Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Finland Plus

Kapitalförvaltning Finland Plus är en aktivt förvaltad kapitalförvaltningsportfölj till vilken vi väljer 15-20 finländska börsaktier. Vi valet av aktier betonas en kvantitativ analys, dvs. en analys som grundar sig på siffror. En del av portföljens tillgångar placerar vi dessutom i nordiska företagsobligationer och i internationella börsnoterade fonder.

Du kan boka tid till ett möte för att diskutera med en expert på sparande och placerande. Du kan även be oss ringa dig.

Information om produktens hållbarhet

Datum för publicering: 11.5.2023
Identifieringskod för juridiska personer: 7437009MZCJZV9CNZC22

Sammanfattning

Detta investeringsobjekt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar.

LokalTapiola Livförsäkringsbolaget förpliktar kapitalförvaltaren att beakta faktorer i anslutning till hållbarhet i sina val av investeringsobjekt och att verka på det sätt som regleringen förutsätter.

Denna placeringsportfölj främjar, vid sidan av övriga egenskaper, miljörelaterade och sociala egenskaper såsom beaktande av miljörelaterade och sociala konsekvenser i investeringsobjektets verksamhet. Egenskaperna främjas i direkta investeringar i aktier och företagsobligationer genom att inkludera en bedömning av hållbarhetsfaktorer i investeringsvalen, påverka bolagens verksamhet, utesluta vissa bolag ur investeringsuniversum samt genom att inom koldioxidintensiva branscher endast investera i bolag som har de bästa koldioxidavtrycken. Investeringsobjekten iakttar därtill god bolagsstyrning.

Kapitalförvaltning Finland Plus strävar efter avkastning genom att i huvudsak investera portföljens tillgångar i finländska börsaktier. Avkastning eftersträvas därtill genom att investera portföljens tillgångar i nordiska företagsobligationer och internationella börsnoterade investeringsprodukter.

I en neutral situation är andelen finländska aktier i portföljen 75 %, andelen nordiska företagsobligationer är 15 % och andelen internationella börsnoterade investeringsprodukter är 10 %.

Utvecklingen av indikatorerna, som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper för direkta investeringar i aktier och företagsobligationer i investeringsportföljen, följs i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt i samband med förverkligandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i bruk om tillräckligt omfattande och kvalitativ data finns att tillgå.

Följande mätare, som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper, rapporteras årligen om investeringsportföljen: Den andel investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) Artikel 8) och som gör hållbara investeringar (Artikel 9) har av investeringsportföljen. Mätare för direkta aktieinvesteringar: koldioxidintensitet, MSCI E-vitsord, antal allvarliga eller mycket allvarliga miljöförseelser i investeringsobjekten (investeringsobjektens %-andel av investeringsportföljen), MSCI S-vitsord, investeringsobjektens iakttagande av FN:s Global Compact-principer, könsfördelning för styrelsemedlemmar för investeringsobjekten, antal allvarliga eller mycket allvarliga sociala förseelser i investeringsobjekten (investeringsobjektens %-andel av investeringsportföljen).

I direkta investeringar i aktier och företagsobligationer använder vi i mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper i första hand officiell data som investeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers (såsom MSCI, Upright Project) databaser och även direkt i samband med möten med eller påverkansprocesser för investeringsobjekten. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaper. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns tillgängligt. För målfondernas del används i mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper i första hand officiell data som investeringsobjekten rapporterar, som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser eller från rapporter som publicerats.

Vid bedömningen av investeringsportföljens hållbarhet används i första hand offentlig data som investeringsobjekten rapporterar vilket innebär att offentlig data förblir bristfällig för de investeringsobjekt som inte rapporterar data.

LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren iakttar skälig aktsamhet. I portföljförvaltningen iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att från investeringsuniversum hitta investeringsobjekt, som uppfyller kriterierna som ställts upp.

I portföljförvaltningen iakttas principerna för kapitalförvaltarens ägarstyrning.

Portföljen har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Inga mål för hållbar investering

Detta investeringsobjekt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar.

LokalTapiola Livförsäkringsbolaget förpliktar kapitalförvaltaren att beakta faktorer i anslutning till hållbarhet i sina val av investeringsobjekt och att verka på det sätt som regleringen förutsätter.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Denna placeringsportfölj främjar, vid sidan av övriga egenskaper, miljörelaterade och sociala egenskaper såsom beaktande av miljörelaterade och sociala konsekvenser i investeringsobjektets verksamhet. Egenskaperna främjas i direkta investeringar i aktier och företagsobligationer genom att inkludera en bedömning av hållbarhetsfaktorer i investeringsvalen, påverka bolagens verksamhet, utesluta vissa bolag ur investeringsuniversum samt genom att inom koldioxidintensiva branscher endast investera i bolag som har de bästa koldioxidavtrycken. Investeringsobjekten iakttar därtill god bolagsstyrning.

Med sina val av investeringsobjekt främjar investeringsportföljen miljörelaterade och sociala egenskaper genom att för objektfondens del i huvudsak investera i investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 8) eller som gör hållbara investeringar (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 9) samt genom att utifrån hållbarhet bedöma parterna som tillhandahåller investeringsobjektet, i vars produkter portföljen investerar.

Investeringsobjekten enligt artikel 8 främjar beaktandet av miljörelaterade och sociala konsekvenser i verksamheten för bolag som utgör investeringsobjekt till exempel genom att inkludera en bedömning av hållbarhetsfaktorer i investeringsval, påverka bolagens verksamhet, utesluta vissa bolag från investeringsuniversum samt genom att inom koldioxidintensiva branscher endast investera i de bästa bolagen vad gäller koldioxidavtrycket. Av företagen som utgör investeringsobjekt förutsätts därtill iakttagande av god bolagsstyrning.

Hållbara investeringsobjekt enligt artikel 9 har en positiv inverkan på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Hållbar utveckling kan till exempel uppnås genom att investera i företag, vars verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på begränsning av eller anpassning till klimatförändring eller på hållbar användning av vattentillgångar eller övergång till cirkulär ekonomi eller förebyggande eller minskning av miljöförstöring eller annars på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv eller målet kan vara att ha en positiv inverkan på minskning av koldioxidutsläpp och begränsning av klimatförändring i enlighet med Parisavtalet.

Investeringsstrategi

Kapitalförvaltning Finland Plus strävar efter avkastning genom att i huvudsak investera portföljens tillgångar i finländska börsaktier. Avkastning eftersträvas därtill genom att investera portföljens tillgångar i nordiska företagsobligationer och internationella börsnoterade investeringsprodukter.

I en neutral situation är andelen finländska aktier i portföljen 75 %, andelen nordiska företagsobligationer är 15 % och andelen internationella börsnoterade investeringsprodukter är 10 %.

Utöver en ekonomisk analys görs även en hållbarhetsanalys av investeringsobjekten i investeringsportföljen. I hållbarhetsanalysen bedöms inverkan av miljörelaterade, sociala och förvaltningsrelaterade egenskaper (ESG) på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren bedömer iakttagandet av god bolagsstyrning i de företag som utgör investeringsobjekt. För fondernas del bedöms för var och en kapitalförvaltare sätten för förverkligande av hållbara investeringar.

Andel av investeringar

Placeringsportföljens mål är inte att göra investeringar i ekonomiska verksamheter enligt klassificeringssystemet, vilka uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852). I portföljen kan finnas investeringar i fonder för vilka det inte finns att fås tillräckligt tillförlitligt rapporterade uppgifter om investeringar enligt EU:s klassificeringssystem. Detta stöder inte förbindande till en viss minimiandel. Investeringsportföljen kan ändå, på basis av andra investeringsmässiga kriterier, investera i hållbara investeringar enligt EU:s klassificeringssystem. Granskaren eller tredje parten har inte granskat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven som ställts för verksamheter enligt EU:s klassificeringssystem. Portföljen kan på basis av andra investeringsmässiga kriterier investera i verksamheter i anslutning till fossilgas och/eller kärnenergi enligt EU:s klassificeringssystem, men har inte förbundit sig till att göra investeringar i fråga.

#1 Motsvarar miljörelaterade och sociala egenskaper: omfattar de investeringar i finansiell produkt, som används för att förverkliga de miljörelaterade och sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.
#2 Övrig: omfattar övriga investeringar i finansiell produkt som inte motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper och som inte anses vara hållbara investeringar.

I klassen #1 Motsvarar miljörelaterade och sociala egenskaper ingår:

  • underklass #1A Hållbar omfattar hållbara investeringar som har miljörelaterade eller sociala mål.
  • underklass #1B Övriga miljörelaterade och sociala egenskaper omfattar investeringar som motsvarar de miljörelaterade och sociala egenskaperna och som inte anses vara hållbara investeringar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Utvecklingen av indikatorerna, som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper för direkta investeringar i aktier och företagsobligationer i investeringsportföljen, följs i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt i samband med förverkligandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i bruk om tillräckligt omfattande och kvalitativ data finns att tillgå.

För objektfondens del främjar investeringsportföljen miljörelaterade och sociala egenskaper genom att i huvudsak investera i investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 8) eller som gör hållbara investeringar (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 9) samt genom att utifrån hållbarhet bedöma parterna som tillhandahåller investeringsobjektet i vars produkter portföljen investerar.

Metoder

Följande mätare, som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper, rapporteras årligen om investeringsportföljen: Den andel investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) Artikel 8) och som gör hållbara investeringar (Artikel 9) har av investeringsportföljen. Mätare för direkta investeringar i aktier och företagsobligationer: koldioxidintensitet, MSCI E-vitsord, antal allvarliga eller mycket allvarliga miljöförseelser i investeringsobjekten (investeringsobjektens %-andel av investeringsportföljen), MSCI S-vitsord, investeringsobjektens iakttagande av FN:s Global Compact-principer, könsfördelning för styrelsemedlemmar för investeringsobjekten, antal allvarliga eller mycket allvarliga sociala förseelser i investeringsobjekten (investeringsobjektens %-andel av investeringsportföljen).

Datakällor och databehandling

I direkta investeringar i aktier och företagsobligationer använder vi i mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper i första hand officiell data som investeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers (såsom MSCI, Upright Project) databaser och även direkt i samband med möten med eller påverkansprocesser för investeringsobjekten. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaper. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns tillgängligt. För målfondernas del används i mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper i första hand officiell data som investeringsobjekten rapporterar, som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser eller från rapporter som publicerats.

Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data som olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser samt genom att jämföra data som investeringsobjekten rapporterar med data från kontrollgrupper. Vi följer konstant med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer och teknologisk utveckling för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas. För objektfondernas del eftersträvar vi att säkerställa kvaliteten på data genom att använda tillförlitliga tjänsteleverantörer som är kända inom branschen.

Vi använder s.k. ”rådata” vi får från olika datakällor i våra egna databaser och beräkningar.

Begränsningar för metoder och data

Vid bedömningen av investeringsportföljens hållbarhet används i första hand offentlig data som investeringsobjekten rapporterar vilket innebär att offentlig data förblir bristfällig för de investeringsobjekt som inte rapporterar data.

Due diligence

LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren iakttar skälig aktsamhet. I portföljförvaltningen iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att från investeringsuniversum hitta investeringsobjekt, som uppfyller kriterierna som ställts upp.

Strategier för engagemang

I portföljförvaltningen iakttas principerna för kapitalförvaltarens ägarstyrning. Läs om riktlinjer för påverkan redogörs i principer för ägarstyrning här (pdf) (på finska).

Viktigaste verksamhetssätten för aktivt ägarskap är möten med ledningar för objektföretag för direkta likvida investeringar, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare.

Påverkansfallen prioriteras och det lämpligaste påverkanssättet väljs främst på basis av investeringens storlek, betydelse och väsentligheten för företagsspecifik hållbarhetsfaktor. Därtill beaktas hållbarhetstemats systemiska betydelse (till exempel klimatförändring, mänskliga rättigheter) och möjligheterna att lyckas med påverkan.

Förverkligandet av normer som fastställs i internationella konventioner eller verksamheten för investeringsobjekten som brutit mot dem följs upp.

Valt referensvärde

Portföljen har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.