Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Yrityksen riskienhallinta

Riskienhallinta tukee johtamista ja päätöksentekoa, jotta tavoitteisiin vaikuttavat riskit ja mahdollisuudet tunnistetaan ja niihin voidaan varautua. Järjestelmällisellä riskienhallinnalla yrityksesi voi estää tai vähentää häiriöitä ja vahinkoja. Samalla on mahdollista kehittää uusia toimintatapoja sekä luoda edellytykset turvalliselle työpaikalle ja henkilöstön hyvinvoinnille.

Tunne yrityksesi riskit ja mahdollisuudet

Yritykset pyrkivät saavuttamaan tavoitteensa mahdollisimman hyvin ja luotettavasti. Toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen voi kuitenkin vaikuttaa moni yrityksen sisäinen tai ulkoinen tekijä, joiden toteutumisesta ei ole varmuutta. Juuri tätä epävarmuuden vaikutusta organisaation tavoitteisiin kutsutaan riskiksi. Epävarmuus ei kuitenkaan aina ole uhka vaan se voi olla myös mahdollisuus.

Riskit vaikuttavat toteutuessaan yritykseen eri tavoin. Riskien luokittelusta on hyötyä riskejä tunnistettaessa ja riskien hallintakeinoja suunniteltaessa. Usein käytetty luokittelu on jako strategisiin, taloudellisiin,operatiivisiin ja vahinkoriskeihin.

  • Strategiset riskit vaikuttavat yrityksen pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden toteutumiseen.

  • Taloudelliset riskit ovat yrityksen taloudelliseen tilanteeseen, kuten kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja kustannuksiin vaikuttavia riskejä.

  • Operatiiviset riskit ovat yrityksen sisäisistä tai ulkoisista prosesseista, järjestelmistä tai henkilöstöstä johtuvia riskejä.

  • Vahinkoriskejä ovat esimerkiksi henkilöturvallisuuteen, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvat riskit.

Riskien tarkastelu ja arviointi näistä eri näkökulmista antaa hyvän kuvan yrityksen uhkien ja mahdollisuuksien koko laajuudesta sekä riskien riippuvuuksista ja vaikutuksista toisiinsa. Yksittäinen riski ei useinkaan ole selkeästi vain esimerkiksi vahinkoriski, vaan sillä voi toteutuessaan olla myös toiminnallisia, taloudellisia ja strategisia vaikutuksia.

Sovita riskienhallinta organisaatioosi

Riskienhallinnan tavoite on tukea yrityksen johtamista ja päätöksentekoa, jotta sen tavoitteisiin mahdollisesti vaikuttavat riskit ja riskien seuraukset tunnistetaan. Organisaation johto saa riskienhallinnan avulla kokonaiskuvan toimintansa merkittävimmistä riskeistä ja pystyy siten sovittamaan päätöksensä ja riskejä rajoittavat toimenpiteet riskinkantokykynsä ja riskinottohalunsa puitteisiin.

Riskienhallinnan toteuttaminen vaihtelee kunkin organisaation tarpeiden mukaan. Se alkaa toimintaympäristön ymmärtämisestä, toiminnan tavoitteista ja strategioista. Toimintasuunnitelmia ja strategiaa valmisteltaessa on syytä arvioida yrityksen merkittävimpien riskien ja riskienhallinnan tila. Parhaiten tämä hahmotetaan järjestelmällisellä ja säännöllisesti päivitettävällä riskien kartoituksella. Uusien ja muuttuneiden riskien vaikutukset voidaan siten huomioida strategiaa laadittaessa.

Riskien kartoituksessa tunnistetaan, arvioidaan ja priorisoidaan yrityksen toimintaan vaikuttavat uhat ja mahdollisuudet. Tämän jälkeen niille valitaan sopivimmat hallintakeinot. Riskien hallintakeinoihin kuluu erilaisten toiminnallisten ja teknisten ratkaisujen lisäksi myös taloudellista turvaa tarjoavat vakuutusratkaisut.

Riskien käsittelyllä pyritään saattamaan yrityksen toimintaa uhkaavat riskit halutulle tasolle käyttäen valittuja riskien hallintakeinoja. Riskeihin liittyvät vastuut ja velvoitteet tulee määrittää, varata käsittelyyn tarvittavat resurssit sekä suunnitella mittaus- ja raportointikeinot. Tämä on osa yrityksen normaalia päivittäistä tekemistä ja johtamista. Riskienhallinnan toteuttaminen ja kehittäminen edellyttää myös toimenpiteiden seurantaa ja prosessin jatkuvaa parantamista.

Henkilöstöön ja turvalliseen työympäristöön panostaminen on sijoitus

Henkilöstö on yrityksen keskeinen voimavara yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Sillä on ratkaiseva merkitys liiketoiminnan kehittymiselle ja yrityksen menestymiselle. Kun yritys tuntee henkilöstöönsä liittyvät riskitekijät, niitä voidaan suunnitelmallisesti pienentää. Yritys saa lisää tuottavia työtunteja liiketoimintaansa, kun vaihtuvuus ja poissaolot vähenevät. Samalla sairauksista, työtapaturmista sekä uusista rekrytoinneista aiheutuvat kustannukset alenevat merkittävästi.

Henkilöstöriskien hallinta perustuu hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön, joiden lähtökohtana ovat yrityksen strategia ja tavoitteet. Siihen tarvitaan oikeat menettelytavat ja työkalut, eri osapuolten välinen toimiva yhteistyö ja toiminnan jatkuvan kehittämisen mahdollistava arviointi.

Työhyvinvointi, työkyky ja työturvallisuus muodostavat kokonaisuuden, jossa eri osa-alueet tukevat toisiaan ja vaikuttavat toisiinsa. Niiden edistäminen on keskeinen osa yrityksen henkilöstöriskien hallintaa ja yrityksen johtamista.

Onnistuneet henkilöstöriskien hallinnan ratkaisut maksavat itse itsensä eivätkä juurikaan kasvata yrityksen nettokuluja.

Kehitä yrityksesi riskienhallintaa yhdessä kanssamme

Haluamme tukea yrityksesi kokonaisvaltaista riskienhallinnan kehittämistä. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus ja osaaminen riskienhallinnan ja turvallisuuden eri alueilta. Tarjoamme asiantuntijapalveluita ja työkaluja riskienhallinnan eri vaiheisiin ja alueille. Käytettävissänne on esimerkiksi avoimet LähiTapiolan riskienhallinnan asiakastilaisuudet sekä LähiTapiolan RiskiHelppi®-palvelun kautta saatavilla olevat työkalut, lomakkeet ja verkkokoulutukset.

Siirry RiskiHelppiin.