Vastuuriskien hallinta

Kotitalous työnantajana

Vastuuriskillä tarkoitetaan tavanomaisesti elinkeinonharjoittajalle syntyviä vastuita tietyn normin (esimerkiksi lain, asetuksen tai viranomaismääräyksen) rikkomisen seuraamuksena, oman toiminnan tai tuotteen aiheuttamina tai sopimusrikkomuksen johdosta.

Korvausvastuu ulkopuoliselle aiheutuneesta vahingosta

Korvausvastuu ulkopuoliselle tarkoittaa elinkeinonharjoittajan vastuuta liiketoiminnastaan aiheutuvasta vahingosta muulle kuin sopimuskumppanilleen. Vahingonkorvauslaki koskee vahingonkorvausvastuuta sopimussuhteen ulkopuolella. Lain mukaan korvausvastuu edellyttää vastuuperustetta, vahinkoa ja syy-yhteyttä näiden välillä.

Vastuu voi aiheutua myös elinkeinonharjoittajan valmistamien tai maahantuomien tuotteiden turvallisuuspuutteista.

Vahingonaiheuttajan korvausvastuu aiheutuneesta vahingosta edellyttää aina nimenomaista perustetta, kuten lain säännöstä. Muussa tapauksessa vahinkoa kärsinyt taho joutuu itse kantamaan vahingon seuraukset. Itselleen ei voi aiheuttaa vastuuvahinkoa.

Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää sitä, että vahingonkärsinyt kykenee osoittamaan teon ja vahingon välisen syy-yhteyden. Lisäksi edellytetään, että vahingonaiheuttaja on toiminut tuottamuksellisesti eli huolimattomasti, piittaamattomasti tai tahallisesti. Eräissä tilanteissa, kuten laissa mainitun, yleensä toimialaan liittyvä ankaran vastuun osalta, vahingonkärsineen näyttövelvollisuutta on kevennetty tästä lähtökohdasta.

Lain mukaan korvauksen tulee vastata aiheutunutta vahinkoa. Eräissä maissa, kuten USA:ssa, käytössä oleva rangaistusluonteinen korvaus ei ole käytössä Suomessa.