Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Samfälld skog

LokalTapiola Samfälld skog kombinerar lätt ägande och smidighet med hållbar och trygg skogsvård.

Det är enkelt att ansluta sig – lämna en kontaktbegäran, så kartlägger vi din situation och fastställer anslutningsvärdet för din skog.

Skogsvård och virkeshandel tar våra experter hand om – du kan fokusera på att njuta av ett jämnt årligt inkomstflöde.

Den förverkligade totalavkastningen för år 2023 var 8,4 %.*

LokalTapiola-koncernens bolag har fogat sina egna skogar till den samfällda skogen – vi är med i investeringen långsiktigt och ansvarsfullt.

Vad är en Samfälld skog?

 • Samfälld skog löser många av dagens utmaningar i skogsägande genom att göra skogsägandet enkelt och lönsamt.

 • Den Samfällda skogen är för alla skogsägare och i första hand för de ägare som är intresserade av att investera i skog.

 • Vi är en oberoende aktör, vilket innebär att alla affärer och åtgärder alltid konkurrensutsätts.

 • Det blir exempelvis lättare att fördela ärvda skogar och du behöver inte själv sköta skogsbeskattningen eller andra skyldigheter för skogsägare.

 • Det räcker med ett förhållandevis litet skogsområde för att ansluta sig till LokalTapiola Samfälld skog.

 • Som en stor aktör kan vi producera tjänsterna för samfälld skog kostnadseffektivt.

 • Som den största skogsförsäkraren på marknaden känner vi riskerna väl.

 • De samfällda skogarna övervakas av Skogscentralen och verksamheten i en samfälld skog regleras i lagen om samfällda skogar, där det centrala målet är att bedriva skogsbruk i delägarnas intresse.

Det är lätt att ansluta sig till LokalTapiolas Samfälld skog

 1. 1.

  Du ber oss kontakta dig. Du förbinder dig inte till något.

 2. 2.

  Vi ringer upp dig och du får ett preliminärt anslutningsvärde.

 3. 3.

  Vi kommer överens om ett skogsbesök för en exakt skogsvärdering och anslutningsvärde.

 4. 4.

  Du fattar beslut om anslutande.

 5. 5.

  Ditt delägarskap i Samfälld skog börjar.

Fördelar med Samfälld skog

 • Ett enkelt sätt att äga skog, experter sköter allt enligt delägarnas beslut.

 • Det årligen betalda överskottet är skattefri inkomst för delägaren. Samfälld skog tar hand om skattedeklarationen och betalar skatterna. Även skatteprocenten för den samfällda skogen (26,5 %) är lägre än kapitalskatteprocenten för en privat skogsägare (30–34 %).

 • På lång sikt är det årliga avkastningsmålet för den samfällda skogen minst detsamma (4 %) som för skogsägare som aktivt sköter sin skog. År 2023 var totalavkastningen 8,4 %, varav 3,6 % (440 €/andel) betalades i överskott till delägare*

 • Samfälld skog är verksam i hela Finland, vilket minskar risken för skogsförstörelse.

 • Delägaren gynnas av fördelarna med att vara ägare i en storskog. Med god planering och effektivt nätverkssamarbete går det att minska enhetskostnaderna för skogsskötseln och få ett bättre pris i virkesaffärer.

 • I och med skogarnas läge och nyttan för storskogsägare kan LokalTapiola Samfälld skog erbjuda ett mer likvid alternativ med mindre risk för vården av skogsegendomen än vad privat skogsägande erbjuder.

 • Det är lättare att överlåta deltagandet i den samfällda skogen till nästa generation än att dela skogen jämnt.

Jag vill veta mer om Samfälld skog

Välj och fyll i alla fält om inget annat anges.

Lämna en begäran om kontakt så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Vanliga frågor

Samfälld skog är avsedd för alla skogsägare och alla som är intresserade av att investera i skog. Det kan finnas många skäl till att ansluta sig: brist på tid, kunskaper och intresse att sköta skogen själv på ett lönsamt sätt; man vill underlätta ett generationsskifte; man vill vara med i en större skogshelhet; man har ingen egen skog men har intresse av att investera i skog.

Det spelar ingen roll var i Finland din skog finns, eftersom LokalTapiola Samfälld skog verkar i hela Finland. För att ansluta sin skog krävs en skogsareal på minst 30 hektar. Anslutandet avgörs alltid från fall till fall och därmed är hektargränsen inte ovillkorlig – be oss alltså gärna kontakta dig. Det finns ingen övre gräns för fastighetens storlek.
Anslutandet börjar alltid med en värdering av skogsfastigheten, utifrån vilken man beräknar antalet andelar i den samfällda skogen som motsvarar skogsfastighetens värde. I värdet beaktas även ett eventuellt oanvänt skogsavdrag. Den samfällda skogen ansöker om förrättning av området hos Lantmäteriverket och därefter antecknas den anslutande partens uppgifter i delägarförteckningen och delägarskapet börjar. Om en aktieägare så önskar, kan han eller hon delta i delägarlagets årliga stämma, där han eller hon kan rösta i förhållande till sin ägarandel. Något annat behöver delägaren inte ta hand om.

När den egna skogen ansluts till den samfällda skogen upphör skogsägarens skyldigheter och ansvar för den egna skogen. Du kan påverka beslutsfattandet som gäller den samfällda skogen i förhållande till din andel. Smådelägares ställning har förbättrats med röstningsbegränsningar.

Reglementet är ett av de viktigaste dokumenten för samfällda skogar. Det lönar sig att sätta sig in noggrant i dess innehåll.

Handel med andelar i samfällda skogar bedrivs på olika handelsplatser för fastigheter, t.ex. skogsfastigheter.fi. I regel har andelar i stora samfällda skogar bra åtgång och att sälja dem är i praktiken som vilken som helst fastighetsaffär.

Du kan börja med att be oss kontakta dig eller använda Skogsvärderäknaren för att få en riktgivande värdering av skogsfastigheten och avkastningsmöjligheterna som delägare av den samfällda skogen.

Delägarna i LokalTapiola Samfälld skog utgör delägarlaget för den samfällda skogen. LokalTapiola Samfälld skog sköts och används enligt den tidsenliga skogsplanen som delägarstämman godkänt. Den årliga verksamheten sker enligt verksamhetsplanen och budgeten delägarlaget godkänt. Majoriteten av delägarlaget sköter allt beslutsfattande som gäller skogsskötseln och virkesaffärer. Förvaltningsnämnden som delägarna valt sköter om alla praktiska ärenden.

Den Samfällda skogen är för alla skogsägare eller för de som är intresserade av att investera i skog. Det kan finnas många skäl för att ansluta sig:

 • ingen tid, vilja eller kunskap att själv sköta skogen produktivt

 • man önskar få ett smidigt generationsskifte

 • man vill bli storskogsägare

 • man har ingen egen skog, men är intresserad av att investera i skog

LokalTapiola Samfälld skog erbjuder skogsägare ett smidigt sätt att få stabil och kontinuerlig avkastning på sin skog. Samtidigt stannar våra skogar i finsk ägo och sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Skogen kan finnas var som helst i Finland, eftersom LokalTapiola Samfälld skog är verksam i hela Finland. För att ansluta sig krävs en skogsareal på minst 30 hektar. Anslutandet avgörs alltid från fall till fall och därmed är hektargränsen inte ovillkorlig – be oss alltså gärna kontakta dig. Det finns ingen övre gräns för fastighetens storlek.

Du kan komma igång genom att beräkna med skogsvärdeskalkylatorn.

När man ansluter sig till en Samfälld skog förblir jaktsällskapens arrendeavtal i regel oförändrade. Tills vidare tas inga hyror ut av jaktsällskap. I utbyte mot hyresfriheten är sällskapen skyldiga att meddela skogsskador eller andra eventuella skador i den samfällda skogen. För närvarande har den samfällda skogens delägare inte separata jakträttigheter i den samfällda skogen. I framtiden, i takt med att den samfällda skogen expanderar, är det möjligt att delägarna beviljas jakträtt i lämpliga områden.

När du ansluter dig till den samfällda skogen debiteras en kostnad på 2,2 % för att täcka kostnaderna för anslutning (bl.a. besök i terrängen och skogsvärdering). Den som ansluter sig får dock ingen faktura för detta, utan kostnaden debiteras i samband med anslutningspriset vid anslutning. Övriga kostnader för anslutningen är gratis för den som ansluter sig.

Med LokalTapiolas Skogsvärdesräknare får du en preliminär uppskattning av anslutningsvärdet för din skog. Därefter gör vi en mer detaljerad distansvärdering av din skog. Förhoppningsvis fortsätter diskussionerna efter detta och vår specialist kommer att göra ett besök i terrängen för att göra en exakt värdering av skogens anslutningsvärde. En skogsbruksplan upprättas alltid över terrängbesöken.

Om du efter skogsbesöket inte är intresserad av att ansluta din skog, får du en faktura på kostnaderna för terrängbesöket (år 2022: 100 € + 5 €/hektar). Du får i vilket fall som helst en kvalitativ skogsbruksplan, som är en slags handbok för planering av åtgärder i och avkastning på din skog.

Överskottet som årligen betalas till delägaren är skattefri intäkt för delägaren eftersom samfälld skog sköter betalningen av skatterna innan överskottet redovisas för delägare. Överskottsavkastningen består av kassaflödesinkomster för samfälld skog vars huvudsakliga källa är inkomsterna för virkesförsäljning. Samfälld skog kan även ha andra inkomstkällor.

Värdeökningen för andelarna består av värdeökningen för trädbeståndet i samfälld skog och skogsmark. Andelarnas värde uppdateras alltid när nya skogsfastigheter ansluts till samfälld skog.

Den samfällda skogen lämpar sig bra för företag och sammanslutningar på grund av smidigheten och avkastningsmöjligheterna. LokalTapiola Samfälld skog sköts långsiktigt och genom att vårda sig om det finska skogsbruket och därmed passar den bra i ett ansvarsfullt företags portfölj.

Fakturauppgifter för vägkommuner

Vi behandlar våra köpfakturor elektroniskt. Vi försöker för vår del främja att nätfakturering ska bli vanligare och vi önskar därför få era fakturor som nätfakturor, så långt det är möjligt.

Nätfakturaoperatör: Maventa
Operatörens förmedlingskod: 003721291126
Förmedlingskod för banknätverksanslutning: DABAFIHH

FöretagsnamnFO-nummerNätfakturaadress

LokalTapiola Samfälld skog

3245354-9

003732453549

Pappersfakturor ska skickas till adressen:

Tapiola Yhteismetsä 32453549
PL 100
80020 Kollektor Scan

Tänk på att inte skicka annat än fakturor till denna faktureringsadress. Postadressen för korrespondens, meddelanden och marknadsföringsmaterial är oförändrad.

Kundtjänst för Samfälld skog

Du kan ringa kundtjänsten för LokalTapiola Samfälld skog på nummer 09 453 4000 måndagar och torsdagar kl. 12–14. Övriga tider kan du be oss kontakta dig. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Post till Yhteismetsä

Fakturor skickas enligt ovan nämnda instruktioner, men all annan post (mötesinbjudningar, protokoll etc.) ska skickas till adressen:

info(at)aarimetsa.fi

eller per post till adressen:

AARI Metsä Oy
Mikaelsgatan 19 B
FIN-00100 Helsingfors

Kutsu LähiTapiola Yhteismetsän osakaskunnan kokoukseen 2024

Lue lisää

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt