Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

ArPL-försäkring

Om man på gården använder utomstående stadigvarande arbetskraft eller arbetstagare i korta jobb, måste du som arbetsgivare sörja för arbetstagarnas pensionsskydd och lagstadgade olycksfallsförsäkring. Den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen för arbetstagare (ArPL) ger arbetstagaren skydd vid ålderdom och arbetsoförmåga samt vid familjeförsörjarens dödsfall och möjliggör yrkesinriktad rehabilitering. Du sköter behändigt alla ArPL-försäkringsärenden för ditt lantbruk i vår samarbetspartner Elos webbtjänst.

Som arbetsgivare ansvarar du för dina arbetstagares pensionsskydd och rapportering av inkomster till inkomstregistret.

ArPL-försäkring ger arbetstagaren skydd vid ålderdom och arbetsoförmåga samt vid familjeförsörjarens dödsfall.

Möjliggör yrkesinriktad rehabilitering.

Du kan enkelt sköta ärenden i anslutning till lantbrukets ArPL-försäkring i vår samarbetspartner Elos webbtjänst.

Vad täcker ArPL-försäkringen

Försäkra en stadigvarande arbetstagare eller säsongsarbetare som arbetar på din gård med en lagstadgad ArPL-försäkring, om arbetstagarens månadsinkomst är minst 62,88 € år 2022. Försäkring behövs för arbetstagare som fyllt 17 år. Den övre åldersgränsen för försäkringen beror på arbetstagarens födelseår och är för närvarande som lägst 68 år.

 • Med ArPL-försäkringen ordnar du pensionsskyddet för dina anställda.

 • ArPL-försäkringen är lagstadgad, dvs. obligatorisk.

 • ArPL-försäkringen ska tecknas när arbetsgivaren är ett företag, en sammanslutning eller ett hushåll.

 • ArPL-avgiften fastställs årligen.

 • Arbetstagaren betalar en del av ArPL-avgiften som innehålls från arbetstagaren i samband med löneutbetalningen. Som arbetsgivare redovisar du också för arbetstagarens avgiftsandel till pensionsbolaget. ArPL-försäkringen måste tecknas senast i samband med löneutbetalningen, innan lönen rapporteras till inkomstregistret.

 • Lönerna rapporteras till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen.

 • Ett hushåll som betalar lön anmäler löneuppgifterna till inkomstregistret senast den 5:e dagen i månaden efter löneutbetalningen.

Vanliga frågor

Om man på gården använder utomstående stadigvarande eller tillfällig arbetskraft med en månadsinkomst på minst 62,88 € (2022), måste lantbruksföretagaren som arbetsgivare sörja för arbetstagarnas pensionsskydd och lagstadgade olycksfallsförsäkring. Den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen för arbetstagare (ArPL) ger arbetstagaren skydd vid ålderdom och arbetsoförmåga samt vid familjeförsörjarens dödsfall och möjliggör yrkesinriktad rehabilitering.

Aktiebolagets delägare försäkras med nya LFöPL-försäkringar. Eftersom en person har avsagt sig äganderätten men fortsätter att arbeta som avlönad arbetstagare, ska personen försäkras med ArPL-försäkring.

Enligt ArPL försäkras alla arbetstagare inom den privata sektorn som har fyllt åtminstone 17 år och vars inkomster överstiger 62,88 € (år 2022) per månad.  Den övre åldersgränsen för försäkring beror på arbetstagarens ålder:

 • 68 år för dem födda 1957 eller tidigare

 • 69 år för personer födda mellan 1958 och 1961

 • 70 år för dem födda 1962 eller senare.

Arbetsgivaren kan vara ett företag, en sammanslutning eller ett hushåll.

ArPL-försäkringen ska tecknas senast efter den första löneutbetalningen innan inkomsterna ska anmälas till inkomstregistret, enligt huvudregeln inom 5 dagar efter löneutbetalningen.

Beroende på din situation kan du ordna dina anställdas pensionsskydd på två alternativa sätt.

Du kan fungera som en s.k. tillfällig arbetsgivare när

 • du anställer en arbetstagare på engångsbasis eller sporadiskt

 • den sammanräknade lönesumman för de tillfälliga anställda för ett halvår understiger 9 006 euro för 2022

 • du eller ditt företag inte har en giltig ArPL-avtalsförsäkring.

Som tillfällig arbetsgivare behöver du ingen ArPL-försäkring, men du tar hand om försäkringen genom att anmäla inkomsterna till inkomstregistret som tillfällig arbetsgivare och genom att betala ArPL-avgiften.

Du är en avtalsarbetsgivare när

 • anställningsförhållandet för åtminstone en arbetstagare är tillsvidareanställning

 • du betalar löner regelbundet

eller

 • uppskattningen av löntagarnas totala lönesumma för sex månader är minst 9 006 € år 2022.

Om avtalsarbetsgivarens villkor uppfylls ska du ingå ett ArPL-försäkringsavtal, dvs. teckna en ArPL-försäkring.   Som avtalsarbetsgivare anmäler du ArPL-försäkringsnumret (pensionsarrangemangsnumret) med inkomstregistrets anmälan om löneuppgifter.

Du ansvarar också för att ordna din arbetstagares pension och socialskydd när du anställer dem från utlandet för att arbeta i Finland. I princip är din arbetstagare försäkrad i enlighet med arbetspensionslagstiftningen i Finland, om arbetstagaren kommer direkt för att arbeta för en finländsk arbetsgivare och ingår ett anställningsavtal med en finländsk arbetsgivare.

Ett undantag från denna regel är arbetstagare som är utstationerade till Finland från utlandet och som har fått ett intyg för utstationerade arbetstagare från sitt ursprungsland. Om din arbetstagare har utstationerats till Finland från ett EU- och EES-land, Schweiz eller ett annat avtalsland och har fått ett intyg från sitt ursprungsland, fortsätter arbetstagaren att omfattas av socialskyddet i det landet under hela sin arbetsperiod i Finland. Då kan din arbetstagare inte försäkras när det gäller pensionsskyddet i Finland. Försäkringen för dem som arbetar i flera länder samtidigt måste också lösas och de kan få ett intyg för en utstationerad arbetstagare, beroende på situationen.

Om en 17-årig arbetstagare utanför familjen arbetar på din gård behöver du följande försäkringar för arbetstagaren:

 • ArPL-försäkring:
  Försäkringsskyldigheten börjar från början av månaden efter att arbetstagaren fyllt 17 år. Med hjälp av Elos löneräknare kan du enkelt uppskatta ArPL-avgifternas belopp och vilka andra kostnader arbetstagarens anställning orsakar arbetsgivaren.

 • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

 • grupplivförsäkring

 • arbetslöshetsförsäkring.

Utöver tidigare försäkringspremier betalar du som arbetsgivare arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter till skattemyndigheterna.

En försäkring som innehas av ett annat pensionsbolag kan överföras till Elo från och med den första januari, april, juli eller oktober genom att skicka in överföringsansökan till Elos nättjänst tre månader före detta datum. LokalTapiolas försäkringssäljare kan också vid behov hjälpa dig att genomföra överföringen till Elo.

Försäkringen kan endast överföras till ett nytt bolag efter att den har varit giltig i minst ett år i det tidigare bolaget.

Om företaget har en ArPL-försäkring i flera pensionsbolag, kan försäkringarna kombineras genom ett överföringsförfarande till en ArPL-försäkring hos Elo. Detta gör det lättare att hantera försäkringarna.

Fyll i överföringsansökan på Elos webbplats.

Arbete som utförs vid sidan av pensionen måste också vara ArPL-försäkrat om arbetstagaren ligger under den övre åldersgränsen för försäkring.

Den övre åldersgränsen för försäkringen beror på arbetstagarens ålder:

 • 68 år för dem födda 1957 eller tidigare

 • 69 år för personer födda mellan 1958 och 1961

 • 70 år för dem födda 1962 eller senare.

Alla sporadiskt anställda eller säsongsarbetare är försäkrade på samma sätt som andra arbetstagare i den privata sektorn:

 • Om du är en ArPL-avtalsarbetsgivare anmäler du också tillfälliga eller sporadiska anställningsförhållanden till ArPL-avtalsförsäkringen genom att lämna in en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret. I anmälan om löneuppgifter anger du ArPL-försäkringsnumret (pensionsarrangemangsnummer).

 • Om du är en tillfällig arbetsgivare och inte behöver ArPL-avtalsförsäkring, tar du hand om ArPL-försäkringen genom att tillfälligt anmäla inkomsterna till arbetsgivarens inkomstregister och betala ArPL-avgiften.

ArPL-försäkringen gäller för alla arbetstagare, dvs. alla arbetstagare är försäkrade enligt samma försäkring.

Om du vill kan du naturligtvis teckna en egen separat ArPL-försäkring för din egen arbetargrupp, t.ex. för arbetstagare på ett annat verksamhetsställe.

Eftersom detta är en lagstadgad försäkring kan arbetsgivaren och arbetstagaren inte komma överens om ArPL-försäkringen sinsemellan.

Som lantbruksarbetsgivare ska du sköta dina arbetstagares pensionsskydd genom att teckna en lagstadgad arbetspensionsförsäkring (ArPL) för dem när arbetstagaren ska försäkras på grund av ålder och inkomst.

Dessa skyldigheter gäller för företag, sammanslutningar och hushåll, oavsett om de är fasta eller tillfälliga arbetsgivare.

Arbetsgivaren sköter sina anställdas pensionsskydd genom att betala ArPL-avgifterna till pensionsbolaget. ArPL-avgiften bestäms på samma sätt i alla pensionsförsäkringsbolag enligt social- och hälsovårdsministeriets kriterier och är en viss procentandel av arbetstagarens bruttoinkomst.

Arbetstagaren betalar en del av ArPL-avgiften, som arbetsgivaren innehåller från arbetstagaren i samband med löneutbetalningen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vår arbetspensionsförsäkringspartner är Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo.

Läs mer om ArPL-försäkringens material på Elos webbplats.