Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Yrityksen yksityis­tapaturma­vakuutus

Vakuutus ja sen sisältö voidaan räätälöidä tarpeen mukaan yritykselle, yhteisölle, kaupungille tai tapahtumajärjestäjälle. Vapaaehtoisella yksityistapaturmavakuutuksella voidaan vakuuttaa yrityksen henkilöstö vapaa-ajalla tai etätyössä sekä vakuutuksenottajan järjestämään jatkuvaan toimintaan osallistuvia henkilöitä. Vakuutuksen voi ottaa myös määräajaksi eli vakuutuksenottaja voi turvata osallistujat vaikkapa konsertin, talkoiden, leirin tai muiden tapahtumien ajaksi.

Työnantaja voi vakuuttaa työntekijän vapaa-aikana ja etätyössä.

Nopea hyvä hoito ja nopea työhön paluu.

Hoitokuluja korvataan ilman omavastuuta.

Henkilöstösi lisäksi voit vakuuttaa yrityksesi vierailijoita, talkootyöntekijöitä tai leireille, retkille ja harrastustoimintaan osallistujia.

Mitä yrityksen yksityistapaturmavakuutus kattaa

Tapaturmavakuutus antaa turvaa tapaturmien varalle. Jos vahinko sattuu, korvaamme tapaturmavakuutukesta tapaturmasta aiheutuvia lääkärikäyntejä, lääkkeitä, tutkimuksia ja leikkauksia sekä fysioterapiaa.

Tapaturmavakuutus Sisältää

Tapaturman hoitokuluina korvaamme tapaturmavamman hoidosta aiheutuvia hoitokuluja, kuten lääkärinpalkkioita, tutkimus- ja hoitokuluja, toimenpiteitä ja lääkkeitä sekä fysioterapiaa enintään 10 hoitokertaa kutakin korvattavaa tapaturmaa kohti.

Sisältyy vakuutukseen

Maksamme pysyvän haitan korvauksen, kun haitta on muodostunut pysyväksi, kuitenkin aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta. Maksamme korvauksen sosiaali- ja terveysministeriön antaman haittaluokituksen perusteella. Emme maksa korvausta pysyvästä haitasta, joka ilmenee vasta kolmen vuoden kuluttua tapaturmasta tai myöhemmin.

Sisältyy vakuutukseen

Maksamme tapaturmaisen kuoleman kertakorvauksen vakuutuskirjassa mainitulle edunsaajalle, jos vakuutettu on kuolee tapaturman seurauksena.

Valinnainen

Päivärahaturvasta maksamme päivärahaa tapaturman aiheuttamalta ohimenevältä työkyvyttömyysajalta.

Työkyvyttömyyspäivärahaa maksetaan aikaisintaan lääkärinhoidon alkamisesta lukien enintään 1 vuosi tapaturman sattuimisesta.

Päivarahaturvaan voidaan valita omavastuuaika.

Valinnainen

Huomaa, että t apaturmavakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Mitä tapaturmavakuutuksella voi turvata

Yksityistapaturmavakuutus voidaan tehdä joko koko henkilöstölle tai tietylle henkilöstöryhmälle täydentämään lakisääteistä tapaturmavakuutusta. Yksityistapaturmavakuutus voi olla henkilöstöetu ja palkitsemisväline: vakuutetuille voidaan tehdä esimerkiksi vapaa-ajan tapaturmavakuutus tai urheiluvakuutus vapaa-ajan urheilua varten.

Myös yrittäjä voi vakuuttaa itsensä yksityistapaturmavakuutuksella ja näin täydentää lakisääteistä Yrittäjän tapaturmavakuutusta.

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus korvaa itse työtä tehdessä sattuvia vahinkoja, mutta osa vahingoista aiheutuu silloin, kun henkilö tekee kotonaan jotain muuta kuin itse työtä. Etätyövakuutus tuo lisäturvaa etätyöhön, sillä vakuutus korvaa myös taukojen ja ruokailun aikana sekä esimerkiksi lasten päivähoitoon liittyvillä edestakaisilla matkoilla aiheutuvia vahinkoja.

Etätyövakuutus kannattaa ottaa, jos työtapaturmavakuutukseen ei ole liitetty vapaa-ajan tapaturmavakuutusta eikä yritys ole ottanut erillistä yksityistapaturmavakuutusta vapaa-ajalle.

Vakuutus on voimassa lounastauolla kotona, ruokailutauolla lounasravintolassa sekä edestakaisilla matkoilla lounasravintolaan. Vakuutus on voimassa myös, jos vahinko sattuu lounaan hakumatkoilla esimerkiksi ruokakaupasta tai ravintolasta.

Vakuutus on voimassa tavanomaisilla lyhyillä virkistystauoilla esim. vessakäynnin aikana, virkistystauolla kodin läheisyydessä, kodinpiha-alueella koiraa ulkoiluttaessa, postia hakiessa postilaatikosta ja muuten liikkuessa kotona työpäivän aikana.

Tutustu tarkemmin etätyövakuutukseen .

Yksityistapaturmavakuutuksella voidaan vakuuttaa erilaisia yrityksen järjestämiä tapahtumia Suomessa. Vakuutuksenottajan kanssa sovittu tapahtuma-ajankohta, vakuutettujen lukumääräja ja sopimuksen sisältö kerrotaan vakuutuskirjassa.

Talkoovakuutus on voimassa vakuutetun tehdessä palkatonta työtä vakuutuksenottajan osoittamissa tehtävissä. Vakuutettuina eivät ole työntekijät, joiden katsotaan olevan työsuhteessa vakuutuksenottajaan tai muuhun palkattoman työn teettäjään. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka sattuvat matkalla talkoisiin tai pois talkoista.

Luottamushenkilöiden tapaturmavakuutus on voimassa luottamustehtävässä ja siihen välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.

Kuntalaisten tapaturmavakuutus on voimassa kunnan järjestämissä tilaisuuksissa ja siihen välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Kunnan järjestämillä tilaisuuksilla tarkoitetaan kertaluonteisia tapahtumia, eivätkä niitä ole esim. päivähoitotoiminta tai koulunkäynti. Kunta voi vakuuttaa eri sopimuksesta ja maksusta myös koululaisten ja päivähoitolasten tapaturmavakuutukset.

Seurakuntalaisten tapaturmavakuutus on voimassa seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa sekä edellä mainittujen tilaisuuksien ja kodin välisillä välittömillä matkoilla. Seurakunnan järjestämillä tilaisuuksilla tarkoitetaan kertaluonteisia tapahtumia, eivätkä niitä ole esim. rippikoulu- tai kerhotoiminta. Seurakunta voi vakuuttaa eri sopimuksesta ja maksusta myös rippikoululaisten tai kerholaisten tapaturmavakuutukset.


Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun koulun oppilaat tai oppilaitoksen opiskelijat. Vakuutus on voimassa varsinaisella koulu- ja opiskeluajalla, opetuksen aikana, välitunnilla ja opetussuunnitelman mukaisissa toiminnoissa sekä edellä mainittujen toimintojen ja kodin välisillä välittömillä matkoilla.

Vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan järjestämällä leirillä, retkellä tai kurssilla sekä näiden ja kodin välisillä välittömillä matkoilla.

Usein kysyttyä

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle vamman hänen sitä tahtomatta.

Yksityistapaturmavakuutuksesta voimme korvata

  • tapaturmavamman hoitokuluja

  • päiväkorvausta tapaturman aiheuttamasta ohimenevästä työkyvyttömyydestä

  • haittakorvausta, jos tapaturmasta jää pysyvä haitta

  • kuolemantapauksessa korvausta edunsaajalle kuolemantapauskorvausta vakuutussopimuksen mukaisesti.

Maksamme korvausta vakuutussopimuksen mukaisesti niille vakuutetuille, jotka kuuluvat vakuutettuun ryhmään ja niistä turvista, jotka vakuutukseen on valittu.

Vakuutuksesta korvaamme vakuutuksen voimassa ollessa tapahtuneet tapaturmat ja muut ehdoissa erikseen mainitut vakuutustapahtumat. Korvaukset maksetaan vakuutustapahtuman sattumishetkellä voimassa olleiden vakuutusmäärien mukaisesti.

Hoitokulujen osalta lakisääteiset vakuutukset, kuten lakisääteinen tapaturmavakuutus ja liikennevakuutus, ovat ensisijaisia korvaajia. Niistä hoitokuluista, joita lakisääteiset vakuutukset eivät korvaa, voidaan hakea korvausta tapaturmavakuutuksen perusteella. Pysyvän haitan korvaus ja kuolemantapauskorvaus maksetaan lakisääteisistä vakuutuksista riippumatta.

Tapaturmavakuutus on voimassa silloin, kun urheilutoimintaa harrastetaan oman fyysisen kunnon ylläpitämiseksi. Vakuutus ei ole voimassa vakuutusehdoissa mainituissa riskialttiissa urheilulajeissa ja -toiminnoissa, ammatti- eikä kilpaurheilussa.

Alle 16-vuotiailla vakuutus on voimassa urheilutoiminnassa, kuitenkin urheiluseuran tai järjestön järjestämään urheilutoimintaan osallistuvilla henkilöillä tulee olla erillinen ryhmäurheiluvakuutus.

16 vuotta täyttäneillä henkilöillä vakuutus ei ole voimassa riskialttiissa urheilulajeissa, kilpaurheilussa eikä ammattiurheilussa.

Tapaturmavakuutuksen hintaan vaikuttavat esimerkiksi vakuutettavan ryhmän koko, vakuutukseen valitut turvat, vakuutusmäärät, mahdollinen omavastuu ja vakuutuksen voimassaoloalue ja -aika.

Jätä yhteydenottopyyntö ja saat tarkemmat lisätiedot sekä hinnan ryhmätapaturmavakuutuksesta!

Vakuutusmaksut voi vähentää yrityksen verotuksessa, eikä maksuja lueta työntekijöiden palkaksi. Työntekijälle vakuutus on siis veroton luontoisetu.

Ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi, verkkopalveluumme tai asiakaspalveluumme 01019 5101 ma–pe klo 8–18.

Yli 50 henkilöä työllistäville suurasiakkaille tarjoamme räätälöidyt ratkaisut. Linkki: https://www.lahitapiola.fi/yritys/palvelut/yrityspalvelut/suuret-yritykset

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella ; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Ilmoita vahingosta tai hae korvausta

Katso toimintaohjeet sekä hoida vahinkoihin ja korvauksiin liittyviä asioita.