Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Företagarens liv­försäkring

För lantbruksföretagare kan livförsäkringen spela en stor roll som utkomstskydd. Säkerställ kontinuiteten i din gårds verksamhet och din egna ekonomiska funktionsförmåga och teckna försäkring mot allvarlig sjukdom eller arbetsoförmåga. Försäkringen omfattar också alltid en dödsfallsförsäkring som gör att du kan trygga ekonomin för dina närmaste.

Med kundförmånen får du en rabatt på 25 % på en ny försäkring.

Kompletterar det lagstadgade socialskyddet.

Tryggar familjens utkomst vid allvarlig sjukdom eller dödsfall.

Skräddarsydd för att passa din livssituation.

Räkna pris på en försäkring som lämpar sig för din livssituation

Genom att fylla i dina uppgifter nedan ser du priset på livförsäkringen.

Välj och fyll i alla fält om inte annat nämns.

Dina uppgifter

Vad täcker livförsäkringen för företagare

Vi skräddarsyr en försäkring som passar dina behov med vilken du säkerställer att plötsliga förändringar i din egen arbetsförmåga inte raserar din egen, ditt lantbruks och familjens ekonomi. Försäkringen kan omfatta en eller flera av följande:

Tillval

Som skydd för närstående eller företaget ifall den försäkrade dör. En engångsersättning betalas ut vid den försäkrades död. Skyddet kan kompletteras med en tilläggsersättning som betalas ut i samband med dödsfall genom olycksfall.

Ingår i försäkringen

Arbetsoförmågan kan vara kortvarig, utdragen eller bestående, i vilket fall arbetsförmågan går helt förlorad. Engångsersättningen för bestående arbetsoförmåga utbetalas när en arbetsoförmåga orsakad av sjukdom eller olycksfall har fortgått i minst ett år och har visat sig vara bestående. Försäkringen kan kompletteras med en försäkring för invaliditet genom olycksfall.

Ingår i försäkringen

Arbetsoförmågan kan vara kortvarig, utdragen eller bestående. Om arbetsoförmågan på grund av sjukdom eller skada fortsätter efter självrisktiden, betalas dagpenning ut i enlighet med avtalet.

Ingår i försäkringen

En allvarlig sjukdom medför alltid oväntade utgifter eller ett behov av en buffert i ekonomin. Engångsersättning betalas ut när den allvarliga sjukdomen har konstateras eller åtgärden genomförts för första gången.

Ingår i försäkringen

Med livförsäkringens kundförmån får du en rabatt på 25% på en ny försäkring

För din nya livförsäkring kan du få en kundförmån som sänker din premie och som fastställs årligen. Årets rabatt är 25 %.

Begär ett anbud

Vanliga frågor

När du ansöker om livförsäkring kartläggs din situation och ditt försäkringsbehov noggrant. Utgående på kartläggningen skapar vi en lösning som passar just dig. Försäkringsavtalet grundar sig på en ansökan där den gård eller det företag som tecknar försäkringen uppger det försäkringsskydd som det väljer. Förutom försäkringsansökan behövs en utredning av ditt hälsotillstånd.

En hälsodeklaration krävs för försäkringen. Baserat på den kan försäkringen bli föremål för en premiehöjning eller så kan försäkringen inte beviljas alls. Dessutom kan skyddet vid allvarlig sjukdom begränsas.

Uppgifterna i ditt försäkringsavtal och relaterade villkor hittar du i vår nättjänst. I nättjänsten kan du också göra ändringar i avtalet vid behov, till exempel ändra delbetalningarna eller förmånstagare.

Om du vill ändra ditt försäkringsskydd, kan du skicka ett meddelande till oss via nättjänsten.

Om du vill höja försäkringsersättningen förutsätts att det inte har skett betydande förändringar i ditt hälsotillstånd. En ny hälsodeklaration ska därför ges i samband med ändringar.

Ändringar av ersättningsbeloppet kan göras från början av nästa försäkringsperiod.

Personföretag (öppet bolag, kommanditbolag), aktiebolag och firmor kan vanligtvis dra av de livförsäkringar de tecknat för sina anställda i beskattningen. Mer detaljerad information om skatteregler och skattepraxis är bra att kontrollera i tjänsten skatt.fi.

Beskattning huvuddrag presenteras i Företagsskyddets produktbeskrivning såsom de är 1.1.2022. Skatteregler och skattepraxis kan komma att ändras i framtiden. LokalTapiola ansvarar inte för eventuella skattepåföljder eller övriga kostnader som sådana påföljder orsakar.

Premier för livförsäkring och försäkring vid bestående arbetsoförmåga som tecknats i bolagets namn är avdragsgilla i företagets beskattning när förmånstagaren är någon annan än företaget. Vid personbeskattning är de däremot inte avdragsgilla.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta, LokalTapiola Personskydd (pdf)

Villkor, LokalTapiola Personskydd (pdf)

Produktfakta, LokalTapiola Parskydd (pdf)

Villkor, LokalTapiola Parskydd (pdf)

Tjänsteleverantör

Livförsäkring beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid dödsfall

Om din närstående har avlidit och hen har en försäkring som berättigar till dödsfallsersättning hos LokalTapiola, meddela oss per telefon på numret 09 453 8000, mån–fre kl. 8–17. Du kan också kontrollera om din närstående har en dödsfallsförsäkring.

När vi har fått meddelande om dödsfallet skickar vi försäkringsinformationen till försäkringens förmånstagare. Som bilaga till brevet skickar vi dig en ersättningsansökan samt anvisningar om hur du ansöker om ersättning.