Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Länsi-Suomi

LokalTapiola Länsi-Suomi är ett av 19 regionala ömsesidiga försäkringsbolag i LokalTapiola-gruppen. Vi är ett livstrygghetsföretag som ägs av nästan 110 000 av våra kunder. Vi betjänar person-, företags- och lantbrukskunder på 11 kontor i vårt område med nästan 250 000 invånare, från Nystad till Parkano. Våra alla 160 livstrygghetsexperter är här för att hjälpa dig på plats, online och via telefon. Välkommen att sköta livstrygghetsärenden med oss!

Presentation

Din lokala partner i livstrygghet

Vår grundläggande uppgift är att erbjuda våra västfinska ägarkunder i verksamhetsområdet trygghet i deras liv och affärsverksamhet. Via oss har våra kunder tillgång till heltäckande tjänster inom skade- och livförsäkring, sparande och placerande samt pensionsförsäkringar.

Vi är ett företag som ägs av våra kunder – inte av externa investerare. Tillsammans med invånarna i området och andra aktörer i västra Finland arbetar vi för ett tryggt liv, en hälsosam närmiljö och ett välfungerande samhälle.

Vi använder våra resultat för att främja livskraften i Västra Finland och välbefinnandet hos människorna i området samt för att utveckla våra tjänster. Vi är en betydande aktör både som lokal arbetsgivare, skattebetalare och genom den trygghet och ersättning vi ger våra kunder.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Länsi-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag
Gallen-Kallelankatu 9 A
28100 BJÖRNEBORG
FO-nummer 0134099-8

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola Länsi-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare. Förvaltningsorganen i LokalTapiola Länsi-Suomi är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör. Förvaltningen för LokalTapiola Länsi-Suomi följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs mer om förvaltningsprinciper.

Förvaltningsrådet

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Hannu Pitkänen, ordförande, verkställande direktör, PhD, Kankaanpää
Maria Hollmén, vice ordförande, IT-specialist, Euraåminne
Rami Aarikka, verkställande direktör, Raumo
Ari Eklund, verkställande direktör, Björneborg
Aki Haapaniemi, verksamhetsledare, AFM, Parkano
Johanna Huhtala, utvecklingschef, Euraåminne
Ilkka Härmäläinen, advokat, vicehäradshövding, Björneborg
Tapio Kallioniemi, byggnadsingenjör, Kankaanpää
Matti Kari, analytiker, Nakkila
Mari Korkeaoja-Nurmo, lantbruksföretagare, Kokemäki
Jouni Lounas, produktchef, Vittis
Sari Lähde, stämningsman, Ikalis
Ilkka Markkula, lantbrukare, Ulvsby
Esa Mäki, verkställande direktör, Säkylä
Marjo Mäki-Kantti, klasslärare, landsbygdsföretagare, Karvia
Sari Mäkitalo, regionchef, Björneborg
Jani Niittyniemi, IT-ingenjör, Merikarvia
Alf Ojala, diplomingenjör, Björneborg
Hanna Pere, produktutveckling och portföljförvaltare, Eura
Petri Rantanen, verkställande direktör, Pyhäranta
Risto Rosendahl, huvudtränare för fysikcoaching, Raumo
Harri Tuomi, verkställande direktör, Björneborg
Rami Uusitalo, avdelningschef, Pomarkku
Kai Vainio, verkställande direktör, Eura
Pauliina Välimaa, platschef, Raumo

Förvaltningsrådets arvoden

LokalTapiola har utarbetat en arvodesrekommendation på koncernnivå, vars aktualitet och genomförande granskas årligen (av koncernens arvodesarbetsgrupp). LokalTapiola Länsi-Suomi följer arvodesrekommendationen.

Medlemmarna i LokalTapiola Länsi-Suomis förvaltningsråd har rätt till personalrabatter i LokalTapiola Länsi-Suomi.

Styrelse och VD

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet. I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Verkställande direktör för LokalTapiola Länsi-Suomi är Pasi Aakula.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Petri Peltomaa, ordförande, verkställande direktör, Euraåminne
Jaana Isotalo, vice ordförande, personal- och kommunikationschef, Raumo
Ella Marttila, ekonomichef, Björneborg
Annina Pietinalho, chefsaktuarie, Salo
Tiina Savola, chef, välbefinnande och hälsa, Björneborg
Rami Tähtinen, verkställande direktör, Laitila

Styrelsens arvoden

LokalTapiola har utarbetat en arvodesrekommendation på koncernnivå, vars aktualitet och genomförande granskas årligen (av koncernens arvodesarbetsgrupp). LokalTapiola Länsi-Suomi följer arvodesrekommendationen.

Medlemmarna i LokalTapiola Länsi-Suomis styrelse har rätt till personalrabatter i LokalTapiola Länsi-Suomi.