Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Förvaltningsmodell och ägare

Delägare i LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag är försäkringstagarna och garantiandelsägarna. På bolagsstämman för LokalTapiola Livbolag har varje försäkringstagare minst en röst samt en tilläggsröst för respektive sparandel på fulla 1 700 € vid utgången av föregående kalenderår. Om försäkringstagarens sammanlagda sparandelsbelopp överstiger 7 000 000 €, har försäkringstagaren rätt till en tilläggsröst för respektive sparandel på fulla 17 000 € som överstiger 7 000 000 €.

Bolagets garantikapital är 37 585 505,12 € och det fördelas i 745 000 garantiandelar av vilka LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag äger 66,7 % och regionbolagen som ingår i LokalTapiola-gruppen äger 33,3 %. Varje garantiandel ger en röst. Garantiandelarnas röstetal på bolagsstämman varierar årligen utifrån antalet försäkringstagare och sparbeloppet, men utgör under fem procent av det totala röstetalet.

En delägare kan rösta med högst 10 % av röstetalet på bolagsstämman och röstetalet för garantiandelar kan vara högst lika stort som försäkringstagarnas röstetal.

Läs mer om LokalTapiola-gruppens förvaltningsmodell.

Bolagsstämma

Bolagsstämman hålls årligen före utgången av maj.

På LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags bolagsstämma har varje försäkringstagare minst en röst samt en tilläggsröst för varje sparandel på fulla 1 700 € vid utgången av det föregående kalenderåret. Om försäkringstagarens sammanlagda sparandelsbelopp är över 7 000 000 €, ger varje sparandel på fulla 17 000 € som överstiger 7 000 000 € en tilläggsröst. Varje garantiandel ger en röst.

Läs mer om bolagsstämman och dess uppgifter.

Material från bolagsstämman

Använd länkarna nedan för att öppna bolagsstämmans material.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 10.5.2024 (pdf)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 10.5.2024 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 10.5.2023 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 10.5.2023 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 19.5.2022 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 19.5.2022 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 4.5.2021 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 4.5.2021 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 24.4.2020 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 24.4.2020 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 21.5.2019 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 21.5.2019 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 15.5.2018 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 15.5.2018 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 17.5.2017 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 17.5.2017 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 12.5.2016 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 27.5.2015 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 8.5.2014 (pdf på finska)

Förvaltningsrådet

Bolagsstämman väljer bolagets förvaltningsråd, vars uppgift är att övervaka bolagets förvaltning.

På LokalTapiola Ömsesidiga Livförsäkringsbolags bolagsstämma görs valen gällande förvaltningsrådet utifrån förslagen som försäkringstagarna och förvaltningsrådets utnämningsutskott gett. Utöver det har regionbolagen som hör till LokalTapiola-gruppen, enligt alterneringsprincipen, rätt att ge förslag på personerna som ska väljas som ledamöter till förvaltningsrådet. Mandatperioden för ledamöter i förvaltningsrådet är tre år. För närvarande består LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags förvaltningsråd av 31 ledamöter.

Vid valet av förvaltningsrådets ledamöter är strävan att förvaltningsrådens sammansättning speglar fördelningen av bolagets ägarkunder geografiskt, per kundsegment och per premieinkomst samt att mångformigheten i förvaltningsrådets sammansättning främjas genom att ledamöterna på ett balanserat sätt är av båda könen samt av olika åldrar och har olika utbildningar och erfarenheter. Dessutom beaktas jävighetsprinciperna, enligt vilka personer som är anställda vid en konkurrerande finansgrupp eller verkar i en sådan grupps förvaltning är jäviga att verka som ledamöter i förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådets sammanträden och arvoden

Förvaltningsrådet sammanträder i regel tre gånger per år. Bolagsstämman bestämmer årligen ersättningsprinciperna för förvaltningsrådets arvoden och resekostnader.

Förvaltningsrådets ordförande får ett månadsarvode på 2 650 € och vice ordförande på 2 400 €.

Förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande får ett sammanträdesarvode på 550 € per sammanträde och övriga ledamöter i förvaltningsrådet 1 100 € per sammanträde. ArPL-avgiften betalas för arvodena. Resekostnaderna för ledamöter i förvaltningsrådet ersätts enligt skatteförvaltningens beslut om vid respektive tidpunkt gällande ersättningar för skattefria resekostnader.

Lue lisää hallintoneuvostosta ja sen tehtävistä.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Ordförande Totti Salko, verkställande direktör, Helsingfors, Merle Oy, 2023–2026
1. vice ordförande Saara Perho, VD, grundare, Helsingfors, Lawder Oy, Citrus konserni, 2023–2026
2. vice ordförande Hannu Pitkänen, verkställande direktör, PhD, Kankaanpää, InnoAgro Oy, 2022-2025
Miia Antin, hallitusammattilainen, 2024-2027
Jari Bachmann, verkställande direktör, Helsingforsi, Kaso Oy, 2023–2026
Tiina Brandt, KTT, dosentti, vanhempi tutkija, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2024–2027
Vesa Puhakka, professori, Oulu, Oulu Yliopisto, 2024–2027
Marianne Heikkilä, verksamhetsledare, Helsingfors, Marthaförbundet rfy, 2024–2027
Tiina Jyllilä, entreprenör, administrativ direktör, Relicomp Oy, 2024-2027
Lauri Kerman, projektledare, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, 2024-2027
Juha Kivelä, verkställande direktör, Åminne, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, 2022-2025
Eija Koivuranta, verkställande direktör, Esbo, Väestöliitto ry, 2023–2026
Kati Käsmä, affärsverksamhetsdirektör, Taivalkoski, Komake Oy, 2022–2025
Arttu Laine, fältdirektör, Esbo, SOK, 2022–2025
Mika Maliranta, johtaja, Helsinki, Työn ja talouden tutkimus Labore, 2023–2026
Ari Nopanen, chefspecialist, lantbruksföretagare, Fredrikshamn, ProAgria Keskusten Liitto, 2022–2025
Juha Paajanen, jord- och skogsbrukföretagare, Nyslott, 2023–2026
Hanne Pitkänen, vd, Orivesi, Encore Digital Marketing Oy, 2023–2026
Mariaana Pykäläinen, företagare (pensionerad), Joensuu, 2022–2025
Ville Raunio, verkställande direktör, Tammerfors, Ömsesidiga Försäkringsbolaget  Turva, 2024–2027
Jarmo Rosendahl, personalriskchef, Kotka, 2022–2025
Katja Saraketo, päihdetyöntekijä / Korona yhteiskunnan marginaaleissa -hanke, Pori, Porin Sininauha ry, 2022–2025
Marjukka Siren, verkställande direktör, Autosalpa Oy, 2024-2027
Leena Sulonen, försäljningschef, Tampere-talo Oy, 2024-2027
Liisa Suvikumpu, verkställande direktör, Helsingfors, Säätiöt ja rahastot ry, 2023–2026
Taru Tujunen, verkställande direktör, Borgå, Ellun Kanat Oy, 2024–2027
Harri Tuomi, verkställande direktör, Rusko, Satakunnan Osuuskauppa, 2023–2026
Aarne Töllinen, Chief Marketing Officer, Vantaa, K-Auto Oy, 2022–2025
Päivi Uusitalo, Head of Financial Control, Salo, Caruna Networks Oy, 2024–2027
Kaisa Valkama-Kettunen, verkställande direktör, Bajarmia oy, 2024-2027
Arto Viljanen, verkställande direktör, Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO), 2024-2027
Rose Marie Yli-Kaila, Sr HR Manager, S:t Karins, SYKES Finland Oy, 2022–2025
Satu Ylisiurua-Hemminki, juridisk direktör, 2 M-IT Oy, 2023–2026

Styrelsen och verkställande direktör

Verkställande direktör

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver.

Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags verkställande direktör är Pasi Haarala.

Styrelsens sammansättning och sammanträden

Styrelsen för LokalTapiola Livbolag består av minst sex och högst åtta ledamöter. Vissa av styrelseledamöterna arbetar på heltid och vissa på deltid. Två av styrelseledamöterna företräder regionbolagen inom LokalTapiola-gruppen. Styrelseordförande är LokalTapiola-gruppens chefdirektör.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet. Enligt försäkringsbolagslagen ska en styrelseledamot ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Styrelsen ska bestå av personer med sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som krävs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet. Ledamöternas mandatperiod är 3 år.

Styrelseledamöter med anställning i LokalTapiola-gruppen får inget separat månads- eller sammanträdesarvode för styrelsearbetet. Till styrelseledamöter som är oberoende av LokalTapiola-gruppen betalas ett månadsarvode på 3 750 € och till ledamöter som representerar regionbolagen betalas 1 880 € per månad. För arvodena betalas ArPL-avgift.

Styrelsemedlemmar

Mandatperiod: 1.3.2024-31.12.2026
Född 1969
Politices magister, MBA

Förtroendeuppdrag

Uleåborgs universitet, styrelsemedlem 2022- och styrelseordförande 2024-Convergens Oy, styrelsemedlem 2023-
Prönö Enterprises Oy, styrelsemedlem 2023-
Kansantaloustieteen alumnit, styrelsemedlem 2019-
Finans Finland, styrelsemedlem 2019-2023
Delegationsmedlem, Centralhandelskammaren 2019-2023
Aktia Kapitalförvaltning AB, styrelseordförande 2019-2020
Nordea Bank Russia, styrelsemedlem 2016-2018

Tidigare uppgifter

Aktia Bank Abp, verkställande direktör, 2018-2023
Nordea Bank Abp, Nordea Markets, Managing Director, Head of Finland, Baltics and Russia, 2014-2018
Nordea Bank Abp, Nordea Markets, Executive Director, Head of Finland, 2011-2014
Nordea Bank Abp, Nordea Markets, Director, Institutional Sales, 2001-2011
Merita Bank Abp, Markets, Analyst, 1997-2001
Finlands Bank, ekonom, 1995-1997

Mandatperiod: 1.1.2022–31.12.2024
Född 1963
Ekonomie magister, direktör för bolagsgruppen

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, medlem i styrelserna 2013– (Grupptjänster)
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 6/2014–
Ömsesidigt Försäkringsbolag Turva, styrelsemedlem, medlem i ersättningsutskottet 6/2014–
LokalTapiola Tjänster Ab, styrelsens vice ordförande, 10/2014–
LokalTapiola Finans Ab, styrelseordförande, 01/2021–

Förtroendeuppdrag

AMICE, styrelsemedlem 1/2018–
LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab, styrelseordförande 2/2015–01/2022
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 6/2014–1/2022
Ilkka-Yhtymä Oyj, medlem i förvaltningsrået 1998–

Tidigare uppgifter

Investeringsdirektör för Tapiolagruppen 1998–2011, enhetsdirektör 1996–1997, avdelningschef 1994–1995, värdepapperschef 1993–1994
Medlem i styrelserna för Skade- och Liv-Tapiola 2012
Suppleant i styrelserna för Skade- och Liv-Tapiola 1998–2012
Suppleant i styrelsen för LokalTapiola Ömsesidigt Pensionsförsäkringsbolag 2013
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 2007–6/2014, ordförande 2007–5/2013
Medlem i styrelsen för LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab 2000–2007–6/2014, styrelseordförande 2012–4/2013
Medlem i styrelsen för LokalTapiola Bank Ab 2002–4/2014, styrelseordförande 2012–4/2013
Pihlajalinna Abp, styrelsemedlem 4/2016–4/2018
S-Banken Ab, styrelsemedlem 4/2018–9/2020

Mandattid: 1.1.2021–31.12.2023
Född 1967
Ekonomi- och utvecklingsdirektör, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 10/2020–

Förtroendeuppdrag

Diakonistiftelsen i Åbo, styrelsen 1/2021–

Tidigare uppgifter

LokalTapiola-gruppen, ekonomidirektör (CFO), 1/2013–10/2020
Tapiola-gruppen, ekonomidirektör 9/2010–12/2012
Tapiola-gruppen, planeringsdirektör 4/2008–8/2010
Försäkringsinspektionen, direktör 11/2001–4/2008
Fennia-gruppen, ekonomidirektör 9/1999–11/2001
Pohjola-gruppen, controller, 10/1997–9/1999
A-Vakuutus, kalkyleringschef, 5/1995–10/1997
Sampo, Åbo, olika praktiska uppgifter inom basekonomiförvaltning bl.a. bokförare, redovisningsplanerare 6/1988–5/1995

Född 1955 Vicehäradshövding

Förtroendeuppdrag

Sos Lapsikylä ry, styrelsen, 1991–2005
Vahinkopalvelu Oy, styrelseordförande 2004–2005
Eurooppalainen, styrelsemedlem 2000–2002
Nooa Säästöpankki Oy, styrelseordförande 2003–2005
LVK, styrelseordförande 2002–2003
Pohjola Asset Management, styrelseordförande 2002–2005
Conventum Oy, styrelsemedlem 2002–2005
Suur-Helsingin Osuuspankki, direktionsmedlem 1990–1996
Pop & Jazz konservatorio, styrelseordförande (PJK) - 2019
Adecco Finland Advisory board ordförande

Tidigare uppgifter

OP-Pohjola-ryhmä 2006–2015:
- Pohjola Vakuutus, Företagskunder, direktör
- Pohjola Vakuutus, Försäljning och kundtjänst, direktör för fältet
- Pohjola Vakuutus, Företags- och personkunder, direktör
- Pohjola Vakuutus, ställföreträdare för verkställande direktören 2009–2014
- Pohjola-koncernen, Personkunder samt små- och medelstora företagskunder, direktör

Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola 2000–2006:
- Företagskunder, gruppdirektör
- Kapitalförvaltningstjänster, direktör
- Personkunder, direktör
- Ersättningsdirektör

Virtuaalinen Suomi Oy (Mainio.fi), verkställande direktör 1999–2000
Optum, Kiinteistöpalvelut Oy, verkställande direktör 1997–1999
Osuuspankki Realum verkställande direktör 1996–1999
Suur-Helsingin OP, direktör 1990–1996
Henkivakuutus Oy Viva, verkställande direktör 1988–1990
Suur-Helsingin OP, bankdirektör 1983–1988

Mandatperiod: 1.1.2023–31.12.2025
Född 1971
Ekonomie doktor (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA)
Arbetslivsprofessor (Professor of Practice), Aalto Yliopisto
Managing Partner, Exito Consulting
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag 2019–
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem, 2019–

Förtroendeuppdrag

Teleste Oyj, styrelsemedlem och ordförande för granskningsutskottet, 2020–
Sitowise Oyj, styrelsemedlem från år 2021, ordförande för granskningsutskottet, 2022–
Sparbankernas Forskningsstiftelse, styrelsemedlem, 2020–
Euroclear Finland Ab, styrelsemedlem och ordförande för granskningsutskottet, 2018–
Indufor Oy, styrelseordförande, 2019–
Finlands Revisorer rf, styrelsemedlem, 2021–
Nixu Certification Ab, styrelsemedlem, 2022–
Ålandsbanken styrelsemedlem 3/2022–

Tidigare uppgifter

PwC Suomi (PricewaterhouseCoopers Oy), Partner 2009–2018
PwC Suomi (PricewaterhouseCoopers Oy, flertal uppdrag 2000–2008

Mandattid: 1.1.2021–31.12.2023
Född 1979
Diplomingenjör inom industriell ekonomi
LokalTapiola Savo Ömsesidigt Försäkringsbolag, Verkställande direktör 2020–

Förtroendeuppdrag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, styrelsemedlem 2021–
VRT Finland Oy, styrelsemedlem, 2014–
Nostetta Oy, Styrelsemedlem 2014–2016 & partner 2014–

Tidigare uppgifter

Danske Bank A/S, First Vice President, Head of Frontline Excellence 2016–2019
Danske Bank A/S, Business Process Owner, 2014–2016
Danske Bank Oyj, Kundansvarig direktör, 2011–2014
Hoffrén Consultancy Oy, konsult inom företagsledning, 2005–2011
Elektrobit Oyj Automation, Controller, 2004–2005

Mandattid: 1.1.2023–31.12.2025
Född 1974
Verkställande direktör, Heltti Oy

Tidigare uppgifter

Terveystalo Oyj, SVP, Digital Business, 09/2022-6/2023
Ifolor Oy, verkställande direktör, 11/2020-08/202
Head Office Finland Oy, verkställande direktör, 9/2014–12/2015
Karl Fazer Oy Ab, Vice President, Online and Media 5/2011–09/2014
Hill and Knowlton Finland Oy, Interactive Strategy Director, EMEA, COO, operativ direktör för kontoret i Finland 2/2007–4/2011
Helsingin Sähköinen Toimisto / Endero, enhetsdirektör, digitala tjänster 10/2001–1/2007
Nokia Ventures, Brand manager 1999–2001

Revisor

Revisionens huvudsakliga uppgift är att granska att bolagets bokslut har upprättats enligt bokföringslagen och andra bestämmelser som gäller upprättandet av bokslut samt att bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet för bolagets verksamhet och om dess ekonomiska ställning.

Bolagets revisor är en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning och därmed behöver ingen revisorssuppleant väljas.

Livbolagets ordinarie revisor

KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning, som till huvudansvarig revisor utsett Timo Nummi, CGR.

Revisors arvoden

Till revisorn betalas arvode enligt faktura som bolaget godkänt. Arvoden som betalats till revisorn för föregående år anges i redogörelsen för bolagets förvaltnings- och styrsystem och i noterna till bokslutet.

Mer information

Långsiktigt placerande, ingående kunskap och kännedom om placeringsobjekt och/eller placeringsmarknaderna samt ansvar och hållbarhet är viktiga hörnstenar i placeringsstrategin i LokalTapiola Livbolag.

LokalTapiola Livbolags principer för ägarstyrning linjerar upp vår verksamhet som placerare i värdepapper. Utgångspunkten för principerna är ställningen som en långvarig och ansvarsfull placerare i rollen av ägare i och finansierare av bolaget med mål att på lång sikt få avkastning på placeringen. LokalTapiola Livbolags mål är att stöda bolagen att uppnå framgång och nå sina mål och på så sätt trygga och förbättra avkastningen på placeringarna på lång sikt.

LokalTapiola Livbolags verksamhetsprinciper för hållbara placeringar (pdf)

LokalTapiola Livbolag SHDR (pdf, på finska)

Syftet med Personal- och belöningsutskottet är att bistå styrelserna för LokalTapiola Skadebolaget och LokalTapiola Livbolaget (nedan Bolagen) i behandlingen av ärenden som gäller personal och belöning.

Utskottet består av styrelseordföranden för LokalTapiola Skadebolag som fungerar som utskottets ordförande samt 2–4 andra styrelsemedlemmar som är oavhängiga av LokalTapiola-gruppen, av vilka en del väljs bland styrelsemedlemmarna för LokalTapiola Skadebolaget och en del bland styrelsemedlemmarna för LokalTapiola Livbolaget.

Till medlemmarna i utskottet betalas ett mötesarvode på 500 € per möte.

Medlemmar av personal- och belöningsutskottet

Koponen Juha, LokalTapiola-gruppens chefdirektör, styrelseordförandevald för tjänsten tills vidare
Anu Kallio, verkställande direktör, Human Finland, 1.1.2022–31.12.2023
Sami Kulla, Partner Nordic 4sight Communities Oy, 1.1.2022–31.12.2023
Olli Latola, jur. kand., vicehäradshövding, 1.1.2022–31.12.2024
Kati Sulin, verkställande direktör, Ifolor Oy, 1.1.2023–31.12.2025

Syftet med utnämningsutskottet är att säkerställa mångsidigheten och transparensen vid beredningen av förslag för val av medlemmar till bolagets förvaltningsråd och styrelse.

Utnämningsutskottet bereder resolutionsförslag i följande ärenden:

  • Resolutionsförslag till bolagsstämman om antalet medlemmar och val av medlemmar till bolagets förvaltningsråd.

  • Resolutionsförslag till förvaltningsrådet om ordförande och vice ordförande i bolagets förvaltningsråd.

  • Resolutionsförslag till förvaltningsrådet om antalet styrelsemedlemmar samt val och befriande av styrelsemedlemmar, ordförande och vice ordförande.

Till utnämningsutskottets medlemmar betalas ett mötesarvode på 500 €.

Medlemmar av utnämningsutskottet

Totti Salko, ordförande för förvaltningsrådets nomineringsråd, verkställande direktör, Helsingfors, Merle Oy, 2023–2026
Tiina Brandt, KTT, dosentti, vanhempi tutkija, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2021–2024
Marjut Nordström, företagare, Asikkala, 2021–2024
Juha Paajanen, jord- och skogsbrukföretagare, Nyslott, 2023–2026

Gransknings- och riskhanteringsutskottetSyftet med gransknings- och riskhanteringsutskottet är att hjälpa LokalTapiola Skadebolags och LokalTapiola Livbolags styrelser i deras lagstadgade och arbetsordningsenliga ärenden gällande bolagens och LokalTapiola-gruppens ekonomi, bokföring, solvens, riskhantering, revision, intern övervakning och intern granskning.

Med beaktande av Skadebolagets roll som yttersta moderföretag i LokalTapiolas försäkringskonglomerat omfattar utskottets verksamhet även ärenden i LokalTapiolas regionbolag till den del de hör till Skadebolagets ansvar som ärenden på gruppnivå.

Utskottet bildas enligt dess arbetsordning av utskottsordförande och en utskottsledamot som LokalTapiola Skadebolags styrelse valt inom sig samt minst 1 och högst 2 ledamöter som LokalTapiola Livbolags styrelse valt inom sig. Utskottets ordförande och ledamöter måste vara styrelseledamöter som är oberoende av LokalTapiola-gruppen.

Utskottets ordförande får ett sammanträdesarvode på 1 500 €, vice ordförande 1 000 € per sammanträde och övriga ledamöter 750 € per sammanträde.

Medlemmar av Gransknings- och riskhanteringsutskottet

Ulla-Maija Moisio, vicehäradshövding, Åbo, Industrins Kraft Abp, 1.1.2022–31.12.2023
Olli Latola, Jur. kand., vicehäradshövding, 1.1.2022–31.12.2024
Mirel Leino-Haltia, ekonomie doktor (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), arbetslivsprofessor (Professor of Practice), 1.1.2023–31.12.2025
Timo Vuorinen, JM, 1.1.2022–31.12.2024

Ordförandena och vice ordförandena i förvaltningsråden för LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag ingår i förvaltningsrådens samarbetsutskott, som stöder bolagens förvaltningsråd och bereder ärenden som de behandlar. Samarbetsutskottet väljer inom sig en ordförande och vice ordförande för ett år i sänder.

Medlemmar i förvaltningsrådens samarbetsutskott

Förvaltningsråden fastställer en arbetsordning för samarbetsutskottet. Utskottet bereder ärenden för behandling på förvaltningsrådets sammanträden och lägger fram resolutionsförslag i enlighet med arbetsordningen. Samarbetsutskottet övervakar styrelsens, chefdirektörens och verkställande direktörens och hela bolagsgruppens verksamhet och rapporterar om den till förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådens samarbetsutskott är inte ett bolagsrättsligt organ trots att en bestämmelse om utskottet finns i bolagsordningen för LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag. Samarbetsutskottet har ingen självständig beslutanderätt med undantag av belöningsärenden som gäller styrelsemedlemmarna i huvudsyssla, utan besluten fattas i förvaltningsråden. Beslut om resolutionsförslagens innehåll fattas av ordföranden och vice ordföranden i respektive förvaltningsråd.

Samarbetsutskottet har i regel 6 sammanträden per år. Bolagsstämmorna beslutar årligen om samarbetsutskottets arvoden och grunderna för resekostnadsersättningar. Ordförande för samarbetsutskottet får ett månadsarvode på 1 850 € och vice ordförande 1 350 €. Utskottsmedlemmarnas sammanträdesarvode är 550 € per sammanträde. För arvodena betalas ArPL-avgift.

Medlemmar i samarbetsutskottet

Ordförande Anssi Keinänen, professor, Itä-Suomen Yliopisto, 2024–2027
Vice ordförande Totti Salko, VD, Helsingfors, Merle Oy, 2023–2026
Juha Marttila, lantbruk- och skogsvetenskaps doktor, ordförande för MTK, Simo, 2024-2027
Anu Ojala, finans- och ekonomidirektör, Esbo, Lujatalo Oy, 2024-2027
Saara Perho, VD, grundare, Helsingfors, Lawder Oy, Citrus konsern, 2023–2026
Hannu Pitkänen, VD, PhD, Kankaanpää, InnoAgro Oy, 2022-2025

LokalTapiola Skadebolags och LokalTapiola Livbolags förvaltningsråd har valt till sitt gemensamma placerings- och balansförvaltningsutskott förvaltningsrådens vice ordförande som ordförande, en ansvarande direktör och två medlemmar från Skadebolagets förvaltningsråd samt två medlemmar från Livbolagets förvaltningsråd för LokalTapiola-gruppens tjänster på gruppnivå. Utskottets uppgift är att hjälpa bolagens förvaltningsråd med organisering av deras kapitalförvaltning samt övervakning gällande soliditet.

Placerings- och balansförvaltningsutskottets medlemmar:

Jari Eklund, ordförande
Eeva Ahdekivi
Timo Vuorinen
Antti Pulkkanen
Timo Laakso

I LokalTapiola Livbolags placeringsverksamhet tas hållbarhetsriskerna i beaktande på ett heltäckande sätt i placeringsbesluten genom att följa LokalTapiola Livbolags verksamhetsprinciper för hållbar placering.

Med hållbarhetsrisk avses en händelse eller en omständighet i anknytning till miljön, samhället eller styrningen som, om den förverkligas, kan ha en negativ materiell inverkan på placeringens värde. Sådana händelser kan till exempel vara fysiska risker orsakade av extrema väderfenomen eller omställningsrisker för placeringsobjektens verksamhet till följd av ändringar av lagstiftningen.

Hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen kan vara signifikanta om placeringsobjektet försummat att hantera och förbereda sig på risker. Genom att hantera hållbarhetsrisker vid val av placeringsobjekt och uppbyggandet av placeringsportföljen kan vi på ett positivt sätt påverka avkastnings/riskprofilenen för placeringarna på lång sikt. Vi placerar inte i placeringsobjekt vars hållbarhetsrisker enligt vår bedömning är för stora och vars eventuella avkastningspåverkningar och/eller riskpåverkningar enligt vår bedömning inte går att kontrollera.

LokalTapiola Livbolags verksamhetsprinciper för hållbara placeringar (pdf)

Huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekter

Meddelande om lämpliga verksamhetsprinciper för aktsamhet när placeringsbeslutens huvudsakliga skadliga effekter på hållbarhetsfaktorer beaktas


Med huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekter avses negativa effekter våra placeringsobjekts verksamhet eventuellt har direkt eller indirekt på miljön, samhället eller sociala faktorer. Vi följer kontinuerligt med forskningsdata i anknytning till hållbarhetsskador inom olika branscher och verksamheter samt den teknologiska utvecklingen för att minska skadorna och vi ändrar prioriteringsordningen vad gäller hållbarhetsskador om det finns ny information att tillgå. Utöver forskningsdata drar vi nytta av information vi fått i samband med placeringsobjektens offentliga rapportering och möten samt tjänsteleverantörernas databaser (till exempel MSCI, Bloomberg, CDP). Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas. Vi för en aktiv dialog med placeringsobjekten om hållbarhetsfaktorer och vi uppmanar våra placeringsobjekt till en transparent och systematisk rapportering. Vår huvudsakliga informationskälla är akademisk forskning och information som placeringsobjekten rapporterar eftersom estimaten de utomstående aktörerna utarbetat (till exempel om koldioxidutsläpp) visat sig vara opålitliga.

LokalTapiola Livbolag köper av LokalTapiola Kapitalförvaltning diskretionära kapitalförvaltningstjänster (listade aktie- och ränteplaceringar) och tilläggstjänster som hänför sig till placeringsverksamhet. Till den delen iakttar LokalTapiola Livbolag LokalTapiola Kapitalförvaltnings verksamhetsprinciper för hållbara placeringar och anknytande meddelande om lämpliga verksamhetsprinciper för aktsamhet i beaktandet av placeringsbeslutens huvudsakliga skadliga effekter på hållbarhetsfaktorer.

Dessutom köper LokalTapiola Livbolag för sina fastighetsplaceringar diskretionära kapitalförvaltningstjänster av LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning och tilläggstjänster som anknyter till placeringsverksamheten. Till den delen iakttar LokalTapiola Livbolag LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings verksamhetsprinciper för hållbara placeringar och anknytande meddelande om lämpliga verksamhetsprinciper för aktsamhet i beaktandet av placeringsbeslutens huvudsakliga skadliga effekter på hållbarhetsfaktorer.

Meddelande om den del av placeringsverksamheten i vilken placeringsbeslutens skadliga effekter på hållbarhetsfaktorerna tillsvidare inte beaktas samt orsakerna till detta

LokalTapiola Skadebolags finansieringsverksamhet beaktar tillsvidare i kreditbeslutsprocessen inte placeringsbeslutens skadliga effekter på hållbarhetsfaktorerna eftersom det på marknaderna för illikvida lån och direkta kapitalplaceringar inte på ett tillräckligt tillförlitligt sätt finns information som påverkar hållbarhetsfaktorerna. Vi strävar efter att beakta skadliga hållbarhetseffekter enligt det och i den omfattning det finns tillgänglig information i anknytning till effekterna.

LokalTapiola Livbolag köper kapitalplaceringstjänsterna av LokalTapiola Skadebolag. Placeringsbeslutens skadliga effekter på hållbarhetsfaktorerna beaktas tillsvidare inte vad gäller kapitalplacerings- och skuldkapitalfonder eftersom det via målfonderna tillsvidare inte finns information i anknytning till detta. Vi strävar efter att beakta skadliga hållbarhetseffekter enligt det och i den omfattning det finns tillgänglig information i anknytning till effekterna.

LokalTapiola Livbolag erbjuder som placeringsobjekt i sina placeringsförsäkringar även placeringsobjekt som förvaltas av andra placeringstjänsteleverantörer än LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. Placeringsobjekten i placeringsförsäkringen är alltid på förhand godkända av LokalTapiola Livbolag. Som placeringsobjekt godkänns endast placeringsobjekt vilka uppfyller kraven i försäkringsbolagslagen. Placeringstjänsteleverantörerna eller fondbolagen som förvaltar placeringsobjekten väljs noggrant och i valet beaktas tjänsteleverantörens ansvar. Vad gäller andra kapitalförvaltare eller fondbolag som förvaltar placeringsobjektet strävar vi efter att beakta skadliga hållbarhetseffekter enligt det och i den omfattning det finns tillgänglig data i anknytning till dem. Vi förutsätter att våra partners, till tillämpbara delar, meddelar hållbarhetsskador och metoder att beakta dem i placeringsbesluten. Placerarna kan få tilläggsinformation på webbplatsen till tjänsteleverantören som förvaltar placeringsobjektet.

Hållbarhetspreferensernas beaktande i försäkringsrådgivningen

LokalTapiola Livbolaget kartlägger kundens preferenser i anslutning till hållbarheten och rekommenderar bara placeringsobjekt enligt dem för kunden. Med hållbarhetspreferenser avses kundens val gällande om man i rekommendationen som ges ska inkludera produkter som har förbundit sig att investera ett visst minimibelopp i miljömässigt hållbara objekt enligt EU:s taxonomiklassificering, produkter som förbundit sig att göra ett visst minimiantal hållbara investeringar enligt EU:s SFDR-förordning, eller produkter som beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer. De huvud-sakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer beaktas i försäkringsrådgivningen så att kunden definierar, om man i den rekommendation som ges till hen bara inkluderar pro-dukter, i vars investeringsverksamhet dessa har beaktats. Produkterna sätts inte i rangordning vad gäller beaktandet av de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling.

Preferenserna kartläggs i samband med bedömningen av ändamålsenlighet och lämplighet vilken görs för kunden. Försäkringstagaren i en placeringsförsäkring kan påverka placeringens hållbarhetsfaktorer genom att som placeringsobjekt för placerings-försäkringen välja placeringsobjekt som främjar hållbarhet eller hållbara placeringsobjekt, såvida dessa finns tillgängliga som placeringsobjekt.

Meddelande om försäkringsrådgivningens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer beaktas i försäkringsrådgivningen så att kunden bestämmer om det i rekommendationen som ges till kunden ska ingå endast produkter i vars investeringsverksamhet dessa har beaktats. Produkterna rangordnas inte vad gäller beaktandet av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling.