Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Yrityksen ja yrittäjän eläkevakuutus

Vapaaehtoinen eläkevakuutus parantaa eläkeajan toimeentuloa. Eläkevakuutukset sopivat yrittäjän, avainhenkilöiden ja henkilöstön eläketurvan täydentämiseen. Kysy rohkeasti lisätietoja tai pyydä yhteydenottoa, niin autamme tekemään sinulle ja yrityksellesi parhaan eläkeratkaisun.

­

Voimassaolevan ryhmäeläkkeen ohjeet ja yhteydenotto täältä >>

­

Mitä sinä haluaisit tehdä eläkkeellä?

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus -kyselyn mukaan suuri osa suomalaisista arvelee, että eläkkeitä tullaan tulevaisuudessa leikkaamaan.

Oletko miettinyt miten haluat eläkepäiviäsi viettää tai mitä sinun on taloudellisesti mahdollisesti toivoa eläkeajalta?

Eläkeajan toimeentulon varmistaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta saat hyödynnettyä pitkän säästöajan mahdollistaman tuottojen kerryttämisen. Esimerkiksi LähiTapiolan sijoitusvakuutus on pitkäaikaiseen eläkesäästämiseen soveltuva säästöhenkivakuutus, jota voit käyttää oman eläkeajan toimeentulon varmistamiseen.

Henkilökohtaisen säästämisen lisäksi myös työnantajasi voi tukea eläkeaikaan varautumistasi yksilöllisellä eläkevakuutuksella tai useamman henkilön ryhmäeläkevakuutuksella. Tutustu alta LähiTapiolan eläkeratkaisuihin ja pyydä rohkeasti yhteydenottoa, niin selvitetään yhdessä, mikä on sinulle paras tapa varmistaa riittävä eläkeajan toimeentulo.

Lue lisää

Yrittäjän vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta

Johdon ja avainhenkilöiden lisäeläkkeestä

Henkilöstön ryhmäeläkevakuutuksesta

­

Ryhmäeläkevakuutus sanakirja

Mikä on ryhmäeläkevakuutus?

Ryhmäeläkevakuutus on tarkoitettu eläketulon parantamiseen ja joustavaan eläkkeelle jäämiseen. Eläkevakuutukselle maksettu eläkesäästö on nostettavissa sopimuksen mukaisen eläkeiän täytyttyä.

LähiTapiolan ryhmäeläkevakuutuksesta hyötyvät sekä yritys että sen tuloksentekijät, eli työntekijät. Myös yrityksessä työskentelevä omistajayrittäjä voi olla vakuutettuna ryhmäeläkevakuutuksessa.

Omistajayrittäjän ja henkilöstön hyvinvointi luo perustan yrityksen menestykselle, siksi talouden turva nyt ja tulevaisuudessa on tärkeä asia liiketoiminnan menestyksen näkökulmasta. Ryhmäeläkkeen avulla yritys voi osoittaa arvostuksensa avainhenkilöille ja luoda talouden turvaa tulevaisuuteen.

Yhdessä lakisääteisen eläketurvan kanssa ryhmäeläke luo myös nuoremmille ikäluokille palkitsevan näkymän työuran jälkeisestä eläketulosta. Ryhmäeläkevakuutus voidaan tehdä koko henkilöstölle ja/tai nimetyille henkilöstöryhmille. Vakuutettuja ryhmässä tulee olla vähintään 2 henkeä. LähiTapiolan ryhmäeläkkeen vakuutusturvaan kuuluvat eläke-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja kuolemanvaraturva.

Eläkevakuutettu ryhmä

Vakuutettavan ryhmän määrittely on tärkeä eläkeratkaisun verokohtelun kannalta. Vakuutettavien ryhmien määrittelystä sovitaan, kun ryhmäeläkevakuutusta tehdään.

Ryhmää ei voi määritellä nimiluettelon perusteella, vaan määrittelyn tulee perustua esimerkiksi asemaan (toimihenkilöt, päälliköt jne.) ammattiin tai toimialaan (arkkitehdit, insinöörit jne.) tai toimipaikkaan (osasto, paikkakunta, teollisuuslaitos jne.).

Samaan eläkeryhmään kuuluvilla pitää olla samoin perustein määräytyvä lisäeläketurva.

Eläkeikä ja eläkeaika

Eläkkeen alkamis- ja päättymisiät määräytyvät kaikille ryhmään kuuluville vakuutetuille samoin perustein. Eri ryhmille voidaan sopia erilaiset ratkaisut.

Ryhmällä voi olla yhteinen eläkkeen alkamisikä, esimerkiksi 60 vuotta tai se voi olla sidottu esimerkiksi kunkin vakuutetun lakisääteiseen eläkeikään. Eläkeajan tulee olla vähintään kaksi vuotta. Vakuutuksenottaja voi sopia LähiTapiolan kanssa myös ryhmän eläkeiän ja eläkkeen tason muuttamisesta.

Ryhmäeläkevakuutuksen maksut

Ryhmälle sovitaan maksusuunnitelma, jossa määritellään laskutettavan vuosimaksun määrä ja vuosittaisten maksuerien lukumäärä. Vakuutuksenottaja voi myös sopia maksusuunnitelmansa muuttamisesta.

Vakuutuksenottaja voi joustaa vakuutusmaksujen maksamisessa. Laskun eräpäivä tai summa ei ole sitova, vaan yritys voi jakaa eläkeratkaisun kustannukset tuloskehityksensä mukaisiin ajankohtiin ja maksamisessa voi pitää myös välivuosia.

Maksujen jakaminen eläkevakuutetuille

Vuosimaksu jaetaan kollektiivisesti kaikille ryhmään kuuluville vakuutetuille. LähiTapiola jakaa maksetut vakuutusmaksut vakuutuksenottajan valitseman jakoperusteen mukaisesti ryhmään kuuluville vakuutetuille.


Vakuutusmaksu voidaan jakaa ryhmän vakuutetuille seuraavien jakoperusteiden mukaisesti.

  1. Vakuutusmaksu jaetaan tasan vakuutettujen kesken

  2. Vakuutusmaksu jaetaan vakuutetuille heidän palkkojensa suhteessa tai

  3. Muulla vakuutuksenottajan kanssa sovittavalla, vakuutetuille yhtäläiset edut muodostavalla tavalla.

Vakuutusmaksu kohdistetaan vakuutettujen sijoituskohteisiin sijoitussuunnitelman mukaisesti. Sijoitussidonnaisiin säästöihin liitettävien osuuksien lukumäärä saadaan jakamalla kuhunkin kohteeseen kohdistettu osa maksusta osuuden senhetkisellä merkintähinnalla. Osuuksien liittäminen tapahtuu viimeistään viidentenä pankkipäivänä siitä, kun maksu on saapunut LähiTapiolaan.

LähiTapiola lähettää säännöllisesti vakuutuksenottajalle ryhmäkohtaisen ja vakuutetuille henkilökohtaisen tiedotteen vakuutussäästöjen kehityksestä.

Eläkemaksujen sijoitussuunnitelma

Ryhmäeläkevakuutukseen maksetut vakuutusmaksut jaetaan vakuutetuille sovitun jakoperusteen mukaisesti ja sijoitetaan valittuihin sijoituskohteisiin. Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan sijoitussuunnitelma, jossa vakuutuksenottaja valitsee LähiTapiolan tarjoamista vaihtoehdoista vakuutetulle ryhmälle sijoituskohteet. Vakuutuksenottaja määrittelee myös, miten vakuutusmaksut jaetaan sijoituskohteisiin. Jokaisen valitun sijoituskohteen osuuden pitää olla vähintään 10 prosenttia maksusta. Vakuutuksenottaja voi sopia sijoitussuunnitelman muutoksista. Uutta suunnitelmaa sovelletaan muutoksen jälkeen maksettaviin vakuutusmaksuihin.

Tavallisesti ryhmän kaikkien vakuutettujen säästöihin sovelletaan samaa sijoitussuunnitelmaa. Vakuutuksenottaja voi kuitenkin sopia, että sijoitussuunnitelmat ovat vakuutettukohtaisia. Tällöin vakuutuksenottaja voi myös antaa vakuutetuille oikeuden sopia LähiTapiolan kanssa omista sijoitussuunnitelmistaan ja niiden muutoksista. Silloin vakuutetuilla on oikeus päättää itse myös säästöjensä siirroista sijoituskohteesta toiseen.

Vakuutettukohtaiset sijoitussuunnitelmat voivat olla käyttökelpoiset esimerkiksi silloin, kun vakuutettujen ikäerot ovat suuret. Eläkeikää lähestyvien säästöt voidaan turvata sijoittamalla ne sellaisiin kohteisiin, joissa sijoitusriski on pienempi.

Vakuutetulla on aina oikeus päättää säästöjensä sijoituskohteista siitä alkaen, kun hän on saavuttanut sovitun eläkeiän tai alkanut saada työttömyys- tai työkyvyttömyyseläkettä tai kun hänen vakuutusturvansa on muutettu vapaakirjaksi.

Ryhmäeläkevakuutuksen sijoituskohteet

Sijoituskohteiksi voi valita takuutuottoisen vakuutussäästön, LähiTapiolan hyväksymiä sijoitusrahastoja ja varainhoidollisen ratkaisun. LähiTapiolalla on oikeus päättää, mitkä sijoituskohteet ovat kulloinkin käytettävissä.

Takuutuottoinen vakuutussäästö antaa kiinteän perustekoron säästöille. Lisäksi LähiTapiola voi korottaa säästöä vuosittain yhtiön tulokseen perustuvalla asiakashyvityksellä. Takuutuottoisen vakuutussäästön sijoitusajaksi suosittelemme vähintään 5 vuotta.

Varainhoitosalkut on tarkoitettu sijoittajalle, joka arvostavaa täyden valtakirjan varainhoitoa, jossa omaisuudenhoidon ammattilainen tekee sijoituspäätökset sovittujen rajojen puitteissa. Varainhoitosalkkuja on tarjolla eri riskitasoilla ja eri omaisuusluokilla. Tarjoamme varainhoitoratkaisuja, joissa on osakkeiden ja korkosijoitusten lisäksi muitakin omaisuusluokkia.

Sijoitussalkut sijoittavat varansa tiettyyn omaisuusluokkaan kuten osakkeisiin, korkoihin, kiinteistöihin ja pääomasijoituksiin.

LähiTapiolan tarjoamat sijoitusrahastot ovat korko-, osake- ja yhdistelmärahastoja. Sijoitussidonnaisiin kohteisiin liitetyn vakuutussäästön määrä seuraa sijoituskohteiden arvonkehitystä.

Ryhmäeläkkeen vakuutusturva

Ryhmäeläkevakuutukseen sisältyy aina vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläke sekä kuolemanvaraturva.

­

Vanhuuseläke

Vakuutettu voi alkaa nostaa eläkettään, kun hän saavuttaa sovitun eläkeiän.

Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kertyneen vakuutussäästön perusteella, kun eläkehakemus tarvittavine selvityksineen ja tietoineen on saapunut LähiTapiolaan.

Takuutuottoisesta vakuutussäästöstä kertyneen eläkkeen määrää laskettaessa otetaan huomioon säästölle eläkeajan loppuun asti maksettava perustekorko. Lisäksi LähiTapiola voi korottaa säästöä vuosittain asiakashyvityksellä.

Sijoitussidonnaisesta vakuutussäästöstä maksettava eläke määräytyy kalenterivuosittain uudelleen. Kertyneen eläkkeen määrää laskettaessa otetaan huomioon vakuutussäästöön marraskuun alussa sisältyvien sijoitussidonnaisten kohteiden osuuksien lukumäärä ja voimassa olevat osuusarvot sekä perustekorko. Maksettavan eläkkeen määrä muuttuu siten vuosittain osuuksien arvonkehitystä vastaavasti.

­

Työkyvyttömyyseläke

Vakuutettu voi nostaa vakuutussäästöjään työkyvyttömyyseläkkeenä, jos hänelle on myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke työeläkelainsäädännön perusteella. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kuten vanhuuseläkkeenkin.

Vakuutettu voi eläkettä hakiessaan sopia LähiTapiolan kanssa eläkkeen päättymisiän varhentamisesta. Vakuutettu voi myös sopia eläkkeensä keskeyttämisestä. Tällöin vakuutusturva jatkuu ns. vapaakirjana, johon ei enää liitetä vakuutusmaksuja. Vapaakirjan perusteella vakuutetulla on oikeus eläkkeeseen saavutettuaan sovitun eläkeiän.

­

Työttömyyseläke

Vakuutetulla on oikeus nostaa kertyneitä vakuutussäästöjään työttömyyseläkkeenä, jos hän on ollut viimeksi kuluneen vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kuten vanhuuseläkkeenkin.

Vakuutettu voi sopia eläkkeen päättymisiän varhentamisesta ennen eläkkeensä maksamisen alkamista.
Jos työttömyys päättyy, vakuutetun on ilmoitettava siitä LähiTapiolalle. Tällöin eläkkeen maksaminen keskeytyy. Vakuutettu voi muutenkin halutessaan keskeyttää työttömyyseläkkeensä ilmoittamalla siitä LähiTapiolalle. Tällöin vakuutusturva jatkuu vakuutussäästöä vastaavana vapaakirjana.

­

Kuolemantapausturva

Turva vakuutetun kuoleman varalta tulee voimaan, kun hänen vakuutussäästöönsä liitetään ensimmäinen vakuutusmaksu.

Vakuutetun kuoltua edunsaajalle maksetaan korvauksena vakuutetulle kertynyt vakuutussäästö. Jos vakuutettu kuolee saadessaan ryhmäeläkevakuutuksen perusteella eläkettä, korvauksena maksetaan vakuutussopimuksen mukaisesti joko 100 tai 80 prosenttia eläkesäästöstä.

Kuolemanvaraturvan voimassaolo päättyy vakuutussäästön loppuessa tai kuitenkin viimeistään vakuutetun täyttäessä 90 vuotta.

Vakuutettu voi määrätä edunsaajansa. Jos hän ei ole määrännyt edunsaajaa, edunsaajina ovat vakuutetun omaiset. Tällöin korvaus maksetaan ensisijaisesti vakuutetun aviopuolisolle ja lapsille. Jos korvaus halutaan maksettavaksi avopuolisolle, hänet on nimettävä edunsaajaksi. Vakuutettu voi muuttaa edunsaajiaan ilmoittamalla siitä LähiTapiolalle kirjallisesti.

Ryhmäeläkevakuutus ja verotus

Vakuutuksenottajan maksama ryhmäeläkevakuutuksen vakuutusmaksu on yleensä vähennyskelpoinen yrityksen verotuksessa, eikä sitä katsota vakuutetun palkaksi. Edullisen verokohtelun perusteena on vakuutuksen kollektiivisuus eli se, että vakuutettavat on määritelty työntekijäryhminä. Rajoituksia liittyy lähinnä liikkeen- ja ammatinharjoittajien itselleen tai lähiomaisilleen ottamiin vakuutuksiin.

Tuloverolain mukaan vakuutuksenottajan maksamaa kollektiivisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksua ei pidetä vakuutettujen ansiotulona. Tämä koskee myös yrityksessä työskenteleviä omistajia. Ratkaisun kollektiivisuuden edellytyksenä on, että vakuutettujen ryhmä on määritelty työalan, aseman, ammatin tai muun vastaavan seikan perusteella niin, ettei etu kohdistu nimettyihin tai muutoin yksilöllisesti määrättyihin henkilöihin. Vakuutusmaksulla ei kuitenkaan saa korvata palkanmaksua eikä työntekijä saa valita palkan ja vakuutusmaksun välillä. Vakuutettaville ryhmille voidaan järjestää erilainen eläketurva. Samaan eläkeryhmään kuuluvilla pitää kuitenkin olla samoin perustein määräytyvä eläketurva. Samassa ryhmässä vakuutettujen alimman eläkeiän, vakuutusmaksujen jakautumisen perusteen ja muiden eläke-etuun vaikuttavien seikkojen tulee määräytyä samoin perustein.

Ryhmäeläkevakuutuksesta maksettavia eläkkeitä verotetaan ansiotulona.
LähiTapiola toimittaa maksetuista eläkkeistä ennakonpidätyksen. LähiTapiola ei vastaa vakuutuksenottajan tai vakuutettujen verotuksesta eikä verosäännösten tai viranomaiskäytännön muutoksista.

Lisätietoja Verohallituksen ohjeesta osoitteessa www.vero.fi ja LähiTapiolan laatimasta Yritysten ottamien lisäeläkevakuutusten verotus -oppaasta.

Yksilöllinen eläkevakuutus sanakirja

Mikä on yksilöllinen eläkevakuutus?

Yksilöllisen eläkevakuutuksen avulla yritys voi palkita ja kannustaa tärkeitä tuloksentekijöitään. Työntekijöille se on arvokas etu, jolla voidaan parantaa heidän elintasoaan eläkeaikana.

Eläke voi alkaa vakuutetun saavutettua tuloverolaissa annetun syntymävuodesta riippuvan eläkeiän. Maksu- ja eläkesuunnitelmia voidaan joustavasti muuttaa ennen eläkkeen alkamista. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kertyneen vakuutussäästön perusteella.

Eläkevakuutukseen sisältyy vakuutusaikana turva vakuutetun kuoleman varalta. Jos vakuutettu kuolee kuolemanvaravakuutuksen voimassaoloaikana, edunsaajille maksetaan kuolemantapauskorvaus, minkä määrä on eläkkeen alkuun saakka 100 % ja eläkeaikana 80 % vakuutussäästön määrästä.

Eläkevakuutuksen vakuutusturva

Vanhuuseläke

Vakuutussopimusta tehtäessä laaditaan eläkeaikaa koskeva eläkesuunnitelma. Eläke voi olla joko määräaikainen tai elinikäinen. Eläke voi alkaa vakuutetun saavutettua tuloverolaissa annetun syntymävuodesta riippuvan eläkeiän.

­

Eläkeikä eri syntymävuosille

  • Syntymävuosi 1957 tai aiemmin; eläkeikä 68 vuotta
  • Syntymävuosi 1958 – 1961; eläkeikä 69 vuotta
  • Syntymävuosi 1962 tai myöhemmin; eläkeikä 70 vuotta

­

Eläke-ennusteen määrää laskettaessa käytetään sijoitussuunnitelmaan valittujen sijoituskohteiden tuotto-oletuksia. Maksettavan eläkkeen suuruus määräytyy kuitenkin maksettujen vakuutusmaksujen ja sopimukseen liitettyjen sijoituskohteiden todellisten arvonkehityksen perusteella. Siksi maksettava eläke voi olla suurempi tai pienempi kuin eläke-ennuste.

Vakuutettu voi alkaa nostaa eläkettään, kun hän on saavuttanut sovitun eläkeiän. LähiTapiola ilmoittaa eläkkeen alkamisesta vakuutetulle kahta kuukautta ennen sovitun eläkeiän täyttämistä. Vakuutettu päättää ennen eläkeajan alkamista nostaako hän kertyneet vakuutussäästönsä elinikäisenä vai määräaikaisena eläkkeenä.
Vakuutetun on toimitettava eläkkeen maksamiseksi tarvittavat tiedot viimeistään kuukautta ennen kuin hän haluaa eläkkeensä alkavan. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kertyneen vakuutussäästön perusteella eläkkeen määräytymispäivänä. Ensimmäinen määräytymispäivä on kuukautta ennen eläkkeen alkua ja sen jälkeen aina vuosittain marraskuun viimeinen päivä.

Takuutuottoisesta vakuutussäästöstä kertyneen eläkkeen määrää laskettaessa otetaan huomioon säästölle eläkeajan loppuun asti maksettava perustekorko. Lisäksi LähiTapiola voi korottaa säästöä vuosittain vahvistettavalla asiakashyvityksellä.

Sijoitussidonnaisesta vakuutussäästöstä maksettava eläke määräytyy ensimmäisen määräytymispäivän jälkeen aina kalenterivuosittain uudelleen. Kertyneen eläkkeen määrää laskettaessa otetaan huomioon vakuutussäästöön marraskuun alussa sisältyvien sijoitussidonnaisten kohteiden lukumäärä ja voimassa olevat osuusarvot sekä perustekorko. Eläkkeen maksamista varten takuutuottoon siirretyt varat eivät saa asiakashyvitystä. Maksettavan eläkkeen määrä muuttuu siten vuosittain rahasto-osuuksien arvonkehitystä vastaavasti.

­

Työkyvyttömyyseläke

Vakuutettu voi nostaa vakuutussäästöjään työkyvyttömyyseläkkeenä, jos hänelle on vakuutussopimuksen voimassaoloaikana myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke työeläkelainsäädännön perusteella.

Eläkkeen maksaminen aloitetaan hakemuksen perusteella. Työkyvyttömyyseläkettä maksetaan kuukausittain sovittuun vanhuuseläkeikään saakka, josta alkaen eläke jatkuu vanhuuseläkkeenä. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kuten vanhuuseläkkeenkin.

­

Työttömyyseläke

Vakuutetulla on oikeus nostaa kertyneitä vakuussäästöjään työttömyyseläkkeenä, jos hän on ollut viimeksi kuluneen vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana.

Eläkkeen maksaminen aloitetaan hakemuksen perusteella. Työttömyyseläkettä maksetaan kuukausittain sovittuun vanhuuseläkeikään saakka, josta alkaen eläke jatkuu vanhuuseläkkeenä. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kuten vanhuuseläkkeenkin.

­

Kuolemantapausturva

Yksilölliseen eläkevakuutukseen sisältyy turva vakuutetun kuoleman varalta. Vakuutuksenottaja sopii turvan voimassaoloajan LähiTapiolan kanssa. Turvan voimassaoloaika on yleensä koko säästö- ja eläkeajan mittainen. Turvan voimassaolo päättyy sovittuna ajankohtana, kuitenkin viimeistään 90 –vuotiaana tai vakuutussäästön loppuessa. Kuolemantapausturva voi olla voimassa enintään 20 vuotta eläkkeen alkamisesta.

Vakuutuksenottaja voi sopia kuolemanvaraturvan voimassaoloajan eläkeaikaa lyhyemmäksi. Tällöin kuolemanvaraturvan tulee olla voimassa kuitenkin vähintään viisi vuotta eläkkeen alkamisesta.

Jos vakuutettu kuolee turvan voimassaoloaikana, korvauksena maksetaan eläkeajan alkuun saakka 100 % ja eläkeaikana 80 % kertyneen vakuutussäästön määrästä. Korvauksen määrää laskettaessa sijoitussidonnaisten kohteiden osuuksien lukumäärä määräytyy vakuutetun kuolinpäivän mukaan. Osuuksien arvot määräytyvät sen päivän mukaan, jona LähiTapiola on saanut korvauksen maksamiseksi tarvittavat selvitykset.

Korvauksen maksamiseksi LähiTapiolalle on toimitettava korvaushakemus ja virkatodistukset vakuutetusta ja edunsaajista sekä maksuosoite. Korvaus maksetaan viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa selvitysten saapumisesta. Vakuutuksenottaja voi muuttaa viimeistään kuukautta ennen eläkkeen alkamista kuolemanvaraturvan voimassaoloaikaa.

Maksusuunnitelma

Sopimusta tehtäessä sovitaan maksusuunnitelma, jossa määritellään laskutettavan vuosimaksun määrä ja vuosittaisten maksuerien lukumäärä. Vakuutuksenottaja voi määrätä kuukauden, jolloin maksu erääntyy. Jatkuvien maksujen laskutustiheys voi olla 1, 2, 3, 4, 6 tai 12 kertaa vuodessa.

Säästäminen eläkevakuutukseen on joustavaa. Vakuutusmaksut voi maksaa haluamassaan tahdissa joko maksusuunnitelman mukaan tai siitä poiketen.

Vakuutussopimuksen ensimmäinen maksu on kuitenkin maksettava määräajassa. Ellei ensimmäistä maksua ole maksettu sopimuksen mukaisesti, LähiTapiola voi todeta sopimuksen rauenneeksi.

Maksusuunnitelma voidaan sitoa elinkustannusindeksiin. Vakuutuksenottaja voi halutessaan sopia myös siitä, että LähiTapiola korottaa maksusuunnitelman mukaan laskutettavia määriä halutulla prosentilla vuosittain.

Eläkemaksujen sijoitussuunnitelma

Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan sijoitussuunnitelmasta, jossa vakuutuksenottaja valitsee LähiTapiolan tarjoamista vaihtoehdoista sopimukseensa liitettävät sijoituskohteet. Jokaisen valitun sijoituskohteen osuuden pitää olla vähintään 10 prosenttia maksusta.

Vakuutuksenottaja voi myös antaa vakuutetulle oikeuden sopia sijoitussuunnitelmasta ja sen muutoksista. Jos sijoitussuunnitelmaa muutetaan, uutta sijoitussuunnitelmaa sovelletaan muutoksen jälkeen maksettaviin vakuutusmaksuihin.

Eläkevakuutuksen sijoituskohteet

Sijoituskohteeksi voidaan valita LähiTapiolan hyväksymiä sijoitusrahastoja, LähiTapiolan valitseman varainhoitajan hoitamia varainhoitosalkkuja ja/tai takuutuottoinen vakuutussäästö. LähiTapiolalla on oikeus päättää, mitkä sijoituskohteet ovat kulloinkin käytettävissä.

Vakuutetulla on aina oikeus päättää säästöjensä sijoituskohteista siitä alkaen, kun hän on saavuttanut sovitun eläkeiän tai alkanut saada työttömyys- tai työkyvyttömyyseläkettä. Sijoitussuunnitelmaa voidaan muuttaa maksutta.

­

Takuutuottoinen vakuutussäästö

Takuutuottoinen vakuutussäästö kasvaa perustekorolla. Lisäksi LähiTapiola voi korottaa säästöä asiakashyvityksellä. Asiakashyvityksen määrä vahvistetaan vuosittain LähiTapiola Henkiyhtiön lisäetutavoitteiden mukaisesti. Voimassa olevat lisäetutavoitteet ovat luettavissa lahitapiola.fi-sivuilla.

­

Sijoitussidonnaiset kohteet

Sijoitusrahastoihin liitetyn vakuutussäästön määrä seuraa sijoitussidonnaisten kohteiden, kuten rahasto-osuuksien tai varainhoitosalkun osuuksien arvonkehitystä. LähiTapiolan tarjoamat sijoitusrahastot ovat kustannustehokkaita korko-, osake- ja yhdistelmärahastoja.

LähiTapiolan tarjoamat sijoitussalkut ovat LähiTapiolan valitseman varainhoitajan hoitamia sijoituskohteita, joiden varat on sijoitettu varainhoitoyhtiön sijoitusnäkemyksen mukaisesti.

Sijoitussidonnaisten säästöjen määrä voi nousta ja laskea markkinatilanteen mukaan. Sijoitussidonnaisiin sijoituskohteisiin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Pitkä säästöaika kuitenkin tasaa riskejä. Korkorahasto-osuuksien ja korkorahastopainotteisten sijoitussalkkujen arvot vaihtelevat yleensä vähemmän kuin osakerahastojen ja osakerahastopainotteisten sijoitussalkkujen. Toisaalta osakerahastoista saatava tuotto on yleensä ollut pitkällä aikavälillä korkorahastoja parempi. Rahasto-osuuksien arvon kehitystä voi seurata päivittäin esimerkiksi lehtien taloussivuilta tai lahitapiola.fi-sivuilta. Sijoitussalkkujen arvonkehitystä voi seurata LähiTapiolan verkkopalvelusta.

Yksilöllisessä eläkevakuutuksessa ei tällä hetkellä veloiteta rahasto-osuuksien merkintä- tai lunastuspalkkiota eikä sijoitussalkkua hoitavan varainhoitajan palkkioita. Rahastoyhtiöiden muut palkkiot selvitetään rahastoesitteissä. Rahastojen säännöt ja sijoitussalkkujen kuukausikatsaukset ovat saatavilla lahitapiola.fi sivuilta.

­

Osakerahastot

Osakerahastot sijoittavat varansa pörsseissä noteerattuihin osakkeisiin. Pitkällä tähtäimellä osakesijoitusten odotettavissa oleva tuotto on suurin. Toisaalta osakesijoituksiin voi liittyä suuriakin arvonvaihteluita, joiden seurauksena myös vuotuinen tuotto voi vaihdella suuresti. Huonoimpina vuosina tuotto voi laskea. Osakesijoituksiin liittyvää tuottoriskiä pienentää hajautus, jolla tarkoitetaan sijoittamista useisiin eri yhtiöihin tai useille eri osakemarkkinoille.

Osakesijoitusten hajautus toteutuu tehokkaasti osakerahastoissa, jotka hajauttavat sijoituksensa sääntöjensä mukaisesti esim. Suomessa, Euroopassa tai maailmanlaajuisesti. Liittämällä sopimukseensa sijoituskohteiksi osakerahastoja vakuutuksenottaja voi odottaa säästöilleen vastaavien markkinoiden mukaista tuottoa näillä markkinoilla vallitsevalla riskitasolla.

Hajauttaminen ei kuitenkaan poista sijoitusten ajoitukseen liittyvää riskiä. Koska lähivuosien kurssikehitystä ei voi tietää etukäteen, on mahdollista, ettei sijoituksia tehdä kaikkein edullisimpana ajankohtana. Osakemarkkinoiden – ja samalla osakerahastojen – suuret vuosittaiset arvonvaihtelut tasoittuvat, kun sijoitusaika on riittävän pitkä ja sijoitukset tehdään tasaisesti pitkän aikavälin kuluessa.

­

Korkorahastot

Pitkän koron rahastot

Pitkän koron rahastot sijoittavat yli vuoden pituisiin korkoinstrumentteihin kuten valtioiden ja kuntien joukkovelkakirjalainoihin. Niiden tuotto on tasaista ja seuraa yleistä korkotasoa, joka vaihtelee jonkin verran. Pitkän koron rahaston tuotto-odotus on yleensä selvästi alhaisempi kuin osakerahastojen, mutta tuotto on tasaisempaa.
Mitä lyhyempi jäljellä oleva vakuutusaika on tai mitä vähemmän sietää vakuutussäästön arvon heilahteluja, sitä suurempi osa säästöistä kannattaa ohjata pitkäaikaisiin korkoinstrumentteihin sijoittaviin rahastoihin.
Yleisen korkotason voimakas nousu voi kääntää pitkän koron rahaston tuoton negatiiviseksi, koska rahaston sijoitusten arvo alenee.

Rahamarkkinarahastot

Pienin riski ja tuotto-odotus ovat rahamarkkinarahastoissa, jotka sijoittavat varansa lyhyisiin, alle vuoden pituisiin korkoinstrumentteihin kuten pankkien talletustodistuksiin ja valtion velkasitoumuksiin. Näihin kannattaa sijoittaa ainoastaan tilapäisesti silloin, kun osakemarkkinat näyttävät epävarmoilta ja pitkien korkojen tason odotetaan nousevan lähiaikoina merkittävästi.

Sijoitussalkut

LähiTapiolan valitseman varainhoitajan ylläpitämät sijoitussalkut sijoittavat tällä hetkellä osake- tai korkorahastoihin tai näiden yhdistelmiin varainhoitoyhtiön sijoitusnäkemyksen mukaisesti. Salkkujen tuotto-odotukset ja riski muodostuvat näiden painotusten mukaan: osakerahastopainotteisiin sijoitussalkkuihin sisältyy tyypillisesti korkeammat tuotto-odotukset, mutta myös korkeampi riski kuin korkorahastopainotteisiin sijoitussalkkuihin.

Eläkesäästöjen siirto

Vakuutuksenottaja voi sopia säästöjen siirtämisestä sopimukseen liitetyistä sijoituskohteista toisiin. Mikäli vakuutetulla on oikeus päättää sijoitussuunnitelmasta, hänellä on oikeus sopia myös säästöjen siirroista. Siirto takuutuottoisesta säästöstä muihin kohteisiin ei ole mahdollinen.

Yksilöllinen eläkevakuutus ja verotus

Verotustiedot perustuvat 1.1.2019 voimassa oleviin säännöksiin. Verotus saattaa muuttua vakuutuksen voimassaoloaikana. LähiTapiola ei vastaa verosäännösten tai –käytäntöjen muutoksista, mahdollisista veroseuraamuksista tai niiden aiheuttamista muista kustannuksista.

­

Eläkkeen verotus

Vakuutetulle aikanaan maksettavaa eläkettä verotetaan ansiotulona.

­

Yrityksen vähennysoikeus

Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa. Elinkeinonharjoittaja voi vähentää verotuksessaan muulle työntekijälle kuin puolisolleen tai alle 14-vuotiaalle lapselleen otetun yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut.

­

Palkaksi lukemisen raja

Vakuutusmaksuja ei lueta vakuutetun palkaksi, mikäli vakuutusmaksut eivät ylitä 8 500 euroa verovuodessa. Lisäksi edellytetään, että eläke alkaa aikaisintaan vakuutetun saavutettua tuloverolaissa annetun, syntymävuodesta riippuvan eläkeiän. Lisäksi edellytetään, ettei vanhuuseläkettä nosteta lyhyemmässä kuin kymmenen vuoden ajassa.

Vakuutusmaksulla ei saa korvata palkanmaksua eikä työntekijällä saa olla valintavaltaa palkan ja vakuutusmaksun välillä.

Jos vakuutetulla on yrityksen ottaman yksilöllisen eläkevakuutuksen lisäksi oma yksilöllinen eläkevakuutus, voi itse otetun eläkevakuutuksen maksujen vähennysoikeus pienentyä. Jos yritys maksaa kalenterivuoden aikana vakuutusmaksun työntekijänsä yksilölliseen eläkevakuutukseen, työntekijä voi maksaa itse otettuun vakuutukseensa saman kalenterivuoden aikana vähennyskelpoisesti enintään 2 500 euroa vakuutusmaksuja.


Katso myös: