning vi ger våra kunder.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Vellamo Ömsesidigt Försäkringsbolag
Aleksanterinkatu 10
15110 LAHTIS
FO-nummer 0282283-3

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola Vellamo Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Vellamo är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen för LokalTapiola Vellamo följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs mer om förvaltningsprinciper.

Förvaltningsrådet

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Marja Alastalo, lantbruksföretagare, timlärare, Oitti
Manu Backman, företagare, CEO, Kausala
Mirka Ertoila, marknadsföringsassistent, Lahtis
Sini Forsblom, informatör, Riihimäki
Timo Hannonen, skogsspecialist AFM, Hollola
Iisa Heinola, marknadsföringschef, Vääksy
Maarit Helkala, lantbruksföretagare, utbildare, Kouvola
Timo Jurkkola, servicechef, Kouvola
Sari Jussila, agrolog (YH), projektledare, Vierumäki
Lasse Järvinen, produktchef, HHJ, Lahtis
Hannu Kaasinen, företagare, Lahtis
Helena Kirtola, fysioterapeut, Kouvola
Tero Kiviaho, lantbrukare/skogsbruksföretagare, Iitti
Kari Koskimaa, lantbrukare, Orimattila
Antti Mikkola, företagare, Loppi
Anneli Rantamäki, ped.mag. hushållslärare, PLM, Hyvinge
Timo Riukka, agrolog, Asikkala
Antti Räsänen, lantbrukare, Padasjoki
Janne Wall, servicekoordinator för akutvården, Kouvola (ordförande)
Jyrki Venemies, klasslärare, Iitti
Wille Viittanen, företagare, Lahtis
Arto Viljanen, vicehäradshövding, Hattula (vice ordförande)
Päivi Väinölä, agrolog hästhushållning, YH, lantbruksföretagare, Iitti
Mia Ylä-Outinen, stadsfullmäktige, Kouvola

Förvaltningsrådets arvoden

LokalTapiola har utarbetat en arvodesrekommendation på koncernnivå, vars aktualitet och genomförande granskas årligen (av koncernens arvodesarbetsgrupp). LokalTapiola Vellamo följer arvodesrekommendationen.

Medlemmar i LokalTapiola Vellamos förvaltningsråd har rätt till personalrabatter i LokalTapiola Vellamo.

Styrelse och VD

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Verkställande direktör för LokalTapiola Vallmo är Ahti Haataja.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen. Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Heikki Erkamo, verkställande direktör, Nastola
Markku Koskinen, borgmästare, Kärkölä (vice ordförande)
Emilia Mäki, verkställande direktör, Lahtis (ordförande)
Kimmo Määttänen, verkställande direktör, Lahtis
Jukka Naukkarinen, företagare/lantbrukare, Kouvola
Tiina Rantala, advokat, Lahtis
Essi Vainio, inköpschef, Koria

Styrelsens arvoden

LokalTapiola har utarbetat en arvodesrekommendation på koncernnivå, vars aktualitet och genomförande granskas årligen (av koncernens arvodesarbetsgrupp). LokalTapiola Vellamo följer arvodesrekommendationen.

Medlemmar i LokalTapiola Vellamos styrelse har rätt till personalrabatter i LokalTapiola Vellamo.