Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Förmånsprogram egenförmån regler

Egenförmån är ett förmånsprogram med vilket LokalTapiolagruppen belönar sina ägarkunder. Nedan benämns LokalTapiolagruppen LokalTapiola.

grammet omfattar de personkunder i LokalTapiola som har gällande försäkringsavtal i LokalTapiola eller placeringar i LokalTapiolaplaceringsfonder.

Som personkunder bektraktas alla hushållsoch lantbrukskunder som sköter sina ärenden i LokalTapiola som privatpersoner. Företagskunder och dödsbon omfattas inte av programmet

2. Förmånerna beviljas på basis av koncentrering

LokalTapiola belönar kunderna utgående från i vilken utsträckning de uträttar sina ekonomiska ärenden i LokalTapiola. Programmet baserar sig på LokalTapiolas serviceutbud som består av fyra delområden: Hem, Hälsa, Fordon och Framtidsskydd. Ju flera delområden de produkter eller tjänster kunden använder omfattar, desto bättre är kundens förmånsnivå och förmåner.

Hem
Hemförsäkring
Lantbruksförsäkring

Fordon
Kasko
Trafikförsäkring

Hälsa
Person- och reseförsäkring
Resenärförsäkring
Privat olycksfallsförsäkring
Barnförsäkring
Sjukkostnadsförsäkring
Hälsoförsäkring
Djurförsäkring

Framtidsskydd
Livförsäkring
Spar- och Placeringsförsäkring
LokalTapiola-fonder (min. 1 000 €)
Frivillig pensionsförsäkring
Private Banking

Ett hem- och lantbruksförsäkringsavtal inverkar kundens förmånsnivå när kunden är försäkringstagare i försäkringsavtalet eller hör till samma hushåll som försäkringstagaren. I gemensamt hushåll ingår personer som har samma näradress och som på basis av kundens meddelande registrerats som hushållsmedlemmar i LokalTapiolas kundregister. En enskild person anses som medlem i hushållet från och med att detta meddelats till och antecknats i LokalTapiolas kundregister.

Även UNDO Hemförsäkring och Ungdomsförsäkring är hemförsäkringar.

Ett lantbruksförsäkringsavtal där ett företag eller en sammanslutning är försäkringstagare påverkar förmånsnivån för ägaren av företaget eller sammanslutningen samt för medlemmarna i dennes hushåll. Inverkan på ägarens och hushållsmedlemmarnas förmånsnivå beaktas från och med att ägaruppgifterna meddelats och antecknats i LokalTapiolas kundregister.

En försäkring påverkar kundens förmånsnivå när kunden är försäkringstagare eller försäkrad.

En resenärförsäkring påverkar kundens förmånsnivå när försäkringen är en fortlöpande försäkring. En tidsbegränsad försäkring påverkar inte förmånsnivån.

Även UNDO Personförsäkring påverkar förmånsnivån.

Sjukkostnadsförsäkringar påverkar förmånsnivån i delområdet Framtidsskydd i stället för i delområdet Hälsa om dessa beviljats av Livförsäkringsbolaget och försäkringsavtalet innehåller annat skydd utöver sjukkostnadsskydd.

Ett Omavara försäkringsavtal som inkluderar sjukkostnadsförsäkring påverkar förmånsnivån både i delområdet Framtidsskydd och i delområdet Hälsa. Djurförsäkringar är försäkringar för sällskapsdjur och hästar.

Kasko- och trafikförsäkring påverkar kundens förmånsnivå när kunden är försäkringstagare i försäkringsavtalet. Trafikförsäkringar för traktorer och släpvagnar påverkar inte kundens förmånsnivå. Trafik- och kaskoförsäkringar som ingår i finansierings- eller leasingavtal för fordon påverkar inte kundens förmånsnivå.

LokalTapiolas livförsäkringar påverkar kundens förmånsnivå när kunden är försäkringstagare eller försäkrad. Spar- och Placeringförsäkringar, Kapitalantaler och frivilliga pensionsfärsäkringar påverkar förmånsnivån när kunden är försäkringstagare och kundrelationen är aktiv. Kundrelationen är aktiv när den första inbetalningen enligt betalningsplanen betalats. Omastartti, Startförsäkring, Omavara för barn eller Omavara fondförsäkring (förutom S-Sparförsäkringar) påverkar även betalarens förmånsnivå om betalaren har antecknats i avtalet. Inverkan på betalarens förmånsnivå beaktas från och med att betalaren meddelats till LokalTapiola och registrerats i LokalTapiolas försäkringsadministrationssystem.

LokalTapiola-fonder

Agande av LokalTapiola fonder påverkar förmånsnivån när anskaffningsvärdet på fondandelarna är sammanlagt minst 1 000 euro. Med anskaffningsvärde avses det penningbelopp som kunden har placerat i fonderna. Detta kallas för aktivitetsvillkor.

Om anskaffningsvärdet av fondandelarna som kunden äger på grund av inlösningar sjunker under 1 000 euro bevaras förmånsnivån gällande två (2) månader från och med den tidpunkt då anskaffningsvärdet av fondandelarna har sjunkit under 1 000 euro. Att värdet på fondplaceringarna stiger eller sjunker på grund av ändringar i marknadsvärden påverkar inte förmånsnivån. Endast fonder som anskaffats via LokalTapiola påverkar förmånsnivån.

LokalTapiola Private Banking

Tjänsten som används påverkar kundens förmånsnivå.

3 Förmånsnivåer

Det finns fyra förmånsnivåer. När kunden har produkter eller tjänster från

 • ett delområde har han nått förmånsnivå 1

 • två delområden har han uppnått förmånsnivå 2

 • tre delområden har han uppnått förmånsnivå 3

 • fyra delområden har han uppnått förmånsnivå 4.

Förmånsnivån ändrar automatiskt till en högre eller lägre nivå utgående från hur många delområden kundens gällande avtal omfattar.

Kundens förmånsnivå höjs om han från ett nytt delområde köper eller anlitar en ny produkt eller tjänst som påverkar förmånsnivån eller om aktivitetsvillkoret uppfyllts. Förmånsnivån höjs datumet det nya avtalet träder i kraft.

Kundens förmånsnivå sänks om ett avtal som påverkar förmånsnivån upphör eller om aktivitetsvillkoret upphör och kunden inte har andra produkter eller tjänster som påverkar förmånsnivån i samma delområde. Förmånsnivån sjunker efter tre (3) månader från och med datumet avtalet eller aktivitetsvillkoret upphörde.

4 Kundförmåner

4.1 Skadeförsäkring

Egenförmån fås på basis av förmånsnivån för premierna på följande försäkringar med namnet LokalTapiola:

 • LokalTapiolas Båtförsäkring när försäkringen har trätt i kraft 15.4.2013 eller därefter

 • LokalTapiolas Fastighetsförsäkring när försäkringen har trätt i kraft 1.1.2013 eller därefter

 • LokalTapiolas Hemförsäkring när försäkringen har trätt i kraft 1.2.2014 eller därefter

 • LokalTapiolas Hund- och kattförsäkring när försäkringen har trätt i kraft 1.2.2014 eller därefter

 • LokalTapiolas Hästförsäkring när försäkringen har trätt i kraft 1.2.2014 eller därefter

 • LokalTapiolas Kaskoförsäkring när försäkringen har trätt i kraft 7.4.2015 eller därefter

 • LokalTapiolas Kaskoförsäkring för person[1]och paketbilar när försäkringen har trätt i kraft 15.4.2013 eller därefter

 • LokalTapiolas Person- och reseförsäkring när försäkringen har trätt i kraft 1.2.2014 eller därefter

 • LokalTapiolas Skogsförsäkring när försäkringen har trätt i kraft 1.2.2014 eller därefter

 • LokalTapiolas Hälsoförsäkring

 • LokalTapiolas Sällskapsdjurförsäkring

 • LokalTapiolas Uppfödarförsäkring

 • LokalTapiolas Försäkring för djurgrupp.

Egenförmån fås enligt förmånsnivån på premierna för följande försäkringar som beviljats av Tapiola Ömsesidigt Skadeförsäkringsbolag:

 • Barnförsäkring

 • Båtförsäkring

 • Djurförsäkring

 • Vissa företagsförsäkringar som beviljas privatpersoner t.ex. fastighetsförsäkring

 • Hem- och fritidshusförsäkring (rabatt fås inte på UNDO Hemförsäkring)

 • Kaskoförsäkring (rabatt fås inte på kasko[1]försäkring som ingår i finansierings- eller leasingavtal för fordon)

 • Lantbruksförsäkring

 • Privat olycksfallsförsäkring (rabatt fås inte på UNDO Personförsäkring)

 • Resenärförsäkring (rabatt fås inte på tidsbegränsad försäkring och inte heller på UNDO Personförsäkring)

 • Skogsförsäkring

Egenförmånsrabatt fås inte på premier för försäkringar som beviljats av Lokalförsäkringsgruppen.

I försäkringar som avgränsats för vissa målgrupper eller på annat sätt avvikande försäkringar kan det finnas begränsningar för Egenförmånen.

4.2 Sparförsäkringar

Egenförmån fås enligt förmånsnivå:

 • för vårdkostnader i Omavara fondförsäkring och Omavara ränteförsäkring

 • som tilläggsbesparing som betalas för Egenbesparing.

4.3 Pensionsförsäkringar

Egenförmån fås enligt förmånsnivå:

 • som tilläggsbesparing som betalas för Egen

Egenförmån fås inte för pensionsförsäkringar där besparingar inte kan anknytas till fondanknutna placeringsobjekt.

5 När och hur beviljas förmånerna?

Kunden får automatiskt förmånerna på basis av kundrelationens omfattning och utgående från vid respektive tidpunkt gällande förmånsnivå.

5.1 Skadeförsäkringar

Egenförmånen fastställs utgående från försäkringstagarens förmånsnivå vid tidpunkten försäkringsavtalet träder i kraft eller vid tidpunkten försäkringsavtalet förnyas. För[1]säkringsperioderna är i regel ett år långa och förnyas med ett års mellanrum. En försäkringsperiod kan indelas i flera faktureringsperioder. Ändringar i förmånsnivån under försäkringsperioden påverkar inte premierna för faktureringsperioderna under försäkringsperioden, utan ändringen beaktas först från och med början av nästa försäkringsperiod. Egenförmånen som motsvarar förmånsnivån ges som rabatt på premien.

Egenförmånen beräknas och avdras från premien som sista post före en eventuell rabatt eller höjning för betalningssätt.

5.2 Spar- och pensionsförsäkringar

Egenförmånen fastställs i Omavara fondförsäkring och Omavara ränteförsäkring utgående från försäkringstagarens förmånsnivå vid tidpunkten förvaltningsavgiften debiteras. Egenförmånen som motsvarar förmånsnivån ges som rabatt på förvaltningsavgifterna för avtalet. Förmånen gäller alla förvaltningsavgifter som debiteras under spartiden. Egenförmån som avdras från förvaltningsavgifterna adderas till försäkringsbesparingen.

I Egenbesparing och Egenpension betalas Egenförmån som tilläggsbesparing. Egenförmån fastställs utgående från försäkringstagarens förmånsnivå vid tidpunkten för krediteringen av den årliga tilläggsbesparingen.

Vid Egenbesparing och Egenpension fastställs intjäningsprocenten för tilläggsbesparingen för respektive förmånsnivå (2–4) varje år i november. Tilläggsbesparingsbeloppet är en på basis av intjäningsprocenten fastställd andel av den årliga genomsnittliga försäkringsbesparingen.

Tilläggsbesparingen krediteras i början av kalenderåret. På den influtna tilläggsbesparingen betalas dessutom en ränta som årligen fastställs i november.

Tilläggsbesparingen utbetalas om Egenbesparingen är i kraft i LokalTapiola när målåldern upp[1]nås och den avtalsenliga besparingen tas ut. Tilläggsbesparingen i Egenpension utbetalas vid pensioneringen, då den avtalsenliga pensionen börjar lyftas. Om den försäkrade avlider före målåldern eller pensionstiden, betalas tilläggsbesparingen som dödsfallsersättning till den avtalsenliga förmånstagaren.

Den influtna tilläggsbesparingen adderas till försäkringsbesparingen i proportion till besparingarna i placeringsobjekten när den första posten eller dödsfallsersättningen utbetalas.

Tilläggsbesparingen utbetalas om uppsägningen sker på grund av makens/makans död, skilsmässa, arbetslöshet som pågått över ett år eller bestående arbetsoförmåga. Om kunden säger upp avtalet av andra orsaker innan måleller pensionsåldern uppnåtts utbetalas tillläggsbesparingen inte till kunden.

6 Information

Vid respektive tidpunkt gällande regler finns tillgängliga på LokalTapiolas webbplats på adress lokaltapiola.fi.

Information om Egenförmånsprogrammet och Egenförmåner ges på LokalTapiolas webbplats, i kundmeddelanden och i LokalTapiolas kundtidningar. Information om Egenförmån fås även på LokalTapiolas kundbetjäningsställen. Information om försäkringsavtalsspecifika förmåner finns även i försäkringsdokumenten som skickas till kunderna.

7 Övriga villkor

LokalTapiola har rätt att ändra reglerna för programmet.

Väsentliga ändringar meddelas på LokalTapiolas webbplats minst en månad innan respektive ändring träder i kraft.

LokalTapiola har rätt att lägga ner Egenförmånsprogrammet. Om programmet läggs ner meddelas detta med ett personligt kundmeddelande minst tre (3) månader innan nedläggningen.

Tjänsteleverantörer

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, LokalTapiolas regionbolag, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab.

LokalTapiolas ränte-, aktie- och kombinatiosfonder förvaltas av FIM Kapitalförvaltning och LokalTapiolas fastighetsfonder förvaltas av LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab.