Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skadeförsäkring

LokalTapiola Skadeförsäkring är tillsammans med regionbolagen Finlands ledande skadeförsäkrare och har alla frivilliga och lagstadgade skadeförsäkringar i sitt tjänsteutbud. Bolagets rötter går tillbaka till 1700- och 1800-talen.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolags ordinarie bolagsstämma hålls onsdag 17.5.2017 kl. 11.30 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor, på adressen Norrskensgränden 1, Esbo.


ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN


På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt § 17 i bolagsordningen ankommer på den or-dinarie bolagsstämman. På stämman behandlas även förslag på ändring av § 5 och § 14 i bolags-ordningen samt beståndsöverlåtelseplaner som gäller överlåtelsen av den av bolaget bedrivna affärsverksamheten för lagstadgad trafikförsäkring och det därtill anslutna försäkringsbeståndet till LokalTapiola regionbolagen med undantag av trafikförsäkringar för företag som är kunder i bolagets storkundsenhet.Föredragningslistan för stämman är följande:


1 Mötets öppnande


2 Mötestekniska ärenden


2.1 Val av ordförande och kallande av sekreterare


2.2 Godkännande av föredragningslistan som agenda


2.3 Val av protokolljusterare


2.4 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet


2.5 Konstaterande av närvarande delägare


3 Framställande av bokslut och verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och förvaltnings-rådets utlåtande


4 Fastställande av bokslut och koncernbokslut


5 Beslut om användning av vinst som den fastställda balansräkningen utvisar


Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst som uppgick till 168.300.985,70 euro an-vänds på följande sätt:


Till säkerhetsfonden överförs 167.500.000,00 euro
Till dispositionsfonden överförs 800.985,70 euro


Styrelsen kan fatta beslut om att tillgångarna som överförts till dispositionsfonden doneras till allmännyttiga eller liknande ändamål.6 Beslut om ansvarsfrihet


7 Fastställande av ersättningsgrunder som gäller förvaltningsrådsmedlemmars och revisorers arvoden och resekostnader


Hittills har ersättning betalats till förvaltningsrådsmedlemmar enligt följande:

  • Månadsarvode på 2 000 euro till ordförande för förvaltingsrådet och 1 750 euro till vice ordföranden
  • Mötesarvode på 500 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande och vice ordfö-randen och till övriga förvaltningsrådsmedlemmar 1 000 euro per möte
  • Arvode på 500 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande vid deltagande i styrel-sens möte
  • Månadsarvode på 1 500 euro till ordförande för förvaltningsrådens samarbetsutskott och 1 000 euro till vice ordförande
  • Mötesarvode på 500 euro till ordförande och vice ordförande för samt medlemmar i förvaltningsrådens samarbetsutskott
  • Mötesarvode på 500 euro till alla medlemmar i övriga utskott som består av förvalt-ningsrådsmedlemmar


Förvaltningsrådsmedlemmarnas resekostnader har ersatts enligt skattestyrelsens vid re-spektive tidpunkt gällande beslut om maximiersättningar för skattefria resekostnader.


Revisorn har fått ersättning enligt faktura som bolaget godkänt.


För bolagsstämman föreslås att förvaltningsrådsmedlemmars och revisorers arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader hålls oförändrade.


8 Antalet medlemmar i förvaltningsrådet och val av medlemmar


Förvaltningsrådets nuvarande sammansättning och medlemmarnas mandatperioder finns på bolagets webbsidor:


medlemmar i förvaltningsrådet


Förvaltningsrådets utnämningsutskott föreslår att antalet förvaltningsrådsmedlemmar fastställs till 42.


I tur att avgå från förvaltningsrådet är Raimo Alhoke, Jari Enberg, Pauliina Haijanen, Han-nes Heiskala, Jukka Kola, Timo U. Korhonen, Sami Kulla, Jyrki Mattinen, Jorma Mikkonen, Mikko Mäkimattila, Katja Taimela, Antero Vesterinen och Pertti Yliniemi.


Regionbolagen som ingår i LokalTapiola-gruppen har i enlighet med § 8 i bolagsordningen som förvaltningsrådsmedlemmar omvalt för en treårsperiod ända till den ordinarie bolagsstämman år 2020 Hannes Heiskala (LähiTapiola Satakunta), Sami Kulla (LokalTapiola Österbotten), Jyrki Mattinen (LähiTapiola Kaakkois-Suomi) och Mikko Mäkimattila (LähiTapiola Loimi-Häme). Som förvaltningsrådsmedlem ända till den ordinarie bolagsstämman år 2020 har LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa utsett verksamhetsledare Yrjö Ojaniemi från Lappo (MTK Södra Österbotten) och LähiTapiola Lännen har utsett försäljnings- och marknadsföringschef Mikko Koivisto från Raumo (Tukimet Oy).


Utnämningsutskottet föreslår att förvaltningsrådsmedlemmarna Timo U. Korhonen, Jorma Mikkonen, Katja Taimela och Pertti Yliniemi som är i tur att avgå ska omväljas för en man-datperiod på tre år fram till den ordinarie bolagsstämman år 2020.


Som nya medlemmar till förvaltningsrådet för en mandatperiod på tre år fram till den ordinarie bolagsstämman år 2020 föreslår utnämningsutskottet ekonomichef Minna Kahri från Helsingfors (Onvest Oy), verkställande direktör Markus Oksa från Vanda (Barona Group Oy) och verkställande direktör Mari Onkamo från Esbo (Delta Auto Oy).9 Antal revisorer och revisorssuppleanter samt val av dessa


Styrelsens gransknings- och riskhanteringsutskott föreslår att som bolagets revisor väljs re-visionssammanslutningen KPMG Oy Ab, som har meddelat att CGR Mikko Haavisto utses som huvudansvarig revisor.


10 Ändring av bolagsordningen


Bolagets styrelse föreslår att § 5 i bolagsordningen ändras så att tecknande av återförsäk-ring också medför delägarskap i bolaget. Bolagets styrelse föreslår även ändring av § 14 i bolagsordningen så att bolagsstämman utöver bolagets hemort Esbo även kunde hållas an-tingen i Helsingfors eller i Vanda.


11 Överlåtelse av trafikförsäkringsbestånd och affärsverksamhet till LokalTapiola
regionbolagen


För stämmans godkännande framläggs styrelsens förslag på överlåtelser av lagstadgat tra-fikförsäkringsbestånd och därtill ansluten affärsverksamhet mellan bolaget och LokalTapi-ola-gruppens regionbolag. Överlåtandet av försäkringsbeståndet och affärsverksamheten är en fortsättning på LokalTapiola-gruppens regionalisering av skadeförsäkringsverksam-heten och ökar den lokala affärsverksamhetens effekt.


Bolagets styrelse har undertecknat planerna gällande överlåtelse av försäkringsbestånd och affärsverksamhet med 20 LokalTapiola regionbolag. Enligt planerna omfattar överlå-telsen LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolags på respektive LokalTapiola regionbolags verksamhetsområde bedrivna affärsverksamhet som gäller lagstadgad trafikförsäkring och hör till skadeförsäkringsklass 10 samt försäkringsbeståndet som hör till denna verksamhet med de därtill anslutna rättigheterna och skyldigheterna med undantag av trafikförsäk-ringar som beviljas för företag med över 50 anställda vilka inte ingår i överlåtelsen av för-säkringsbeståndet.


Den planerade tidpunkten för verkställandet av överlåtelsen av försäkringsbestånd och af-färsverksamhet är 30.6.2017.


12 Avslutande av stämman


HANDLINGAR FÖR BOLAGSSTÄMMAN


Bokslutshandlingar och planer för överlåtelse av försäkringsbestånd och affärsverksamhet inklu-sive bilagor samt övriga handlingar som hänför sig till överlåtelsen av försäkringsbeståndet i en-lighet med 21 kapitlet 10 § i försäkringsbolagslagen samt förslag på ändring av bolagsordningen finns till påseende för bolagets delägare från 11.4.2017 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor, på adressen: Norrskensgränden 1, Esbo.


Bokslutshandlingarna finns även som bilagor till denna kallelse:

länk till bokslutet
länk till revisionsberättelsen
länk till förvaltningsrådets utlåtande


ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I BOLAGSSTÄMMAN


Deltagande- och rösträtt


Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare som är försäkringstagarna enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har en röst på bolagsstämman för re-spektive premie på fulla 170 euro som betalats år 2016, dock minst en röst. Vid bolagsstämman får delägare för egen räkning eller genom fullmakt rösta med högst en tiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet.


Anmälan


Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredag 12.5.2017 kl. 16.


Anmälan kan ske:

  • på Internet under adressen www.lahitapiola.fi/yhtiokokoukset
  • per e-post på adressen yhtiokokous(a)lahitapiola.fi
  • per telefon (09) 453 2867/040 716 0958/Ritva Nurmi
  • per post på adressen LokalTapiola-gruppen/Ritva Nurmi, 02010 LOKALTAPIOLA


Anmälan ska göras före utgången av anmälningstiden.

Esbo 28.3.2017

LOKALTAPIOLA ÖMSESIDIGT FÖRSÄKRINGSBOLAG
Styrelsen