Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Keski-Suomi

Välkommen till ditt regionbolags webbplats! LokalTapiola Keski-Suomi är ett lokalt livstrygghetsbolag som ägs av sina kunder och vars rötter sträcker sig 150 år tillbaka i tiden. Vi är ett av LokalTapiola-gruppens 19 självständiga regionbolag. Vi har över 85 000 person-, lantbruks-, företags- och samfundskunder som får den bästa personliga och lokala betjäningen i branschen av cirka 130 experter på våra kontor samt på nätet och per telefon. Vi utför vårt lokala arbete med stort engagemang. Vårt mål är att du och dina nära och kära ska njuta ännu mer av livet.

Presentation

Din lokala partner i livstrygghet

LokalTapiola Keski-Suomi är ett av LokalTapiola-gruppens 19 självständiga kundägda regionbolag som erbjuder försäkrings- och placeringstjänster.

Vår uppgift är att trygga kundernas välbefinnande och framgång i livets alla vändningar. Vår vision är att erbjuda finländarna ett tryggare och hälsosammare liv. För våra kunder innebär livstrygghet heltäckande och förebyggande service.

Vi betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder personligt och lokalt på 11 verksamhetsställen på 9 orter runtom i Mellersta Finland.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Keski-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag
Vapaudenkatu 47, 3 vån.
40100 JYVÄSKYLÄ
FO-nummer 3245354-9

Har du fått en faktura från oss? Läs mer om fakturering .
Är du på väg att skicka en faktura som är kopplad till en skada som hanteras av LokalTapiola? Se instruktioner och e-fakturaadresser .
Skickar du en inköpsfaktura till oss? Se instruktioner och e-fakturaadresser .
Läs rapporten om solvens och finansiell ställning (pdf på finska).

Förvaltningsmodell och ägare

LähiTapiola Keski-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Keski-Suomi är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen för LokalTapiola Keski-Suomi följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs mer om förvaltningsprinciper.

LokalTapiola har utarbetat en arvodesrekommendation på koncernnivå, vars aktualitet och genomförande årligen granskas av koncernens administrativa arvodesarbetsgrupp. LokalTapiola Keski-Suomi följer arvodesrekommendationen.

Medlemmarna i LokalTapiola Keski-Suomis förvaltningsorgan har rätt till personalrabatter i LokalTapiola Keski-Suomi.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelsens uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Kari Nyyssönen, ordförande , verkställande direktör , Jyväskylä 2021 - 2024
Merja Lahtinen, vice ordförande, lektor, Jämsä, 2022–2025
Katja Asikainen, vice verkställande direktör, Jyväskylä, 2022–2025
José Ayala, verkställande direktör, Jyväskylä, 2023–2026
Maria Hanho, verkställande direktör, Keuruu, 2021–2024
Sari Hovila, tillförordnad koordinator för enhetssäkerhet, Joutsa, 2021–2024
Pilvi Jylhä, kundchef, Jyväskylä, 2021–2024
Matti Kangasaho, verkställande direktör, Jyväskylä, 2021–2024
Virpi Laitinen, klasslärare, Äänekoski, 2023–2026
Marjo Lalli, HR-chef, Jyväskylä, 2022–2025
Pasi Mikkonen, verkställande direktör, Pihtipudas, 2022–2025
Päivi Niemelä, företagare, Pihtipudas, 2021–2024
Kari Nyyssönen, verkställande direktör, Jyväskylä, 2021–2024
Jenni Pajari, företagshälsovårdare, Äänekoski, 2023–2026
Juha Pajunen, företagare, Kangasniemi, 2023–2026
Pirjo Pekkarinen, revisor, Kinnula, 2022–2025
Perttu Piesala, lantbruksföretagare, Uurainen, 2023–2026
Tuomas Pietiläinen, landbrukare, företagare, Hankasalmi 2023 - 2025
Ville Rosti, verkställande direktör, Saarijärvi, 2022–2025
Jyrki Savolainen, lantbruksföretagare, Laukaa, 2023–2026
Petri Säteri, produktionschef, Viitasaari, 2022–2025
Janne Tiainen, företagare, Petäjävesi 2023–2026
Sirkku Vahvaselkä, styrelseordförande, Jyväskylä, 2021–2024

Utnämningsutskottet

Bolaget har ett utnämningsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Utnämningsutskottets uppgift är att förbereda personvalen för bolagets förvaltningsorgan och ge förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Därtill förbereder och ger nomineringsutskottet nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets företrädare och dess kandidater till positioner i förvaltningsorgan för andra bolag inom LokalTapiola-gruppen.

Utnämningsutskottets medlemmar

Merja Lahtinen
Päivi Niemelä
Kari Nyyssönen
Juha Pajunen

Styrelsen och VD

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Verkställande direktör för LokalTapiola Keski-Suomi är Teemu Toivanen.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Jouko Huumarkangas, ordförande, lantbruksföretagare, Kyyjärvi, 2021–2024
Mila Korhonen, enhetschef, Jyväskylä, 2022–2025
Minna Lappalainen, chef, Kannonkoski 2023–2024
Hanna-Leena Pesonen, ED, professor, Jyväskylä, 2022–2025
Anssi Tikkanen, auktoriserad revisor, Jyväskylä, 2020–2023
Jari Valkola, vice ordförande, lantbruksföretagare , Saarijärvi 2023–2026