Työtapaturmavakuutus

LähiTapiola LokalTapiola

Työnantajan velvollisuutena on ottaa lakisääteinen työtapaturmavakuutus, jolla turvataan työntekijän toimeentulo silloin, kun työssä tai työmatkalla sattuu tapaturma tai kun työntekijä sairastuu ammattitautiin.

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Tämä tulee vaikuttamaan myös työtapaturmavakuutuksen palkkatietojen ilmoittamiseen.

Työtapaturmavakuutus korvaa laajasti

Työtapaturma- ja ammattitautilaki määrittelee vakuutuksesta maksettavat korvaukset, joiden taso on hyvin korkea – hoitokulujen lisäksi vakuutuksesta maksetaan esimerkiksi päivärahakorvausta työkyvyttömyyden ajalta ja pysyvissä työkyvyttömyyksissä tapaturmaeläkettä.

Vakuutusyhtiöt käsittelivät 128 000 hakemusta, joista korvattiin 94 prosenttia. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa käsiteltiin 4460 hakemusta, joista muuttui 12 prosentti. Tiedot ovat vuodelta 2016.


Mitä työtapaturmavakuutus korvaa?

Sairaanhoitokulut

Sairaanhoitokuluina korvataan kaikki tarpeelliset tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamat kulut, kuten lääkärinpalkkiot, sairaalan hoitopäivämaksut, tutkimuskulut, lääkkeet ja matkakulut.

Päiväraha

Kun työkyvyttömyys kestää tapaturmapäivää lukuun ottamatta vähintään kolme perättäistä päivää. Päivärahaa maksetaan tapaturmapäivää seuraavasta päivästä lähtien jokaiselta päivältä enintään vuoden ajan. Neljän viikon työkyvyttömyysajan jälkeen päiväraha perustuu erikseen laskettavan vuosityöansion mukaan.

Haittaraha

Haittarahaa maksetaan, kun vamman tila on vakiintunut. Sitä maksetaan aikaisintaan vuoden päästä tapaturmapäivästä.

Haittarahaan ei vaikuta ammatti tai ansiot, vaan korvaus maksetaan pysyvästä haitasta erillisen haittaluokan mukaan.

Kuntoutus

Kuntoutus voi olla joko työ- ja toimintakyvyn kuntoutusta tai ammatillista kuntoutusta.
Työ- ja toimintakyvyn kuntoutuksena korvataan mm. kuntoutusjaksoja avo- tai laitoshoidossa ja apuvälineitä. Ammatillisella kuntoutuksella edistetään työntekijän palaamista entiseen tai uuteen työhön. Kuntoutusajalta maksetaan täyttä tapaturmaeläkettä. Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta.

Tapaturmaeläke

Tapaturmaeläkettä aletaan maksaa, kun työkyvyttömyys kestää vielä vuoden kuluttua tapaturmapäivästä. Täyden tapaturmaeläkkeen määrä on 85 % vuosityöansiosta 65 vuoden ikään asti. Sen jälkeen eläke on 70 % vuosityöansiosta.

Osittaisessa työkyvyttömyydessä eläkettä maksetaan työkyvyn alenemaa vastaava osa täydestä eläkkeestä.

Perhe-eläke

Kun tapaturma tai ammattitauti aiheuttaa kuoleman, saavat edunsaajat perhe-eläkettä. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja lapsille ja sen määrä voi olla enintään 70 % vuosityöansiosta. Myös avopuoliso voi olla edunsaajana, jos heillä on yhteinen lapsi tai viranomaisen oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta. Lapseneläkettä voivat saada alle 18-vuotiaat lapset ja 18-24-vuotiaat opiskelevat lapset sekä alle 18-vuotiaat vammaiset lapset 25 vuoden ikään saakka.

Muita korvauksia

Tapaturman ja ammattitaudin johdosta maksetaan lisäksi mm. hautausapua ja kohonneita kodinhoidon kustannuksia.

Esimerkkejä eri korvaustilanteista