Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Insjuknande eller olycksfall under resa

Med resenärförsäkringen kan du ansöka om ersättning för vårdkostnader för sjukdom eller olycksfall som inträffat under resan.

Gör så här

 1. 1. Boka läkarbesök hos en av våra partners inom vården

  När du visar upp ditt reseförsäkringsintyg för vår vårdpartner kan de fakturera oss direkt för ditt besök. Ladda ner försäkringsintyget i pdf-format i vår nättjänst.

  Ladda ner intyget

  Om du söker vård annanstans än hos vår hälsovårdspartner, betala besöket själv, spara kvitton och sök sedan ersättning av oss.

 2. 2. Gör en skadeanmälan eller ansök om ersättning

  Du kan anmäla ett olycksfall eller en sjukdom som inträffat under resan genom att göra en skadeanmälan i vår nättjänst och samtidigt ansöka om ersättning för dina vårdkostnader.

  Logga in på nättjänsten

 3. 3. Boka läkartid hos någon av våra samarbetspartners

  Om du själv bokar tid för läkarbesök hos någon av våra samarbetspartners, visa upp reseförsäkringsintyget, då kan vår samarbetspartner fakturera oss direkt för besöket. Du hittar reseförsäkringsbeviset i vår nättjänst för privatkunder eller så kan du hämta det från vårt närmaste kontor.

  Kirjaudu verkkopalveluun

Gör så här

 1. 1. Uppsök läkare

  Du kan söka vård vid valfri läkarstation på din destination och senare ansöka om ersättning för de kostnader du har betalat.

  Om läkarstationen kan fakturera oss direkt för den vård du får, måste du visa upp ett intyg över reseförsäkringens giltighet. Du kan ladda ner ett försäkringsintyg i pdf-format från vår nättjänst eller hämta det på vårt närmaste kontor.

  Ladda ner intyget
 2. 2. Larmtjänst

  Utomlands får du service av vår samarbetspartner SOS International, som hjälper dig att välja en lämplig vårdenhet. Den finskspråkiga tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

  Du kan komma i kontakt med SOS International genom att ringa larmtjänst på nummer [+358 800 04531](tel:+358 800 04531). 3. 3. Att söka vård i Finland

  Om en sjukdom eller ett olycksfall under en resa kräver läkarvård efter hemkomsten från resan kan du besöka en hälsovårdspartner och visa upp ditt reseförsäkringsintyg så att partner kan fakturera oss direkt för vårdkostnaderna för din sjukdom eller olycksfall under resan. Betala vid behov själv ditt besök, spara kvittona och ansök om ersättning från oss senare.

Vanliga frågor

Med reseolycksfall avses en plötslig och oväntad händelse som orsakas av en yttre faktor och orsakar den försäkrade en skada mot dennes vilja.

Som reseolycksfall ersätter vi även drunkning, gas- förgiftning, värmeslag, solsting, förfrysning, för- giftning till följd av ämne som den försäkrade intagit av misstag samt skada till följd av en avsevärd tryckväxling, vilka skett utan den försäkrades förskyllan.

Som reseolycksfall ersätter vi dessutom även försträckningsskada i muskel eller sena som orsakats av plötslig rörelse eller kraftansträngning. Du måste söka läkarvård inom 14 dagar efter att skadan har uppkommit. Vi betalar ersättning för högst 6 veckor från det att försträckningsskadan uppkommit. Magnetundersökning eller operativt ingrepp ersätts inte som kostnader för vård av försträck- ningsskada orsakad av plötslig rörelse eller kraf- tansträngning.

Vi ersätter vårdkostnaderna för reseolycksfall högst till dess att tre år gått efter olycksfallet.

Sjukdom under resa är en sådan oförutsedd och plötslig sjukdom som uppkommit under resan och som kräver läkarvård. Med sjukdom under resa avses inte sjukdom som visat symptom före resan eller sjukdom där undersökningen eller vården inte slutförts före avresan.

En förutsättning för att sjukdom under resa ska ersättas är att man sökt vård under resan eller inom 14 dygn efter att resan avslutades. Vi ersätter kostnader för sjukvård fram till den tidsgräns som anges i försäkringsvillkoren från vårdens början.

Från sjukförsäkringens vårdskydd för sjukdom och olycksfall under resa ersätter vi bland annat

 • läkarbesök

 • läkemedel som ordinerats av en läkare

 • sjukhusets vårddagsavgifter

 • undersökningar och ingrepp som ordinerats av en läkare

 • fysikalisk behandling som ordinerats av en läkare i händelse av reseolycksfall

 • det första ortopediska stödet som ordinerats på grund av skada

 • vårdrelaterade resekostnader på resmålet.

Om din försäkring omfattar något av följande skydd kan du också ansöka om ersättning för dem:

 • bestående men till följd av olycksfall

 • död genom olycksfall

Om en sjukdom som är under kontroll plötsligt och oväntat försämras under resan, kan vi från försäkringen ersätta för akut vård av förstahjälpnatur under högst 10 dagar. Vi ersätter inte några andra kostnader i ett sådant fall.

Om sjukdomens undersökningar eller ingrepp pågår när du åker på resa och du behöver vård för samma sjukdom under resan, kan vi inte betala ut någon ersättning alls.

En betalningsförbindelse är ett förhandsbeslut om ersättning för ett enskilt ingrepp eller en enskild undersökning, till exempel en magnetundersökning eller operation. Utomlands hanteras betalningsförbindelsen till en vårdinrättning av SOS International.

Om en sjukdom eller olycka under resa kräver vård i Finland, kan vi bevilja en betalningsförbindelse till våra vårdpartner.

 • Betalningsförbindelsen behandlas på grundval av ett utlåtande från vår hälsopartner eller dig.

 • Vi behöver en skadeanmälan från dig innan vi behandlar betalningsförbindelsen.

 • Observera att din försäkring måste vara giltig när kostnaderna uppstår.

 • När du får en betalningsförbindelse behöver du inte betala vårdkostnaderna själv, utan vårdinrättningen skickar fakturan direkt till oss.

 • Vi behandlar dina betalningsförbindelseärenden inom några vardagar. Vi kontaktar dig om vi behöver mer information och när vi informerar dig om beslutet.

Spara kvitton i ett år efter att du har ansökt om ersättning, vid behov begär vi dem av dig.