Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Användarvillkor för skogsvärderäknare

Användning av räknaren

Skogsägaren godkänner dessa användarvillkor genom att fortsätta använda skogsvärderäknaren (nedan räknare).

LokalTapiola producerar en avgiftsfri tjänst på nätet som skogsägaren kan använda. Med hjälp av tjänsten får skogsägaren en riktningsgivande uppskattning av värdet på sin skogsfastighet och trädbeståndet. Uppskattningen grundar sig på informationskällorna nedan. Med hjälp av fastighetsbeteckningen visar räknaren följande uppgifter om skogsägarens skogsfastighet: platsen och gränserna på kartan, arealen, värdet på trädbeståndet, fördelningen av trädslag, åldersstrukturen samt förslag på skogsskötselåtgärder och de uppskattade kostnaderna för åtgärderna under de följande fem åren.

Räknaren berättar även den förväntade avkastningen på Samfälld skog samt jämförelseuppgiften om skogsägaren svarat på frågorna om profilen. Räknaren visar inte uppgifter om skogsfastighetens ägare.
Räknaren grundar sig på offentliga informationskällor och fastighetsdatasystemet. Dessa listas noggrannare senare.

Räknaren är avsedd för granskning av uppgifter om skogsägarens egen skogsfastighet. Via räknaren kan skogsägaren be att LokalTapiola tar kontakt. Knappen för kontakt som finns i samband med räknaren tar skogsägaren till ett kontaktformulär på adressen lahitapiola.fi.

Räknaren visar det antagna procenttalet för avkastning på den Samfällda skogen. Detta är inte ett löfte om avkastning utan endast ett mål för den Samfällda skogen. Avkastningen som räknaren visar beskriver den årliga placeringsintäkten och i den har inte beaktats en eventuell värdeökning av andelar i den Samfällda skogen.

Den Samfällda skogen är skatteskyldig och ser till att skatterna betalas. Avkastningen den Samfällda skogen betalar är överskott som betalas till delägarna och den är skattefri inkomst för delägarna. Den Samfällda skogen betalar överskott till delägarna årligen. Den Samfällda skogen kan även besluta att överskott inte ska betalas ett visst år.

Profilerna som räknaren använder har tagits fram utifrån uppgifter LokalTapiola fått från kundundersökningar. Förväntad avkastning i anknytning till profilerna grundar sig på riktningsgivande generaliseringar och antaganden om en viss profils intresse, kunskaper och/eller aktivitet gällande skogsskötsel. Ju mer intresserad och kunnig skogsägare, desto högre avkastning. All förväntad avkastning är ungefärlig.

Före användaren i sitt beslutsfattande och som grund för åtgärder använder uppgifterna räknaren ger, ska användaren dessutom med andra metoder försäkra sig om att uppgifterna är riktiga och lämpliga med tanke på vad de ska användas till.

Uppgifterna om trädbestånd grundar sig på tillgängliga uppgifter om skogstillgångar. Det här innebär att det finns inexaktheter och eventuella fel i uppgifterna vilka beror på till exempel inexakta eller felaktiga utgångsuppgifter eller på att uppgifter saknas. Prisuppgifterna för träd grundar sig på publicerade statistikuppgifter. Prisuppskattningen som ingår i tjänsten är inte det värde som används vid anslutning till LokalTapiola Samfälld skog. Före den egentliga anslutningen till Samfälld skog fastställs värdet på skogsfastigheten noggrannare.

För närmare uppgifter kan skogsägaren kontakta kundtjänsten för LokalTapiola Samfälld skog med e-post på adressen yhteismetsa@lahitapiola.

Användaren måste ha de anordningar, informationstekniska program och anslutningar som krävs för leverans av tjänsten. På grund av systemtekniska orsaker och underhåll eller andra orsaker kan det uppstå avbrott i användningen av tjänsten.

Användaren ansvarar för dataskyddet vad gäller dennes anordningar och program och för att de skyddas och uppdateras.

LokalTapiola-gruppen har alla rättigheter till tjänsten. Skogsägaren har inte rätt att använda tjänsten till annat än för det egna skogsbruket. Tjänsten eller datainnehåll i tjänsten får inte vidarebefordras och inte användas som en del av annan affärsverksamhet eller tjänster som erbjuds.

LokalTapiola ansvarar inte för fel i räknaren. LokalTapiola ansvarar inte heller för skada användningen av räknaren orsakar skogsägaren eller utomstående.

För tydlighetens skull konstateras att detta avtal inte på något sätt gör LokalTapiola ansvarig för beslut som gäller bedrivandet av skogsägarens skogsbruk och företagsverksamhet.

LokalTapiola hanterar uppgifterna om användarna av räknaren enligt dataskyddsbeskrivningen. Uppgifter om användarna överlåts inte till utomstående. Teknisk loggdata sparas hos tjänsteproducenten för utveckling och användning av tjänsten samt uppföljning.

Det här dokumentet kan preciseras eller ändras till exempel på grund av ändringar i bestämmelser, system eller funktionssätt.

Platsen där fastigheten finns, gränser och areal

Fastighetsdatasystemet som upprätthålls av Lantmäteriverket.

Uppgifter om trädbestånd (värdet på skogsfastigheten)

Tjänsten använder sig av automatiserade skogsfastighetsuppskattningar producerade av tjänsten Metsä ja puut (https://metsajapuut.fi) för värderingen av avkastningsvärdet. Avkastningsvärdet är en av de mest använda värderingsmetoderna när det är frågan om placering på lång sikt. Avkastningsvärdet beräknar alla framtida förväntade inkomster och utgifter som nuvärde. Skogsuppskattningarna grundar sig på Finlands skogscentrals öppna data om skogstillgångar i privatägda skogar i Finland.

Jämförelsevärde för trädbeståndsuppgifter i landskapet

Uppskattning som grundar sig på genomförda affärer.

Uppskattade priser på skötselåtgärder

Priserna grundar sig på LokalTapiolas uppskattning om de genomsnittliga priserna på skötselåtgärder i Finland år 2021.