Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola 2035 ESG

Placeringsfonden LokalTapiola 2035 ESG lämpar sig för sparare och placerare som har ett klart målår och som vill placera globalt på ränte- och aktiemarknaderna.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola 2035 ESG är en blandfond som via olika underfonder placerar tillgångarna globalt på ränte- och aktiemarknader.

Årtalet i fondnamnet anger målåret. Till en början placeras största delen av tillgångarna i aktier eftersom placeringstiden är lång. Man strävar efter att säkra avkastningen som influtit från aktieplaceringar genom att öka andelen ränteplaceringar med mindre risk när målåret närmar sig. Efter målåret innehåller fonden endast ränteplaceringar.

LokalTapiolas målfonder strävar efter en så bra avkastning som möjligt till målåret. Målet eftersträvas genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Månadsrapport (pdf)
Veckorapport (pdf) (på finska)


Hållbarhet i placeringsverksamhet

Med sina val av underliggande fonder främjar Fonden 2035 ESG egenskaper som hänför sig till miljön och samhället genom att placera i fonder som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning [2019/2088, artikel 8] om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn) eller investerar hållbart (EU:s förordning [2019/2088, artikel 9] om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn) samt genom att på basis av hållbarhet bedöma och klassificera fondpartner i vilkas produkter Fonden placerar. Även om fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön har den inte åtagit sig att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2019/2088) och har således inte som mål att en viss minimiandel av dess investeringar ska vara sådana investeringar.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings bedömning anknyter Fondens hållbarhetsrisker till de placeringsobjekt som fondpartnern valt, och de påverkar Fonden via fondpartnerns val av placeringsobjekt. Riskens inverkan på avkastningen begränsas genom att välja fondpartner vars processer och praxis som rör hållbarhet anses vara tillräckliga. Därför är riskernas inverkan på avkastningen från de placeringarna som Fondens underliggande fonder gör begränsad.

Följande avgränsningar som rör hållbarhet är bindande för placeringsbesluten:

  • Fonden placerar i huvudsak i mottagarfonder som främjar hållbarhetsegenskaper (art. 8) eller investerar hållbart (art. 9). I tillägg till dessa kan Fonden investera även i andra mottagarfonder av likviditets-, risk- eller kostnadshanteringsskäl om det inte finns någon lämplig fond som främjar hållbarhetsegenskaper eller placerar hållbart, eller om det in den aktuella tillgångsklassen eller marknadsområdet inte finns fonder som främjar hållbarhetsegenskaper eller placerar hållbart.
  • Fonden placerar endast i sådana aktörers fonder som undertecknat FN:s principer om ansvarsfull investering LokalTapiola Kapitalförvaltning strävar efter att påverka förvaltningsbolagen eller kapitalförvaltarna för de fonder som är placeringsobjekt vid regelbundna möten där man även diskuterar om hur hållbarheten förverkligas, samt genom att kräva att hållbarhetsfaktorerna rapporteras med avseende på de underliggande fonder som används.

Genom begränsningarna ovan och noggrann uppföljning av fondens förvaltningsbolag eller kapitalförvaltare strävar man efter att säkerställa att de företag som är placeringsobjekt för de underliggande fonderna iakttar god bolagsstyrning.

Förverkligandet av egenskaper i anknytning till miljön och samhället som fonden främjar mäts bland annat med följande mätare:

  • Andelen placeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning (2019/2088, artikel 8) om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn) och investerar hållbart (artikel 9)
  • Fondpartners förbindelse att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)
  • Fördelning av fondpartners PRI-vitsord (PRI strategy and Governance -vitsord)
  • Fördelning av fondpartners hållbarhetsvitsord
  • Fondens MSCI ESG -klassificering

I Fondens placeringsbeslut beaktas de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer till tillämpliga delar och med hänsyn till den information som finns tillgänglig om de underliggande fonderna. Mätarnas värden och data grundar sig på situationen vid dateringen av rapporten. Mätarnas värden och data kan ändra.

Vid mätandet av egenskaper i anknytning till miljön och samhället använder vi i första hand officiell data placeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers (såsom MSCI, Bloomberg) databaser och även direkt från bolagskällor i samband med möten eller processer för inverkan. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden som grundar sig på branschdata för att mäta egenskaper. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns tillgängligt.

Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser och jämföra data placeringsobjekten rapporterar med data från (bransch)kontrollgrupper. Vi följder kontinuerligt med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer för olika branscher och verksamheter samt den teknologiska utvecklingen för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas.

Vi använder s.k. ”rådata” vi får från olika datakällor i våra egna databaser och beräkningar.

Vi använder i första hand offentlig data som placeringsobjekten rapporterar vilket betyder att offentlig data är valfri för de placeringsobjekt som inte rapporterar data. Indikatorer som placeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på data genom att ta kontakt med placeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador. Vi strävar efter att främja ibruktagandet av standardiserade indikatorer bland annat genom att understöda rapporteringsinitiativ såsom TCFD. Dessutom kompletteras offentlig data vid möten med placeringsobjekten och med hjälp av data som fåtts i samband med processer för inverkan samt med hjälp av portföljförvaltarnas kännedom om placeringsobjekt och branscher vilken används vid hållbarhetsanalysen av placeringsobjekten.

Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.