Skadeförsäkring

LokalTapiola Skadeförsäkring är tillsammans med regionbolagen Finlands ledande skadeförsäkrare och har alla frivilliga och lagstadgade skadeförsäkringar i sitt tjänsteutbud. Bolagets rötter går tillbaka till 1700- och 1800-talen.

Bolagsstämma

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag


KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA


LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolags ordinarie bolagsstämma hålls fredag 24.4.2020 kl. 11.00 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor, på adressen Norrskensgränden 1, Esbo.


ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas följande ärenden som enligt 17 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman:

1 Öppnande av stämman

2 Mötestekniska ärenden

2.1 Val av ordförande för stämman och kallande av sekreterare

2.2 Godkännande av föredragningslistan som agenda

2.3 Val av protokolljusterare

2.4 Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet

2.5 Konstaterande av närvarande delägare

3 Framläggande av bokslut och verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och förvaltnings-rådets utlåtande

4 Fastställande av bokslut och koncernbokslut

5 Beslut om användning av vinst som den fastställda balansräkningen utvisar

Styrelsen föreslår att av räkenskapsperiodens vinst på 106 998 484,59 euro överförs 106 498 484,59 euro till säkerhetsfonden och 500 000 euro till dispositionsfonden.

Styrelsen kan fatta beslut om att tillgångarna som överförts till dispositionsfonden doneras till allmännyttiga eller liknande ändamål.

6 Beslut om ansvarsfrihet

7 Fastställande av arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader för förvaltningsråds-medlemmar och revisorer

Arvoden för förvaltningsrådsmedlemmar har hittills betalats enligt följande:

• Månadsarvode på 2 000 euro till ordföranden för förvaltningsrådet och 1 750 euro till vice ordföranden
• Mötesarvode på 500 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande och vice ordföranden och 1 000 euro per möte till övriga förvaltningsrådsmedlemmar
• Arvode på 500 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande för deltagande i styrelsens möten
• Månadsarvode på 1 500 euro till ordförande för förvaltningsrådens samarbetsutskott och 1 000 euro till vice ordförande
• Mötesarvode på 500 euro till ordföranden och vice ordföranden samt medlemmarna i för-valtningsrådens samarbetsutskott
• Mötesarvode på 500 euro till alla medlemmar i övriga utskott som består av förvaltnings-rådsmedlemmar

Förvaltningsrådsmedlemmarnas resekostnader har ersatts enligt skattestyrelsens vid respektive tidpunkt gällande beslut om maximiersättningar för skattefria resekostnader.

Revisorn har fått ersättning enligt faktura som bolaget godkänt.

För bolagsstämman föreslås att förvaltningsrådsmedlemmarnas och revisorernas arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader hålls oförändrade.

8 Antalet medlemmar i förvaltningsrådet och val av medlemmar

Förvaltningsrådets nuvarande sammansättning och medlemmarnas mandatperioder finns på bolagets webbplats på adressen:

http://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/vahinkovakuutus/hallinto/hallintoneuvosto/hallintoneuvoston-jasenet

Förvaltningsrådets utnämningsutskott föreslår att antalet förvaltningsrådsmedlemmar fastställs till 43.

I tur att avgå från förvaltningsrådet är Hannes Heiskala, Jouni Huttunen, Mikko Koivisto, Timo U. Korhonen, Jyrki Mattinen, Jorma Mikkonen, Mikko Mäkimattila, Yrjö Ojaniemi, Markus Oksa, Mari Onkamo, Ann-Mari Pihlajamäki, Katja Taimela och Pertti Yliniemi. Dessutom har Mika Ko-vero, vars mandatperiod skulle ha fortsatt fram till bolagsstämman år 2021, meddelat att han avgår från förvaltningsrådet på stämmodagen 24.4.2020.

Regionbolagen som ingår i LokalTapiola-gruppen har i enlighet med § 8 i bolagsordningen utsett som förvaltningsrådsmedlemmar för en ny treårsperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2023 Hannes Heiskala (LähiTapiola Satakunta), Mikko Koivisto (LähiTapiola Lännen), Jyrki Mattinen (LähiTapiola Kaakkois-Suomi), Mikko Mäkimattila (LähiTapiola Loimi-Häme), Yrjö Ojaniemi (LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa) och Ann-Mari Pihlajamäki (LokalTapiola Österbotten).

Utnämningsutskottet föreslår att förvaltningsrådsmedlemmarna Jouni Huttunen, Jorma Mikko-nen, Markus Oksa, Mari Onkamo, Katja Taimela och Pertti Yliniemi som står i tur att avgå om-väljs för en mandatperiod på tre år fram till den ordinarie bolagsstämman år 2023.

Som nya medlemmar till förvaltningsrådet föreslår utnämningsutskottet Turkka Kuusisto för en treårsperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2023 samt i stället för Mika Kovero för hans återstående mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2021 föreslås väljas Tom Ekman.


9 Antal revisorer och revisorssuppleanter samt val av dessa

Styrelsen föreslår på rekommendation av gransknings- och riskhanteringsutskottet, att som bo-lagets revisor för räkenskapsperioden, som avslutas vid utgången av den nästa ordinarie bolags-stämman, väljs revisionssamfundet KPMG Oy Ab som har meddelat att CGR Timo Nummi ska ut-ses som huvudansvarig revisor.

10 Avslutande av stämman


BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Handlingar för bolagsstämman finns som bilaga till denna kallelse:

länk till bokslutet
länk till revisionsberättelsen
länk till förvaltningsrådets utlåtande
länk till utnämningsutskottets förslag på val av förvaltningsråd
länk till specialanvisningar för deltagande i bolagsstämman

Handlingarna finns även till påseende för delägarna från 1.4.2020 på LokalTapiola-gruppens hu-vudkontor, på adressen: Norrskensgränden 1, Esbo.

Förvaltningsrådets utlåtande bifogas till möteshandlingarna efter förvaltningsrådets möte som hålls 7.4.2020.


ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I BOLAGSSTÄMMAN

Deltagande och rösträtt

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare som är försäkringstagarna enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har på bolagsstämman en röst för varje premieandel på fulla 170 euro som betalats år 2019, dock minst en röst.

Vid bolagsstämman får delägare för egen räkning eller genom fullmakt rösta med högst en tion-dedel av det vid stämman företrädda röstetalet.

Anmälan

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast fre-dag 17.4.2020 kl. 16. Anmälan kan ske:

- på webbplatsen www.lahitapiola.fi/yhtiokokoukset
- per e-post på adressen yhtiokokous@lahitapiola.fi
- per telefon på nummer (09) 453 2867/040 716 0958/Ritva Nurmi
- per post på adressen LokalTapiola-gruppen/Ritva Nurmi, 02010 LOKALTAPIOLA

Anmälan måste ha kommit fram innan utgången av anmälningstiden.

Esbo 10.3.2020


LOKALTAPIOLA ÖMSESIDIGT FÖRSÄKRINGSBOLAG

Styrelsen

--------------------------------------------------------------------------------

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ, där bolagets delägare använder sin yttrande- och rösträtt. Delägare är försäkringstagare med en giltig direkt- eller återförsäkring i bolaget som tecknats senast under det föregående kalenderåret. Bolagsstämman väljer bl.a. förvaltningsrådets medlemmar och revisorer samt fattar beslut om fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för medlemmar i förvaltningsorganen och verkställande direktören.

På bolagsstämman för LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag har varje försäkringstagare enligt bolagsordningen en röst för respektive premie på fulla 170 euro som betalats föregående kalenderår, dock alltid minst en röst.

En delägare har med stöd av lagen rätt att få ett ärende som ankommer på bolagsstämman upptaget till behandling på stämman, om delägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen.

Delägaren får delta i bolagsstämman och utöva sin rätt där genom ett ombud. Delägarens ombud ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat pålitligt sätt bevisa sin rätt att företräda delägaren.

En närvarande delägare har frågerätt i ärenden som behandlas på bolagsstämman.