Yrittäjien tapaturmavakuutus

LähiTapiola LokalTapiola

Itsenäiset yrittäjät perheenjäsenineen sekä monet yhtiömiehet ja osakkaat eivät ole työtapaturmavakuutuksen piirissä. Yrityksen tärkein voimavara on kuitenkin yrittäjä itse. Vapaaehtoisella Yrittäjien tapaturmavakuutuksella saat kattavan turvan.

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki tuli voimaan 1.1.2016. Lue miten laki vaikuttaa lakisääteiseen vakuuttamiseen.

Mitä Yrittäjien Tapaturmavakuutus mm. korvaa?

Sairaanhoitokulut

Sairaanhoitokuluina korvataan kaikki tarpeelliset tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamat kulut, kuten lääkärinpalkkiot, sairaalan hoitopäivämaksut, tutkimuskulut, lääkkeet ja matkakulut.

Päiväraha

Kun työkyvyttömyys kestää tapaturmapäivää lukuun ottamatta vähintään kolme perättäistä päivää. Päivärahaa maksetaan tapaturmapäivää seuraavasta päivästä lähtien jokaiselta päivältä enintään vuoden ajan. Täyden päivärahan määrä on vakuutussopimuksessa sovitun vakuutetun henkilön vuosityöansion 360. osa.

Kuntoutus

Kuntoutus voi olla joko työ- ja toimintakyvyn kuntoutusta tai ammatillista kuntoutusta.
Työ- ja toimintakyvyn kuntoutuksena korvataan mm. kuntoutusjaksoja avo- tai laitoshoidossa ja apuvälineitä. Ammatillisella kuntoutuksella edistetään työntekijän palaamista entiseen tai uuteen työhön. Kuntoutusajalta maksetaan täyttä tapaturmaeläkettä.

Perhe-eläke

Kun tapaturma tai ammattitauti aiheuttaa kuoleman, saavat edunsaajat perhe-eläkettä. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja lapsille ja sen määrä voi olla enintään 70 % vuosityöansiosta. Myös avopuoliso voi olla edunsaajana, jos heillä on yhteinen lapsi tai viranomaisen oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta. Lapseneläkettä voivat saada alle 18-vuotiaat lapset ja 18-24-vuotiaat opiskelevat lapset sekä alle 18-vuotiaat vammaiset lapset 25 vuoden ikään saakka.

Tapaturmaeläke

Tapaturmaeläkettä aletaan maksaa, kun työkyvyttömyys kestää vielä vuoden kuluttua tapaturmapäivästä. Täyden tapaturmaeläkkeen määrä on 85 % vuosityöansiosta 65 vuoden ikään asti. Sen jälkeen eläke on 70 % vuosityöansiosta. Osittaisessa työkyvyttömyydessä eläkettä maksetaan työkyvyn alenemaa vastaava osa täydestä eläkkeestä.

Haittaraha

Haittarahaa maksetaan, kun vamman tila on vakiintunut. Sitä aletaan maksaa aikaisintaan vuoden päästä tapaturmapäivästä.
Haittarahaan ei vaikuta ammatti tai ansiot, vaan korvaus maksetaan pysyvästä haitasta erillisen haittaluokan mukaan.

Muita korvauksia

Tapaturman ja ammattitaudin johdosta maksetaan lisäksi mm. hautausapua ja kohonneita kodinhoidon kustannuksia.

Katso myös:

LähiTapiola LokalTapiola
Työtapaturmavakuutus

Työntekijälle turva työtapaturmien ja ammattitautien varalle. Lisäturvaa myös vapaa-ajalle.

Yrittäjän Omaturva
Yrittäjän Omaturva

Yrittäjän Omaturva suojaa perheen, toimeentulon sekä yrityksen jatkuvuuden.

Sairauskuluvakuutus

Sairauskuluvakuutus yrityksille ja yrittäjille.

matkavakuutus
Matkustaminen

Hoida matkavakuutukset kuntoon hyvissä ajoin.