Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Välfärd ESG

Placeringsfonden LokalTapiola Välfärd ESG lämpar sig för sparare och placerare som vill på ett lätt och diversifierat sätt placera i företag som fungerar enligt temat välbefinnande.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola Välfärd ESG placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaderna. Fondens tema är välfärd och fonden placerar tillgångarna i företag som drar nytta av utvecklingen av människans och miljöns välfärd. De företag som utgör placeringsobjekt är verksamma t.ex. inom branscherna hälsovård, miljötjänster och miljöteknologi samt fritidsprodukter och fritidstjänster.

Temat välfärd erbjuder både tillväxt och stabilitet. Som ett resultat av långsiktig och omsorgsfull egen analys eftersträvar fonden att välja företag med innovativ produktutveckling, stark ställning på marknaden och goda tillväxtmöjligheter. Företagen ska uppfylla de uppställda kriterierna beträffande värdering och balansräkningens struktur.

Målet för fonden Välfärd ESG:s placeringsverksamhet är att öka värdet på fondandelarna på lång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Månadsrapport (pdf)

ESG-rapport (pdf)

Veckorapport (pdf) (på finska)


Hållbarhet i placeringsverksamhet

Välfärd ESG främjar med sina alla värdepappersplaceringar egenskaper i anslutning till miljö och samhälle genom att inkludera bedömning av hållbarhetsfaktorer i placeringsval, påverka bolagens verksamhet, utesluta vissa bolag från placeringsuniversum samt genom att inom koldioxidintensiva branscher bara placera i de bästa bolagen vad gäller koldioxidavtrycket.

Som en del av hållbarhetsanalysen av ett investeringsobjekt identifierar LokalTapiola Kapitalförvaltning varje placeringsobjekts väsentliga hållbarhetsrisker, sannolikheterna för att de realiseras och omfattningen av konsekvenserna. Över företag som anses vara intressanta ur investeringssynpunkt görs en hållbarhetsanalys samtidigt med en traditionell företagsanalys. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och omfattning av konsekvenserna kontinuerligt som en del av vår placeringsprocess och uppföljning av placeringsobjekten och -portföljerna. Baserat på bedömningen kan en placering göras, den kan ökas/minskas eller överges och/eller olika metoder kan användas för att hantera hållbarhetsriskerna. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer att den viktigaste hållbarhetsrisken som kan påverka värdet på Fondens placeringar är övergångsriskerna som anknyter till klimatförändringen. Risken hanteras genom att begränsa placeringar i kritiska branscher, och därmed bedöms riskens inverkan på Fondens avkastning vara begränsad.

Följande begränsningar vad gäller miljö, god bolagsstyrning och socialt ansvar är bindande för placeringsbesluten:

 • Fonden placerar inte i bolag som har brutit mot de internationella allmänt godkända normerna gällande mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption.
 • Fonden placerar inte i bolag som tillverkar kontroversiella vapen eller därtill avsedda komponenter.
 • Fonden placerar inte i bolag där över 5 procent av omsättningen härstammar från produkter och tjänster i anslutning till vuxenunderhållning, tillverkning av traditionella vapen, tillverkning av tobaksprodukter eller hasardspel.
 • Fonden placerar inte i företag vars huvudsakliga förtjänst kommer från snabblån som erbjuds till konsumenter.
 • Fonden placerar inte i bolag som fått den lägsta externa ESG-klassificeringen och som inte har presenterat en plan med tydliga åtgärder för att förbättra verksamheten.
 • Fonden placerar inte i företag där över 25 procent av omsättningen kommer från brunkol, stenkol eller torv som används i produktion av energi, eller i företag där över 25 procent av energiproduktionen baserar sig på brunkol, stenkol eller torv.
 • Inom koldioxidintensiva branscher placerar Fonden i företag som har de lägsta koldioxidavtrycken och i företag som anses ha potential till avsevärd förbättring.
 • Bolagets kolintensitet kan begränsa placeringens vikt i Fonden.

Genom begränsningarna ovan och den företagsspecifika analysen av uppnåendet av god bolagsstyrning strävar vi efter att säkerställa att företagen som utgör placeringsobjekt iakttar god bolagsstyrning.
LokalTapiola Kapitalförvaltning strävar efter att påverka placeringsobjekten i Fondens namn genom att träffa företagsledningen, delta i bolagsstämmor och påverka företagen och beslutsfattarna tillsammans med andra placerare. Genom beaktande av hållbarheten och aktivt ägarskap stöds uppnåendet av Fondens långsiktiga mål gällande placeringsavkastning.

Hur egenskaperna som hänför sig till miljö, god bolagsstyrning och socialt ansvar uppfylls rapporteras bland annat med följande mätare:

 • Fondens MSCI ESG-klassificering
 • Fondens E-, S- och G-vitsord
 • Fondens Morningstar-klassificering för ansvarsfullhet
 • Fördelningen av MSCI ESG-klassificeringen för Fondens placeringsobjekt
 • Iakttagande av FN:s Global Compact-principer hos Fondens placeringsobjekt
 • Styrelsemedlemmarnas oberoende och könsfördelning hos Fondens placeringsobjekt
 • Fondens koldioxidavtryck
 • Branschfördelningen för kolintensiteten hos fondens placeringsobjekt jämfört med marknadsindex.

I Fondens placeringsbeslut beaktas till tillämpliga delar och beroende på tillgänglig information de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling.