Sijoitusrahastot Kokemus. Näkemys. Menestys.

LähiTapiola Instituutiovarainhoito

LähiTapiola Varainhoidon tavaramerkki on omaan talousanalyysiin ja yritystutkimukseen perustuva näkemyksellinen varainhoito, jota eivät indeksit ohjaa. Tavoitteena on markkinoita parempi ja tasaisempi tuotto pitkällä aikavälillä. Salkunhoidossa hyödynnämme myös tarkkaan valittujen, kansainvälisten yhteistyökumppaneiden paikallistuntemusta.

LähiTapiola Varainhoidon sijoitusfilosofia

Sijoitusrahastojen verotus

Sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä eivätkä ne maksa veroa korkotuloistaan tai luovutusvoitoistaan. Rahasto-osuudenomistaja saa luovutusvoittoa tai -tappiota luopuessaan rahasto-osuuksista lunastuksen tai vaihdon yhteydessä. Luovutusvoitoista maksetaan pääomatulovero.

Rahastoyhtiö ilmoittaa rahasto-osuuksien omistustiedot vuosittain veroviranomaisille. Luovutusvoitot ja -tappiot tulee tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta ja tehdä tarvittaessa korjaukset.

Lisätietoa pääomatulojen verotuksesta löytyy verohallinnon sivuilta sekä Pörssisäätiön julkaisemasta Sijoittajan vero-oppaasta.

Verotus
Alla on kuvattu sijoitusrahaston ja osuudenomistajan verotus Suomen verojärjestelmän mukaan (Suomessa yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö).

Rahastojen tuotot verotetaan pääomatuloina
Rahastosäästäjä voi saada luovutusvoittoa luopuessaan rahasto-osuuksista lunastuksen tai vaihdon yhteydessä. Luovutusvoitto on lunastushinnan ja merkintähinnan erotus. Rahasto-osuuksien arvo voi myös laskea. Mikäli rahasto-osuuksista luovutaan tappiolla, muodostuu verotukseen ilmoitettavaa luovutustappiota.

Rahasto-osuuden lunastuksen tai vaihdon yhteydessä syntyvä luovutusvoitto on pääomatuloa, josta peritään 30 prosentin vero (v. 2016). Siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa, veroprosentti on 34. Luovutusvoitot ja -tappiot tulee itse ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Lunastuksen yhteydessä syntyneen luovutustappion voi vähentää verovuoden ja sitä seuraavien viiden vuoden aikana. Vuodesta 2016 alkaen omaisuuden myynnistä tai muusta luovutuksesta syntyneet tappiot vähennetään kaikista pääomatuloista. Ennen vuotta 2016 syntyneet myyntitappiot vähennetään vain myyntivoitoista, ei kaikista pääomatuloista. Muutos koskee siis vain vuonna 2016 tai sen jälkeen syntyneitä myyntitappioita.

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama omaisuuden luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1000 euroa. Verovuonna syntyneet luovutustappiot eivät puolestaan ole vähennyskelpoisia, mikäli yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1000 euroa.

Veroilmoitus
Rahastoyhtiö ilmoittaa rahasto-osuuksien omistustiedot vuosittain veroviranomaisille. Luovutusvoitot ja -tappiot tulee tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta ja tehdä tarvittaessa korjaukset.

Rahasto-osuuksien lunastuksesta saatava luovutusvoitto voidaan laskea joko laskemalla todellinen luovutusvoitto tai käyttämällä hankintameno-olettamaa. Luovutusvoiton saa vähentämällä lunastushinnasta merkintähinnan sekä rahasto-osuuksien hankinnasta aiheutuneet kulut.

Hankintameno-olettamaa käytettäessä lunastushinnasta vähennetään todellisen merkintähinnan sijasta hankintameno-olettama. Mikäli rahasto-osuudet on omistettu alle 10 vuotta, on hankintameno-olettama 20 prosenttia lunastushinnasta. Vähintään 10 vuotta omistettujen rahasto-osuuksien osalta hankintameno-olettama on 40 prosenttia lunastushinnasta (v. 2016). Jos vain osa rahasto-osuuksista lunastetaan, määräytyy lunastettujen osuuksien hankintahinta siten, että ensiksi hankitut osuudet katsotaan lunastetuiksi ensin.

Yksittäisten sijoittajien saamien tulojen tai myyntivoittojen verotus riippuu yksittäisen sijoittajan aseman ja/tai pääoman sijoituspaikan mukaan sovellettavasta verolaista. Mikäli sijoittajat ovat epävarmoja heihin sovellettavasta lainsäädännöstä tai verotuksellisesta asemastaan, heidän tulisi mahdollisuuksien mukaan olla yhteydessä paikallisiin organisaatioihin tai muihin asiantuntijoihin.