<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Förvaltningsmodell och ägare

Delägare i LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag är försäkringstagarna och garantiandelsägarna. På bolagsstämman för LokalTapiola Livbolag har varje försäkringstagare minst en röst samt en tilläggsröst för respektive sparandel på fulla 1 700 € vid utgången av föregående kalenderår. Om försäkringstagarens sammanlagda sparandelsbelopp överstiger 7 000 000 €, har försäkringstagaren rätt till en tilläggsröst för respektive sparandel på fulla 17 000 € som överstiger 7 000 000 €.

Bolagets garantikapital är 37 585 505,12 € och det fördelas i 745 000 garantiandelar av vilka LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag äger 66,7 % och regionbolagen som ingår i LokalTapiola-gruppen äger 33,3 %. Varje garantiandel ger en röst. Garantiandelarnas röstetal på bolagsstämman varierar årligen utifrån antalet försäkringstagare och sparbeloppet, men utgör under fem procent av det totala röstetalet.

En delägare kan rösta med högst 10 % av röstetalet på bolagsstämman och röstetalet för garantiandelar kan vara högst lika stort som försäkringstagarnas röstetal.

Läs mer om LokalTapiola-gruppens förvaltningsmodell.

Bolagsstämman hålls årligen före utgången av maj.

På LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags bolagsstämma har varje försäkringstagare minst en röst samt en tilläggsröst för varje sparandel på fulla 1 700 € vid utgången av det föregående kalenderåret. Om försäkringstagarens sammanlagda sparandelsbelopp är över 7 000 000 €, ger varje sparandel på fulla 17 000 € som överstiger 7 000 000 € en tilläggsröst. Varje garantiandel ger en röst.

Läs mer om bolagsstämman och dess uppgifter.

Material från bolagsstämman

Använd länkarna nedan för att öppna bolagsstämmans material.

Kallelse till bolagsstämma 10.5.2023 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 10.5.2023 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 19.5.2022 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 19.5.2022 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 4.5.2021 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 4.5.2021 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 24.4.2020 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 24.4.2020 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 21.5.2019 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 21.5.2019 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 15.5.2018 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 15.5.2018 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 17.5.2017 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 17.5.2017 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 12.5.2016 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 27.5.2015 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 8.5.2014 (pdf på finska)

Förvaltningsrådet

Bolagsstämman väljer bolagets förvaltningsråd, vars uppgift är att övervaka bolagets förvaltning.

På LokalTapiola Ömsesidiga Livförsäkringsbolags bolagsstämma görs valen gällande förvaltningsrådet utifrån förslagen som försäkringstagarna och förvaltningsrådets utnämningsutskott gett. Utöver det har regionbolagen som hör till LokalTapiola-gruppen, enligt alterneringsprincipen, rätt att ge förslag på personerna som ska väljas som ledamöter till förvaltningsrådet. Mandatperioden för ledamöter i förvaltningsrådet är tre år. För närvarande består LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags förvaltningsråd av 31 ledamöter.

Vid valet av förvaltningsrådets ledamöter är strävan att förvaltningsrådens sammansättning speglar fördelningen av bolagets ägarkunder geografiskt, per kundsegment och per premieinkomst samt att mångformigheten i förvaltningsrådets sammansättning främjas genom att ledamöterna på ett balanserat sätt är av båda könen samt av olika åldrar och har olika utbildningar och erfarenheter. Dessutom beaktas jävighetsprinciperna, enligt vilka personer som är anställda vid en konkurrerande finansgrupp eller verkar i en sådan grupps förvaltning är jäviga att verka som ledamöter i förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådets sammanträden och arvoden

Förvaltningsrådet sammanträder i regel tre gånger per år. Bolagsstämman bestämmer årligen ersättningsprinciperna för förvaltningsrådets arvoden och resekostnader.

Förvaltningsrådets ordförande får ett månadsarvode på 2 500 € och vice ordförande på 2 250 €.

Förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande får ett sammanträdesarvode på 500 € per sammanträde och övriga ledamöter i förvaltningsrådet 1 000 € per sammanträde. ArPL-avgiften betalas för arvodena. Resekostnaderna för ledamöter i förvaltningsrådet ersätts enligt skatteförvaltningens beslut om vid respektive tidpunkt gällande ersättningar för skattefria resekostnader.

Lue lisää hallintoneuvostosta ja sen tehtävistä .

Medlemmar i förvaltningsrådet

Ordförande Totti Salko, verkställande direktör, Helsingfors, Merle Oy, 2023–2026
1. vice ordförande Päivi Uusitalo, Head of Financial Control, Salo, Caruna Networks Oy, 2021–2024
2. vice ordförande Saara Perho, VD, grundare, Helsingfors, Lawder Oy, Citrus konserni, 2023–2026
Jari Bachmann, verkställande direktör, Helsingforsi, Kaso Oy, 2023–2026
Tiina Brandt, KTT, dosentti, vanhempi tutkija, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2021–2024
Vesa Puhakka, professori, Oulu, Oulu Yliopisto, 2022–2024
Birgitta Forsström, ekonomie doktor, Raseborg, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
verkställande direktör, 2021–2024
Marianne Heikkilä, verksamhetsledare, Helsingfors, Marthaförbundet rfy, 2021–2024
Vesa Kallio, kongressledamot, S:t Michel, MTK Etelä-Savo, 2021–2024
Juha Kivelä, verkställande direktör, Åminne, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, 2022-2025
Eija Koivuranta, verkställande direktör, Esbo, Väestöliitto ry, 2023–2026
Kati Käsmä, affärsverksamhetsdirektör, Taivalkoski, Komake Oy, 2022–2025
Arttu Laine, fältdirektör, Esbo, SOK, 2022–2025
Mika Maliranta, johtaja, Helsinki, Työn ja talouden tutkimus Labore, 2023–2026
Ari Nopanen, chefspecialist, lantbruksföretagare, Fredrikshamn, ProAgria Keskusten Liitto, 2022–2025
Marjut Nordström, företagare, Asikkala, 2021-2024
Juha Paajanen, jord- och skogsbrukföretagare, Nyslott, 2023–2026
Jarmo Pietilä, styrelsemedlem, Rovaniemi, Lapin Systema Oy, 2022–2025
Hanne Pitkänen, vd, Orivesi, Encore Digital Marketing Oy, 2023–2026
Hannu Pitkänen, fd, Kankaanpää, 2022–2025
Mariaana Pykäläinen, företagare (pensionerad), Joensuu, 2022–2025
Ville Raunio, verkställande direktör, Tammerfors, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva, 2021–2024
Jarmo Rosendahl, personalriskchef, Kotka, 2022–2025
Katja Saraketo, päihdetyöntekijä / Korona yhteiskunnan marginaaleissa -hanke, Pori, Porin Sininauha ry, 2022–2025
Liisa Suvikumpu, verkställande direktör, Helsingfors, Säätiöt ja rahastot ry, 2023–2026
Taru Tujunen, verkställande direktör, Borgå, Ellun Kanat Oy, 2021–2024
Harri Tuomi, verkställande direktör, Rusko, Satakunnan Osuuskauppa, 2023–2026
Aarne Töllinen, Chief Marketing Officer, Vantaa, K-Auto Oy, 2022–2025
Jari Valkola, Lantbruksföretagare, Saarijärvi, 2021–2024
Rose Marie Yli-Kaila, Sr HR Manager, S:t Karins, SYKES Finland Oy, 2022–2025
Satu Ylisiurua-Hemminki, juridisk direktör, 2 M-IT Oy, 2023–2026

Styrelsen och verkställande direktör

Verkställande direktör

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver.

Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags verkställande direktör är Pasi Haarala.

Styrelsens sammansättning och sammanträden

Styrelsen för LokalTapiola Livbolag består av minst sex och högst åtta ledamöter. Vissa av styrelseledamöterna arbetar på heltid och vissa på deltid. Två av styrelseledamöterna företräder regionbolagen inom LokalTapiola-gruppen. Styrelseordförande är LokalTapiola-gruppens chefdirektör.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet. Enligt försäkringsbolagslagen ska en styrelseledamot ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Styrelsen ska bestå av personer med sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som krävs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet. Ledamöternas mandatperiod är 3 år.

Styrelseledamöter med anställning i LokalTapiola-gruppen får inget separat månads- eller sammanträdesarvode för styrelsearbetet. Till styrelseledamöter som är oberoende av LokalTapiola-gruppen betalas ett månadsarvode på 3 750 € och till ledamöter som representerar regionbolagen betalas 1 880 € per månad. För arvodena betalas ArPL-avgift.

Styrelsemedlemmar

Född 1966
Ekonomie magister, chefdirektör, styrelseordförande, tillsvidare vald

Förtroendeuppdrag

Styrelseordförande, LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, 2020
Styrelseordförande, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, 2020–
Styrelseordförande, Finans Finland, 2022–
Styrelseordförande, LokalTapiola Tjänster Ab, 2020–
Styrelsemedlem, Finlands Näringsliv, 2022–
Styrelsemedlem, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, 2020–
Styrelsemedlem, Eurapco European Alliance Partners Company AG, 2020–
Delegationsmedlem, Centralhandelskammaren, 2012–
Styrelseordförande, Build Care Oy, 2017–

Tidigare uppgifter

Verkställande direktör, Build Care Ltd, 2017–2019
Ordförande för utskottet för internationalisering, Företagarna i Finland, 2018–2019
Styrelsemedlem, LokalTapiola Huvudstadsregionen Ömsesidigt Försäkringsbolag, 2017–2019
Styrelseordförande, Stella, 2016–2019
Styrelsemedlem, Finlands Röda Kors Blodtjänst, 2014–2017
Verkställande direktör, Veikkaus Oy, 2012–2016
Styrelsemedlem, Onninen, 2010–2013
Verkställande direktör och andra roller, Tamro Corp, 2002–2012
Styrelsemedlem, Finsk Handel, 2009–2012
Ekonomidirektör och andra roller, PerkinElmer Inc, 1993–2002
Ekonomichef, YIT, 1990–1993

Mandatperiod: 1.1.2022–31.12.2024
Född 1963
Ekonomie magister, direktör för bolagsgruppen

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, medlem i styrelserna 2013– (Grupptjänster)
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 6/2014–
Ömsesidigt Försäkringsbolag Turva, styrelsemedlem, medlem i ersättningsutskottet 6/2014–
LokalTapiola Tjänster Ab, styrelsens vice ordförande, 10/2014–
LokalTapiola Finans Ab, styrelseordförande, 01/2021–

Förtroendeuppdrag

AMICE, styrelsemedlem 1/2018–
LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab, styrelseordförande 2/2015–01/2022
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 6/2014–1/2022
Ilkka-Yhtymä Oyj, medlem i förvaltningsrået 1998–

Tidigare uppgifter

Investeringsdirektör för Tapiolagruppen 1998–2011, enhetsdirektör 1996–1997, avdelningschef 1994–1995, värdepapperschef 1993–1994
Medlem i styrelserna för Skade- och Liv-Tapiola 2012
Suppleant i styrelserna för Skade- och Liv-Tapiola 1998–2012
Suppleant i styrelsen för LokalTapiola Ömsesidigt Pensionsförsäkringsbolag 2013
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 2007–6/2014, ordförande 2007–5/2013
Medlem i styrelsen för LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab 2000–2007–6/2014, styrelseordförande 2012–4/2013
Medlem i styrelsen för LokalTapiola Bank Ab 2002–4/2014, styrelseordförande 2012–4/2013
Pihlajalinna Abp, styrelsemedlem 4/2016–4/2018
S-Banken Ab, styrelsemedlem 4/2018–9/2020

Mandattid: 1.1.2021–31.12.2023
Född 1967
Ekonomi- och utvecklingsdirektör, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 10/2020–

Förtroendeuppdrag

Diakonistiftelsen i Åbo, styrelsen 1/2021–

Tidigare uppgifter

LokalTapiola-gruppen, ekonomidirektör (CFO), 1/2013–10/2020
Tapiola-gruppen, ekonomidirektör 9/2010–12/2012
Tapiola-gruppen, planeringsdirektör 4/2008–8/2010
Försäkringsinspektionen, direktör 11/2001–4/2008
Fennia-gruppen, ekonomidirektör 9/1999–11/2001
Pohjola-gruppen, controller, 10/1997–9/1999
A-Vakuutus, kalkyleringschef, 5/1995–10/1997
Sampo, Åbo, olika praktiska uppgifter inom basekonomiförvaltning bl.a. bokförare, redovisningsplanerare 6/1988–5/1995

Född 1955 Vicehäradshövding

Förtroendeuppdrag

Sos Lapsikylä ry, styrelsen, 1991–2005
Vahinkopalvelu Oy, styrelseordförande 2004–2005
Eurooppalainen, styrelsemedlem 2000–2002
Nooa Säästöpankki Oy, styrelseordförande 2003–2005
LVK, styrelseordförande 2002–2003
Pohjola Asset Management, styrelseordförande 2002–2005
Conventum Oy, styrelsemedlem 2002–2005
Suur-Helsingin Osuuspankki, direktionsmedlem 1990–1996
Pop & Jazz konservatorio, styrelseordförande (PJK) - 2019
Adecco Finland Advisory board ordförande

Tidigare uppgifter

OP-Pohjola-ryhmä 2006–2015:
- Pohjola Vakuutus, Företagskunder, direktör
- Pohjola Vakuutus, Försäljning och kundtjänst, direktör för fältet
- Pohjola Vakuutus, Företags- och personkunder, direktör
- Pohjola Vakuutus, ställföreträdare för verkställande direktören 2009–2014
- Pohjola-koncernen, Personkunder samt små- och medelstora företagskunder, direktör

Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola 2000–2006:
- Företagskunder, gruppdirektör
- Kapitalförvaltningstjänster, direktör
- Personkunder, direktör
- Ersättningsdirektör

Virtuaalinen Suomi Oy (Mainio.fi), verkställande direktör 1999–2000
Optum, Kiinteistöpalvelut Oy, verkställande direktör 1997–1999
Osuuspankki Realum verkställande direktör 1996–1999
Suur-Helsingin OP, direktör 1990–1996
Henkivakuutus Oy Viva, verkställande direktör 1988–1990
Suur-Helsingin OP, bankdirektör 1983–1988

Mandatperiod: 1.1.2023–31.12.2025
Född 1971
Ekonomie doktor (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA)
Arbetslivsprofessor (Professor of Practice), Aalto Yliopisto
Managing Partner, Exito Consulting
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag 2019–
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem, 2019–

Förtroendeuppdrag

Teleste Oyj, styrelsemedlem och ordförande för granskningsutskottet, 2020–
Sitowise Oyj, styrelsemedlem från år 2021, ordförande för granskningsutskottet, 2022–
Sparbankernas Forskningsstiftelse, styrelsemedlem, 2020–
Euroclear Finland Ab, styrelsemedlem och ordförande för granskningsutskottet, 2018–
Indufor Oy, styrelseordförande, 2019–
Finlands Revisorer rf, styrelsemedlem, 2021–
Nixu Certification Ab, styrelsemedlem, 2022–
Ålandsbanken styrelsemedlem 3/2022–

Tidigare uppgifter

PwC Suomi (PricewaterhouseCoopers Oy), Partner 2009–2018
PwC Suomi (PricewaterhouseCoopers Oy, flertal uppdrag 2000–2008

Mandattid: 1.1.2021–31.12.2023
Född 1979
Diplomingenjör inom industriell ekonomi
LokalTapiola Savo Ömsesidigt Försäkringsbolag, Verkställande direktör 2020–

Förtroendeuppdrag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, styrelsemedlem 2021–
VRT Finland Oy, styrelsemedlem, 2014–
Nostetta Oy, Styrelsemedlem 2014–2016 & partner 2014–

Tidigare uppgifter

Danske Bank A/S, First Vice President, Head of Frontline Excellence 2016–2019
Danske Bank A/S, Business Process Owner, 2014–2016
Danske Bank Oyj, Kundansvarig direktör, 2011–2014
Hoffrén Consultancy Oy, konsult inom företagsledning, 2005–2011
Elektrobit Oyj Automation, Controller, 2004–2005

Mandattid: 1.1.2023–31.12.2025
Född 1974
Online-affärsverksamhetsdirektör, DNA Oyj

Tidigare uppgifter

Head Office Finland Oy, verkställande direktör, 9/2014–12/2015
Karl Fazer Oy Ab, Vice President, Online and Media 5/2011–09/2014
Hill and Knowlton Finland Oy, Interactive Strategy Director, EMEA, COO, operativ direktör för kontoret i Finland 2/2007–4/2011
Helsingin Sähköinen Toimisto / Endero, enhetsdirektör, digitala tjänster 10/2001–1/2007
Nokia Ventures, Brand manager 1999–2001

Revisor

Revisionens huvudsakliga uppgift är att granska att bolagets bokslut har upprättats enligt bokföringslagen och andra bestämmelser som gäller upprättandet av bokslut samt att bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet för bolagets verksamhet och om dess ekonomiska ställning.

Bolagets revisor är en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning och därmed behöver ingen revisorssuppleant väljas.

Livbolagets ordinarie revisor

KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning, som till huvudansvarig revisor utsett Timo Nummi, CGR.

Revisors arvoden

Till revisorn betalas arvode enligt faktura som bolaget godkänt. Arvoden som betalats till revisorn för föregående år anges i redogörelsen för bolagets förvaltnings- och styrsystem och i noterna till bokslutet.

Mer information

Långsiktigt placerande, ingående kunskap och kännedom om placeringsobjekt och/eller placeringsmarknaderna samt ansvar och hållbarhet är viktiga hörnstenar i placeringsstrategin i LokalTapiola Livbolag.

LokalTapiola Livbolags principer för ägarstyrning linjerar upp vår verksamhet som placerare i värdepapper. Utgångspunkten för principerna är ställningen som en långvarig och ansvarsfull placerare i rollen av ägare i och finansierare av bolaget med mål att på lång sikt få avkastning på placeringen. LokalTapiola Livbolags mål är att stöda bolagen att uppnå framgång och nå sina mål och på så sätt trygga och förbättra avkastningen på placeringarna på lång sikt.

LokalTapiola Livbolags verksamhetsprinciper för hållbara placeringar (pdf)

LokalTapiola Livbolag SHDR (pdf, på finska)

Syftet med Personal- och belöningsutskottet är att bistå styrelserna för LokalTapiola Skadebolaget och LokalTapiola Livbolaget (nedan Bolagen) i behandlingen av ärenden som gäller personal och belöning.

Utskottet består av styrelseordföranden för LokalTapiola Skadebolag som fungerar som utskottets ordförande samt 2–4 andra styrelsemedlemmar som är oavhängiga av LokalTapiola-gruppen, av vilka en del väljs bland styrelsemedlemmarna för LokalTapiola Skadebolaget och en del bland styrelsemedlemmarna för LokalTapiola Livbolaget.

Till medlemmarna i utskottet betalas ett mötesarvode på 500 € per möte.

Medlemmar av personal- och belöningsutskottet

Koponen Juha, LokalTapiola-gruppens chefdirektör, styrelseordförandevald för tjänsten tills vidare
Anu Kallio, verkställande direktör, Human Finland, 1.1.2022–31.12.2023
Sami Kulla, Partner Nordic 4sight Communities Oy, 1.1.2022–31.12.2023
Olli Latola, jur. kand., vicehäradshövding, 1.1.2022–31.12.2024
Kati Sulin, verkställande direktör, Ifolor Oy, 1.1.2023–31.12.2025

Syftet med utnämningsutskottet är att säkerställa mångsidigheten och transparensen vid beredningen av förslag för val av medlemmar till bolagets förvaltningsråd och styrelse.

Utnämningsutskottet bereder resolutionsförslag i följande ärenden:

  • Resolutionsförslag till bolagsstämman om antalet medlemmar och val av medlemmar till bolagets förvaltningsråd.

  • Resolutionsförslag till förvaltningsrådet om ordförande och vice ordförande i bolagets förvaltningsråd.

  • Resolutionsförslag till förvaltningsrådet om antalet styrelsemedlemmar samt val och befriande av styrelsemedlemmar, ordförande och vice ordförande.

Till utnämningsutskottets medlemmar betalas ett mötesarvode på 500 €.

Medlemmar av utnämningsutskottet

Totti Salko, ordförande för förvaltningsrådets nomineringsråd, verkställande direktör, Helsingfors, Merle Oy, 2023–2026
Tiina Brandt, KTT, dosentti, vanhempi tutkija, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2021–2024
Marjut Nordström, företagare, Asikkala, 2021–2024
Juha Paajanen, jord- och skogsbrukföretagare, Nyslott, 2023–2026

Gransknings- och riskhanteringsutskottetSyftet med gransknings- och riskhanteringsutskottet är att hjälpa LokalTapiola Skadebolags och LokalTapiola Livbolags styrelser i deras lagstadgade och arbetsordningsenliga ärenden gällande bolagens och LokalTapiola-gruppens ekonomi, bokföring, solvens, riskhantering, revision, intern övervakning och intern granskning.

Med beaktande av Skadebolagets roll som yttersta moderföretag i LokalTapiolas försäkringskonglomerat omfattar utskottets verksamhet även ärenden i LokalTapiolas regionbolag till den del de hör till Skadebolagets ansvar som ärenden på gruppnivå.

Utskottet bildas enligt dess arbetsordning av utskottsordförande och en utskottsledamot som LokalTapiola Skadebolags styrelse valt inom sig samt minst 1 och högst 2 ledamöter som LokalTapiola Livbolags styrelse valt inom sig. Utskottets ordförande och ledamöter måste vara styrelseledamöter som är oberoende av LokalTapiola-gruppen.

Utskottets ordförande får ett sammanträdesarvode på 1 500 €, vice ordförande 1 000 € per sammanträde och övriga ledamöter 750 € per sammanträde.

Medlemmar av Gransknings- och riskhanteringsutskottet

Ulla-Maija Moisio, vicehäradshövding, Åbo, Industrins Kraft Abp, 1.1.2022–31.12.2023
Olli Latola, Jur. kand., vicehäradshövding, 1.1.2022–31.12.2024
Mirel Leino-Haltia, ekonomie doktor (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), arbetslivsprofessor (Professor of Practice), 1.1.2023–31.12.2025
Timo Vuorinen, JM, 1.1.2022–31.12.2024

Ordförandena och vice ordförandena i förvaltningsråden för LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag ingår i förvaltningsrådens samarbetsutskott, som stöder bolagens förvaltningsråd och bereder ärenden som de behandlar. Samarbetsutskottet väljer inom sig en ordförande och vice ordförande för ett år i sänder.

Medlemmar i förvaltningsrådens samarbetsutskott

Förvaltningsråden fastställer en arbetsordning för samarbetsutskottet. Utskottet bereder ärenden för behandling på förvaltningsrådets sammanträden och lägger fram resolutionsförslag i enlighet med arbetsordningen. Samarbetsutskottet övervakar styrelsens, chefdirektörens och verkställande direktörens och hela bolagsgruppens verksamhet och rapporterar om den till förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådens samarbetsutskott är inte ett bolagsrättsligt organ trots att en bestämmelse om utskottet finns i bolagsordningen för LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag. Samarbetsutskottet har ingen självständig beslutanderätt med undantag av belöningsärenden som gäller styrelsemedlemmarna i huvudsyssla, utan besluten fattas i förvaltningsråden. Beslut om resolutionsförslagens innehåll fattas av ordföranden och vice ordföranden i respektive förvaltningsråd.

Samarbetsutskottet har i regel 6 sammanträden per år. Bolagsstämmorna beslutar årligen om samarbetsutskottets arvoden och grunderna för resekostnadsersättningar. Ordförande för samarbetsutskottet får ett månadsarvode på 1 750 € och vice ordförande 1 250 €. Utskottsmedlemmarnas sammanträdesarvode är 500 € per sammanträde. För arvodena betalas ArPL-avgift.

Medlemmar i samarbetsutskottet

Ordförande Anssi Keinänen, professor, Itä-Suomen Yliopisto, 2021–2024
Vice ordförande Totti Salko, VD, Helsingfors, Merle Oy, 2020–2023
Juha Marttila, lantbruk- och skogsvetenskaps doktor, ordförande för MTK , Simo, 2021-2024
Anu Ojala, finans- och ekonomidirektör , Esbo, Lujatalo Oy, 2021-2024
Saara Perho, VD, grundare , Helsingfors, Lawder Oy, Citrus konsern, 2020–2023
Päivi Uusitalo, Head of Financial Control, Salo, Caruna Networks Oy, 2021-2024

LokalTapiola Skadebolags och LokalTapiola Livbolags förvaltningsråd har valt till sitt gemensamma placerings- och balansförvaltningsutskott förvaltningsrådens vice ordförande som ordförande, en ansvarande direktör och två medlemmar från Skadebolagets förvaltningsråd samt två medlemmar från Livbolagets förvaltningsråd för LokalTapiola-gruppens tjänster på gruppnivå. Utskottets uppgift är att hjälpa bolagens förvaltningsråd med organisering av deras kapitalförvaltning samt övervakning gällande soliditet.

Placerings- och balansförvaltningsutskottets medlemmar:

Jari Eklund, ordförande
Eeva Ahdekivi
Timo Vuorinen
Antti Pulkkanen
Timo Laakso