Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Tietoa sijoittajalle

Tälle sivulle on koottu hyödyllistä tietoa sijoittaja-asiakkaalle.

Tietoa rahastosijoittajalle

Asiakkaan vastuut

Tutustu huolellisesti sijoituskohteen tietoihin. Rahoitusvälineisiin sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea, sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Asiakkaan tulee aina huolellisesti perehtyä valitsemiinsa sijoitusinstrumentteihin ja niihin sisältyviin riskeihin, asiakassopimuksiin, asiakkaalle toimitettuihin vahvistuksiin, raportteihin ja muihin ilmoituksiin. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa havaitsemistaan virheistä LähiTapiola-rahastojen asiakaspalveluun (puh. 09 453 8500). Ennen rahastoon sijoittamista asiakkaan tulee perehtyä avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja rahaston sääntöihin. Asiakasta kehotetaan säästämään tai tallentamaan kaikki sopimusasiakirjat ja muu asiakassuhteessa annettu materiaali.

LähiTapiola Varainhoito tarjoaa sijoituspalveluita myös LähiTapiola-ryhmään kuuluville yhtiöille. Sijoituspalveluiden tarjoaminen LähiTapiola-ryhmän yhtiöille ja muille asiakkaille voi aiheuttaa LähiTapiola Varainhoitokonsernin ja sen asiakkaiden tai asiakkaiden välillä eturistiriitatilanteita, joiden välttämiseksi on ryhdytty asianmukaisiin toimiin. Tarkempia tietoja eturistiriitojen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä löydät Tietoa sijoittajalle asiakirjasta.

Tietoa LähiTapiola Varainhoidon sijoituspalveluista

Tietoa sijoittajalle (pdf)

LähiTapiola Varainhoidon omistajaohjauksen periaatteet (pdf)

Osakkeenomistajien oikeudet – direktiivin mukainen selvitys asiakkaiden omaisuudenhoitosopimusten noudattamisesta LähiTapiola Varainhoidossa (pdf)

LähiTapiola-rahastojen toimeksiantojen välittäminen (pdf)

Toimeksiantojen hoitaminen omaisuudenhoidossa (pdf)

Toimintaperiaatteet liite (pdf)

RTS 28 -raportti ammattimaiset asiakkaat, 2022 (pdf)

RTS 28 -raportti ammattimaiset asiakkaat, 2023 (pdf)

RTS 28 -raportti ei-ammattimaiset asiakkaat, 2022 (pdf)

RTS 28 -raportti ei-ammattimaiset asiakkaat, 2023 (pdf)

RTS28 Toimeksiantojen toteutuksen laadullinen arviointi, 2022 (pdf)

RTS28 Toimeksiantojen toteutuksen laadullinen arviointi, 2023 (pdf)

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Tutustu myös etämyyntisääntöihin (pdf)

Lue myös lisää LähiTapiola Varainhoidosta

Kaupankäynti rahastoilla

Rahastoilla voi käydä kauppaa jokaisena pankkipäivänä. Kaupankäynti tarkoittaa merkintöjen, lunastusten ja vaihtojen tekemistä. Rahastojen ostamista kutsutaan merkinnäksi ja myymistä lunastukseksi. Rahasto-osuuksia voi myös vaihtaa LähiTapiola-rahastojen välillä.Merkinnästä, lunastuksesta ja vaihdosta perittävät palkkiot löytyvät rahastohinnastosta.

Avaa rahastohinnastot (pdf)Sijoitusrahastojen verotus

Sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä eivätkä ne maksa veroa korkotuloistaan tai luovutusvoitoistaan. Rahasto-osuudenomistaja saa luovutusvoittoa tai -tappiota luopuessaan rahasto-osuuksista lunastuksen tai vaihdon yhteydessä. Luovutusvoitoista maksetaan pääomatulovero.

Rahastoyhtiö ilmoittaa rahasto-osuuksien omistustiedot vuosittain veroviranomaisille. Luovutusvoitot ja -tappiot tulee tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta ja tehdä tarvittaessa korjaukset.

Lisätietoa pääomatulojen verotuksesta löytyy verohallinnon sivuilta sekä Pörssisäätiön julkaisemasta Sijoittajan vero-oppaasta.

Siirry Verohallinnon sivuille

Sijoittajan vero-oppaaseen

Verotus

Alla on kuvattu sijoitusrahaston ja osuudenomistajan verotus Suomen verojärjestelmän mukaan (Suomessa yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö).

Rahastojen luovutusvoitot verotetaan pääomatuloina

Rahastosäästäjä voi saada luovutusvoittoa luopuessaan rahasto-osuuksista lunastuksen tai vaihdon yhteydessä. Luovutusvoitto on lunastushinnan ja merkintähinnan erotus. Rahasto-osuuden lunastuksen tai vaihdon yhteydessä syntyvä luovutusvoitto on pääomatuloa, josta peritään 30 prosentin vero. Siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa, veroprosentti on 34. Rahastoissa voi olla myös tuotto-osuuksia ja niille maksettava vuotuinen tuotto verotetaan pääomatulona.

Luovutustappiot voi vähentää pääomatuloista

Rahasto-osuuksien arvo voi myös laskea. Mikäli rahasto-osuuksista luovutaan tappiolla, muodostuu verotukseen ilmoitettavaa luovutustappiota. Luovutustappiot voi vähentää kaikista pääomatuloista. Jos sinulla ei ole lainkaan pääomatuloja tai pääomatuloja on vähemmän kuin vähennettäviä myyntitappioita, vähennys siirtyy seuraaville viidelle vuodelle. Luovutustappion perusteella et voi saada alijäämähyvitystä ansiotulojen verotuksessa.

Alle 1 000 euron luovutukset

Jos kalenterivuoden aikana myyntihinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa, myyntivoitto on verotonta. Sama pätee myyntitappioon: tappiota ei voi vähentää, jos vuoden aikana myydyn omaisuuden hankintahinnat ovat olleet yhteensä enintään 1 000 euroa.

Todellinen luovutusvoitto vai hankintameno-olettama?

Rahasto-osuuksien lunastuksesta saatava luovutusvoitto voidaan laskea joko todellista luovutusvoittoa käyttämällä tai hankintameno-olettamalla. Todellisen luovutusvoiton saa vähentämällä lunastushinnasta merkintähinnan sekä rahasto-osuuksien hankinnasta aiheutuneet kulut. Hankintameno-olettamaa käytettäessä lunastushinnasta vähennetään todellisen merkintähinnan sijasta hankintameno-olettama. Mikäli rahasto-osuudet on omistettu alle 10 vuotta, on hankintameno-olettama 20 prosenttia lunastushinnasta. Vähintään 10 vuotta omistettujen rahasto-osuuksien osalta hankintameno-olettama on 40 prosenttia lunastushinnasta.

Jos vain osa rahasto-osuuksista lunastetaan, määräytyy lunastettujen osuuksien hankintahinta siten, että ensiksi hankitut osuudet katsotaan lunastetuiksi ensin.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Rahastoyhtiö ilmoittaa rahasto-osuuksien omistustiedot vuosittain veroviranomaisille. Luovutusvoitot ja -tappiot tulee tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta ja tehdä tarvittaessa korjaukset. Yksittäisten sijoittajien saamien tulojen tai myyntivoittojen verotus riippuu yksittäisen sijoittajan aseman ja/tai pääoman sijoituspaikan mukaan sovellettavasta verolaista. Mikäli sijoittajat ovat epävarmoja heihin sovellettavasta lainsäädännöstä tai verotuksellisesta asemastaan, heidän tulisi mahdollisuuksien mukaan olla yhteydessä paikallisiin organisaatioihin tai muihin asiantuntijoihin.

Sähköinen allekirjoituspalvelu

LähiTapiola käyttää Signom Oy:n sähköistä allekirjoituspalvelua, jotta voit allekirjoittaa erilaisia sopimuksia tai muita asiakirjoja helpommin. Hoidat asian nopeasti ja turvallisesti missä ja milloin tahdot. Palvelu on maksuton.

Näin käytät palvelua

Saat aina kutsun allekirjoitukseen sähköpostitse Signom-palvelusta. Allekirjoituskutsussa on linkki juuri tälle lahitapiola.fi-sivulle, josta pääset jatkamaan eteenpäin allekirjoituspalveluun. Palveluun kirjaudut henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi – varaa siis tunnukset lähellesi.

 • Allekirjoitettava asiakirja on palvelussa PDF-muotoisena

 • Lue tarkasti asiakirjan sisältö ja tarkista omat tietosi ennen allekirjoitat asiakirjan.

 • Ennen allekirjoitusta voit myös tallentaa kyseisen asiakirjan omalle tietokoneellesi tai tulostaa sen pareille.

 • Palveluun voi palata myöhemmin, sillä allekirjoitettua asiakirjaa säilytettään siellä 30 päivää allekirjoitushetkestä.

 • LähiTapiola arkistoi asiakirjan, joten se on myöhemmin saatavissa LähiTapiolasta.

Jos sinulla on kysyttävää allekirjoituspalvelusta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme puh. 09 453 8500 ma–pe klo 9–17.

Siirry allekirjoituspalveluun

Lisätietoja sähköisestä allekirjoituspalvelusta löydät osoitteesta signom.com.

Vakuutussäästäjälle

Vakuutuksilla voit säästää itselle, lahjaksi tai eläkepäiviä varten. Säästöhenkivakuutus on verotuksellisesti viisas sijoitus, säästitpä itselle, lapsille tai lapsenlapsille. Säästöhenkivakuutus sopii myös perinnönjaon suunnitteluun.

Kohtuusperiaatteen soveltaminen ja lisäetutavoitteet

Vakuutusyhtiölain 13 luvun 2 §:n mukaisen ns. kohtuusperiaatteen mukaan vakuutusyhtiön on, jos yhtiön vakavaraisuus sen sallii, palautettava kohtuullinen osa ylijäämästä lisäetuina sellaisille vakuutuksille, joilla on oikeus ylijäämän perusteella jaettaviin lisäetuihin.

Mistä ylijäämä muodostuu?

Säästö- ja eläkevakuutuksissa ylijäämä muodostuu pääosin henkiyhtiön sijoitustoiminnan tuotoista. Kun sijoitustoiminnan tuotto on asiakkaille luvattua perustekorkoa suurempi, muodostuu vakuutuksista ylijäämää. Kuolemanvaravakuutuksissa muodostuu ylijäämää, kun korvausmeno ja liikekulut jäävät pienemmäksi kuin mitä vakuutuksien hinnoittelussa on huomioitu.

Kohtuusperiaatteen soveltaminen LähiTapiola Henkivakuutusyhtiössä

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö soveltaa kohtuusperiaatetta siten, että käyttää ylijäämänsä pääosin lisäetuihin ja vakavaraisuuden vahvistamiseen ja maksaa riskipääoman merkitsijöille markkinaehtoisen tuoton. LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutetuille vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä ennen kuluja ja veroja kokonaistuotto, joka eläkevakuutuksessa ylittää euroalueen valtioiden pitkien, vähintään 10-vuotisten joukkovelkakirjalainojen korkotason ja säästöhenkivakuutuksessa vastaavasti 5-vuotisten valtionlainojen korkotason. Rahastoivassa riskivakuutuksessa tavoitteena on että reaalinen kokonaiskorko on positiivinen. Takuupääomalle maksettava korko vastaa Henkiyhtiön sijoitustoiminnan tuottojen viiden vuoden keskiarvoa.

Lisäetutavoitteet

Riskivakuutuksissa kohtuusperiaatetta noudatetaan siten että ylijäämästä palautetaan asiakkaille maksunalennuksina tai riskietuuksien ilmaisina korotuksina se osa, jota ei varata korvausmenojen ja liikekulujen heilahtelujen varalle. Vakuutussäästöjen kokonaistuottotavoitteena ilmaistua lisäetutavoitetta ei sovelleta sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin eikä puhtaisiin riskivakuutuksiin, joihin ei liity vakuutussäästöä. Eläkevakuutuksille ja säästöhenkivakuutuksille määriteltyä kokonaistuottotavoitetta sovelletaan yksittäisiin vakuutussopimuksiin ottamalla annettavia hyvityksiä määrättäessä huomioon

 • yleinen korkotaso ja sen heilahtelun voimakkuus,

 • yhtiön onnistuminen sijoitustoiminnassa,

 • kunkin vakuutuksen laskuperustekorko,

 • vakuutuksen hoitamisen kustannukset,

 • vakuutuksesta liikekulujen kattamiseen menevät erät sekä

 • yhtiön vakavaraisuus.

Vakuutussäästöjen kokonaistuottotavoitteena ilmaistua lisäetutavoitetta ei sovelleta sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin eikä puhtaisiin riskivakuutuksiin, joihin ei liity vakuutussäästöä. Asiakashyvitysten tasossa otetaan vakuutuslajeittain huomioon tarve varautua tulevaisuudessa huomattavasti kohoaviin korvausmenoihin mm. kuolleisuudessa tapahtuvien muutosten takia. Asiakkaan vakuutussäästöille hyvitettävä kokonaiskorko muodostuu laskuperustekorosta ja annettavista hyvityksistä. Alla on listattu sopimuksille maksettavaan kokonaiskorkoon vaikuttavia tekijöitä ja niiden vaikutuksia:

 • matalampi laskuperustekoron taso tai korkeampi liikekulujen kattamiseksi menevän osuuden taso voi korottaa kokonaiskorkoa

 • pitkäaikaisille sidotun säästämisen tuotteille, kuten esim. eläkevakuutuksille maksetaan korkeampaa kokonaiskorkoa kuin vapaasti takaisinostettavissa oleville vakuutuksille.

 • kokonaiskorko voi joissakin sopimuksissa olla korkeinta sovellettavaa laskuperustekorkoa pienempi.

Asiakashyvitysten tasossa pyritään vakauteen tasoittamalla sijoitustuottojen vaihtelua varaamalla hyvien sijoitustuottojen vuosina osa ylijäämästä myöhempinä vuosina jaettavaksi. Vakavaraisuustavoitteena on sellainen laadullinen ja määrällinen vakavaraisuus, että se ei rajoita lisäetutavoitteiden mukaisten lisäetujen maksamista asiakkaille.

Lisäetutavoitteiden toteutuminen

Lisäetutavoitteiden julkaiseminen tässä muodossa perustuu vakuutusyhtiölakiin, ja tavoitteet kuvaavat ylijäämän jakautumista oman pääoman ja vakuutussopimuksista johtuvan vastuuvelan välillä. Lisäetutavoitteet eivät siten ole sellaisia yksittäistä vakuutussopimusta koskevia tietoja, joita vakuutuksenottajalle tulee vakuutussopimuslain mukaan antaa, eivätkä ne sen vuoksi ole osa mitään yksittäistä vakuutussopimusta. Lisäetutavoitteet eivät ole yhtiötä sitovia ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Yhtiön hallitus päättää vuosittain lisäeduista ja tarvittavista muutoksista lisäetujen jakamista koskeviin tavoitteisiin. Tutustu tuoreimpaan selvitykseen lisäetujen jakamista koskevien tavoitteiden toteutumisesta (pdf). Lisätietoja asiasta löytyy myös tilinpäätöksessä. Alla olevasta listasta löydät aiempien vuosien selvitykset tavoitteiden toteutumisesta:

Takuutuottoisen vakuutussäästön tuotto

Vakuutussäästöillesi maksetaan kokonaiskorkoa, joka muodostuu perustekorosta ja mahdollisesta asiakashyvityksestä. LähiTapiola Henkivakuutusyhtiön hallitus vahvistaa asiakashyvityksen suuruuden vuosittain soveltaen periaatteita, jotka on määritelty lisäetutavoitteissa.Lisäetutavoitteiden mukaisesti asiakashyvityksen suuruuteen vaikuttavat

 • jaettavissa oleva ylijäämä

 • eri vakuutustuotteille määritellyt tavoitetasot (ks. tavoitteet alla)

 • yleinen korkotaso ja sen vaihtelu

 • LähiTapiola Henkivakuutusyhtiön onnistuminen sijoitustoiminnassa

 • kunkin vakuutuksen perustekoron taso

 • vakuutuksen hoitamisen kustannukset ja liikekulujen kattamiseen menevät erät

 • LähiTapiola Henkivakuutusyhtiön vakavaraisuus.

Omaeläkkeen, Rahasto-Omaeläkkeen ja TOP- eläkevakuutuksen takuutuottoisille vakuutussäästöille on tavoitteena maksaa pitkällä aikavälillä kokonaiskorko, joka ennen kulujen ja verojen vähentämistä ylittää riskittömän 10-vuotisen koron. Riskittömällä korolla tarkoitetaan parhaan luottoluokituksen (AAA) omaavien euroalueen valtioiden joukkovelkakirjalainojen keskimääräistä korkotasoa. Korko-Omavaran vakuutussäästöille, sekä LähiTapiola Sijoitusvakuutuksen ja LähiTapiola Kapitalisaatiosopimuksen Korkohyvitykseen liitetyille vakuutussäästöille on tavoitteena maksaa pitkällä aikavälillä kokonaiskorko, joka ennen kulujen ja verojen vähentämistä ylittää riskittömän 5-vuotisen koron. Riskittömällä korolla tarkoitetaan parhaan luottoluokituksen (AAA) omaavien euroalueen valtioiden joukkovelkakirjalainojen keskimääräistä korkotasoa.Omavara-vakuutuksen säästöille on tavoitteena maksaa kokonaiskorko, joka on korkeampi kuin inflaatio.

Vahvistetuista asiakashyvityksistä raportoidaan vuosittain

Tilinpäätöksen liitteenä julkaistaan vuosittain raportti siitä, kuinka hyvin lisäetutavoitteet on onnistuttu täyttämään. Lue tuorein raportti vuosilta 2014 - 2023 (pdf). Lisäetutavoitteet eivät ole sitovia ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Lisäetutavoitteet eivät ole osa tekemääsi vakuutussopimusta, joten ne voivat muuttua sopimuksen voimassaoloaikana. Lue lisäetutavoitteista tarkemmin.

Hyvä vakavaraisuus mahdollistaa vakaan tuoton

Vuosina, jolloin LähiTapiolan Henkiyhtiö onnistuu erityisen hyvin sijoitustoiminnassaan, varataan osa ylijäämästä heikompina sijoitusvuosina jaettavaksi. Toimenpiteellä pyritään siihen, että kokonaiskoron taso ei vaihtelisi merkittävästi vuosittain. LähiTapiolan Henkiyhtiön vakavaraisuus on vahva. Yhtiöllä on omaa varallisuutta 2,6-kertaisesti vakavaraisuuspääomavaatimukseen verrattuna ja 11-kertaisesti vähimmäispääomavaatimukseen verrattuna (31.12.2023). Hyvä vakavaraisuus turvaa sitä, että vakuutussäästöillesi voidaan maksaa vakaata tuottoa pitkällä aikavälillä. Lue vakavaraisuudesta tarkemmin (pdf).

Sijoitusvakuutuksen verotus

Säästöhenkivakuutus on viisas sijoitus, säästitpä itselle, lapsille tai lapsenlapsille. Säästöhenkivakuutus sopii myös osaksi perinnönjaon suunnittelua.

Sijoita itsellesi

Sijoitusvakuutus on säästöhenkivakuutus, johon voit valita sijoituskohteet monipuolisesta valikoimasta, mahdollistaen hyvin laajan hajautuksen. Vakuutuksen sisällä voit veloituksetta vaihtaa sijoituskohdetta tai tehdä säästön siirtoja kohteesta toiseen. Sijoitusvakuutuksia saa olla useita eikä lainsäädäntö rajoita niihin tehtävien sijoitusten enimmäismäärää. Voit itse päättää sijoituskohteista ja säästöjesi kohdentamisesta tai halutessasi ammattilainen hoitaa sen puolestasi. Säästöhenkivakuutuksen vakuutussäästö on veronalaista pääomatuloa vain tuoton osalta, koska olet itse vakuutuksenottaja ja vakuutettu. Tuotto lasketaan vähentämällä kertyneestä vakuutussäästöstä maksetut vakuutusmaksut. Tuottoa ei veroteta vuosittain, vaan pääomatuloveroprosentin mukainen ennakonpidätys tehdään vasta silloin, kun vakuutussäästö maksetaan. Näin myös vero-osuus kasvattaa tuottoa vakuutusajan loppuun asti.

Tee lahjoitus lapsille tai lapsenlapsille

Jos vakuutussäästö maksetaan lähiomaisille, kuten lapsille tai lapsenlapsille, vakuutussäästön tuotto on veronalaista pääomatuloa. Tuotosta tehdään ennakonpidätys, kun vakuutussäästö maksetaan. Tuoton osuus lasketaan siten, että maksettavasta vakuutussäästöstä vähennetään säästön kartuttamiseen ja kuolemanvaraturvan ylläpitoon käytetyt maksut. Muu osa vakuutussäästöstä on lähiomaiselle lahjaveron alaista. Lähiomaisia ovat esimerkiksi puoliso, lapset, lapsenlapset ja vanhemmat. Verolainsäädännössä puolisoina pidetään myös yhteisessä taloudessa asuvia avopuolisoita silloin, kun avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat aikaisemmin olleet avioliitossa keskenään.

Muille säästäminen

Jos säästön saaja ei ole lähiomainen, hänen saamansa vakuutussäästö on kokonaan veronalaista pääomatuloa.

Pääomatuloverotus vuonna 2023

Pääomatulovero on 30 % siltä osin, kun pääomatuloveron alaiset tulot ovat enintään 30 000 € vuodessa. Siltä osin, kun pääomatulot ylittävät 30 000 €, on pääomatuloveron osuus 34 %. Verotus on esitetty 1.1.2024 tilanteen mukaan. Verosäännökset ja verotuskäytännöt voivat muuttua tulevaisuudessa.