Skadeförsäkring

LokalTapiola Skadeförsäkring är tillsammans med regionbolagen Finlands ledande skadeförsäkrare och har alla frivilliga och lagstadgade skadeförsäkringar i sitt tjänsteutbud. Bolagets rötter går tillbaka till 1700- och 1800-talen.

Revisor

Revisionens huvudsakliga uppgift är att granska att bolagets bokslut har upprättats enligt bokföringslagen och andra bestämmelser som gäller upprättandet av bokslut samt att bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet för bolagets verksamhet och om dess ekonomiska ställning.

Bolagets revisor är en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning och därmed behöver ingen revisorssuppleant väljas.

Skadeförsäkringens ordinarie revisor

KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning,
som till huvudansvarig revisor utsett
Mikko Haavisto, CGR.

Revisorsarvoden

KPMG Oy Ab har varit revisor sedan den ordinarie bolagsstämman år 2013. LokalTapiola Skadebolag har år 2017 betalat sammanlagt 60 771,62 euro i revisionsarvoden och 0,00 euro för skattetjänster samt övriga tjänster till KPMG Oy Ab.