Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Skogs­försäkring

Gårdsägare, har du försäkrat din skog än? Skogen är värdefull egendom och det lönar sig att ta väl hand om den. Skogsförsäkringen skyddar din egendom mot risker och säkerställer att din skog inte förlorar sitt värde till följd av en skada.

När skogen inte producerar tillräckligt ersätter vi förlusten av förväntningsvärde som orsakas av för tidig avverkning av ungt trädbestånd.

Omfattande rättsskydds- och ansvarsförsäkringar för skogsbruket för att skydda skogsägandet, t.ex. i tvistemål.

Du kan välja önskad skyddsnivå och självrisk för varje skogsfastighet.

Vad täcker skogsförsäkringen

Till skogsförsäkringen kan du välja det försäkringsskydd som passar din skog.

Omfattande skogsförsäkringBas SkogsförsäkringReducerad Skogsförsäkring

Skadegörelse och stöld

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Djurskada

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Svampskada

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Översvämning

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Insektskada

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Snöskada

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Storm

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Brand

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Vanliga frågor

Med skogsförsäkring kan du försäkra skogsfastighetens:

  • Träd- och plantbestånd. Du kan dessutom försäkra avverkat virke, så länge som det ägs av skogsägaren eller innehavaren av besittningsrätten

  • Avverkningsrester som samlats upp eller som är avsedda att samlas upp för energibruk, så länge som de ägs av försäkringstagaren eller innehavaren av besittningsrätten.

  • Sättplantor som är avsedda för föryngring.

Skogsförsäkringen ersätter bland annat följande skador. Du kan granska de ersättningsgilla sakerna närmare i skogsförsäkringens produktbeskrivning.

  • Skador till följd av skogsbrand samt kostnader för avvärjning eller begränsning av en skogsbrand, till exempel kostnader för efterbevakning av brand och skador till följd av släckningsåtgärder.

  • Skador till följd av storm enligt maximiersättningen du valt. Även förväntningsvärdet för ungt trädbestånd kan ersättas.

  • Skador till följd av snö, till exempel när upplega eller våt eller tung snö knäcker träd.

  • När exceptionell översvämning eller översvämning till följd av damm som bäver byggt och stillastående vatten orsakar skador på din skog.

  • Ansvarsförsäkringen ersätter skador som orsakas utomstående, när de beror på skogsvårds- och drivningsarbeten som gjorts i din skog och du som skogsägare har ansvar för skadorna

  • Rättsskyddsförsäkringen ersätter anlitande av jurist i brottmål och ansökningsärenden samt tvistemål till exempel vid rättegångar som gäller skogsdrivningstvister.

Om din skog har lidit skada ska du ansöka om ersättning inom ett år från den inträffade skadan. Våra skogsspecialister hjälper dig gärna att bedöma skadorna. Vid bedömningen av skogsskador för våra skogsförsäkringskunder använder vi Guiden för bedömning av skogsskador (på finska), som utarbetats av Finanssiala ry och som har uppdaterats för att uppfylla LokalTapiolas skogsförsäkringsvillkor.

Skogen försäkras enligt den skyddsnivå du har valt baserat på kommunen och fastighetsbeteckningen samt arealen på den vegetativa skogsmarken.

Du kan anmäla en skada i nättjänsten, per telefon eller på vårt kontor.

Man tänker inte ofta på den egna skogens värde, men redan ett litet skogsbruk kan vara mycket värdefullt och det lönar sig att bedöma spridningen av riskerna som riktas mot den.

Lyckligtvis är risken för skogsskador i Finland fortfarande ganska låg. När skador uppstår är den vanligaste orsaken skador orsakade av vädret. När en skada inträffar kan skadans omfattning vara förstörelse av enskilda träd eller total förstörelse. Det bästa sättet att själv försöka minska riskerna för skogen är god skogsvård. Trots detta inträffar olyckor fortfarande. Om du inte vill åta dig riskerna själv lönar det sig att teckna en skogsförsäkring.

I framtiden är det bra att vara beredd på att antalet faktorer som orsakar förstörelse (t.ex. stormar, skogsbränder, insekt- och svampskador) ökar. Dessutom är det sannolikt att den globala uppvärmningen kommer att medföra nya risker för våra skogar.

Priset på skogsförsäkringen påverkas till exempel av arealen på skogsfastigheterna som ska försäkras, av kommunen där skogsfastigheterna är belägna, av maximiersättningen för stormförsäkringen samt av självriskens storlek.

Som medlem i en skogsvårdsförening får du 10 % rabatt på din skogsförsäkring. Rabatten höjs till 15 procent om du har en placering på minst 10 000 € i en placeringsförsäkring i LokalTapiola.

Genom att koncentrera dina försäkringar till LokalTapiola får du dessutom upp till 17 % rabatt på premier. Läs mer om Egenförmånen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Basfakta om försäkringen (pdf)

Försäkringsvillkor (pdf)