Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kokemus. Näkemys. Menestys.

LähiTapiola Varainhoidon tavaramerkki on omaan talousanalyysiin ja yritystutkimukseen perustuva näkemyksellinen varainhoito, jota eivät indeksit ohjaa. Tavoitteena on markkinoita parempi ja tasaisempi tuotto pitkällä aikavälillä. Salkunhoidossa hyödynnämme myös tarkkaan valittujen, kansainvälisten yhteistyökumppaneiden paikallistuntemusta.

Etämyyntisäännöt

Ennakkotiedot etänä tehtävästä rahastotoimeksiannosta

Tähän tiedotteeseen on koottu kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevan 6a-luvun edellyttämät yleiset ennakkotiedot, jotka kuluttajalle on annettava ennen etäsopimuksena tehtävän rahastomerkinnän tekemistä.

Etämyynnillä tarkoitetaan sopimuksen tekemistä etäviestintä, kuten tietoverkkoa, puhelinta tai postia, käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa palveluntarjoajan edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun sovitaan aikaisemmin tehdyn sopimuksen ehtojen muuttamisesta.

Tiedot palveluntarjoajasta

LähiTapiola Varainhoito Oy
Y-tunnus 1604393-7
Osoite Revontulenkuja 1, 02010 LÄHITAPIOLA
Puhelin (09) 453 8500

LähiTapiola Varainhoito Oy on sijoituspalveluyritys ja sen päätoimiala on omaisuudenhoito. LähiTapiola Varainhoito Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Valvova viranomainen

Finanssivalvonta
Osoite Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 HELSINKI
Puhelin 010 831 51
Sähköposti finanssivalvonta(at)finanssivalvonta.fi

Tietoja LähiTapiola Varainhoidon välittämistä rahastoista

Rahastojen rahasto-osuudet ovat osuuksia rahaston omaisuusmassasta. Rahasto-osuuksien arvo määräytyy rahaston omistaman omaisuuden arvon mukaan. Kullakin rahastolla on omat sijoituspolitiikkansa ja omat sääntönsä, joita rahaston hoitamisessa noudatetaan. Rahasto-osuuden arvo lasketaan jokaisena pankkipäivänä, ja rahastoja voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Poikkeuksena edellä mainitusta voivat olla tietyt erikoissijoitusrahastot, joiden arvonlaskenta voi poiketa sijoitusrahastolain mukaisten sijoitusrahastojen päivittäisestä arvonlaskennasta. Lisäksi erikoissijoitusrahastoilla voi olla poikkeava merkintä- ja lunastusaikoja.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän siihen alun perin sijoitti. LähiTapiola Varainhoidon välittämien rahastojen riskiprofiilit vaihtelevat hyvin matalariskisestä korkeariskiseen. Rahaston riskiprofiiliin on syytä tutustua ennen sijoituksen tekemistä. Ennen rahasto-osuuden hankintaa sijoittajan on huolellisesti arvioitava, kuinka pitkäksi aikaa varoja on sijoittamassa ja kuinka paljon riskiä on valmis ottamaan.

Rahastoista perittävät palkkiot

Rahastojen merkitsemisestä voidaan periä merkintäpalkkio ja lunastamisesta lunastuspalkkio. Nämä palkkiot ovat yleensä prosentuaalinen osa sijoitettavasta tai lunastettavasta summasta ja nämä palkkiot peritään asiakkaalta sijoituksen tekemisen ja lunastuksen yhteydessä. Rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä voi syntyä luovutusvoittona verotettavaa tuloa.

Lisäksi rahastot perivät hallinnointipalkkiota ja säilytyspalkkiota, jotka lasketaan vuotuisena prosenttina rahaston pääomasta ja peritään rahastolta. Rahasto-osuuden julkaistavassa arvossa hallinnointipalkkio on jo vähennetty.

Sijoitusrahastoilla ei ole Sijoittajien korvausrahaston suojaa eivätkä ne ole talletussuojan piirissä. Rahaston varojan säilytetään kuitenkin erillään rahastoyhtiön varoista eikä rahaston varoja voida ulosmitata rahastoyhtiön velasta.

Tarkemmat tiedot rahastoon sijoittamiseen liittyvistä kuluista, palkkiosta ja verotuksesta saa kunkin sijoitusrahaston kulloinkin voimassaolevasta rahastoesitteestä tai avaintietoesitteestä. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä rahastoesitteisiin ja rahastojen sääntöihin ennen sijoituksen tekemistä.

Tiedot etäsopimuksesta

Kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa etäsopimuksena tehtyä rahastomerkintää sen jälkeen kun hän on maksanut merkinnän. Sijoituksella ei kuitenkaan ole vähimmäiskestoaikaa. Lyhytaikaiseen (alle 1 kk) sijoituksista voidaan kuitenkin eräissä rahastoissa periä tavallista suurempi lunastuspalkkio. Erikoissijoitusrahastojen osuuksien lunastukset voivat olla mahdollisia harvemmin, säännöissä määriteltyinä ajankohtina, kuten kuukausittain tai neljännesvuosittain.

Etäsopimiseen ja -sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina. Ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu ovat saatavilla suomen ja ruotsin kielellä.

Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot

Palveluun ja sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä LähiTapiolan säästämisen ja sijoittamisen asiakaspalveluun, puhelin 09 453 8500. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan.

Jos LähiTapiola Varainhoidon ja asiakkaan välillä syntyy sopimukseen tai sijoituspalveluun perustuvia erimielisyyksiä, jotka eivät ratkea sopijapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi kääntyä LähiTapiolan Asiakassovittelutoimiston puoleen. Asiakassovittelutoimisto on LähiTapiolan oma sisäinen muutoksenhakukanava, joka käsittelee sijoituspalveluihin sekä henkivakuutuksiin ja vapaaehtoisiin vahinkovakuutuksiin liittyviä asioita. Asiakas voi myös pyytää Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) apua tilanteen selvittämisessä tai viedä erimielisyyden ratkaistavaksi kuluttajariita- tai arvopaperilautakuntaan. Riitaisuuksien ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.

Asiakas voi myös saattaa erimielisyydet Suomessa olevan asuinpaikkansa käräjäoikeuden tutkittavaksi.