Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Lantbruksförsäkringen Kantri

Med Kantri lantbruksförsäkring försäkrar du hela egendomen och verksamheten på ditt lantbruk från byggnaderna till skörden. I lantbruksförsäkringen kan du förutom lantbrukets egendom också inkludera byggnader och lösegendom för privat bruk samt försäkringar av egendom och verksamhet inom en binäring. Vid sidan av lantbruksförsäkringen Kantri kan du teckna de flesta personförsäkringar och till exempel katt-, hund- och hästförsäkringar hos oss.

Ledande lantbruksförsäkring och lantbruksspecialisternas bästa tjänster till ditt förfogande.

Lokal, pålitlig och kunnig ersättningstjänst nära dig.

De bästa och mest omfattande personförsäkringslösningarna.

Med säkerhetsåtgärder kan du påverka försäkringspriset.

Vad kan ingå i försäkringen

Våra försäkringsspecialister kartlägger lantbrukets risker tillsammans med dig och skräddarsyr ett lämpligt försäkringsskydd för dig enligt lantbrukets riskhanteringsförmåga. Förutom egendomsförsäkringar kan man ansluta ansvars-, rättsskydds- och avbrottsförsäkringar till Kantri lantbruksförsäkringen.

I egendomsförsäkringar kan du fritt välja ett reducerat skydd, ett basskydd eller ett omfattande skydd för föremålet för försäkringen och fastställa en lämplig självrisk. På premiefakturan får du en specifikation på premierna för olika objekt som är avdragsgilla i beskattningen.

Innehåller

Lantbruksegendom kan försäkras med tre olika skyddsnivåer.

Den mest omfattande försäkringen täcker alla fenomen som kan ersättas, från bränder till plötsliga och oväntade skador.

Du kan läsa mer om nivåerna på skyddet i produktfakta för lantbrusförsäkringen Kantri.

Ingår i försäkringen

Med Kantri lantbruksförsäkring kan du försäkra privathushålls, lantbrukets och binäringens byggnader.

Byggnader inom privathushåll är huvudbyggnader och fritidsbyggnader på lantbruket samt till exempel separata bastubyggnader.

Lantbruksbyggnader omfattar byggnader för produktionsdjur samt olika lager- och torkverksbyggnader.

Binäringens byggnader väljs enligt verksamhetsområde. I regel försäkras byggnaderna enligt fullvärdesprincipen enligt arealen. Byggnadens försäkring omfattar även egendom som hör till användningen av byggnaden, till exempel VVS-anordningar.

Faktorer som påverkar byggnadernas avgifter är bland annat byggnadens yta, byggmaterialet och byggåret.

Ingår i försäkringen

Lösöre i privathushåll försäkras enligt ytan på den byggnad i vilken lösöret finns.

Lantbrukets lösegendom indelas i två grupper: produkter och tillbehör samt maskiner och utrustning. Dessa försäkras i regel enligt fullvärdesprincipen i enlighet med gårdens åkerarea och produktionsriktning.

Gruppen Produkter och tillbehör omfattar till exempel mjölk, ägg och säd som producerats på gården. Maskiner och utrustning omfattar arbetsmaskiner som fästs i motoriserade arbetsmaskiner, såsom till exempel kombisåmaskin, plogar, släpvagnar. Utrustning är till exempel sädessorterare, vattenspridare och motorsåg.

Självgående maskiner, såsom körbara slåtterhackar och foderfördelningsvagnar ska försäkras separat. Om maskinen i större utsträckning används för entreprenad, försäkras den som ett eget objekt till ett visst försäkringsbelopp.

Lösegendomen för en binäring försäkras enligt arean av den byggnad som är förknippad med den, eller om verksamheten inte är förknippad med en byggnad, till exempel vid entreprenad, försäkras den till ett försäkringsbelopp.

Ingår i försäkringen

Försäkring av verksamheten

Det finns två olika alternativ för att skydda verksamhetens kontinuitet i Kantri lantbruksförsäkring. Med försäkringen kan du försäkra både avbrott i produktionsverksamheten och avbrott som beror på företagarens eller arbetstagarnas olycka eller sjukdom.

Valfri

Syftet med avbrottsförsäkringen är att ersätta tilläggskostnader eller avbrott i verksamheten som orsakats av egendom som försäkrats med sakförsäkring eller försäkring för produktionsdjur vid ersättningsbara skadehändelser.

Vid skador på maskiner och utrustning, som till exempel vid haveri av såmaskin, ersätts i båda alternativa försäkringar tilläggskostnader som uppstår av att en annan maskin hyrs för att ersätta en skadad maskin eller av att det avbrutna arbetet utförs av entreprenörer. Vid skador som dessa debiteras en tilläggssjälvrisk på 15 eller 30 procent. Dessa ökade kostnader kan ersättas för högst 30 dagar.

Vid skador på byggnader ska tilläggskostnadsförsäkringen täcka de extra kostnader som uppstår när den skadade byggnaden inte kan användas för sitt ändamål till följd av den skada som ska ersättas genom sakförsäkringen. Om till exempel maskinhallens tak rivs av i en storm kan hyreskostnaderna för tillfälliga lokaler ersättas. Dessa kostnader kan ersättas för högst 90 dagar.

Försäkringen för produktionsavbrott rekommenderas i det fall att gården har husdjursproduktion eller till exempel långvarig förvaring av produkter eller sådana byggnader, i vars skador 90 dygn inte är en tillräckligt lång ansvarstid. Som ansvarstid kan väljas 6, 12, 18 eller 24 månader.

Försäkringen för produktionsavbrott ersätter både förlorat täckningsbidrag eller ökade kostnader eller både och på grund av avbrott i verksamheten.

För binäringsverksamhet ska egna avbrottsförsäkringar tecknas.

Ingår i försäkringen

Gårdens verksamhet kan också avbrytas på grund av centrala företagares eller eventuella arbetstagares olycka eller sjukdom. Personavbrottsförsäkringen ersätter tilläggskostnader som uppstår medan den person som anges i försäkringen är frånvarande från arbetet, till exempel av lönerna för tillfällig arbetskraft eller arbete som faktureras av entreprenören.

En omfattande personavbrottsförsäkring som ersätter kostnader för insjuknande kräver en hälsoutredning.

En reducerad personavbrottsförsäkring kan beviljas utan hälsoutredning. Försäkringen har ett maximalt ersättningsbelopp och en maximal ansvarstid under vilken ersättning kan betalas ut.

Ingår i försäkringen

Med ansvarsförsäkring för verksamheten kan du förbereda dig på de skador som inom lantbruks- eller binäringsverksamheten kan åsamkas någon annan person eller dennes egendom. Dessa är till exempel skador som orsakas av fallande snö på en gästs bil. Ersättning av skador kräver vållande, dvs. mindre oaktsamhet, i ovan nämnda fall till exempel att du inte kommer ihåg att säga att det inte lönar sig att parkera bilen bredvid byggnaden.

Ansvarsförsäkringen är dock föremål för många villkor som begränsar ersättningsbarheten, som du får mer information om i Kantri lantbruksförsäkringens villkor.

Ingår i försäkringen

Ansvarsförsäkringen täcker inte skador som åsamkats någon annan av defekter i produkten. Dessa kan ersättas med produktansvarsförsäkring. Försäkringen täcker person- och sakskador som orsakas av en av gårdens egna produkter och eventuellt av produkter som vidareförädlats från gårdens produkter. Det är också en bra idé att läsa begränsningsvillkoren för produktansvarsförsäkringen i villkoren för Kantri lantbruksförsäkringen.

Ingår i försäkringen

Rättsskyddsförsäkringen täcker kostnaderna för att använda ombud i brottmål och tvistemål. Tvisten eller åtalet ska vara sådana att de behandlas eller kunde behandlas i tingsrätten eller vid sökande av ändring. Försäkringen täcker inte handläggningen av ärendet i till exempel förvaltningsrätten.

För att kunna använda en rättsskyddsförsäkring förutsätter vi att tvisten har uppstått (anspråk bestridits) eller att åtalet har väckts under försäkringens giltighetstid. Om försäkringen har varit giltig i mindre än två år när skadan inträffat, måste de omständigheter som tvisten, anspråket eller åtalet grundar sig på också ha uppstått under försäkringens giltighetstid.

Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

Ja, med Kantri lantbruksförsäkringen kan du försäkra både privathushålls samt lantbruks- och skogsbruks byggnader och lösegendom med ett avtal. I slutet av fakturan hittar du en specificering för bokföring och beskattning och behöver inte många avtal.

Sakförsäkringen ger omfattande säkerhet för skador på ditt hem och din gård, både för byggnader och lösegendom. Du väljer vilken egendom du försäkrar och vad du inte försäkrar.

Kantri lantbruksförsäkringen gäller till förmån för dig och dina familjemedlemmar som bor i samma hushåll. Den tryggar alla familjemedlemmars egendom, både gemensam och var och ens egen.

Försäkringen ska täcka avbrottsskada på den försäkrades verksamhet som är en direkt följd av de ersättningsbara skador som den med en sak- eller produktionsdjurförsäkring försäkrade egendomen lidit.

Syftet med försäkringen är att säkerställa kontinuiteten i gårdens produktion vid en nyckelarbetstagares arbetsoförmåga eller dödsfall. Personavbrottsförsäkringen täcker de utbetalda tilläggskostnader som orsakas av att fortsätta den försäkrade affärsverksamheten genom tillfälliga lösningar. Du kan välja antingen Omfattande eller Reducerad Personavbrottsförsäkring.

Ansvarsförsäkring kan användas för att ersätta person- eller sakskada som orsakas av dig, en familjemedlem eller en anställd på din gård till en tredje part. Ansvarsförsäkringen gäller i hela Finland och under en utlandsresa i högst tre månader från resans början.

En rättsskyddsförsäkring ger dig möjlighet att vid behov använda dig av en behörig jurist som hjälp vid lösning av rättsliga tvister. Utöver dig är de försäkrade de personer som är stadigvarande bosatta i samma hushåll som du, såvida de inte har en egen försäkring. De försäkrade sektorerna är desamma som de som nämns i ansvarsförsäkringen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Villkor (pdf)

Faktablad för Kantri lantbruksförsäkring (pdf)