Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skadeförsäkring

LokalTapiola Skadeförsäkring är tillsammans med regionbolagen Finlands ledande skadeförsäkrare och har alla frivilliga och lagstadgade skadeförsäkringar i sitt tjänsteutbud. Bolagets rötter går tillbaka till 1700- och 1800-talen.

Förvaltningsråd

Bolagsstämman utnämner ett förvaltningsråd med uppgift att övervaka bolagets förvaltning.

Valet av förvaltningsråd på bolagsstämman för LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag sker utifrån förslag från försäkringstagarna och samarbetsutskottet för LokalTapiola-gruppens förvaltningsråd. Dessutom har respektive regionbolag som ingår i LokalTapiola-gruppen rätt att välja en medlem till förvaltningsrådet, dock enligt det, att det sammanlagda antalet medlemmar som regionbolagen valt är mindre än hälften av alla medlemmar i förvaltningsrådet. Medlemmarna i förvaltningsrådet har en treårig mandatperiod. För närvarande har förvaltningsrådet för LokalTapiola Skadeförsäkring 43 medlemmar.

Vid valet av medlemmar eftersträvas att förvaltningsrådets sammansättning motsvarar kundbasens fördelning på kundsegment och regional premieinkomst. Dessutom beaktas av jävsprinciperna, som innebär att personer som är anställda hos eller ingår i förvaltningen för en konkurrerande finansgrupp är jäviga.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta om antalet styrelseledamöter
  • välja och entlediga styrelseledamöter, ordföranden och vice ordföranden samt bestämma ledamöternas arvoden och grunderna för resekostnadsersättning
  • fastställa gruppens och bolagets strategi
  • besluta om ärenden som gäller betydande inskränkning eller utvidgning av verksamhet eller väsentlig omorganisation av bolaget
  • fatta beslut om förslag till bolagsstämman som gäller bolagets fusion, delning, överlåtelse av försäkringsbestånd eller del av försäkringsbestånd eller annan motsvarande omstrukturering, ändring av bolagsformen till försäkringsaktiebolag samt ändring av bolagsordningen
  • besluta om förslag till bolagsstämman angående ändring av bolagsordningen

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga samt jämte styrelsen vid behov sammankalla en extra bolagsstämma.

Förvaltningsrådets sammanträden och arvoden

Förvaltningsrådet har i regel tre sammanträden per år. Bolagsstämman beslutar årligen om förvaltningsrådets arvoden och grunderna för resekostnadsersättning.

Ordförande för förvaltningsrådet får ett månadsarvode på 2 500 euro och vice ordföranden 2 250 euro.

Ordförande för förvaltningsrådet och vice ordföranden får mötesarvode på 500 euro per möte och övriga förvaltningsrådsmedlemmar 1 000 euro per möte. ArPL-avgift betalas för arvodena. Medlemmarna i förvaltningsrådet får resekostnadsersättning enligt klass I i statens resereglemente.