Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Annullerad resa, avbruten resa eller försening från resa

Utgående från reseförsäkringen ersätter vi kostnader som orsakats av att resan ställs in eller avbryts eller om du missar avresan.

Jag gör en skadeanmälan

Resenärförsäkringens annulleringsskydd ersätter om du av något tvingande skäl inte kan åka på en resa som du betalat i förväg. Ett tvingande skäl kan vara till exempel att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider.

Gör så här

 1. 1. Besök en läkare

  Om din resa är på väg att bli inställd på grund av en sjukdom eller ett olycksfall, boka tid till en läkarmottagning. Ersättningsbarheten för annulleringen bedöms alltid på medicinska grunder.

 2. 2. Meddela tjänsteleverantören

  Ansök först om ersättning från tjänsteleverantören. Som annulleringskostnader betalar vi endast den andel av resans pris som researrangören eller annan tjänsteleverantör inte återbetalar till dig.

 3. 3. Anmäl en skada

  Du kan anmäla en skada som drabbat dig genom att göra en skadeanmälan i vår nättjänst.

  Anmäl samtidigt de kostnader som orsakats av att resan ställts in och information om de återbetalningar du har fått från tjänsteleverantörerna.

  Vid behov ber vi dig om handlingar som hänför sig till skadan, såsom läkarintyg, researrangörens intyg samt kvitton för den annullerade resan.

  Logga in på nättjänsten

Vanliga frågor

Annullering av resa innebär att du inte kan åka på resan hemifrån. Annulleringsskyddet för resan gäller om försäkringen har tecknats senast tre dygn innan resans början.

Från annullerningsskyddet för resa ersätter vi kostnaderna för annulleringen när de har orsakats av

 • en plötslig och oförutsedd sjukdom, allvarlig olycka eller ett dödsfall som drabbar dig eller en närstående

 • en plötslig och oförutsedd försämring av en underliggande sjukdom som varit i god terapeutisk balans efter att resan bokats, eller

 • när du reser med någon annan en plötslig, allvarlig sjukdom, invaliditet eller dödsfall hos medresenären.

Vi kan ersätta annullering av resan om ovan nämnda orsaker har utgjort ett tvingande skäl som har hindrat dig från att resa. Ett tvingande skäl bedöms på medicinska grunder.

Vi ersätter också annullering av resan om din egendom i Finland drabbas av en oförutsedd och betydande materiell skada. I en sådan situation föreligger tvingande skäl om skadan kräver din närvaro på skadeplatsen för att begränsa skadan.

Ansök först om ersättning från tjänsteleverantören. Som annulleringskostnader betalar vi endast den andel av resans pris som researrangören eller annan tjänsteleverantör inte återbetalar till dig.

Resenärförsäkringen är en personlig försäkring som varje vuxen måste ha och från vilken den vuxnas andel av kostnaderna för en annullering av resan kan ersättas. Du kan också ansöka om ersättning för annullering av resa för dina minderåriga barn från din egen resenärförsäkring.

Vi betalar ersättning upp till det högsta belopp som anges i försäkringsvillkoren per resa och per försäkrad.

Spara kvitton i ett år efter att du har ansökt om ersättning, eftersom vi vid behov kan begära dem av dig. Var beredd på att skicka oss ett läkarintyg, ett intyg från researrangören samt kvitton på det pris du betalat för resan innan den annullerades.

Med avbruten resa avses en ändring i en påbörjad resa så att din ursprungliga resplan ändras av tvingande skäl på grund av ett olycksfall eller en sjukdom som inträffat under din eller din närståendes resa. Ett tvingande skäl bedöms på medicinska grunder.

Dessutom kan en avbruten resa ersättas när det orsakas av betydande skada på din egendom i Finland som tvingar dig att återvända till ditt hemland mitt under resan.

 1. 1. Avbrott i en utlandsresa

  Om du för närvarande är utomlands, vänligen kontakta vår [larmtjänst +358 8000 4531](tel:+358 8000 4531).

  Utomlands får du service av vår samarbetspartner SOS International, som hjälper dig att välja en lämplig vårdenhet samt ordna extra inkvartering och researrangemang om resan avbryts. Den finskspråkiga tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

 2. 2. Avbruten resa i Finland

  Om du reser i Finland och din resa ändras på grund av sjukdom eller olycksfall under resan, ska du söka läkarvård redan under resan genom att själv betala ditt besök eller visa upp ett reseförsäkringsintyg på vår hälsovårdspartner.

  Baserat på uppgifterna på reseförsäkringsintyget kan läkarcentralen fakturera oss direkt. Reseförsäkringsintyget kan skrivas ut från vår nättjänst.

  Ladda ner intyget
 3. 3. Anmälan om skada och ansökan om ersättning

  Om SOS International inte har deltagit i hanteringen av ditt skadeärende, fyll i skadeanmälan i vår nättjänst.

  I vår nättjänst kan du också ansöka om ersättning för kostnader som du själv betalat till följd av den avbrutna resan.

  Logga in på nättjänsten

Vanliga frågor

Som kostnader för avbruten resa kan vi ersätta dig för direkta rese- och inkvarteringskostnader som orsakas av nya researrangemang samt förlorade resdagar på grund av tidig återkomst från resan eller en längre sjukhusvistelse.

Som kostnader för avbruten resa kan vi dessutom ersätta oanvända tjänster, utflykter och resor i destinationen som betalats i förskott upp till högst 1 000 euro per försäkrad person. Ersättning kan fås till exempel för konsertbiljetter, golfbiljetter, spaavgifter, utflyktsavgifter och tågbiljetter.

Om din egendom i Finland har drabbats av en oförutsedd och betydande materiell skada och detta kräver att du befinner dig på skadeplatsen för att begränsa skadan, ersätter vi dig för kostnaderna för avbruten resa.

Spara kvitton i ett år efter att du har ansökt om ersättning, eftersom vi vid behov kan begära dem av dig. Var beredd att förse oss med sjukjournaler, kvitton på extra rese- och inkvarteringskostnader som uppstått under resan samt kvitton på rese- och inkvarteringskostnader som du betalat före resan.

Om en annan närstående än din medresenär plötsligt och oförutsett blir allvarligt sjuk eller råkar ut för en allvarlig olycka efter avresan, kan vi ersätta dig för kostnaderna för den avbrutna resan, till exempel för tidig återkomst från resan.

Att missa en avresa innebär att du inte hinner till den anslutande förbindelse som du bokat tidigare med allmänna kommunikationsmedel eller ett privat motorfordon.

Ersättningsbara orsaker till en försening från en anslutande förbindelse när du reser med ett allmänt kommunikationsmedel är en naturkatastrof, ett väderhinder, tekniskt fel, en brottslig handling, trafikolycka eller myndighetsåtgärd.

När du reser med ett privat fordon är en ersättningsbar orsak till en missad anslutande förbindelse att fordonet råkat ut för en trafikolycka som tvingar dig att avbryta din resa.

Gör så här

 1. 1. Klargör för orsaken till förseningen

  Om du reser med allmänna kommunikationsmedel, be transportföretaget eller myndigheten om en förklaring till varför fordonet inte färdades enligt tidtabellen. Vid behov ber vi dig om en mer detaljerad redogörelse för orsaken till förseningen även när du reser med egen bil.

 2. 2. Ansök om ersättning från tjänsteleverantören

  Ansök först om ersättning från tjänsteleverantören. Som kostnader för missad avresa betalar vi endast den del av de extra rese- eller inkvarteringskostnaderna som orsakas av att resan fortsätter och som researrangören eller annan tjänsteleverantör inte återbetalar dig.

 3. 3. Anmäl skada och ansök om ersättning

  Du kan anmäla en skada som drabbat dig och ansöka om ersättning i vår nättjänst. Bifoga till skadeanmälan en redogörelse för orsaken till förseningen och de kostnader för missad avresa som du har ansökt ersättning om.

  Logga in på nättjänsten

Vanliga frågor

För försening från resan ersätter vi de nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader som orsakas av att resan fortsätter med en annan motsvarande trafikförbindelse på utresan till destinationen eller på återresan till Finland. Kostnaderna ska vara rimliga, ungefär lika med det ursprungliga priset som betalats för de missade flygen eller login.

Vi ersätter kostnader upp till det belopp som anges i försäkringsvillkoren per försäkrad och resa. Om researrangören eller annan tjänsteleverantör har återbetalat en del av resan, dras det återbetalda beloppet av från ersättningen.

Spara kvitton i ett år efter att du har ansökt om ersättning, eftersom vi vid behov kan begära dem av dig.