Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Henkilöriskien hallinta

Henkilöstö on yrityksen keskeinen voimavara yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Sillä on ratkaiseva merkitys liiketoiminnan kehittymiselle ja yrityksen menestymiselle.

Henkilöstöön ja turvalliseen työympäristöön panostaminen on sijoitus, joka tuottaa!
 

Työturvallisuus − ja työt sujuvat ilman häiriöitä

Työturvallisuus on työpaikan oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa. Työturvallisuuden varmistaminen on tärkeää, jotta työt sujuisivat ilman häiriöitä ja henkilövahinkoja.

Työturvallisuudesta huolehtiminen edistää myös yrityksen tuottavuutta ja palveluja. Yhä useampi yritys on ottanut tavoitteekseen ns. nollatavoitteen. Tällöin turvallisuudesta huolehditaan kaikissa olosuhteissa eikä toiminnassa sallita yhtään tapaturmaa.

Hyödyllisiä linkkejä

Linkit vievät pois lahitapiola.fi-sivustolta ja aukeavat uuteen välilehteen.

Tiesitkö?

Suomessa tapahtuu vuosittain yli 120 000 työtapaturmaa eli noin 340 tapaturmaa päivässä! Kuolemaan johtavien työpaikkatapaturmien määrä on onneksi laskussa, mutta silti työpaikoilla kuolee vuosittain noin 20 ihmistä. Kompastumiset, kaatumiset sekä taakkojen käsittely aiheuttavat eniten tapaturmia työpaikoilla. Keskimäärin yhtä vakavaa työtapaturmaa kohti sattuu 600 vaaratilannetta.

Tapaturmavakuutuskeskus: Työtapaturmat 2009-2018 Tilastojulkaisu


Lue lisää

Työturvallisuuden johtaminen kuuluu jokaisen esimiehen työhön. Johtamisen perusteena ovat yhdessä sovitut työturvallisuuden, työterveyden sekä työhyvinvoinnin pelisäännöt ja menettelytavat.

Parhaimmillaan yrityksen johto ja esimiehet kehittävät työturvallisuutta systemaattisesti. Jatkuvan parantamisen periaatteella toiminnan tuloksellisuutta seurataan ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä. Esimies johtaa turvallisuutta omalla esimerkillään.

Nopeimmin hyviä tuloksia saavutetaan, kun tunnistetaan ensin yrityksen kriittisimmät kehityskohteet ja rakennetaan niihin sopivat toimintamallit. Sen jälkeen suunnitellaan toimintamallit myös muihin kehityskohteisiin.

Työsuojelun organisointi on tärkeää järjestelmällisen työturvallisuustoiminnan varmistamiseksi. Työpaikan koosta riippuen työsuojelussa on eriliasia toimijoita - työsuojeluhenkilöitä ja -toimielimiä. Nämä eivät eivät ole ainoat työsuojelutyön tekijät, vaan kaikilla yrityksen työntekijöillä yritysjohtoa myöten on omat velvollisuutensa. Varsinainen työsuojelutyön toteuttaminen jää kuitenkin linjaorganisaation vastuulle.


Työn riskien arvioinnin avulla varmistetaan työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien vaatimusten täyttyminen (Työturvallisuuslaki 738/2002 10§). Arvioinnin tavoitteena on parantaa työn turvallisuutta ja terveellisyyttä selvittämällä piilevät riskit. Samalla muodostuu kuva työturvallisuuden parannuskohteista ja voidaan arvioida, miten toimenpiteet on järkevintä kohdentaa.

Työsuojelun toimintaohjelman tarkoitus on antaa raamit työsuojelutyölle. Toimintaohjelmaan valitaan yrityksen oman turvallisuustoiminnan kannalta olennaisia asioita. Tärkeän osan ohjelmasta muodostaa kuvaus niistä toimintatavoista vastuutahoineen ja -henkilöineen, jotka ovat välttämättömiä hyvin hoidetulle työsuojelutoiminnalle.

Yrityksen johdon tulee seurata toimintaohjelman toteuttamista. Ohjelman sisältö ja siinä eteneminen on tarkistettava säännöllisesti.

Turvallisuushavaintojen kirjaaminen ja tutkinta on olennainen osa turvallisuusjohtamista. Työturvallisuuslain mukaan jokaisen on viipymättä ilmoitettava vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle sekä korjata viat oman kokemuksensa, ammattitaitonsa ja saamansa ohjauksen mukaan. Ilmoitusten kautta päästään puuttumaan vaaratekijöihin ennen kuin tapaturmia sattuu.

Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnan tarkoitus on saada aikaan muutoksia myös muualla organisaatiossa. Tutkinnassa on tärkeä käyttää järjestelmällistä menetelmää, jolla kuvataan luotettavasti tapaturmat ja kaikki siihen vaikuttaneet tekijät. Vasta sen jälkeen on mahdollista puuttua keskeisiin, tapaturmaan vaikuttaneisiin vaaratekijöihin. Työtapaturmien tutkintalomakkeella voidaan tehdä tapaturmien tutkinta järjestelmällisellä tavalla.

Perehdyttämistä ja työnopastusta tarvitaan jatkuvasti, kun työyhteisössä ja työssä tapahtuu muutoksia. Perehdyttämisen tavoite on se, että perehdytettävä – uusi tulokas tai muutoksiin perehdytettävä vanha työntekijä – pystyy nopeasti työskentelemään itsenäisesti.
Esimiehet vastaavat perehdyttämisestä, mutta perehdytykseen ja työnopastukseen voivat osallistua kaikki muutkin työyhteisössä.

Turvallisuusasioiden tiedottaminen kuuluu yrityksen arkeen. Turvallisuusasioiden kehittäminen edellyttää, että ne ovat jatkuvasti esillä. Esimiehet välittävät tietoa turvallisuusasioista esimerkiksi kertomalla osastoa koskevat turvallisuusasiat aamu- tai vuoronvaihtopalavereissa.


Lakisääteinen tapaturmavakuutus turvaa työntekijän toimeentulon, jos työssä tai työmatkalla sattuu työtapaturma tai henkilö sairastuu ammattitautiin. Työnantajan tulee vakuuttaa kaikki työsuhteessa olevat työntekijät lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutuksen yhteydessä hoidetaan myös työttömyysvakuutus.

Useimmilla aloilla voimassa olevat työehtosopimukset velvoittavat työnantajan vakuuttamaan työntekijänsä työntekijän ryhmähenkivakuutuksella. Työnantajalla on lisäksi mahdollisuus vakuuttaa työntekijänsä tapaturmavakuutuslain mukaisella vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella.

Ne yrittäjät, yrityksen osakkaat ja yhtiömiehet, joita vakuuttamisvelvollisuus ei koske, saavat turvan työ- ja vapaa-ajan tapaturmien varalle yrittäjien tapaturmavakuutuksella.


Työturvallisuuslaki (738/2002) määrittelee eri osapuolten vastuut ja periaatteet, joiden mukaan työturvallisuutta tulee kehittää.

Viranomaisina työsuojeluasioissa toimivat Aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueet. Viranomaisten ensisijaisena tehtävänä on valvoa ja kehittää työturvallisuutta omilla alueillaan.