Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Hållbar Miljö

Placeringsfonden LokalTapiola Hållbar Miljö lämpar sig för sparare och placerare som på ett lätt och diversifierat sätt vill placera i företag vars verksamhet har en positiv inverkan på främjandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola Hållbar Miljö placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaderna. Som placeringsobjekt väljs företag vars verksamhet har en positiv inverkan på att, speciellt ur miljöperspektiv, uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Fonden placerar i regel i 30-40 noggrant utvalda bolag som bland annat producerar förnybar energi, skapar hållbara industriella processer och stadsmiljöer samt verkar inom vattenförsörjning eller datakommunikation. Även om fondens placeringar koncentreras på några huvudsakliga branscher, ökas diversifieringen genom placeringar i flera underliggande branscher av olika slag. Fonden placerar huvudsakligen i Europa och USA men kan även placera globalt.

Index styr inte valet av placeringsobjekt. Företagen uppföljs noggrant utgående från bl.a. kassaflöde, lönsamhet och balansstruktur. I fondens placeringsbeslut beaktas enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfulla investeringar sådana miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) som påverkar placeringsobjekten.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Månadsrapport (pdf)

ESG-rapport (pdf)

Veckorapport (pdf) (på finska)


Information om produktens hållbarhet

Datum för publicering: 11.5.2023

Identifieringskod för juridiska personer: 743700WN1QVZRRQCJY72

Sammanfattning

I fondens investeringsbeslut beaktas i tillämpliga delar och med beaktande av uppgifter som finns att tillgå de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer. Huvudsakliga negativa konsekvenser som identifierats för fonden är bland annat klimatuppvärmning, ökade mängder avfall och utsläpp, svag energieffektivitet, förorening av bruksvatten, förseelser mot arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter samt korruption.

Fondens hållbara investeringsmål är att ha en positiv inverkan på hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Målet uppnås genom att investera i företag vars verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på begränsning av eller anpassning till klimatförändringar eller hållbar användning av vatten och marina resurser eller omställning till en cirkulär ekonomi eller förebyggande och begränsning av föroreningar eller på annat sätt på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv.

Fonden investerar i företag som, utifrån LokalTapiola Kapitalförvaltnings hållbarhetsanalys, bedöms ha en positiv inverkan på hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv.

Utvecklingen av indikatorerna som beskriver hur den finansiella produktens hållbara investeringsmål uppnås följs upp i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt i verkställandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare för uppföljning kan tas i användning om uppgifter som är tillräckligt omfattande och kvalitativa finns att tillgå.

Fondens mål att investera i företag vilka har en positiv inverkan på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv mäts utifrån fördelningen av fondens investeringar i hållbarhetsteman (såsom energieffektivitet, rent vatten) på vilka investeringarna har en inverkan samt utifrån fördelningen av fondens investeringsobjekts engagemang i mål för att minska utsläppen utgående från klimatforskning eller motsvarande i enlighet med klimatavtalet från Paris.

Vid mätandet av det hållbara investeringsmålet använder vi i första hand officiella uppgifter som investeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers (såsom MSCI, Upright Project) databaser och även direkt i samband med möten med eller processer för påverkan som gäller investeringsobjekten. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaper. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns att tillgå.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på uppgifterna genom att ta kontakt med investeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador. Vi strävar efter att främja användningen av standardiserade indikatorer bland annat genom att understöda rapporteringsinitiativ såsom TCFD. Dessutom kompletteras officiella uppgifter vid möten med investeringsobjekten och med hjälp av uppgifter som fåtts i samband med processer för påverkan samt med hjälp av portföljförvaltarnas kännedom om investeringsobjekt och branscher vilken används vid hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten. Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab följer en systematisk investeringsprocess vars mål är att i investeringsuniversumet hitta investeringsobjekt som uppfyller kriterierna. Beslut om köp och försäljning tas på portföljförvaltarnas möten och dessa verkställs av portföljförvaltaren som ansvarar för portföljen.

Läs information om LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s riktlinjer för påverkan finns i principerna för ägarstyrning här (pdf) (på finska). Våra viktigaste verksamhetssätt för aktivt ägarskap är möten med bolagets ledning, deltagandet på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare. Vi tror att vi genom aktivt ägarskap och konstruktiva diskussioner med investeringsobjekten kan påverka företagens verksamhet på ett positivt sätt och därigenom också främja ett bättre förhållande mellan investeringarnas avkastning och risk på lång sikt.

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Inga betydande negativa konsekvenser för hållbart investeringsmål

I fondens investeringsbeslut beaktas i tillämpliga delar och med beaktande av uppgifter som finns att tillgå de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer. Huvudsakliga negativa konsekvenser som identifierats för fonden är bland annat klimatuppvärmning, ökade mängder avfall och utsläpp, svag energieffektivitet, förorening av bruksvatten, förseelser mot arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter samt korruption. Väsentliga negativa konsekvenser för varje investeringsobjekt beaktas i hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet genom att även identifiera och beakta bransch- och företagsspecifika särdrag och vikter. Utifrån hållbarhetsanalysen kan man göra en investering, öka eller minska en investering, avstå en investering och/eller använda påverkningsmetoder för att hantera negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Investeringsobjekten förutsätts iaktta internationellt erkänd praxis för god förvaltningssed, som bland annat fastställs med internationella konventioner som styr företagsverksamheten och samhället såsom FN:s Global Compact samt lokala förvaltningskoder. Tillräckligt förverkligande av god förvaltningssed bedöms i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet samt genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa förverkligandet av eller brytandet mot normer som fastställs i internationella konventioner.

Finansiella produktens hållbara investeringsmål

Fondens hållbara investeringsmål är att ha en positiv inverkan på hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Målet uppnås genom att investera i företag vars verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på begränsning av eller anpassning till klimatförändringar eller hållbar användning av vatten och marina resurser eller omställning till en cirkulär ekonomi eller förebyggande och begränsning av föroreningar eller på annat sätt på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv.

Investeringsstrategi

Fonden investerar i företag som, utifrån LokalTapiola Kapitalförvaltnings hållbarhetsanalys, bedöms ha en positiv inverkan på hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Fonden investerar inte i bolag som brutit mot internationella normer som gäller mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljön eller korruption. Fonden investerar inte i bolag som tillverkar kontroversiella vapen eller komponenter som används för att tillverka sådana vapen. Fonden investerar inte i bolag av vilkas omsättning över 5 procent kommer från produkter och tjänster i anknytning till pornografi, tillverkning av konventionella vapen, tillverkning av tobaksprodukter eller hasardspel. Fonden investerar inte i företag vars huvudsakliga intjäningsmodell grundar sig på snabblån till konsumenter. Fonden investerar inte i bolag som fått den sämsta utomstående ESG-klassificeringen och som inte har en plan på tydliga åtgärder för att förbättra sin verksamhet. Fonden investerar inte i företag av vilkas omsättning över 20 procent kommer från produktion av stenkol, brunkol eller torv som används i energiproduktion eller av vilkas energiproduktion minst 20 procent grundar sig på stenkol, brunkol eller torv. Fonden investerar inte i gruv- eller energibolag eller i bolag som erbjuder offentliga tjänster, vilka investerar i nya stenkols-, brunkols- eller torvprojekt. Vad gäller koldioxidintensiva branscher så investerar fonden i de bästa företagen vad gäller koldioxidavtryck och i företag som anses klart och tydligt ha gjort en förbättring. Bolagets koldioxidintensitet kan begränsa investeringens vikt i fonden.

Med ovan nämnda begränsningar samt med den företagsspecifika analysen om förverkligandet av god förvaltningssed strävar man efter att säkerställa att företagen som är investeringsobjekt iakttar god förvaltningssed. Investeringsobjekten förutsätts iaktta internationellt erkänd praxis för god förvaltningssed, som bland annat fastställs med internationella konventioner som styr företagsverksamheten och samhället såsom FN:s Global Compact samt lokala förvaltningskoder. Tillräckligt förverkligande av god förvaltningssed bedöms i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet samt genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa förverkligandet av eller brytandet mot normer som fastställs i internationella konventioner. I identifieringen av investeringsobjekten som iakttar praxis för god förvaltningssed används tjänsteleverantörernas Governance-analyser och -mätare som en del av den egna hållbarhetsanalysen. Ur investeringsuniversumet utesluts bolag som brutit mot internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption.

Investeringarnas andel

Målen för fondens hållbara investeringar är begränsning av och anpassning till klimatförändringen. De hållbara investeringar som delvis görs i fonden uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852) för begränsning av och/eller anpassning till klimatförändringen. Fonden investerar även i andra verksamheter än hållbara ekonomiska verksamheter som uppfyller kriterierna i EU:s Taxonomiförordning, eftersom man i taxonomiförordningen tillsvidare endast har uppgjort kriterier för hållbarhet för en liten del av de ekonomiska verksamheterna. Granskaren eller tredje parten har inte granskat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven som ställts för verksamheter enligt EU:s klassificeringssystem. Fonden kan på basis av andra investeringsmässiga kriterier investera i verksamheter i anslutning till fossilgas och/eller kärnenergi enligt EU:s klassificeringssystem, men har inte förbundit sig till att göra investeringar i fråga.

Nr 1 Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.

Nr 2 Inte hållbara omfattar investeringar som inte anses vara hållbara investeringar.

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen hållbara investeringar är 90 %, varav alla är investeringar som främjar en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Andelen icke-hållbara investeringar är 10 %.

Uppföljning av hållbart investeringsmål

Utvecklingen av indikatorerna som beskriver hur den finansiella produktens hållbara investeringsmål uppnås följs upp i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt i verkställandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare för uppföljning kan tas i användning om uppgifter som är tillräckligt omfattande och kvalitativa finns att tillgå.

Metoder

Fondens mål att investera i företag vilka har en positiv inverkan på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv mäts utifrån fördelningen av fondens investeringar i hållbarhetsteman (såsom energieffektivitet, rent vatten) på vilka investeringarna har en inverkan samt utifrån fördelningen av fondens investeringsobjekts engagemang i mål för att minska utsläppen utgående från klimatforskning eller motsvarande i enlighet med klimatavtalet från Paris.

Hur väl fondens hållbara investeringsmål uppnås mäts även med följande mätare: antalet allvarliga eller mycket allvarliga förseelser i anknytning till miljön som fondens investeringsobjekt har (investeringsobjektens %-andel av fonden); fondens MSCI S-vitsord; iakttagandet av FN:s Global Compact-principer; könsfördelningen i styrelserna för investeringsobjekten; antalet allvarliga eller mycket allvarliga förseelser i anknytning till samhället som fondens investeringsobjekt har (investeringsobjektens %-andel av investeringsportföljen).

Datakällor och behandling av uppgifter

Vid mätning av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi i första hand officiell data investeringsobjekten rapporterar, som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers (såsom MSCI, Upright Project) databaser och även direkt i samband med möten eller påverkansprocesser som gäller investeringsobjekten. För vissa indikatorer använder vi, i avsaknad av självrapporterade uppgifter från investeringsobjektet, uppskattningar som modellerats av serviceproducenten.

Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser och jämföra uppgifter investeringsobjekten rapporterar med uppgifter från kontrollgrupper. Vi följder konstant med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer och den teknologiska utvecklingen för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas.

I våra egna databaser och beräkningar använder vi s.k. ”rådata” vi får från olika datakällor.

Begränsningar gällande metoder och uppgifter

Vi använder i första hand officiella uppgifter som investeringsobjekten rapporterar vilket betyder att officiella uppgifter är fakultativa för de investeringsobjekt som inte rapporterar uppgifter. Indikatorer som investeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser. I avsaknad av självrapporterade uppgifter från investeringsobjektet använder vi uppskattningar som modellerats av serviceproducenten. Uppskattningarna kan skilja sig från de faktiska uppgifterna och jämförbarheten med uppgifter som andra investeringsobjekt rapporterat kan försämras.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på uppgifterna genom att ta kontakt med investeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador. Vi strävar efter att främja användningen av standardiserade indikatorer bland annat genom att understöda rapporteringsinitiativ såsom TCFD. Dessutom kompletteras officiella uppgifter vid möten med investeringsobjekten och med hjälp av uppgifter som fåtts i samband med processer för påverkan samt med hjälp av portföljförvaltarnas kännedom om investeringsobjekt och branscher vilken används vid hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten. Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.

Tillbörlig aktsamhet

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab följer en systematisk investeringsprocess vars mål är att i investeringsuniversumet hitta investeringsobjekt som uppfyller kriterierna. Beslut om köp och försäljning tas på portföljförvaltarnas möten och dessa verkställs av portföljförvaltaren som ansvarar för portföljen. När investeringsobjektet är en fondandel, fyller portföljförvaltaren i ett formulär om mottagarfondens basuppgifter och skickar den, tillsammans med broschyren över mottagarfonden och RFP-formuläret (bakgrunds- och basuppgifter) om utomstående aktörers fonder till LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s riskhanteringsfunktion, som godkänner investeringsobjektet. Riskhanteringsfunktionen säkerställer att investeringen i mottagarfonden är enligt fondens stadgar.

Policyn för påverkan

Läs information om LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s riktlinjer för påverkan finns i principerna för ägarstyrning här (pdf) (på finska). Våra viktigaste verksamhetssätt för aktivt ägarskap är möten med bolagets ledning, deltagandet på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare. Vi tror att vi genom aktivt ägarskap och konstruktiva diskussioner med investeringsobjekten kan påverka företagens verksamhet på ett positivt sätt och därigenom också främja ett bättre förhållande mellan investeringarnas avkastning och risk på lång sikt. Vi påverkar företagen inom ramarna för våra resurser. Vi prioriterar våra påverkanfall och väljer det lämpligaste sättet att påverka främst enligt investeringens storlek och betydelse, hur väsentlig den företagsspecifika hållbarhetsfaktorn är, hur systemiskt betydande hållbarhetstemat är (till exempel klimatförändring, naturens mångfald, mänskliga rättigheter) och hur sannolikt det är att påverkan lyckas. Vi följer hur investeringsobjekten i sin verksamhet iakttar eller bryter normerna som bestämts i internationella konventioner. Vi investerar inte i investeringsobjekt som bryter mot normerna. Vi tar kontakt med investeringsobjekten som finns på tjänsteleverantörens ”övervakningslista” för att utreda oklarheter. Om vi identifierar en eventuell hållbarhetsrelaterad oklarhet eller brist hos investeringsobjektet, kontaktar vid behov investeringsobjektet och uppdaterar vår hållbarhets- och investeringsanalys enligt den nya uppgiften.

Uppnående av hållbart investeringsmål

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper. Fondens investeringsuniversum begränsas på förhand utifrån de ovan listade uteslutande och/eller positiva screening-kriterierna.