Tapaturmavakuutus Vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijälle

Työnantaja voi halutessaan laajentaa työntekijöidensä lakisääteisen tapaturmavakuutusturvan myös vapaa-ajalle tapaturmavakuutuslain mukaisilla vapaa-ajan vakuutuksilla. Valittavana on Vapaa-ajan ryhmä-, Yksilöllinen vapaa-ajanvakuutus tai urheiluvakuutus.

Mitä Vapaa-ajan tapaturmavakuutus mm. korvaa?

Sairaanhoitokulut

Sairaanhoitokuluina korvataan kaikki tarpeelliset tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamat kulut.

Kuluja ovat mm. lääkärinpalkkiot, sairaalan hoitopäivämaksut, tutkimuskulut, lääkkeet ja matkakulut.

Päiväraha

Kun työkyvyttömyys kestää tapaturmapäivää lukuun ottamatta vähintään kolme perättäistä päivää. Päivärahaa maksetaan tapaturmapäivää seuraavasta päivästä lähtien jokaiselta päivältä enintään vuoden ajan. Neljän viikon työkyvyttömyysajan jälkeen päiväraha perustuu erikseen laskettavan vuosityöansion mukaan. Vuosityöansiossa huomioidaan vakuutuksenottaneen työnantajan maksamat ansiot työntekijälle.

Tapaturmaeläke

Tapaturmaeläkettä aletaan maksaa, kun työkyvyttömyys kestää vielä vuoden kuluttua tapaturmapäivästä. Täyden tapaturmaeläkkeen määrä on 85 % vuosityöansiosta 65 vuoden ikään asti. Sen jälkeen eläke on 70 % vuosityöansiosta. Osittaisessa työkyvyttömyydessä eläkettä maksetaan työkyvyn alenemaa vastaava osa täydestä eläkkeestä.

Haittaraha

Haittarahaa maksetaan, kun vamman tila on vakiintunut. Sitä maksetaan aikaisintaan vuoden päästä tapaturmapäivästä.


Haittarahaan ei vaikuta ammatti tai ansiot, vaan korvaus maksetaan pysyvästä haitasta erillisen haittaluokan mukaan.

Perhe-eläke

Kun tapaturma tai ammattitauti aiheuttaa kuoleman, saavat edunsaajat perhe-eläkettä. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja lapsille ja sen määrä voi olla enintään 70 % vuosityöansiosta. Myös avopuoliso voi olla edunsaajana, jos heillä on yhteinen lapsi tai viranomaisen oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta.

Kuntoutus

Kuntoutus voi olla joko työ- ja toimintakyvyn kuntoutusta tai ammatillista kuntoutusta. 
Työ- ja toimintakyvyn kuntoutuksena korvataan mm. kuntoutusjaksoja avo- tai laitoshoidossa ja apuvälineitä.  Ammatillisella kuntoutuksella edistetään työntekijän palaamista entiseen tai uuteen työhön. Kuntoutusajalta maksetaan täyttä tapaturmaeläkettä.

Muita korvauksia

Tapaturman johdosta maksetaan lisäksi mm. hautausapua ja kohonneita kodinhoidon kustannuksia.

Esimerkkejä eri korvaustilanteista:

Sairauskuluvakuutus

Toimistovirkailija kaatui laskettelurinteessä talvilomallaan. Lääkäriasemalla todettiin eturistisiteen repeämä ja alarajoissa ruhjeita. Tapaturman seurauksena vakuutuksesta korvattiin lääkärinpalkkiot, leikkaushoito, kuntoutus, lääkkeet, sidetarpeet, apuvälineet ja kuuden kuukauden työkyvyttömyysajalta 100 % ansiomenetys.

Lentokentällä

Tukkumyyjä kompastui lomamatkallaan Unkarissa ja satutti oikean olkapäänsä.  Lääkäriasemalla todettiin tapaturman aiheuttaneen olkapäävamman, jonka seurauksena vakuutuksesta korvattiin lääkärinpalkkiot, magneettitutkimus, leikkaushoito, lääkkeet, 12 kerran fysikaalinen hoitosarja, sairaanhoidosta aiheutuneet matkakulut ja noin 6:den  kuukauden ansiomenetys työkyvyttömyysajalta.

 

Myyntipäällikkö kompastui liukkaalla mökkilaiturillaan. Lääkäriasemalla todettiin oikean solisluun murtuma. Tapaturman seurauksena vakuutuksesta korvattiin lääkärinpalkkiot, lääkkeet, fysioterapiajakso ja 100 % ansiomenetys työkyvyttömyysajalta.


Katso myös:

Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Työtapaturmavakuutus

Työntekijälle turva työtapaturmien ja ammattitautien varalle. Lisäturvaa myös vapaa-ajalle.

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrityksen tärkein voimavara on yrittäjä itse

Ryhmäeläkevakuutus

Ryhmäeläkevakuutuksen avulla luot taloudellista turvaa niin henkilöstölle kuin itsellesi.

Sairauskuluvakuutus

Sairauskuluvakuutus yrityksille ja yrittäjille.