Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Motor­cykel­försäkring

Motorcykelförsäkringen, dvs. kasko- och trafikförsäkring tillsammans, gör det tryggt för gårdsägaren att åka motorcykel. Kaskoförsäkringen ersätter skador som orsakats ens egen motorcykel såsom kollisions- eller stöldskador. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på övriga parters egendom om du orsakar en skada i trafiken.

Försäkringen justeras efter längden på din körsäsong.

Kaskoförsäkring enligt dina behov.

Förmånligare premier om du koncentrerar dina försäkringar till oss.

S-Gruppens Bonus för motorcykelförsäkring som enda i Finland.

Vad täcker motor­cykel­försäkringen

Kaskoförsäkring Omfattande kasko Delkasko

Kollisionsförsäkringen ersätter skador som orsakas av att fordonet kolliderar, kör av vägen, välter eller faller.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Naturskadeförsäkringen ersätter om en storm fäller ett träd över ett fordon, hagel skadar fordonets utsida eller när en höjning av flodvatten eller ett föremål som en storm lösgjort orsakar skada på ett stillastående fordon.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Djurkollisionsförsäkringen ersätter kollision med annat djur än hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet kolliderar med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador orsakade av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skador som orsakats av ett annat fordon ersätts inte ur skadegörelseförsäkringen.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Stöldförsäkringen ersätter ett fordon som stulits. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats i låsta lokaler. Stöld ska alltid polisanmälas.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller direkt blixtnedslag som träffat bilen.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som gäller fordonets ägande, framförande och manövrering.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Ansvarsförsäkringen utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om ägaren, innehavaren eller föraren av ett fordon är tvungen att ersätta en sak- och personskada som hen orsakat en annan person i trafiken utomlands kan ersättning sökas från Ansvarsförsäkringen utomlands.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Bilräddningsförsäkringen täcker de kostnader som uppstår till följd av avbrott i resan. Ersättning utbetalas om fordonet drabbas av exempelvis ett tekniskt fel. I ersättningsbara kostnader ingår att fordonet lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad samt resekostnader hem.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Finansieringsförsäkringen ansluts till kaskoförsäkringen, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Ur finansieringsförsäkringen kan man ersätta förlust av eller skada på fordon till fordonets ägare, om ersättningen i övrigt vägras eller om den jämkas.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Från inlösningsförmånen betalar vi tilläggsersättning utöver fordonets gängse värde när förutsättningarna för ersättning uppfylls.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Trafikförsäkring

  • Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter egendomsskador som orsakats motpartens fordon.

  • Trafikförsäkringen ersätter kläder och bruksföremål för passagerare i det egna fordonet.

  • Vid personskador ersätts bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförluster och begravningskostnader.

Vanliga frågor

Den billigaste motorcykelförsäkringen är nödvändigtvis inte det mest lönsamma alternativet. LokalTapiola erbjuder en Omfattande kasko och Delkasko för motorcyklar, från vilka du kan välja den försäkring som passar dig bäst. För skador på en motorcykel är det en bra idé att ha kaskoförsäkring utöver trafikförsäkringen.

Fordonets trafikförsäkring ska alltid tecknas inom sju dagar från det att ägande- eller besittningsrätten av fordonet överlåtits. Om du köper ett fordon av en annan ägare än den som är antecknad i registret, ska försäkringen tecknas omedelbart. Om tecknandet av trafikförsäkringen har försummats inom föreskriven tid, debiterar Trafikförsäkringscentralen fordonets ägare eller innehavare en förhöjd försäkringspremie.

Du kan köpa motorcykelförsäkring på vår webbplats. Vi sköter om uppsägningen av försäkringen från det tidigare bolaget och anmälan till Traficoms fordonsregister.

Priset på motorcykelförsäkringen består av många faktorer, såsom bonus, körsäsongens längd, självrisken, motorcykelns egenskaper, din ålder, hemort samt koncentrationsförmåner. Försäkringens omfattning påverkar också priset. På vår webbplats kan du bedöma och räkna ut vilken typ av försäkring som kan passa dina behov.

LokalTapiolas motorcykelförsäkring är den enda i Finland för vilken du kan få S-gruppens Bonus. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %.

Kaskoförsäkringen ersätter skador på din egen motorcykel, till exempel kollisions- och stöldskador. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på övriga parters egendom om du orsakar en skada i trafiken.

Trafikförsäkringens bonus är högst 70 %. Bonusen baserar sig på din personliga körhistorik. Bonusen beräknas med hjälp av historiken för alla motorcyklar du har försäkrat och bonusen behöver inte längre överföras från ett fordon till en annan.

Ja, det kan den. I det här fallet beräknas bonusen utifrån den försäkrings- och skadehistorik som din make/maka, sambo eller den person som lever i ett registrerat partnerskap med dig i samma hushåll samlat in på motorcyklar. För att dra nytta av förmånen, vänligen kontakta vår försäkringstjänst.

Trafikförsäkring behövs för alla fordon som används i trafiken, inklusive motorcyklar.