Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Ryhmäeläke­vakuutus

Työnantajana voit joustavasti parantaa henkilöstön eläketurvaa. Lakisääteistä eläkettä täydentävä ryhmäeläkevakuutus on räätälöitävissä yrityksen tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Vakuutus on kustannustehokas ja vastuullinen tapa sitouttaa ja palkita henkilöstöä.

Lisäturvaa jo työuran aikana ja parempi eläkeajan toimeentulo.

Yritykselle järkevä tapa palkita ja sitouttaa.

Räätälöitävissä: avainhenkilöille, johdolle, henkilöstöryhmille omat ratkaisut.

Joustava: eläkeikä, maksettava summa, sijoituskohteet, sitouttamisaika.

Mitä ryhmäeläkevakuutus kattaa

Työntekijöille annettava vapaaehtoinen ryhmäeläkevakuutus täydentää lakisääteistä eläkettä. Kyseessä on henkilöstöetu, joka voidaan räätälöidä avainhenkilöille, johdolle ja henkilöstöryhmille. Myös omistajayrittäjä voi kuulua vakuutuksen piiriin. Ryhmäeläkevakuutukseen sisältyy aina turva työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalle. Lisäksi vakuutus sisältää kuolemanvaraturvan.

RyhmäeläkevakuutusSisältää

Vakuutettu voi alkaa nostaa eläkettään, kun hän saavuttaa sovitun eläkeiän.

Sisältyy vakuutukseen

Vakuutettu voi nostaa vakuutussäästöjään työkyvyttömyyseläkkeenä, jos hänelle on myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke työeläkelainsäädännön perusteella.

Sisältyy vakuutukseen

Vakuutetulla on oikeus nostaa kertyneitä vakuutussäästöjään työttömyyseläkkeenä, jos hän on ollut viimeksi kuluneen vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana.

Sisältyy vakuutukseen

Turva vakuutetun kuoleman varalta tulee voimaan, kun hänen vakuutussäästöönsä liitetään ensimmäinen vakuutusmaksu.

Vakuutetun kuollessa nimetylle edunsaajalle maksetaan korvauksena kertynyt vakuutussäästö sopimuksen mukaisesti.

Sisältyy vakuutukseen
Pyydä tarjous

Usein kysyttyä

Ryhmäeläkevakuutus voidaan tehdä koko henkilöstölle ja/tai nimetyille henkilöstöryhmille, esimerkiksi avainhenkilöille tai johtoryhmälle. Myös yrityksessä työskentelevä omistajayrittäjä voi olla vakuutettuna ryhmäeläkevakuutuksessa. Vakuutettuja ryhmässä tulee olla vähintään 2 henkeä. LähiTapiolan ryhmäeläkkeen vakuutusturvaan kuuluvat vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläke sekä kuolemanvaraturva.

Vakuutettavan ryhmän määrittely on tärkeä eläkeratkaisun verokohtelun kannalta. Vakuutettavien ryhmien määrittelystä sovitaan, kun ryhmäeläkevakuutusta tehdään.

Ryhmää ei voi määritellä nimiluettelon perusteella, vaan määrittelyn tulee perustua esimerkiksi asemaan (toimihenkilöt, päälliköt jne.) ammattiin tai toimialaan (arkkitehdit, insinöörit jne.) tai toimipaikkaan (osasto, paikkakunta, teollisuuslaitos jne.).

Samaan eläkeryhmään kuuluvilla pitää olla samoin perustein määräytyvä lisäeläketurva.

Ryhmälle sovitaan maksusuunnitelma, jossa määritellään laskutettavan vuosimaksun määrä ja vuosittaisten maksuerien lukumäärä. Ryhmäeläkevakuutukseen maksetut vakuutusmaksut jaetaan vakuutetuille sovitun jakoperusteen mukaisesti ja sijoitetaan valittuihin sijoituskohteisiin.

Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan sijoitussuunnitelma, jossa vakuutuksenottaja valitsee LähiTapiolan tarjoamista vaihtoehdoista vakuutetulle ryhmälle sijoituskohteet. Vakuutuksenottaja määrittelee myös, miten vakuutusmaksut jaetaan sijoituskohteisiin. Jokaisen valitun sijoituskohteen osuuden pitää olla vähintään 10 % maksusta. Vakuutuksenottaja voi sopia sijoitussuunnitelman muutoksista. Uutta suunnitelmaa sovelletaan muutoksen jälkeen maksettaviin vakuutusmaksuihin.

Vakuutussopimusta solmittaessa sovitaan vakuutettujen eläkeaika. Eläkkeen alkamis- ja päättymisiät määräytyvät kaikille ryhmään kuuluville vakuutetuille samoin perustein. Eri ryhmille voidaan sopia erilaiset ratkaisut.

Ryhmällä voi olla yhteinen eläkkeen alkamisikä, esimerkiksi 60 vuotta tai se voi olla sidottu esimerkiksi kunkin vakuutetun lakisääteiseen eläkeikään. Eläkeajan tulee olla vähintään kaksi vuotta.

Vakuutuksenottaja voi sopia LähiTapiolan kanssa myös ryhmän eläkeiän ja eläkkeen tason muuttamisesta.

Ryhmäeläkkeen eläkeikä voi olla lakisääteistä eläkeikää alhaisempi, minkä johdosta työntekijöilläsi saattaa olla oikeus nostaa lisäeläkettä jo ennen lakisääteisen eläkeiän täyttymistä.

Sijoituskohteiksi voi valita LähiTapiolan hyväksymiä sijoitusrahastoja ja LähiTapiolan valitseman varainhoitajan hoitamia sijoitussalkkuja. LähiTapiolalla on oikeus päättää, mitkä sijoituskohteet ovat kulloinkin käytettävissä.

Varainhoitosalkut on tarkoitettu sijoittajalle, joka arvostaa täyden valtakirjan varainhoitoa, jossa omaisuudenhoidon ammattilainen tekee sijoituspäätökset sovittujen rajojen puitteissa. Varainhoitosalkkuja on tarjolla eri riskitasoilla ja eri omaisuusluokilla. Tarjoamme varainhoitoratkaisuja, joissa on osakkeiden ja korkosijoitusten lisäksi muitakin omaisuusluokkia.

Sijoitussalkut sijoittavat varansa tiettyyn omaisuusluokkaan kuten osakkeisiin, korkoihin, kiinteistöihin ja pääomasijoituksiin.

LähiTapiolan tarjoamat sijoitusrahastot ovat korko-, osake- ja yhdistelmärahastoja.

Vakuutussäästön määrä seuraa sijoituskohteiden arvonkehitystä. Säästön määrä voi nousta tai laskea markkinatilanteen mukaan. Pitkä säästöaika kuitenkin tasaa riskejä. Korkopainotteisten sijoitussalkkujen arvot vaihtelevat yleensä vähemmän kuin osakepainotteisten sijoitussalkkujen. Toisaalta osakerahastoista saatava tuotto on tavallisesti ollut pitkällä aikavälillä korkorahastoja parempi.

Yhteenveto työnantajan maksamien kollektiivisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksujen verovapauden edellytyksistä:

 1. 1.

  Vakuutus on työnantajan ottama.

 2. 2.

  Vakuutettavassa ryhmässä on sitä perustettaessa vähintään kaksi henkilöä ja ryhmä on muodostettu objektiivisin perustein niin, ettei lisäeläketurva kohdistu yksilöllisesti määriteltyihin henkilöihin.

 3. 3.

  Samaan eläkeryhmään kuuluvien etuudet määräytyvät samoin perustein.

 4. 4.

  Samaan eläkeryhmään kuuluvien eläkkeen alkamisikä määräytyy yhtenäisin perustein.

 5. 5.

  Vakuutuksella ei korvata palkanmaksua.

Yllä mainittujen edellytysten täyttyessä ryhmäeläkevakuutuksen vakuutusmaksut ovat työntekijälle verovapaa etu ja myös vakuutuksen tuotto kertyy säästämisaikana verovapaasti. Aikanaan vakuutetulle vakuutuksesta maksettava lisäeläke verotetaan hänen ansiotulonaan.

Ryhmäeläkevakuutuksesi ohjeet

Lue lisää lisäeläkevakuutuksesta ja siitä, miten huolehdit eläketurvastasi. Oman vakuutuksesi tiedot löydät verkkopalvelustamme.

Tutustu ryhmäeläkevakuutuksesi ohjeisiin

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Palveluntarjoaja

Eläkevakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.