Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola 2045 ESG

Placeringsfonden LokalTapiola 2045 ESG lämpar sig för sparare och placerare som har ett klart målår och som vill placera globalt på ränte- och aktiemarknaderna.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola 2045 ESG är en blandfond som via olika underfonder placerar tillgångarna globalt på ränte- och aktiemarknader.

Årtalet i fondnamnet anger målåret. Till en början placeras största delen av tillgångarna i aktier eftersom placeringstiden är lång. Man strävar efter att säkra avkastningen som influtit från aktieplaceringar genom att öka andelen ränteplaceringar med mindre risk när målåret närmar sig. Under målåret innehåller fonden endast ränteplaceringar.

LokalTapiolas målfonder strävar efter en så bra avkastning som möjligt till målåret. Målet eftersträvas genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Månadsrapport (pdf)

Veckorapport (pdf) (på finska)


Hållbarhet i placeringsverksamhet

Med sina val av underliggande fonder främjar Fonden 2045 ESG egenskaper som hänför sig till miljön och samhället genom att placera i fonder som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning [2019/2088, artikel 8] om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn) eller investerar hållbart (EU:s förordning [2019/2088, artikel 9] om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn) samt genom att på basis av hållbarhet bedöma och klassificera fondpartner i vilkas produkter Fonden placerar.

Enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings bedömning anknyter Fondens hållbarhetsrisker till de placeringsobjekt som fondpartnern valt, och de påverkar Fonden via fondpartnerns val av placeringsobjekt. Riskens inverkan på avkastningen begränsas genom att välja fondpartner vars processer och praxis som rör hållbarhet anses vara tillräckliga. Därför är riskernas inverkan på avkastningen från de placeringarna som Fondens underliggande fonder gör begränsad.

Följande avgränsningar som rör hållbarhet är bindande för placeringsbesluten:

  • Fonden placerar i huvudsak i mottagarfonder som främjar hållbarhetsegenskaper (art. 8) eller investerar hållbart (art. 9). I tillägg till dessa kan Fonden investera även i andra mottagarfonder av likviditets-, risk- eller kostnadshanteringsskäl om det inte finns någon lämplig fond som främjar hållbarhetsegenskaper eller placerar hållbart, eller om det in den aktuella tillgångsklassen eller marknadsområdet inte finns fonder som främjar hållbarhetsegenskaper eller placerar hållbart.
  • Fonden placerar endast i sådana aktörers fonder som undertecknat FN:s principer om ansvarsfull investering LokalTapiola Kapitalförvaltning strävar efter att påverka förvaltningsbolagen eller kapitalförvaltarna för de fonder som är pla-ceringsobjekt vid regelbundna möten där man även diskuterar om hur hållbarheten förverkligas, samt genom att kräva att hållbarhetsfaktorerna rapporteras med avseende på de underliggande fonder som används.

Genom begränsningarna ovan och noggrann uppföljning av fondens förvaltningsbolag eller kapitalförvaltare strävar man efter att säkerställa att de företag som är placeringsobjekt för de underliggande fonderna iakttar god bolagsstyrning.

Hur egenskaperna som hänför sig till miljö, god bolagsstyrning och socialt ansvar uppfylls rapporteras bland annat med följande mätare:

  • Andelen placeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning (2019/2088, artikel 8) om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn) och investerar hållbart (artikel 9)
  • Fondpartners förbindelse att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)
  • Fördelning av fondpartners PRI-vitsord (PRI strategy and Governance -vitsord)
  • Fördelning av fondpartners hållbarhetsvitsord
  • Fondens MSCI ESG -klassificering

I Fondens placeringsbeslut beaktas de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer till tillämpliga delar och med hänsyn till den information som finns tillgänglig om de underliggande fonderna.