Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skadeförsäkring

LokalTapiola Skadeförsäkring är tillsammans med regionbolagen Finlands ledande skadeförsäkrare och har alla frivilliga och lagstadgade skadeförsäkringar i sitt tjänsteutbud. Bolagets rötter går tillbaka till 1700- och 1800-talen.

Bolagsstämma

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag


KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA


Ordinarie bolagsstämma för LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag hålls tisdag 4.5.2021 kl. 11.00 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor, på adressen Norrskensgränden 1, Esbo.


ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas följande ärenden som enligt 17 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman:

1 Öppnande av stämman

2 Mötestekniska ärenden

2.1 Val av ordförande för stämman och kallande av sekreterare

2.2 Godkännande av föredragningslistan som agenda för stämman

2.3 Val av protokolljusterare

2.4 Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet

2.5 Konstaterande av närvarande delägare

3 Framläggande av bokslut och verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande

4 Fastställande av bokslut och koncernbokslut

5 Beslut om användning av vinsten enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att av räkenskapsperiodens vinst på 50 029 144,50 euro överförs 49 829 144,50 euro till säkerhetsfonden och 200 000 euro till dispositionsfonden.

Styrelsen kan fatta beslut om att tillgångarna som överförts till dispositionsfonden doneras till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

6 Beslut om ansvarsfrihet

7 Fastställande av arvoden och ersättningsgrunderna för resekostnader för förvaltningsrådsmedlemmar och revisorer

I bolaget höjdes mötesarvoden för förvaltningsrådsmedlemmarna förra gången år 2015. Arvoden föreslås justeras enligt följande:

• Månadsarvode på 2 500 euro (tidigare 2 000 euro) till förvaltningsrådets ordförande och till vice ordföranden 2 250 euro (tidigare 1 750 euro).
• Mötesarvode på 500 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande och vice ordföranden och 1 000 euro per möte till övriga förvaltningsrådsmedlemmar (bibehålls oförändrade)
• Arvode på 500 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande för deltagande i styrelsens möte (bibehålls oförändrat)
• Månadsarvode på 1 750 euro (tidigare 1 500 euro) till ordföranden för förvaltningsrådens samarbetsutskott och till vice ordföranden 1 250 euro (tidigare 1 000 euro)
• Mötesarvode på 500 euro till ordföranden och vice ordföranden samt medlemmarna i förvaltningsrådens samarbetsutskott (bibehålls oförändrat)
• Mötesarvode på 500 euro till alla medlemmar i övriga utskott som består av förvaltningsrådsmedlemmar (bibehålls oförändrat)

Förvaltningsrådsmedlemmarnas resekostnader föreslås ersättas som förut enligt skattestyrelsens vid respektive tidpunkt gällande beslut om maximiersättningar för skattefria resekostnader.

Revisorn har fått ersättning enligt faktura som bolaget godkänt.

För bolagsstämman föreslås att revisorens arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader bibehålls oförändrade.

8 Antalet medlemmar i förvaltningsrådet och val av medlemmar

Förvaltningsrådets nuvarande sammansättning och medlemmarnas mandatperioder finns på bolagets webbplats på adressen.

Förvaltningsrådets utnämningsutskott föreslår att antalet förvaltningsrådsmedlemmar fastställs till 43.

I tur att avgå från förvaltningsrådet är Kjell Adolfsson, Tom Ekman, Seppo Haapalainen, Jaakko Halkilahti, Sari Helander, Jouko Huumarkangas, Heikki Häqqkvist, Anneli Karhula, Anssi Keinänen, Vesa Lauronen, Marjukka Manninen, Juha Marttila, Jussi Miilukangas, Tero Mölsä, Anu Ojala, Erkki Pärssinen och Olli Vihanta.

Taavi Heikkilä, vars mandatperiod skulle ha fortsatt fram till bolagsstämman år 2022, har med-delat att han avgår från förvaltningsrådet på stämmodagen 4.5.2021.

Regionbolagen som ingår i LokalTapiola-gruppen har i enlighet med § 8 i bolagsordningen omvalt som förvaltningsrådsmedlemmar för en treårsperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2024 Kjell Adolfsson (LokalTapiola Nyland), Jaakko Halkilahti (LokalTapiola Etelä), Jouko Huumarkangas (LokalTapiola Keski-Suomi), Anssi Keinänen (LokalTapiola Itä) och Erkki Pärssinen (LokalTapiola Huvudstadsregionen). Som nya medlemmar till förvaltningsrådet har utnämnts Virpi Martikainen (LokalTapiola Pohjoinen), Kimmo Määttänen (LokalTapiola Vellamo) och Harri Talonen (LokalTapiola Pirkanmaa).

Utnämningsutskottet föreslår att av de förvaltningsrådsmedlemmar som står i tur att avgå om-väljs Tom Ekman, Seppo Haapalainen, Heikki Häggkvist, Vesa Lauronen, Juha Marttila, Jussi Miilukangas och Anu Ojala för en treårsperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2024.

Som nya medlemmar till förvaltningsrådet föreslår utnämningsutskottet Pertti Hietaniemi och Juha Torniainen för en treårsperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2024.

I stället för Taavi Heikkilä för hans återstående mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2022 föreslås väljas Hannu Krook.

9 Antal revisorer och revisorssuppleanter samt val av dessa

Styrelsen föreslår på rekommendation av gransknings- och riskhanteringsutskottet, att som bolagets revisor för räkenskapsperioden, som upphör vid utgången av den nästa ordinarie bolags-stämman, väljs revisionssamfundet KPMG Oy Ab som har meddelat att CGR Timo Nummi ska utses som huvudansvarig revisor.

10 Avslutande av stämman

BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Handlingarna för bolagsstämman finns som bilaga till denna kallelse:

länk till bokslutet och revisionsberättelsen
länk till förvaltningsrådets utlåtande
länk till utnämningsutskottets förslag på val av förvaltningsråd

Handlingarna finns även till påseende för delägarna från 12.4.2021 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor, på adressen: Norrskensgränden 1, Esbo.

ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I BOLAGSSTÄMMAN

Deltagande- och rösträtt

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare som är försäkringstagarna enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har på bolagsstämman en röst för varje påbörjad premieandel på fulla 170 euro som betalats år 2020, dock minst en röst.

Vid bolagsstämman får delägare för egen räkning eller genom fullmakt rösta med högst en tiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet.

Stämmoarrangemang

På grund av den exceptionella situationen till följd av den pågående coronapandemin avviker stämmoarrangemangen från det normala:

• Bolagsstämman hålls så komprimerad som möjligt så att den uppfyller de i lagen föreskrivna minimikraven. På stämman behandlas, på basis av komprimerat föredragningsmaterial, endast ärenden som krävs enligt lagen och bolagsordningen.
• Antalet personer som deltar i stämman begränsas så att antalet personer i samma utrymme inte överskrider det högsta tillåtna antalet personer som får delta i offentliga möten enligt myndighetsbestämmelser
• På stämman representeras bolaget fysiskt bara av de nödvändiga personerna, dvs. styrelseordföranden och verkställande direktören. Närvarande på stämman är också ordförande och sekreterare för stämman.
• Ingen servering ordnas på stämman.

På grund av den rådande situationen uppmanas bolagets delägare att allvarligt överväga om det denna gång är nödvändigt att delta i stämman.

Bolagets delägare kan också, om de så önskar, delta i stämmorna genom en befullmäktigad representant genom att med en fullmakt befullmäktiga jurist Anne Lauriala eller en person som utsetts av denne att företräda sig och att använda talerätten vid stämman. Vänligen skicka begäran om fullmakt per e-post till adressen: yhtiokokous@lahitapiola.fi.

Vi önskar förståelse av bolagets delägare under de rådande särskilda förhållandena. Vi hoppas att situationen så snabbt som möjligt normaliseras och att bolagsstämmorna igen kan arrangeras normalt utan specialarrangemang.

Anmälan

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdag 27.4.2021 kl. 16. Anmälan kan ske:

- på webbplatsen
- per e-post på adressen yhtiokokous@lahitapiola.fi
- per telefon på nummer (09) 453 2867/040 716 0958/Ritva Nurmi
- per post till adressen LokalTapiola-gruppen/Ritva Nurmi, 02010 LOKALTAPIOLA

Anmälan ska vara framme före utgången av anmälningstiden.

Esbo 10.3.2021

LOKALTAPIOLA ÖMSESIDIGT FÖRSÄKRINGSBOLAG
Styrelsen

--------------------------------------------------------------------------------

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ, där bolagets delägare använder sin yttrande- och rösträtt. Delägare är försäkringstagare med en giltig direkt- eller återförsäkring i bolaget som tecknats senast under det föregående kalenderåret. Bolagsstämman väljer bl.a. förvaltningsrådets medlemmar och revisorer samt fattar beslut om fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för medlemmar i förvaltningsorganen och verkställande direktören.

På bolagsstämman för LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag har varje försäkringstagare enligt bolagsordningen en röst för respektive premie på fulla 170 euro som betalats föregående kalenderår, dock alltid minst en röst.

En delägare har med stöd av lagen rätt att få ett ärende som ankommer på bolagsstämman upptaget till behandling på stämman, om delägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen.

Delägaren får delta i bolagsstämman och utöva sin rätt där genom ett ombud. Delägarens ombud ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat pålitligt sätt bevisa sin rätt att företräda delägaren.

En närvarande delägare har frågerätt i ärenden som behandlas på bolagsstämman.