Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Sydkusten

LokalTapiola Sydkusten är verksam i Västra Nyland, Åboland och Åland. Vår framgång grundar sig på att verksamheten har skräddarsytts för regionen, långa traditioner, fungerande tvåspråkighet och utmärkt lokal betjäning.

LokalTapiola Sydkusten tillhandahåller skade- och livförsäkringar samt tjänster för placeringar och sparande. Genom oss får du också pensionsförsäkringar och banktjänster.

LokalTapiola Sydkusten är en ömsesidig bolagsgrupp som ägs av kunderna. Med detta avses att kunderna har tillgång till verkliga och fungerande kanaler för påverkan samt rätt att delta på regionbolagets bolagsstämma. På bolagsstämman väljer det ömsesidiga bolagets kunder medlemmarna i förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet väljer styrelsen.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag
Strandvägen 2 A
21600 PARGAS
FO-nummer 0135987-5
nätfakturaadress 003701359875


Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Sydkusten är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.Förvaltningen följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs mer om förvaltningsprinciper.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Ahlström Kari, ordförande, verkställande direktör, Raseborg
Arola Per-Erik, taxiföretagare, Pargas
Bäck Johnny, jurist, Mariehamn
Fagerlund Niklas, jordbrukare, Houtskär
Fagerström Kim, verkställande direktör, Pargas
Forss Carita, företagare, Västanfjärd
Fredriksson Tomas, jordbrukare, Dragsfjärd
Färm Johannes, Head of customer support, Mariehamn
Haartman von Magnus, verkställande direktör, Pargas
Hellsberg Sofia, redovisningsekonom, Kimito
Holm Sture, styrelseordförande, Hangö
Holmström Andreas, Raseborg
Itänen Anne-Maarit, informationschef, Turku
Lepistö Caroline, verkställande direktör, Mariehamn
Lindroos Roger, jordbruksföretagare, Pargas
Lindström Stefan, verkställande direktör, Pargas
Mattsson Kaj, verksamhetsledare/verkställande direktör, Pargas
Nabbas Johnny, sjökapten, Iniö
Nyholm Birgitta, verkställande direktör, Pargas
Nyman Magnus, verkställande direktör, Kimito
Phil Håkan, vice president, Geologi och Miljö, Pargas
Roos Katarina, företagare, Pargas
Söderholm Timo, jordbrukare/project manager, Pargas

Nomineringsutskottet

Bolaget har ett nomineringsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Nomineringsutskottets uppgift är att förbereda personvalen för bolagets förvaltningsorgan och ge förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Därtill förbereder och ger nomineringsutskottet nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets företrädare och dess kandidater till positioner i förvaltningsorgan för andra bolag inom LokalTapiola-gruppen.

Medlemmar i nomineringsutskottet

Kari Ahlström
Sofia Hellsberg
Magnus Nyman

Styrelsen och VD

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

LokalTapiola Sydkustens verkställande direktör är Kristian Nygrén.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt. I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen. Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Nyström Bo-Erik, ordförande, lantbruksföretagare, Korpo
Lindström Kenneth, viceordförande, HHJ, verkställande direktör, Tammerfors
Andersson Stig, pensionär, Mariehamn
Blomqvist-Seffer Yvonne, klinikchef, Nagu
Forsström Birgitta, ekonomie doktor, Karis
Laaksonen Teija, verkställande direktör, Pargas
Lindroos Christian, verställande direktör, Västanfjärd