Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Musei- eller hobbyfordonsförsäkring

Försäkringen för en museibil eller ett hobbyfordon, det vill säga kasko- och trafikförsäkringen tillsammans, ersätter skador på lantbruksägarens museibil, hobbyfordon eller dess utrustning samt person- och sakskador som drabbat motparten. För försäkringen behöver vi fotografier på ditt fordon samt för att försäkra museifordonet även en kopia av intyget om museifordon.

Förmånligare premier om du koncentrerar dina försäkringar till oss.

S-gruppens Bonus för försäkring av museibil eller hobbyfordon som enda i Finland.

Du kan välja kaskoförsäkring efter dina behov.

Vänligen kontakta oss för att försäkra ditt värdefulla musei- eller hobbyfordon.

Vad täcker musei- eller hobbyfordonsförsäkringen

KaskoförsäkringOmfattande kaskoDelkasko

Kollisionsförsäkringen ersätter skador som orsakas av att fordonet kolliderar, kör av vägen, välter eller faller.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Djurkollisionsförsäkringen ersätter kollision med annat djur än hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Bilräddningsförsäkringen täcker de kostnader som uppstår till följd av avbrott i resan. Ersättning utbetalas om fordonet drabbas av exempelvis ett tekniskt fel. I ersättningsbara kostnader ingår att fordonet lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad samt resekostnader hem.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ansvarsförsäkringen utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om ägaren, innehavaren eller föraren av ett fordon är tvungen att ersätta en sak- och personskada som hen orsakat en annan person i trafiken utomlands kan ersättning sökas från Ansvarsförsäkringen utomlands.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Stöldförsäkringen ersätter ett fordon som stulits. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats i låsta lokaler. Stöld ska alltid polisanmälas.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller direkt blixtnedslag som träffat bilen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som gäller fordonets ägande, framförande och manövrering.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Naturskadeförsäkringen ersätter om en storm fäller ett träd över ett fordon, hagel skadar fordonets utsida eller när en höjning av flodvatten eller ett föremål som en storm lösgjort orsakar skada på ett stillastående fordon.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet kolliderar med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador orsakade av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skador som orsakats av ett annat fordon ersätts inte ur skadegörelseförsäkringen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Från transportförsäkringen ersätter vi skador på musei- eller hobbyfordon som orsakats av att fordonet har transporterats med annan transportmedel.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Finansieringsförsäkringen ansluts till kaskoförsäkringen, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Ur finansieringsförsäkringen kan man ersätta förlust av eller skada på fordon till fordonets ägare, om ersättningen i övrigt vägras eller om den jämkas.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Vanliga frågor

Du kan köpa försäkringen genom att kontakta vår kundtjänst eller vårt lokala kontor. Du kan köpa en trafikförsäkring på praktiskt taget alla bilaffärer och besiktningsstationer i Finland som också säljer våra försäkringar.

Fordonets trafikförsäkring ska alltid tecknas inom sju dagar från det att ägande- eller besittningsrätten av fordonet överlåtits. Om du köper ett fordon av en annan ägare än den som är antecknad i registret, ska försäkringen tecknas omedelbart. Om tecknandet av trafikförsäkringen har försummats inom föreskriven tid, debiterar Trafikförsäkringscentralen fordonets ägare eller innehavare en förhöjd försäkringspremie.

Fyll i ansökan om försäkring för ett musei- och hobbyfordon och bifoga till ansökan:

  • fotografier av fordonet: vänster sida framifrån, höger sida bakifrån, kupén och motorrummet (upplösningen ska vara 1 600 x 1 200 pixlar)

  • två fotografier av motorcykeln: ett från vardera sidan, registreringsskylten ska vara synlig på minst en av bilderna (upplösningen ska vara 1 600 x 1 200 pixlar)

  • museifordonsutlåtande om ett museifordon

  • Classic data -besiktningsutlåtande om ett fordon vars värde är mer än 30 000 €.

Ansökan om försäkring för ett musei- och hobbyfordon (pdf).

Försäkringstagaren kan endast vara ägaren eller innehavaren av musei- eller hobbyfordonet. Med innehavare avses fordonets huvudsakliga användare som inte är fordonets ägare. Till exempel en familjemedlem som huvudsakligen använder bilen ska antecknas i försäkringen och i fordonsregistret som innehavare, om denna person använder bilen i mer än 30 dagar.

Du kan byta försäkringsbolag när som helst. Om fordonet ägs av ett finansbolag, meddelar vi automatiskt fordonets ägare om bytet av försäkringsbolag och uppdaterar automatiskt uppgifterna i fordonsregistret (Traficom).

Trafikförsäkring ska tecknas också för ett oregistrerat fordon om det används i trafik. Med trafik avses också körning utanför vägtrafiken, till exempel i skogen, på gårdsområden, på is eller åkrar. En skada kan inträffa även där, alltså är det en bra idé att ha försäkringsskyddet i skick.

Priset på fordonsförsäkringen består av olika faktorer. Utöver omfattningen av det valda försäkringsskyddet beror priset på försäkringen för ett musei- eller hobbyfordon på själva fordonet, dess värde och försäkringstagarens uppgifter. Fordonsförsäkringen omfattar kasko- och trafikförsäkring. Du kan välja kaskoförsäkringens omfattning enligt dina behov och din situation. Det är bra att konkurrensutsätta och jämföra fordonsförsäkringar, eftersom det hjälper dig att hitta den bästa försäkringen. Den billigaste fordonsförsäkringen är inte alltid det mest förnuftiga alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna och är särskilt uppmärksam på vad försäkringen täcker i händelse av olycksfall.

Upphör min försäkring automatiskt när jag säljer mitt fordon eller byter försäkringsbolag? Ja, din försäkring upphör automatiskt. Vi får information om försäljningen av fordonet eller bytet av försäkringsbolag från Traficom. Om du har en öppen faktura skickar vi dig en ersättningsfaktura efter ändringen. Om du redan har betalat fakturan återbetalar vi den extra premien till ditt konto. Försäkringen för ett oregistrerat fordon måste sägas upp skriftligen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Basfakta om kaskoförsäkring (pdf)

Basfakta om trafikförsäkring (pdf)

Kaskoförsäkringsvillkor (pdf)

Trafikförsäkringsvillkor (pdf)