Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Realränta ESG

Placeringsfonden LokalTapiola Realränta ESG lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i inflationsanknutna obligationer på ett lätt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

LokalTapiola Realränta ESG placerar i ränteplaceringar i euro i Europa och övriga OECD-länder. Placeringsobjekten är i huvudsak inflationslänkade skuldebrev av hög kvalitet emitterade av stater, kommuner och andra offentliga samfund.

Målet för fonden Realränta ESG är ökning av fondandelarnas värde på medellång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 3 år.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Månadsrapport (pdf)

Veckorapport (pdf) (på finska)


Hållbarhet i placeringsverksamhet

Fonden Realränta ESG främjar med sina alla värdepappersplaceringar egenskaper i anslutning till miljö, god bolagsstyrning och socialt ansvar genom att inkludera en bedömning av hållbarhetsfaktorer i placeringsval och genom att i sina placeringar betona emittenter med bättre hållbarhetsklassificering.

Som en del av hållbarhetsanalysen av ett investeringsobjekt identifierar LokalTapiola Kapitalförvaltning varje placeringsobjekts väsentliga hållbarhetsrisker, sannolikheterna för att de realiseras och omfattningen av konsekvenserna. Över emittenter som anses vara intressanta ur investeringssynpunkt görs en hållbarhetsanalys samtidigt med en traditionell placeringsanalys. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och omfattning av konsekvenserna kontinuerligt som en del av placeringsprocessen och uppföljningen av placeringsobjekten och -portföljerna. Baserat på bedömningen kan en placering göras, den kan ökas/minskas eller överges och/eller olika metoder kan användas för att hantera hållbarhetsriskerna. De hållbarhetsrisker som bedöms vara de mest betydande med tanke på utvecklingen av värdet på Fondens placeringar är korruption och funktionsstörningar hos institutionella strukturer. Riskerna hanteras genom omsorgsfulla analyser och val av placeringsobjekt samt genom en hållbarhetsanalys av emittenterna. Därför är deras inverkan på Fondens avkastning begränsad.

Följande begränsningar vad gäller miljö, god bolagsstyrning och socialt ansvar är bindande för placeringsbesluten:

  • Vid sidan av en traditionell placeringsanalys görs en hållbarhetsanalys av placeringsobjekten, och analysens resultat påverkar positionen i Fonden
  • Fonden placerar inte i emittenter som erhållit det lägsta hållbarhetsvitsordet

LokalTapiola Kapitalförvaltning strävar efter att påverka placeringsobjekten i Fondens namn genom möten med företrädare för emittenterna och genom att påverka beslutsfattarna tillsammans med andra placerare. Genom beaktande av hållbarheten och aktiv placering stöds uppnåendet av Fondens långsiktiga mål gällande placeringsavkastning.

Genom begränsningarna ovan och en analys av uppnåendet av god bolagsstyrning hos emittenterna strävar vi efter att säkerställa att emittenterna som utgör placeringsobjekt iakttar god bolagsstyrning.
Hur egenskaperna som hänför sig till miljö, god bolagsstyrning och socialt ansvar uppfylls rapporteras bland annat med följande mätare:

  • Fondens MSCI ESG -klassificering
  • Fondens Morningstar -klassificering för ansvarsfullhet
  • Fördelningen av hållbarhetsklassificeringarna för Fondens placeringsobjekt

I Fondens placeringsbeslut beaktas till tillämpliga delar och beroende på tillgänglig information de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling.