Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Olycksfall i arbetet eller under arbetsresa

Om du som lantbruksföretagare sysselsätter utomstående arbetstagare ska du teckna en arbetsolycksfallsförsäkring för dem. Med arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring tryggar du utkomsten för din arbetstagare när denne insjuknar i en yrkessjukdom eller råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller på arbetsresa.

Du tryggar utkomsten för din arbetstagare när denne insjuknar i en yrkessjukdom eller råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller på arbetsresa.

Du säkerställer kontinuiteten för din företagsverksamhet när arbetstagaren får nödvändig vård och kan snabbt återvända till arbetet.

Obligatorisk försäkring baserad på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering.

Vad täcker arbetsolycksfallsförsäkringen

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar fastställs de ersättningar som betalas från försäkringen. Utöver vårdkostnader betalas från försäkringen ersättningar för inkomstbortfall, såsom till exempel dagpenningsersättning för tiden för arbetsoförmåga och olycksfallspension vid bestående arbetsoförmåga.

ArbetsolycksfallsförsäkringValfri

Som lantbruksarbetares sjukvårdskostnader ersätts alla nödvändiga kostnader som orsakats av en olycka eller yrkessjukdom, såsom läkararvoden, sjukhusets vårddagsavgifter, undersökningskostnader, läkemedel och resekostnader.

Ingår i försäkringen

Dagpenning betalas ut när lantbruksarbetstagarens arbetsoförmåga med undantag av olycksdagen varar i minst tre dagar i följd. Den utbetalas för varje dag från och med dagen efter olycksfallet i högst ett år. Beloppet för fullständig dagpenning är beloppet av FöPL-arbetsinkomsten på olycksdagen.

Ingår i försäkringen

En lantbruksarbetare kan få antingen medicinsk rehabilitering eller yrkesinriktad rehabilitering för hinder för arbetsförmågan som orsakats av en olycka eller yrkessjukdom. Som rehabilitering av arbets- och funktionsförmåga ersätts t.ex. rehabiliteringsperioder inom öppenvården eller institutionsvården och hjälpmedel. Yrkesinriktad rehabilitering främjar arbetstagarens återgång till sitt tidigare arbete eller ett nytt arbete. Rehabiliteringspenning betalas för rehabiliteringsperioden.

Ingår i försäkringen

Om en arbetstagare som arbetar på en gård avlider till följd av ett olycksfall eller en yrkessjukdom, betalas familjepension till arbetstagarens make och barn. Familjepensionen får inte överstiga 70 % av årsinkomsten från arbetet. En arbetstagares sambo kan också vara förmånstagare om de har ett gemensamt barn eller ett inbördes avtal om underhåll som intygats av en myndighet. Barn under 18 år, barn mellan 18 och 24 år som studerar och arbetsoförmögna barn under 18 år är berättigade till barnpension fram till 25 års ålder.

Ingår i försäkringen

Olycksfallspension betalas ut om arbetsoförmågan fortsätter ett år efter olycksdagen.

Hela olycksfallspensionen är 85 % av årsarbetsinkomsten upp till 65 års ålder. Därefter är pensionen 70 % av årsarbetsinkomsten. Vid partiell arbetsoförmåga betalas pensionen ut som en del av den fulla pensionen som motsvarar förlusten av arbetsförmåga.

Ingår i försäkringen

Om statusen för arbetstagarens olycksfallsskada har stabiliserats, betalas menersättning. Det börjar betalas ut tidigast ett år efter olycksdagen. Yrket eller inkomsten påverkar inte menersättningen, utan ersättningen betalas ut för bestående skada enligt en separat invaliditetsklass.

Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

Med olycksfall avses en plötslig händelse som orsakas av en yttre faktor och orsakar den försäkrade en skada mot dennes vilja. Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen täcker inte behandling o.d. kostnader som uppkommit på grund av sjukdom.

Arbetsolycksfallsförsäkring ska tecknas när den lön som avtalats med arbetsgivaren överstiger 1 400 € per kalenderår. Gränsen är arbetsgivarspecifik, så alla löner som arbetsgivaren betalar under samma kalenderår räknas ihop. Försäkring ska tecknas för allt arbete som utförs i Finland för anställda i alla åldrar innan arbetet för den anställda som ska försäkras börjar.

Försäkringen är kontinuerlig och kan inte tecknas retroaktivt. Till olycksfallsfallsförsäkringen fogas en grupplivförsäkring som förutsätts i kollektivavtalet.

Försäkringsersättningarna fastställs enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Vårdkostnaderna för olycksfall i arbetet ersätts på samma grunder, oavsett om vården har getts på en privat eller offentlig vårdinrättning. Målet är att den skadade snabbt ska få vård och återgå till arbetet.

Syftet med yrkesinriktad rehabilitering är att möjliggöra en återgång till det tidigare arbetet eller en övergång till nya arbetsuppgifter. Rehabiliteringen är alltid individuell och innehåller olika alternativ från arbetsprövning till omskolning.

Informera alltid din chef eller arbetsgivare utan dröjsmål om en olycka eller om en misstänkt yrkessjukdom. Arbetsgivaren lämnar in en skadeanmälan till LokalTapiola och du får ett försäkringsintyg per sms till din mobiltelefon. Du kan behöva det på vårdinrättningen.

Om du själv har betalat rese- eller vårdkostnader på grund av skadan, behåll originalkvittona och styrkande handlingarna. Du kan begära ersättning för kostnader inom ett år från den dag då de uppkommit.

Vi kommer att behandla din skada senast 7 vardagar efter ankomsten av skadeanmälan. Vi informerar dig om detta s.k. anhängiggörande antingen per sms eller brev. Om vi behöver mer information kontaktar vi dig.

Om din behandlande läkare begär en betalningsförbindelse för din fortsatta vård, informerar vi dig om beslutet per telefon eller sms.

Om du är missnöjd med ersättningsbeslutet eller vill ha mer information om skälen till avgörandet, vänligen kontakta den person som har hanterat ditt ärende. Vi kommer att rätta till beslutet om det visar sig vara felaktigt.

Om vi inte kan rätta till beslutet kan du lämna in ett klagomål till besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Tidsfristen för att söka ändring är 30 dagar från det att du fick kännedom om beslutet. Klagomålet skickas till LokalTapiola och vi skickar det till besvärsnämnden.

Beslutet från besvärsnämnden för olycksfallsärenden kan överklagas till försäkringsdomstolen och för försäkringsdomstolens avgörande kan du ansöka om besvärstillstånd från högsta domstolen. Det är kostnadsfritt att söka ändring.