Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Hållbar Miljö

Placeringsfonden LokalTapiola Hållbar Miljö lämpar sig för sparare och placerare som på ett lätt och diversifierat sätt vill placera i företag vars verksamhet har en positiv inverkan på främjandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola Hållbar Miljö placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaderna. Som placeringsobjekt väljs företag vars verksamhet har en positiv inverkan på att, speciellt ur miljöperspektiv, uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Fonden placerar i regel i 30-40 noggrant utvalda bolag som bland annat producerar förnybar energi, skapar hållbara industriella processer och stadsmiljöer samt verkar inom vattenförsörjning eller datakommunikation. Även om fondens placeringar koncentreras på några huvudsakliga branscher, ökas diversifieringen genom placeringar i flera underliggande branscher av olika slag. Fonden placerar huvudsakligen i Europa och USA men kan även placera globalt.

Index styr inte valet av placeringsobjekt. Företagen uppföljs noggrant utgående från bl.a. kassaflöde, lönsamhet och balansstruktur. I fondens placeringsbeslut beaktas enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfulla investeringar sådana miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) som påverkar placeringsobjekten.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Månadsrapport (pdf)

ESG-rapport (pdf)

Veckorapport (pdf) (på finska)


Hållbarhet i placeringsverksamhet

Fondens mål är att göra hållbara placeringar genom att placera i företag vars verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på hållbar utveckling ur miljösynpunkt och som inte förväntas orsaka betydlig skada för faktorer som hänför sig till miljö, socialt ansvar och god bolagsstyrning (ESG). Fondens mål är att göra hållbara investeringar genom att investera i företag vars verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på begränsningen av eller anpassningen till klimatförändringen eller på hållbar användning av vattenresurser eller på övergången till cirkulär ekonomi eller på förebyggande och minskning av miljöföroreningar eller på annan hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Investeringsobjekten förväntas inte heller orsaka betydande skada för faktorer som hänför sig till miljö, socialt ansvar och god bolagsstyrning. På grund av ofullständig reglering och begränsad tillgång till data är fondens mål inte att göra en viss minimiandel hållbara investeringar i den mening som avses i taxonomiförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar).

Fonden placerar i bolag som främjar miljöns hållbarhet ur olika synvinklar såsom klimat, vattenservice eller materialeffektivitet. Sådana bolag kan exempelvis vara producenter av förnybar energi, tillverkare av utrustning som behövs i produktionen av förnybar energi, tillverkare av batterimaterial, bolag som tillhandahåller planeringstjänster för energiproduktionsanläggningar, bolag som tillhandahåller tjänster och produkter som förbättrar energieffektivitet, bolag som tillhandahåller tjänster och produkter i anknytning till elektrifiering av trafik, bolag som tillhandahåller vattenreningstjänster- och utrustning, bolag som tillhandahåller vattenanalystjänster, vatteninfrastrukturbolag och vattentjänstverk, bolag som utvecklar klimatvänliga byggmaterial- och tekniker, bolag inom basindustrin (t.ex. stål- och gruvbolag) som använder produktionsprocesser med låga koldioxidutsläpp, bolag som återvinner material (t.ex. metall, plast, glas), avfallshanteringsbolag, bolag som tillhandahåller hanteringsutrustning och -tjänster för farliga ämnen och bolag som i sin egen verksamhet indirekt främjar miljöns hållbarhet (t.ex. produktion av molntjänster med nya energikällor eller informationstekniska lösningar som förbättrar jordbrukets effektivitet). Fonden placerar endast i bolag som bedöms iaktta god bolagsstyrning. Fonden inkluderar en bedömning av hållbarhetsfaktorer i placeringsvalen, påverkar bolagens verksamhet, utesluter vissa bolag från placeringsuniversum och placerar inom koldioxidintensiva branscher endast i de bästa bolagen vad gäller koldioxidavtrycket.

Som en del av hållbarhetsanalysen av ett investeringsobjekt identifierar LokalTapiola Kapitalförvaltning varje placeringsobjekts väsentliga hållbarhetsrisker, sannolikheterna för att de realiseras och omfattningen av konsekvenserna. Över företag som anses vara intressanta ur investeringssynpunkt görs en hållbarhetsanalys samtidigt med en traditionell företagsanalys. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och omfattning av konsekvenserna kontinuerligt som en del av placeringsprocessen och uppföljningen av placeringsobjekten och -portföljerna. Baserat på bedömningen kan en placering göras, den kan ökas/minskas eller överges och/eller olika metoder kan användas för att hantera hållbarhetsriskerna. Den hållbarhetsrisk som bedöms vara den mest betydande med tanke på utvecklingen av värdet på Fondens placeringar är övergångsriskerna som anknyter till klimatförändringen. Risken hanteras genom att begränsa investeringar i kritiska branscher och genom att rikta placeringarna till företag som skapar lösningar för att stävja klimatförändringen. Riskens inverkan på Fondens avkastning bedöms därför vara begränsad.

Följande begränsningar vad gäller miljö, god bolagsstyrning och socialt ansvar är bindande för placeringsbesluten:

 • Fonden placerar i bolag som på basis av LokalTapiola Kapitalförvaltnings hållbarhetsanalys bedöms ha en positiv inverkan på hållbar utveckling ur miljösynpunkt.
 • Fonden placerar inte i bolag som har brutit mot de internationella allmänt godkända normerna gällande mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption.
 • Fonden placerar inte i bolag som tillverkar kontroversiella vapen eller därtill avsedda komponenter.
 • Fonden placerar inte i bolag där över 5 procent av omsättningen härstammar från produkter och tjänster i anslutning till vuxenunderhållning, tillverkning av traditionella vapen, tillverkning av tobaksprodukter eller hasardspel.
 • Fonden placerar inte i företag vars huvudsakliga förtjänst kommer från snabblån som erbjuds till konsumenter.
 • Fonden placerar inte i bolag som fått den lägsta externa ESG-klassificeringen och som inte har presenterat en plan med tydliga åtgärder för att förbättra verksamheten.
 • Fonden investerar inte i gruv- eller energibolag eller bolag som erbjuder offentliga tjänster, som investerar i nya stenkols-, brunkols- eller torvprojekt.
 • Fonden placerar inte i företag där över 20 procent av omsättningen kommer från brunkol, stenkol eller torv som används i produktion av energi, eller i företag där över 20 procent av energiproduktionen baserar sig på brunkol, stenkol eller torv.
 • Inom koldioxidintensiva branscher placerar Fonden i företag som har de lägsta koldioxidavtrycken och i företag som anses ha potential till avsevärd förbättring.
 • Bolagets kolintensitet kan begränsa placeringens vikt i fonden

Genom begränsningarna ovan och den företagsspecifika analysen av uppnåendet av god bolagsstyrning strävar vi efter att säkerställa att företagen som utgör placeringsobjekt iakttar god bolagsstyrning. Genom en noggrann hållbarhetsanalys och beaktande av de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna strävar vi efter att säkerställa att företagets verksamhet inte orsakar betydande skada för andra miljömål.

Förverkligandet av egenskaper i anknytning till miljön och samhället som fonden främjar mäts bland annat med följande mätare:

 • Fondens mål att placera i företag som har en positiv inverkan på hållbar utveckling ur miljösynpunkt mäts genom en fördelning av fondens placeringar i hållbarhetsteman (såsom energieffektivitet, rent vatten) som placeringarna påverkar samt en fördelning enligt hur fondens placeringsobjekt förbundit sig till mål att minska utsläpp baserat på klimatvetenskap eller motsvarande mål enligt Paris klimatavtal
 • Uppnåendet av god bolagsstyrning mäts genom en fördelning av fondens placeringar enligt efterlevnaden av FN:s Global Compact-principer, styrelsemedlemmars oberoende och könsfördelning hos fondens investeringsobjekt, fondens MSCI ESG-klassificering och fondens E-, S- och G-vitsord
 • Fondens investeringsobjekt orsakar inte betydande skada på andra faktorer relaterade till miljö, samhälle eller socialt ansvar, vilket mäts med E- och S-controversy-indikatorer för fondens placeringsobjekt och genom att rapportera om fondens huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenser

LokalTapiola Kapitalförvaltning strävar efter att påverka placeringsobjekten i Fondens namn genom att träffa företagsledningen,
delta i bolagsstämmor och påverka företagen och beslutsfattarna tillsammans med andra placerare. Genom att sträva efter hållbara placeringar och genom aktivt ägarskap stöds uppnåendet av fondens långsiktiga mål gällande placeringsavkastning.

I Fondens placeringsbeslut beaktas till tillämpliga delar och beroende på tillgänglig information de huvudsakliga negativa konsekvenserna
för hållbar utveckling. Mätarnas värden och data grundar sig på situationen vid dateringen av rapporten. Mätarnas värden och data kan ändra.

Vid mätandet av egenskaper i anknytning till miljön och samhället använder vi i första hand officiell data placeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers (såsom MSCI, Bloomberg) databaser och även direkt från bolagskällor i samband med möten eller processer för inverkan. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden som grundar sig på branschdata för att mäta egenskaper. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns tillgängligt.

Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser och jämföra data placeringsobjekten rapporterar med data från (bransch)kontrollgrupper. Vi följder kontinuerligt med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer för olika branscher och verksamheter samt den teknologiska utvecklingen för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas.

Vi använder s.k. ”rådata” vi får från olika datakällor i våra egna databaser och beräkningar.

Vi använder i första hand offentlig data som placeringsobjekten rapporterar vilket betyder att offentlig data är valfri för de placeringsobjekt som inte rapporterar data. Indikatorer som placeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på data genom att ta kontakt med placeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador. Vi strävar efter att främja ibruktagandet av standardiserade indikatorer bland annat genom att understöda rapporteringsinitiativ såsom TCFD. Dessutom kompletteras offentlig data vid möten med placeringsobjekten och med hjälp av data som fåtts i samband med processer för inverkan samt med hjälp av portföljförvaltarnas kännedom om placeringsobjekt och branscher vilken används vid hållbarhetsanalysen av placeringsobjekten.

Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.

Hur väl vi uppnår målen som gäller hållbara placeringar rapporteras bland annat på följande sätt:

 • Fondens mål att placera i företag vilka har en positiv inverkan på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv mäts utifrån fördelningen av fondens placeringar i hållbarhetsteman (såsom energieffektivitet, rent vatten) på vilka placeringarna har en inverkan samt utifrån fördelningen av fondens placeringsobjekts engagemang i mål för att minska utsläppen utgående från klimatforskning eller motsvarande i enlighet med klimatavtalet från Paris.
 • Verkställandet av en god förvaltningssed mäts utifrån fördelningen av iakttagandet av FN:s Global Compact-principer för fondens placeringsobjekt, utifrån oavhängighets- och könsfördelningen gällande medlemmarna i styrelserna för fondens placeringsobjekt, utifrån fondens MSCI ESG-klassificering samt utifrån fondens E-, S- och G-vitsord

Fondens placeringsobjekt orsakar inte avsevärd skada på övriga faktorer i anknytning till miljön, samhället eller socialt ansvar vilket mäts med E- och S–controversymätare för fondens placeringsobjekt samt en rapportering av fondens huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekter.