Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LFöPL-försäkring

Som företagare behöver du LFöPL-försäkring för lantbruksföretagare enligt pensionslagen som ditt sjukdoms-, olycksfalls- och pensionsskydd grundar sig på. Försäkringen tryggar också din familjs utkomst. Den obligatoriska LFöPL-försäkringen omfattar automatiskt också OFLA-arbetsskadeförsäkring. Det lagstadgade socialskyddet för lantbruksföretagare och skogsbrukare och deras familjemedlemmar sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Grunden för lantbruksföretagarens sjukdoms-, olycksfalls- och pensionsskydd.

Försäkringen baseras på LFöPL-arbetsinkomst.

Obligatorisk för de flesta lantbruksföretagare.

Tryggar företagares och familjers utkomst.

Vad täcker LFöPL-försäkringen

LFöPL-försäkringen är en obligatorisk arbetspensionsförsäkring för de flesta lantbruksföretagarna. Försäkringsskyddets nivå beror på vilken nivå av LFöPL-arbetsinkomst som valts.

Försäkringen täcker

- Sjukdomsskydd
- Olycksskydd
- Pensionsskydd
- OFLA arbetsskadeförsäkring

Våra specialister eller ett LPA-ombud hjälper dig gärna att fastställa arbetsinkomsten.

När LFöPL är obligatorisk

LFöPL-försäkringen är obligatorisk för dig när alla villkor uppfylls:

 • du är mellan 18 och 68 år (den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten för personer födda 1957 eller tidigare är 68 år, för personer födda 1958–1961 69 år och yngre 70 år)

 • du har minst fem LFöPL-hektar av åker, trädgård eller skog

 • din årliga LFöPL-arbetsinkomst är minst 4 131 € (2022)

 • gårdens verksamhet beskattas som jordbruk

 • ditt arbetevarar i minst 4 månader.

säkringen är obligatorisk för dig också om du bedriver jordbruk som en delägare i en sammanslutning eller ett dödsbo och villkoren ovan uppfylls. Om arealen på din gård är under fem LFÖPL-hektar kan du tjäna in pension med en frivillig LFÖPL-försäkring. Läs mer på Melas webbplats.

LPA-trygghet – tilläggsskydd för din utkomst

Lantbruksföretagarnas personskydd utgår alltid från den lagstadgade LPA-tryggheten, som utgör grunden för företagarnas socialskydd. Syftet med socialskyddet är att täcka minimiutkomsten.

Våra försäkringar kompletterar ditt lagstadgade socialskydd. De gör det möjligt för oss att skapa rätt lösning just för dig, din familj och din gård.

Behöver du också andra arbetspensionsförsäkringar?

Om du vid sidan om lantbruket även bedriver annan näringsverksamhet behöver du eventuellt också en FöPL-försäkring.

Om arbetstagare som inte är dina familjemedlemmar arbetar på din gård, ska du som arbetsgivare teckna en ArPL-försäkring för dem.

Vanliga frågor

Det är nödvändigt att utreda din försäkringsskyldighet om du äger eller besitter sammanlagt över 5 LFöPL-hektar åker eller skog, eller om du äger renar eller bedriver fiske. LFöPL-försäkringen är obligatorisk för dig när alla följande villkor uppfylls:

 • du är mellan 18 och 68 år (den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten för personer födda 1957 eller tidigare är 68 år, för personer födda 1958–1961 69 år och yngre 70 år)

 • du har minst fem LFöPL-hektar av åker, trädgård eller skog

 • din årliga LFöPL-arbetsinkomst är minst 4 131 € (2022)

 • gårdens verksamhet beskattas som jordbruk

 • ditt arbete pågår i minst 4 månader.

Försäkringen är också obligatorisk för dig om du bedriver lantbruk som en delägare i en sammanslutning eller ett dödsbo och de ovanstående villkoren uppfylls. Den obligatoriska LFöPL-försäkringen omfattar automatiskt också OFLA-arbetsskadeförsäkring. Kontakta antingen LokalTapiolas lant- och skogsbruksspecialist i din egen region eller LPA eller LPA:s ombud direkt.

Om du vid sidan om lantbruket även bedriver annan näringsverksamhet behöver du eventuellt också en FöPL-försäkring. Om du på din gård har arbetstagare som inte är dina familjemedlemmar, ska du som arbetsgivare teckna en ArPL-försäkring för dem.

Dina försäkringar grundar sig på dina personliga LFöPL-arbetsinkomster. Arbetsinkomsten fastställs för att motsvara värdet av din arbetsinsats. Arbetsinkomst är inte samma sak som den inkomst som beskattas ditt lantbruksföretag. Mängden personlig arbetsinkomst fastställer nivån på den pension och ersättning som LPA betalar ut till dig. Arbetsinkomsten påverkar också t.ex. FPA:s förmåner, såsom moderskaps-, föräldra- och sjukdagpenning.

Även försäkringspremierna fastställs i enlighet med din arbetsinkomst. Om din arbetsinkomst är minst 4 131 € per år (2022), försäkras du med en obligatorisk LFöPL-försäkring. Om din arbetsinkomst är mindre kan du skaffa en frivillig LFöPL-försäkring. Mer detaljerad information om LFöPL-arbetsinkomsten hittar du på LPA:s webbplats .

LFöPL fastställer nivån på den pension och ersättning som LPA betalar ut till dig. Arbetsinkomsten påverkar också till exempel FPA:s förmåner, såsom moderskaps-, föräldra- och sjukdagpenning. Det är bra för en lant- och skogsbruksföretagare att förbereda sig för pensionering i förväg och att hålla sitt socialskydd i skick. Du kan enkelt komplettera pensionens tilläggsskydd med LokalTapiolas frivilliga försäkringar.

Du kan försäkra familjemedlemmar som arbetar på din gård om de deltar i gårdens arbete. Familjemedlemmar är företagarens

 • barn, adoptivbarn och barnbarn

 • föräldrar och mor- och farföräldrar jämte makar

 • svärsöner och svärdöttrar

 • bröder och systrar

 • farbröder, morbröder, fastrar och mostrar

 • en brors eller systers barn.

Mer detaljerad information om försäkring av familjemedlemmar finns i LPA:s webbtjänst.

En familjemedlem under 18 år som får lön kan försäkras med OFLA-arbetsskadeförsäkring. I det här fallet används de utbetalda lönerna som försäkringens arbetsinkomst. Som företagare ska du se till att löneutbetalningen anmäls till inkomstregistret.

När en familjemedlem inte betalas lön är det lämpligt att teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring för olyckor. Detta gäller såväl minderåriga barn som arbetar på gården som pensionerade familjemedlemmar eller familjemedlemmar som får avträdelsestöd, om de deltar i gårdens arbete. Du kan också teckna en frivillig LFöPL-försäkring för en familjemedlem i åldern 18 till 68 år. Som lantbruksföretagare kan du dra av försäkringarna i beskattningen.

Om det på din gård bedrivs kompletterande verksamhet som beskattas som jordbruk, kom ihåg att anmäla den i din LFöPL-försäkring. För kompletterande verksamhet som beskattas som jordbruk beaktas i din arbetsinkomst den andel av arbetet som utgör 20–50 % av bruttoinkomsten. Kompletterande verksamhet är bland annat maskinarbete, sågning av virke, tröskning och torkning av spannmål, förädling, biodling, pälsdjursuppfödning, växthusodling, gårdsturism och försäljning av brännved utanför gården.

Som lantbruksföretagare bör du kontrollera LPA:s eller skattemyndigheternas tjänster för att se om din gårds kompletterande verksamhet ingår i jordbruket eller beskattas enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Om verksamheten är omfattande anses hästuppfödning oftast vara en del av jordbruket. Ridning och underhåll av häststall kan räknas som kompletterande jordbruksverksamhet. Verksamheten bedrivs ofta i samband med gårdsturism.

Om verksamheten organisatoriskt eller på annat sätt ordnas separat från jordbruket eller om egentlig produktiv jordbruksverksamhet inte bedrivs på gården, betraktas verksamheten som separat näringsverksamhet och inkomsten beskattas som inkomst från näringsverksamhet. Om hästverksamheten beskattas som inkomst från jordbruk eller näringsverksamhet är det mervärdesskattepliktig verksamhet. Om du som lantbruksföretagare tänker börja idka denna verksamhet är det bra att utreda av skattemyndigheterna vad som är skattemyndigheternas synpunkt på verksamheten med tanke på beskattningen.

En av förutsättningarna för den obligatoriska LFöPL-försäkringen är att du har sammanlagt minst fem LFöPL-hektar åkrar, trädgårdar eller skog. Mängden LFöPL-hektar påverkas av läget av gård och om det är fråga om skog eller åker. Se närmare information på LPA:s webbplats.

Du kan teckna en frivillig LFöPL-försäkring om du är 18 till 68 år och din arbetsinkomst är mindre än 4 131 € per år (2022) eller om din gård är mindre än fem LFöPL-hektar. Det är också lämpligt att säkerställa pensionsskyddet av en familjemedlem som arbetar på gården. Du kan teckna frivillig LFöPL-försäkring för en familjemedlem när familjemedlemmen betalas mindre än 4 131 € per år (2022) i lön för arbetet på gården eller inte betalas någon lön alls.

Om du fortsätter att arbeta på gården under din ålderspension, kan du försäkra ditt arbete med en frivillig försäkring. Du kan tjäna in ny pension för arbetetsom utförts vid sidan om pensionen upp till den övre åldersgränsen för försäkring (den övre åldersgränsen för försäkring för dem som är födda 1957 eller tidigare är 68 år, för dem som är födda 1958–1961 69 år och för yngre 70 år). Du kan ansöka om utbetalning av den nya pensionen när du har nått den övre åldersgränsen för försäkring.

I den finländska pensionslagstiftningen är en lantbruksföretagare en person som bedriver jordbruk, fiske eller renskötsel genom att själv delta i arbetet och inte vara anställd. Familjemedlemmar som utför liknande arbete betraktas också som lantbruksföretagare när det gäller pensionsbestämmelserna.