Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Placeringsportföljen Fastighet

Placeringsportföljen Fastighet är LokalTapiolas fastighetsplaceringsobjekt, som erbjuds i både placeringsförsäkring och kapitaliseringsavtal. Tillgångarna i placeringsportföljen Fastighet diversifieras via fonder i olika fastighetsklasser såsom i bostäder, affärslokaler och lokaliteter, vård- och inkvarteringsfastigheter, logistikfastigheter och tomter. Val av placeringsobjekt görs enligt LokalTapiolas syn och respektive marknadssituation. Portföljen är öppen för placeringar och uttag av sparbelopp fyra gånger om året och lämpar sig för erfarna placerare som placerar på lång sikt.

Placeringsportföljen Fastighet

är LokalTapiolas fastighetsplaceringsobjekt, som erbjuds i både placeringsförsäkring och kapitaliseringsavtal. Tillgångarna i placeringsportföljen Fastighet diversifieras via fonder i olika fastighetsklasser såsom i bostäder, affärslokaler och lokaliteter, vård- och inkvarteringsfastigheter, logistikfastigheter och tomter. Val av placeringsobjekt görs enligt LokalTapiolas syn och respektive marknadssituation. Portföljen är öppen för placeringar och uttag av sparbelopp fyra gånger om året och lämpar sig för erfarna placerare som placerar på lång sikt.

Information om hållbarhet

Placeringsportföljen Fastighet främjar enligt artikel 8 miljörelaterade och sociala egenskaper på det sätt som avses i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Placeringsportföljen Fastighet främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att i huvudsak placera i finansiella produkter, i kollektivinvesteringsstrukturer utanför SFDR:s tillämpningsområde eller i andra placeringsobjekt som på nedan nämnda sätt, vid sidan av sina övriga egenskaper, främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (sk. ljusgröna) eller gör hållbara placeringar (sk. mörkgröna). Den förverkligade andelen ljusgröna och mörkgröna placeringar i portföljen beror bland annat på placeringsportföljens tillgångsklassallokering vid rapporteringstidpunkten.

Målet för placeringsportföljen är inte att göra ett visst minimiantal hållbara placeringar enligt SFDR. Placeringsportföljen har inget allmänt jämförelseindex eller ett jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper.
Vid placeringsportföljens val av placeringsobjekt beaktas inte huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Kapitalförvaltarna av placeringsobjekten beaktar i en del placeringar, i enlighet med sina principer för hållbara placeringar, huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Principen ’ingen avsevärd olägenhet’ tillämpas endast på placeringar som ingår i den finansiella produkten, i vilka man beaktar EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Vad gäller andelen övriga placeringar, som ingår i denna finansiella produkt, beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Miljörelaterade och sociala egenskaper

I de flesta placeringsobjekten i placeringsportföljen Fastighet främjas miljörelaterade egenskaper såsom energieffektivitet, koldioxidneutralitet och tillgänglighet. Egenskaperna främjas genom att beakta miljörelaterade faktorer i placeringsbesluten och i förvaltningen av fastigheter.

Förvaltare av objekten i placeringsportföljen Fastighet har till exempel förbundit sig att förbättra energieffektiviteten för fastigheterna de förvaltar minst enligt sparmålen enligt fastighetsbranschens energieffektivitetsavtal eller ställt upp mål att bli koldioxidneutral, vad gäller energiförbrukningen under brukstiden, senast år 2030.

När nya objekt skaffas, beaktas till exempel möjligheterna att förbättra objektens energieffektivitet, möjligheterna att öka användningen av förnybar energi samt modifierbarheten. Vid bedömningen av placeringsobjekten fäster man dessutom uppmärksamhet på läget och fastigheternas tillgänglighet.

Klimatförändringens påverkan på fastigheternas läge samt på underhålls- och renoveringskostnaderna bedöms vara de mest betydande hållbarhetsriskerna i anslutning till fastighetsplaceringar i placeringsportföljen Fastighet. Riskerna hanteras genom en noggrann hållbarhetsanalys av objekten och genom en riskhanteringsplan. Därmed är hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen på fastigheter begränsad.

Placeringsportföljen kan också placera i placeringsobjekt som på grund av likviditet, orsaker som hänför sig till hanteringen av risker och kostnader inte främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, om det inte finns ett placeringsobjekt som är lämpligt för ändamålet och främjar hållbarhetsegenskaperna eller gör hållbara placeringar
eller om det i fastighetstillgångsklassen i fråga eller på marknadsområdet inte finns placeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaperna eller gör hållbara placeringar.

Rapportering

Om placeringsportföljen rapporteras årligen följande mätare som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper:

  • andelen placeringar utanför SFDR:s tillämpningsområde som förvaltas enligt principer som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller motsvarande principer samt andelen hållbara placeringar i placeringsportföljen

  • andelen sådana placeringsobjekt som beaktar och rapporterar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Näkökulmia taloudesta