Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

FöPL-försäkring

Om du vid sidan om lantbruksföretagande har binäringar enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet behöver du en lagstadgad FöPL-försäkring även för dessa. Den är grunden för pensions- och socialskyddet i ditt företagande som bisyssla. I vår samarbetspartner arbetspensionsbolaget Elos nättjänst kan du behändigt sköta dina FöPL-försäkringsärenden.

Ger ekonomisk trygghet mot arbetsoförmåga eller arbetslöshet.

Intjänar din pension som i sinom tid betalas ut till dig.

Påverkar familjepensioner som tryggar familjens utkomst.

Försäkringen kan dras av företagarens beskattning i sin helhet.

Vad täcker FöPL-försäkringen

Pensionsskyddet baseras på det lagstadgade arbetspensionsskyddet. Förvärvsinkomsten från FöPL-försäkringen påverkar också det övriga socialskyddet, t.e.x. sjuk- och föräldradagpenning som beviljas av FPA.

Med FöPL-arbetsinkomst avses värdet på företagarens arbetsinsats mätt i pengar. Den måste motsvara en rimlig lön som skulle betalas ut till en lika kvalificerad arbetstagare som utför samma arbete.

FöPL-försäkringen ger dig trygghet när din inkomst ändras på grund av ålderdom, arbetsoförmåga eller en familjeförsörjares död.

FöPL-försäkringInnehåller

Som ålderspension får du den arbetspension som du har tjänat in under alla dina år i arbetslivet. Du kan få ålderspension tidigast när du har uppnått den lägsta pensionsåldern för din egen åldersklass. Ju äldre du är när du går i pension, desto större pension får du.

Ingår i försäkringen

Partiell ålderspension är en flexibel pensionsform. Du kan ansöka om partiell ålderspension tidigast vid 61 års ålder. Den partiella ålderspensionen fortsätter tills du går i ålderspension. Med hjälp av den kan du minska på arbetstiden eller sluta arbeta helt och hållet.

Ingår i försäkringen

Du kan få sjukpension om din arbetsförmåga har försämrats på grund av sjukdom eller skada i minst ett år. Det primära målet är dock att kunna återvända till arbetet genom rehabilitering. Om arbetsoförmågan varar i mindre än ett år kan du få sjukdagpenning från FPA och dagpenning från LokalTapiolas invaliditetsförsäkring.

Ingår i försäkringen

Familjepensionen tryggar utkomsten när partnern eller vårdnadshavaren avlider. Familjepensionerna omfattar efterlevandepension och barnpension. Dessa bildar tillsammans en helhet och påverkar varandra.

Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

Om du vid sidan om lantbruksföretagande har binäringar enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet behöver du en lagstadgad FöPL-försäkring även för dessa. Den är grunden för pensions- och socialskyddet i ditt företagande som bisyssla. Den enligt FöPL-försäkringen bekräftade arbetsinkomsten intjänar din arbetspension inför ålderdom och tryggar din utkomst även vid sjukdom, föräldraskap eller arbetslöshet. FöPL-försäkringspremier är helt avdragsgilla i beskattningen.

Om du inleder en ny binäring är det bra att antingen hos ett ombud vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA eller skattemyndigheterna kontrollera hur din binäring beskattas. Beskattningen och pensionsförsäkringen varierar beroende på om det är fråga om kompletterande verksamhet som omfattas av lantbruksbeskattningen eller en binäring, dvs. företagsverksamhet, enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Om du är delägare på en gård, försäkras gårdens alla delägare med en LFöPL-försäkring. Om du dessutom bedriver annan företagsverksamhet behöver du en lagstadgad FöPL-försäkring för detta ändamål. Om ditt företag anställer andra arbetstagare måste du också teckna en FöPL-försäkring för dem. Läs mer om ArPL-försäkring.

Du behöver FöPL-försäkring när följande försäkringsvillkor är uppfyllda:

 • Din arbetsinkomst är minst 8 261,71 € per år (2022). Arbetsinkomsten är en uppskattning av din arbetsinsats i företaget och bör motsvara en lön som kan betraktas som en skälig ersättning för motsvarande arbete. Med andra ord betyder FöPL-arbetsinkomst det monetära värdet av din arbetsinsats.

 • Din företagsverksamhet fortsätter utan avbrott i minst 4 månader.
  - Din företagsverksamhet måste vara i minst fyra månader för att uppfylla FöPL-försäkringsskyldigheten. Även säsongsbetonad företagsverksamhet försäkras enligt FöPL, om verksamheten fortsätter år efter år, även om den ibland skulle avbrytas för flera månader. Till exempel kan företagsverksamheten av en företagare som driver en kiosk på sommaren vanligtvis anses fortsätta kontinuerligt år efter år.

 • Du arbetar i ditt företag.
  - Enbart ägande kräver inte FöPL-försäkring, utan du ska också arbeta i ditt företag. Även företagare i bisyssla ska ha en FöPL-försäkring om försäkringsvillkoren annars uppfylls. Om du samtidigt arbetar som löntagare i ett annat företag, betalar din arbetsgivare arbetstagarens avgifter enligt pensionslagen för lönen du får från det andra företaget. I det här fallet kan du samtidigt vara FöPL- och ArPL-försäkrad.

 • Du är företagare mellan 18 och 68 år. Skyldigheten för företagare att tillhandahålla försäkring börjar i början av den kalendermånad som följer företagarens 18 födelsedag, och fortsätter till slutet av den månad då företagaren fyller 68 år. Den övre åldersgränsen för försäkring höjs steg för steg enligt följande:
  - 68 år för personer födda 1957 eller tidigare
  - 69 år för personer födda mellan 1958 och 1961
  - 70 år för dem födda 1962 och därefter.

Om du är en ny företagare får du upp till 22 % rabatt på din FöPL-försäkring under de första 48 månaderna. Läs mer på arbetspensionsbolagets Elos webbplats.

Företagare i bisyssla ska ha en FöPL-försäkring om försäkringsvillkoren annars uppfylls. Även en företagare i bisyssla är berättigad till rabatten för nya företagare.

Som företagare behöver du FöPL-försäkring inom 6 månader efter att du startat din företagsverksamhet. Försäkringen tecknas från den tidpunkt då det företagande som uppfyller villkoren för FöPL började. Om du till exempel i december märker att den företagsverksamhet som du startade i september med tanke på din arbetsinsats från och med början av oktober har överskridit eurogränsen och de övriga villkoren för FöPL uppfylls, måste du teckna försäkring retroaktivt i december från och med den 1 oktober.

Du kan teckna försäkring retroaktivt för innevarande och de 3 föregående kalenderåren. Försäkringen bör dock tecknas i tid, eftersom en förhöjd premie kan uppbäras för en försäkring som tecknats mer än 6 månader för sent.

FöPL-arbetsinkomsten är värdet av din arbetsinsats i ditt företag. Den bör motsvara en lön som kan anses vara en skälig ersättning för motsvarande arbete. Arbetsinkomsten är alltså det monetära värdet av din arbetsinsats. Arbetsinkomsten definieras alltid som ett årligt belopp som uppskattas motsvara företagarens arbetsinsats under en granskningsperiod på 12 månader.

Om företagsverksamheten förändras kan den också återspeglas i FöPL-arbetsinkomsten. Om en företagare till exempel går från deltidsarbete till heltidsföretagande måste man också ta hänsyn till hur den tid som ägnas åt arbetet beaktas i arbetsinkomsten. Likaså kan det vara lämpligt att kontrollera arbetsinkomsten om arbetstiden minskar betydligt. Det är tillrådligt att lämna in en ändringsanmälan så snart som möjligt när det sker förändringar i företagsverksamheten, eftersom arbetsinkomsten inte kan ändras retroaktivt. Som Elos kund kan du ändra din arbetsinkomst i Elos webbtjänst.

Om det finns andra anställda i ditt företag måste du sörja för dina anställdas pensionsskydd. Med en lagstadgad och obligatorisk ArPL-försäkring skyddar du dina arbetstagare mot ålderdom, arbetsoförmåga och familjeförsörjares död samt möjliggör yrkesinriktad rehabilitering. ArPL-försäkringen ska tecknas genast när du har anställt din första arbetstagare. Du behöver den senast i samband med den första löneutbetalningen, då arbetstagarens inkomster ska anmälas till inkomstregistret.

Om du är ålderspensionerad i enlighet med arbetspensionslagarna är det frivilligt att försäkra företagandet i enlighet med FöPL. Frivillig pensionsförsäkring måste ansökas separat efter att pensionen har beviljats, eftersom FöPL-försäkringen automatiskt sägs upp dagen innan pensionen beviljas.

Företagsverksamhet som bedrivs under partiell förtida ålderspension, invalidpension och partiell invalidpension ska försäkras enligt FöPL om försäkringsvillkoren uppfylls i övrigt.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vår arbetspensionsförsäkringspartner är Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo.

Läs mer om FöPL-försäkringsmaterialet på Elos webbplats.