Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kokemus. Näkemys. Menestys.

LähiTapiola Varainhoidon tavaramerkki on omaan talousanalyysiin ja yritystutkimukseen perustuva näkemyksellinen varainhoito, jota eivät indeksit ohjaa. Tavoitteena on markkinoita parempi ja tasaisempi tuotto pitkällä aikavälillä. Salkunhoidossa hyödynnämme myös tarkkaan valittujen, kansainvälisten yhteistyökumppaneiden paikallistuntemusta.

Sijoitusrahastojen verotus

Sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä eivätkä ne maksa veroa korkotuloistaan tai luovutusvoitoistaan. Rahasto-osuudenomistaja saa luovutusvoittoa tai -tappiota luopuessaan rahasto-osuuksista lunastuksen tai vaihdon yhteydessä. Luovutusvoitoista maksetaan pääomatulovero.

Rahastoyhtiö ilmoittaa rahasto-osuuksien omistustiedot vuosittain veroviranomaisille. Luovutusvoitot ja -tappiot tulee tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta ja tehdä tarvittaessa korjaukset.

Lisätietoa pääomatulojen verotuksesta löytyy verohallinnon sivuilta sekä Pörssisäätiön julkaisemasta Sijoittajan vero-oppaasta. Siirry Verohallinnon sivuille tästä ja Sijoittajan vero-oppaaseen tästä.

Verotus

Alla on kuvattu sijoitusrahaston ja osuudenomistajan verotus Suomen verojärjestelmän mukaan (Suomessa yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö).

Rahastojen luovutusvoitot verotetaan pääomatuloina

Rahastosäästäjä voi saada luovutusvoittoa luopuessaan rahasto-osuuksista lunastuksen tai vaihdon yhteydessä. Luovutusvoitto on lunastushinnan ja merkintähinnan erotus. Rahasto-osuuden lunastuksen tai vaihdon yhteydessä syntyvä luovutusvoitto on pääomatuloa, josta peritään 30 prosentin vero (v. 2021). Siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa, veroprosentti on 34. Rahastoissa voi olla myös tuotto-osuuksia ja niille maksettava vuotuinen tuotto verotetaan pääomatulona.

Luovutustappiot voi vähentää pääomatuloista

Rahasto-osuuksien arvo voi myös laskea. Mikäli rahasto-osuuksista luovutaan tappiolla, muodostuu verotukseen ilmoitettavaa luovutustappiota. Luovutustappiot voi vähentää kaikista pääomatuloista. Jos sinulla ei ole lainkaan pääomatuloja tai pääomatuloja on vähemmän kuin vähennettäviä myyntitappioita, vähennys siirtyy seuraaville viidelle vuodelle. Luovutustappion perusteella et voi saada alijäämähyvitystä ansiotulojen verotuksessa.

Alle 1 000 euron luovutukset

Jos kalenterivuoden aikana myyntihinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa, myyntivoitto on verotonta. Sama pätee myyntitappioon: tappiota ei voi vähentää, jos vuoden aikana myydyn omaisuuden hankintahinnat ovat olleet yhteensä enintään 1 000 euroa.

Todellinen luovutusvoitto vai hankintameno-olettama?

Rahasto-osuuksien lunastuksesta saatava luovutusvoitto voidaan laskea joko todellista luovutusvoittoa käyttämällä tai hankintameno-olettamalla. Todellisen luovutusvoiton saa vähentämällä lunastushinnasta merkintähinnan sekä rahasto-osuuksien hankinnasta aiheutuneet kulut. Hankintameno-olettamaa käytettäessä lunastushinnasta vähennetään todellisen merkintähinnan sijasta hankintameno-olettama. Mikäli rahasto-osuudet on omistettu alle 10 vuotta, on hankintameno-olettama 20 prosenttia lunastushinnasta. Vähintään 10 vuotta omistettujen rahasto-osuuksien osalta hankintameno-olettama on 40 prosenttia lunastushinnasta (v. 2021).

Jos vain osa rahasto-osuuksista lunastetaan, määräytyy lunastettujen osuuksien hankintahinta siten, että ensiksi hankitut osuudet katsotaan lunastetuiksi ensin.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Rahastoyhtiö ilmoittaa rahasto-osuuksien omistustiedot vuosittain veroviranomaisille. Luovutusvoitot ja -tappiot tulee tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta ja tehdä tarvittaessa korjaukset. Yksittäisten sijoittajien saamien tulojen tai myyntivoittojen verotus riippuu yksittäisen sijoittajan aseman ja/tai pääoman sijoituspaikan mukaan sovellettavasta verolaista. Mikäli sijoittajat ovat epävarmoja heihin sovellettavasta lainsäädännöstä tai verotuksellisesta asemastaan, heidän tulisi mahdollisuuksien mukaan olla yhteydessä paikallisiin organisaatioihin tai muihin asiantuntijoihin.