Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Österbotten

LokalTapiola Österbotten betjänar sina kunder längs den tvåspråkiga österbottniska kustremsan. Vi är en stark marknadsledare inom hela området. Vi har cirka 80 000 kunder. 100 finansproffs tillhandahåller kunderna den bästa servicen i branschen. Du kan sköta dina ärenden hos oss personligen, per telefon eller via Internet. Vi gör också kundbesök hos företag och lantbruk.

Presentation

Din lokala partner i livstrygghet

LokalTapiola Österbotten erbjuder sina kunder skade- och livförsäkringar samt placerings- och spartjänster. Vi erbjuder även pensionsförsäkringstjänster.

LokalTapiola Österbotten ägs av sina kunder. Det innebär att kunderna har verkliga och effektiva kanaler att påverka och rätt att delta i regionbolagets bolagsstämma. På bolagsstämman väljer det ömsesidiga bolagets ägarkunder förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet väljer styrelsen.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag
Kauppapuistikko 19-21
65100 VASA
FO-nummer 0180953-0

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Österbotten är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen för LokalTapiola Österbotten följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs mer om förvaltningsprinciper.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • avger sitt yttrande om bokslutet och revisionsberättelsen till bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Annika Laine, ordförande, Vasa
Luzilla Backa, välfärdschef, Nykarleby
Tuija Biskop, verksamhetsledare, Karleby
Kimmo Bodbacka, jordbrukare, Kronoby
Mark Engelholm, företagare, Närpes
Göran Engman, jordbrukare, Lappfjärd
Ulf Eriksson, pälsdjursfarmare, Nykarleby
Linn Heinola, office manager, Karleby
Atte Hietalahti, försäljningsingenjör, Laihela
Elina Ihamäki-Närkki, lantbruksföretagare, Vörå
Börje Ivars, Närpes
Vuokko Kalliokoski, ekonomichef, Karleby
Anne Lindgren-Slotte, vicehäradshövding, Jakobstad
Felix Ljungkvist, studerande, Vasa
Maria Nygårds, bokförare, Närpes
Nina Nyman, förvaltningsrådets viceordförande, marknadsföringsdirektör, Jakobstad
Sari Rinta-Jaskari, betjäningschef, Vasa
Andreas Rönnqvist, produktionschef, Jakobstad
Tuomas Saikkonen, företagare, Vasa
August Strandberg, företagare, Nykarleby
Raul Sundström, företagare, Jakobstad
Marko Valli, försäljningschef, Vasa
Tim Wallin, företagare, Vasa
Camilla Wikman, marknadsföringsdirektör, Karleby
Jan-Erik Åkersten, företagare, Korsnäs
Ulla Åstrand, företagare, Vaasa
Frida Öhman, Nykarleby

Förvaltningsrådets sammanträden och arvoden

Förvaltningsrådet sammanträder i regel tre gånger om året.

LokalTapiola har utarbetat en arvodesrekommendation på koncernnivå, vars aktualitet och genomförande årligen granskas av koncernens administrativa arvodesarbetsgrupp. LokalTapiola Österbotten följer arvodesrekommendationen. Bolagsstämman beslutar årligen om förvaltningsrådets arvoden och principerna för ersättning av resekostnader.

Ordföranden för förvaltningsrådet får ett månadsarvode på 750 €. Till förvaltningsrådets ordförande och övriga medlemmar betalas ett mötesarvode på 400 € per möte. Till nomineringsutskottets medlemmar betalas ett mötesarvode på 500 € per möte. För arvodena betalas ArPL-avgift. Resekostnader för förvaltningsrådets medlemmar ersätts i enlighet med Skatteförvaltningens bestämmelser. Medlemmar i LokalTapiola Österbottens förvaltningsorgan har rätt till personalrabatter i LokalTapiola Österbotten.

Valberedningsutskottet

Bolaget har ett valberedningsutskottsom förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar. Valberedningsutskottetsuppgift är att förbereda personvalen för bolagets förvaltningsorgan och ge förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Därtill förbereder och ger valberedningsutskottetnödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets företrädare och dess kandidater till positioner i förvaltningsorgan för andra bolag inom LokalTapiola-gruppen.

Valberedningsutskottet

Annika Laine, förvaltningsrådets ordförande
Nina Nyman, förvaltningsrådets vice ordförande
Elina Ihamäki-Närkki
August Strandberg
Jan-Erik Åkersten

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Joel Sunabacka , född 1988
Ekonomie magister, HHJ-examen, HHJ-ordförande-examen, APV 1&2-examen

LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag, vd (direktör) 2022–
Ålandsbanken Abp, Tillväxt och utveckling, direktör 2017–2022
Ålandsbanken Abp, bankdirektör 2017–2017
Ålandsbanken Abp, Private Banker 2014–2017
LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag, representant 2012–2014

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå. Som regel är den längsta mandatperioden för en styrelseledamot tre mandatperioder.

Styrelseledamöter

Marketta Koivusalo, ordförande, Vasa
Jarno Puutio, vice ordförande, Vasa
Marina Kinnunen, Vasa
Sami Kulla, Vasa
Ann-Mari Pihlajamäki, Karleby
Dag Sandås, Vasa
Ari Kaaro, Helsingfors

Styrelsemöten och arvoden

LokalTapiola Österbottens styrelse består av minst 5 och högst 12 medlemmar.

Styrelsens ledamöter utses av förvaltningsrådet. Enligt försäkringsbolagslagen ska en styrelseledamot ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra sitt uppdrag. Styrelsen ska ha sådan allmän kunskap om försäkringsverksamhet som med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet är nödvändig. Dessutom ska styrelsen ha tillräcklig kollektiv kompetens i enlighet med bestämmelser för att säkerställa bolagets professionella ledning och övervakning. En ledamots mandatperiod är tre år.

LokalTapiola Österbottens styrelse håller tio möten per år.

Till styrelsens ordförande betalas ett månadsarvode på 1 833 € och till vice ordföranden 750 €. Månadsarvodet för styrelseledamöter är 500 €. Styrelsens ordförande, vice ordförande och ledamöter får ett mötesarvode på 800 € per möte. Ett mötesarvode om 800 € utbetalas till medlemmarna i styrelsekommittéerna för styrelsekommittéernas möten. För arvodena betalas ArPL-avgift. Styrelseledamöternas resekostnader ersätts i enlighet med Skatteförvaltningens bestämmelser.

Medlemmar i LokalTapiola Österbottens förvaltningsorgan har rätt till bolagets personalrabatter.