Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Yrityksen ja yrittäjän eläkevakuutus

Vapaaehtoinen eläkevakuutus parantaa eläkeajan toimeentuloa. Eläkevakuutukset sopivat yrittäjän, avainhenkilöiden ja henkilöstön eläketurvan täydentämiseen. Kysy rohkeasti lisätietoja tai pyydä yhteydenottoa, niin autamme tekemään sinulle ja yrityksellesi parhaan eläkeratkaisun.

­

Voimassaolevan ryhmäeläkkeen ohjeet ja yhteydenotto täältä >>

­

Mitä sinä haluaisit tehdä eläkkeellä?

Valtaosa suomalaisista työikäisistä uskoo, ettei heidän elintasonsa säily ennallaan eläkeiässä. LähiTapiolan teettämässä kyselyssä 65 prosenttia työikäisistä vastaajista uskoo, että heidän eläkeaikainen elintasonsa jää vähintään jonkin verran vaatimattomammaksi nykyelintasoonsa verrattuna. Eläkeajan toimeentulon varmistaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta saat hyödynnettyä pitkän säästöajan mahdollistaman tuottojen kerryttämisen. Esimerkiksi LähiTapiolan sijoitusvakuutus on pitkäaikaiseen eläkesäästämiseen soveltuva säästöhenkivakuutus, jota voit käyttää oman eläkeajan toimeentulon varmistamiseen.

Henkilökohtaisen säästämisen lisäksi myös työnantajasi voi tukea eläkeaikaan varautumistasi yksilöllisellä eläkevakuutuksella tai useamman henkilön ryhmäeläkevakuutuksella. Tutustu alta LähiTapiolan eläkeratkaisuihin ja pyydä rohkeasti yhteydenottoa, niin selvitetään yhdessä, mikä on sinulle paras tapa varmistaa riittävä eläkeajan toimeentulo.

Lue lisää

Yrittäjän vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta

Johdon ja avainhenkilöiden lisäeläkkeestä

Henkilöstön ryhmäeläkevakuutuksesta

Vastuullinen sijoittaminen LähiTapiola Varainhoidossa

­

Ryhmäeläkevakuutus sanakirja

Ryhmäeläkevakuutus on tarkoitettu eläketulon parantamiseen ja joustavaan eläkkeelle jäämiseen. Eläkevakuutukselle maksettu eläkesäästö on nostettavissa sopimuksen mukaisen eläkeiän täytyttyä.

Ryhmäeläkevakuutus voidaan tehdä koko henkilöstölle ja/tai nimetyille henkilöstöryhmille. Myös yrityksessä työskentelevä omistajayrittäjä voi olla vakuutettuna ryhmäeläkevakuutuksessa. Vakuutettuja ryhmässä tulee olla vähintään 2 henkeä. LähiTapiolan ryhmäeläkkeen vakuutusturvaan kuuluvat eläke-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja kuolemanvaraturva.


Vakuutettavan ryhmän määrittely on tärkeä eläkeratkaisun verokohtelun kannalta. Vakuutettavien ryhmien määrittelystä sovitaan, kun ryhmäeläkevakuutusta tehdään.

Ryhmää ei voi määritellä nimiluettelon perusteella, vaan määrittelyn tulee perustua esimerkiksi asemaan (toimihenkilöt, päälliköt jne.) ammattiin tai toimialaan (arkkitehdit, insinöörit jne.) tai toimipaikkaan (osasto, paikkakunta, teollisuuslaitos jne.).

Samaan eläkeryhmään kuuluvilla pitää olla samoin perustein määräytyvä lisäeläketurva.


Eläkkeen alkamis- ja päättymisiät määräytyvät kaikille ryhmään kuuluville vakuutetuille samoin perustein. Eri ryhmille voidaan sopia erilaiset ratkaisut.

Ryhmällä voi olla yhteinen eläkkeen alkamisikä, esimerkiksi 60 vuotta tai se voi olla sidottu esimerkiksi kunkin vakuutetun lakisääteiseen eläkeikään. Eläkeajan tulee olla vähintään kaksi vuotta. Vakuutuksenottaja voi sopia LähiTapiolan kanssa myös ryhmän eläkeiän ja eläkkeen tason muuttamisesta.


Ryhmälle sovitaan maksusuunnitelma, jossa määritellään laskutettavan vuosimaksun määrä ja vuosittaisten maksuerien lukumäärä. Vakuutuksenottaja voi myös sopia maksusuunnitelmansa muuttamisesta.

Vakuutuksenottaja voi joustaa vakuutusmaksujen maksamisessa. Laskun eräpäivä tai summa ei ole sitova, vaan yritys voi jakaa eläkeratkaisun kustannukset tuloskehityksensä mukaisiin ajankohtiin ja maksamisessa voi pitää myös välivuosia.


Vuosimaksu jaetaan kollektiivisesti kaikille ryhmään kuuluville vakuutetuille. LähiTapiola jakaa maksetut vakuutusmaksut vakuutuksenottajan valitseman jakoperusteen mukaisesti ryhmään kuuluville vakuutetuille.

Vakuutusmaksu voidaan jakaa ryhmän vakuutetuille seuraavien jakoperusteiden mukaisesti.

 1. Vakuutusmaksu jaetaan tasan vakuutettujen kesken

 2. Vakuutusmaksu jaetaan vakuutetuille heidän palkkojensa suhteessa tai

 3. Muulla vakuutuksenottajan kanssa sovittavalla, vakuutetuille yhtäläiset edut muodostavalla tavalla.


Ryhmäeläkevakuutukseen maksetut vakuutusmaksut jaetaan vakuutetuille sovitun jakoperusteen mukaisesti ja sijoitetaan valittuihin sijoituskohteisiin.

Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan sijoitussuunnitelma, jossa vakuutuksenottaja valitsee LähiTapiolan tarjoamista vaihtoehdoista vakuutetulle ryhmälle sijoituskohteet. Vakuutuksenottaja määrittelee myös, miten vakuutusmaksut jaetaan sijoituskohteisiin. Jokaisen valitun sijoituskohteen osuuden pitää olla vähintään 10 prosenttia maksusta. Vakuutuksenottaja voi sopia sijoitussuunnitelman muutoksista. Uutta suunnitelmaa sovelletaan muutoksen jälkeen maksettaviin vakuutusmaksuihin.

Tavallisesti ryhmän kaikkien vakuutettujen säästöihin sovelletaan samaa sijoitussuunnitelmaa. Vakuutuksenottaja voi kuitenkin sopia, että sijoitussuunnitelmat ovat vakuutettukohtaisia. Tällöin vakuutuksenottaja voi myös antaa vakuutetuille oikeuden sopia LähiTapiolan kanssa omista sijoitussuunnitelmistaan ja niiden muutoksista. Silloin vakuutetuilla on oikeus päättää itse myös säästöjensä siirroista sijoituskohteesta toiseen.

Vakuutettukohtaiset sijoitussuunnitelmat voivat olla käyttökelpoiset esimerkiksi silloin, kun vakuutettujen ikäerot ovat suuret. Eläkeikää lähestyvien säästöt voidaan turvata sijoittamalla ne sellaisiin kohteisiin, joissa sijoitusriski on pienempi.

Vakuutetulla on aina oikeus päättää säästöjensä sijoituskohteista siitä alkaen, kun hän on saavuttanut sovitun eläkeiän tai alkanut saada työttömyys- tai työkyvyttömyyseläkettä tai kun hänen vakuutusturvansa on muutettu vapaakirjaksi.


Sijoituskohteiksi voi valita, LähiTapiolan hyväksymiä sijoitusrahastoja ja LähiTapiolan valitseman varainhoitajan hoitamia sijoitussalkkuja. LähiTapiolalla on oikeus päättää, mitkä sijoituskohteet ovat kulloinkin käytettävissä.

Varainhoitosalkut on tarkoitettu sijoittajalle, joka arvostaa täyden valtakirjan varainhoitoa, jossa omaisuudenhoidon ammattilainen tekee sijoituspäätökset sovittujen rajojen puitteissa. Varainhoitosalkkuja on tarjolla eri riskitasoilla ja eri omaisuusluokilla. Tarjoamme varainhoitoratkaisuja, joissa on osakkeiden ja korkosijoitusten lisäksi muitakin omaisuusluokkia.

Sijoitussalkut sijoittavat varansa tiettyyn omaisuusluokkaan kuten osakkeisiin, korkoihin, kiinteistöihin ja pääomasijoituksiin.

LähiTapiolan tarjoamat sijoitusrahastot ovat korko-, osake- ja yhdistelmärahastoja.

Vakuutussäästön määrä seuraa sijoituskohteiden arvonkehitystä. Säästön määrä voi nousta tai laskea markkinatilanteen mukaan. Pitkä säästöaika kuitenkin tasaa riskejä. Korkopainotteisten sijoitussalkkujen arvot vaihtelevat yleensä vähemmän kuin osakepainotteisten sijoitussalkkujen. Toisaalta osakerahastoista saatava tuotto on tavallisesti ollut pitkällä aikavälillä korkorahastoja parempi.


Ryhmäeläkevakuutukseen sisältyy aina vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläke sekä kuolemanvaraturva.

Vanhuuseläke

Vakuutettu voi alkaa nostaa eläkettään, kun hän saavuttaa sovitun eläkeiän. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kertyneen vakuutussäästön perusteella, kun eläkehakemus tarvittavine selvityksineen ja tietoineen on saapunut LähiTapiolaan.

Työkyvyttömyyseläke

Vakuutettu voi nostaa vakuutussäästöjään työkyvyttömyyseläkkeenä, jos hänelle on myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke työeläkelainsäädännön perusteella. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kuten vanhuuseläkkeenkin.

Vakuutettu voi eläkettä hakiessaan sopia LähiTapiolan kanssa eläkkeen päättymisiän varhentamisesta. Vakuutettu voi myös sopia eläkkeensä keskeyttämisestä. Tällöin vakuutusturva jatkuu ns. vapaakirjana, johon ei enää liitetä vakuutusmaksuja. Vapaakirjan perusteella vakuutetulla on oikeus eläkkeeseen saavutettuaan sovitun eläkeiän.

Työttömyyseläke

Vakuutetulla on oikeus nostaa kertyneitä vakuutussäästöjään työttömyyseläkkeenä, jos hän on ollut viimeksi kuluneen vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kuten vanhuuseläkkeenkin.

Vakuutettu voi sopia eläkkeen päättymisiän varhentamisesta ennen eläkkeensä maksamisen alkamista.
Jos työttömyys päättyy, vakuutetun on ilmoitettava siitä LähiTapiolalle. Tällöin eläkkeen maksaminen keskeytyy. Vakuutettu voi muutenkin halutessaan keskeyttää työttömyyseläkkeensä ilmoittamalla siitä LähiTapiolalle. Tällöin vakuutusturva jatkuu vakuutussäästöä vastaavana vapaakirjana.

Kuolemantapausturva

Turva vakuutetun kuoleman varalta tulee voimaan, kun hänen vakuutussäästöönsä liitetään ensimmäinen vakuutusmaksu.

Vakuutetun kuoltua edunsaajalle maksetaan korvauksena vakuutetulle kertynyt vakuutussäästö. Jos vakuutettu kuolee saadessaan ryhmäeläkevakuutuksen perusteella eläkettä, korvauksena maksetaan vakuutussopimuksen mukaisesti joko 100 tai 80 prosenttia eläkesäästöstä.

Kuolemanvaraturvan voimassaolo päättyy vakuutussäästön loppuessa tai kuitenkin viimeistään vakuutetun täyttäessä 90 vuotta.

Vakuutettu voi määrätä edunsaajansa. Jos hän ei ole määrännyt edunsaajaa, edunsaajina ovat vakuutetun omaiset. Tällöin korvaus maksetaan ensisijaisesti vakuutetun aviopuolisolle ja lapsille. Jos korvaus halutaan maksettavaksi avopuolisolle, hänet on nimettävä edunsaajaksi. Vakuutettu voi muuttaa edunsaajiaan ilmoittamalla siitä LähiTapiolalle kirjallisesti.


Yhteenveto työnantajan maksamien kollektiivisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksujen verovapauden edellytyksistä:

 1. Vakuutus on työnantajan ottama.
 2. Vakuutettavassa ryhmässä on sitä perustettaessa vähintään kaksi henkilöä ja ryhmä on muodostettu objektiivisin perustein niin, ettei lisäeläketurva kohdistu yksilöllisesti määriteltyihin henkilöihin.
 3. Samaan eläkeryhmään kuuluvien etuudet määräytyvät samoin perustein.
 4. Samaan eläkeryhmään kuuluvien eläkkeen alkamisikä määräytyy yhtenäisin perustein.
 5. Vakuutuksella ei korvata palkanmaksua.

Yllä mainittujen edellytysten täyttyessä ryhmäeläkevakuutuksen vakuutusmaksut ovat työntekijälle verovapaa etu ja myös vakuutuksen tuotto kertyy säästämisaikana verovapaasti. Aikanaan vakuutetulle vakuutuksesta maksettava lisäeläke verotetaan hänen ansiotulonaan.

Kuolemantapauskorvausten verotus:

 • lähiomaisille ja kuolinpesälle maksettava korvaus on kokonaan perintöveron alaista
 • muille kuin lähiomaisille maksettavat kuolemantapauskorvaukset ovat kokonaan veronalaista pääomatuloa

Lisätietoja Verohallituksen ohjeesta osoitteessa www.vero.fi ja LähiTapiolan laatimasta Yritysten ottamien lisäeläkevakuutusten verotus -oppaasta.

Yksilöllinen eläkevakuutus sanakirja

Yksilöllinen eläkevakuutus on tarkoitettu eläketulon parantamiseen. Sen avulla yritys voi palkita ja kannustaa tärkeitä tuloksentekijöitään. Työntekijälle eläkevakuutus on arvokas etu, joka voi parantaa hänen elintasoaan eläkeaikana. Yksilöllinen eläkevakuutus sopii hyvin myös omistajayrittäjän eläketulon täydentämiseen.

Eläke voi alkaa vakuutetun saavutettua tuloverolaissa annetun syntymävuodesta riippuvan eläkeiän. Maksu- ja eläkesuunnitelmia voidaan joustavasti muuttaa ennen eläkkeen alkamista. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kertyneen vakuutussäästön perusteella.

Eläkevakuutukseen sisältyy vakuutusaikana turva vakuutetun kuoleman varalta. Jos vakuutettu kuolee kuolemanvaravakuutuksen voimassaoloaikana, edunsaajille maksetaan kuolemantapauskorvaus, minkä määrä on eläkkeen alkuun saakka 100 % ja eläkeaikana 80 % vakuutussäästön määrästä.


Vanhuuseläke

Vakuutussopimusta tehtäessä laaditaan eläkeaikaa koskeva eläkesuunnitelma. Eläke voi olla joko määräaikainen tai elinikäinen. Eläke voi alkaa vakuutetun saavutettua tuloverolaissa annetun syntymävuodesta riippuvan eläkeiän.

Eläkeikä eri syntymävuosille

 • Syntymävuosi 1957 tai aiemmin; eläkeikä 68 vuotta
 • Syntymävuosi 1958 – 1961; eläkeikä 69 vuotta
 • Syntymävuosi 1962 tai myöhemmin; eläkeikä 70 vuotta

Maksettavan eläkkeen suuruus määräytyy maksettujen vakuutusmaksujen ja sopimukseen liitettyjen sijoituskohteiden arvonkehityksen perusteella. Vakuutettu voi alkaa nostaa eläkettään, kun hän on saavuttanut sovitun eläkeiän. LähiTapiola ilmoittaa eläkkeen alkamisesta vakuutetulle kahta kuukautta ennen sovitun eläkeiän täyttämistä.

Työkyvyttömyyseläke

Vakuutettu voi nostaa vakuutussäästöjään työkyvyttömyyseläkkeenä, jos hänelle on vakuutussopimuksen voimassaoloaikana myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke työeläkelainsäädännön perusteella.

Eläkkeen maksaminen aloitetaan hakemuksen perusteella. Työkyvyttömyyseläkettä maksetaan kuukausittain sovittuun vanhuuseläkeikään saakka, josta alkaen eläke jatkuu vanhuuseläkkeenä. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kuten vanhuuseläkkeenkin.

Työttömyyseläke

Vakuutetulla on oikeus nostaa kertyneitä vakuussäästöjään työttömyyseläkkeenä, jos hän on ollut viimeksi kuluneen vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana.

Eläkkeen maksaminen aloitetaan hakemuksen perusteella. Työttömyyseläkettä maksetaan kuukausittain sovittuun vanhuuseläkeikään saakka, josta alkaen eläke jatkuu vanhuuseläkkeenä. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kuten vanhuuseläkkeenkin.

Kuolemantapausturva

Yksilölliseen eläkevakuutukseen sisältyy turva vakuutetun kuoleman varalta. Vakuutuksenottaja sopii turvan voimassaoloajan LähiTapiolan kanssa. Turvan voimassaoloaika on yleensä koko säästö- ja eläkeajan mittainen. Turvan voimassaolo päättyy sovittuna ajankohtana, kuitenkin viimeistään 90 –vuotiaana tai vakuutussäästön loppuessa. Kuolemantapausturva voi olla voimassa enintään 20 vuotta eläkkeen alkamisesta.

Vakuutuksenottaja voi sopia kuolemanvaraturvan voimassaoloajan eläkeaikaa lyhyemmäksi. Tällöin kuolemanvaraturvan tulee olla voimassa kuitenkin vähintään viisi vuotta eläkkeen alkamisesta.

Jos vakuutettu kuolee turvan voimassaoloaikana, korvauksena maksetaan eläkeajan alkuun saakka 100 % ja eläkeaikana 80 % kertyneen vakuutussäästön määrästä. Korvauksen määrää laskettaessa sijoituskohteiden osuuksien lukumäärä määräytyy vakuutetun kuolinpäivän mukaan. Osuuksien arvot määräytyvät sen päivän mukaan, jona LähiTapiola on saanut korvauksen maksamiseksi tarvittavat selvitykset.

Korvauksen maksamiseksi LähiTapiolalle on toimitettava korvaushakemus ja virkatodistukset vakuutetusta ja edunsaajista sekä maksuosoite. Korvaus maksetaan viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa selvitysten saapumisesta. Vakuutuksenottaja voi muuttaa viimeistään kuukautta ennen eläkkeen alkamista kuolemanvaraturvan voimassaoloaikaa.


Sopimusta tehtäessä sovitaan maksusuunnitelma, jossa määritellään laskutettavan vuosimaksun määrä ja vuosittaisten maksuerien lukumäärä. Vakuutuksenottaja voi määrätä kuukauden, jolloin maksu erääntyy. Jatkuvien maksujen laskutustiheys voi olla 1, 2, 3, 4, 6 tai 12 kertaa vuodessa.

Säästäminen eläkevakuutukseen on joustavaa. Vakuutusmaksut voi maksaa haluamassaan tahdissa joko maksusuunnitelman mukaan tai siitä poiketen.

Vakuutussopimuksen ensimmäinen maksu on kuitenkin maksettava määräajassa. Ellei ensimmäistä maksua ole maksettu sopimuksen mukaisesti, LähiTapiola voi todeta sopimuksen rauenneeksi.

Maksusuunnitelma voidaan sitoa elinkustannusindeksiin. Vakuutuksenottaja voi halutessaan sopia myös siitä, että LähiTapiola korottaa maksusuunnitelman mukaan laskutettavia määriä halutulla prosentilla vuosittain.


Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan sijoitussuunnitelmasta, jossa vakuutuksenottaja valitsee LähiTapiolan tarjoamista vaihtoehdoista sopimukseensa liitettävät sijoituskohteet. Jokaisen valitun sijoituskohteen osuuden pitää olla vähintään 10 prosenttia maksusta.

Vakuutuksenottaja voi myös antaa vakuutetulle oikeuden sopia sijoitussuunnitelmasta ja sen muutoksista. Jos sijoitussuunnitelmaa muutetaan, uutta sijoitussuunnitelmaa sovelletaan muutoksen jälkeen maksettaviin vakuutusmaksuihin.


Sijoituskohteiksi voi valita, LähiTapiolan hyväksymiä sijoitusrahastoja ja LähiTapiolan valitseman varainhoitajan hoitamia sijoitussalkkuja. Vakuutussäästön määrä seuraa sijoituskohteiden arvonkehitystä. LähiTapiolalla on oikeus päättää, mitkä sijoituskohteet ovat kulloinkin käytettävissä.

LähiTapiolan tarjoamat sijoitusrahastot ovat kustannustehokkaita korko-, osake- ja yhdistelmärahastoja.

LähiTapiolan tarjoamat sijoitussalkut ovat LähiTapiolan valitseman varainhoitajan hoitamia sijoituskohteita, joiden varat on sijoitettu varainhoitoyhtiön sijoitusnäkemyksen mukaisesti.

Säästöjen määrä voi nousta ja laskea markkinatilanteen mukaan. Sijoituskohteisiin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Pitkä säästöaika kuitenkin tasaa riskejä. Korkorahasto-osuuksien ja korkorahastopainotteisten sijoitussalkkujen arvot vaihtelevat yleensä vähemmän kuin osakerahastojen ja osakerahastopainotteisten sijoitussalkkujen. Toisaalta osakerahastoista saatava tuotto on yleensä ollut pitkällä aikavälillä korkorahastoja parempi. Rahasto-osuuksien arvon kehitystä voi seurata päivittäin esimerkiksi lehtien taloussivuilta tai lahitapiola.fi-sivuilta. Sijoitussalkkujen arvonkehitystä voi seurata LähiTapiolan verkkopalvelusta.

Yksilöllisessä eläkevakuutuksessa ei tällä hetkellä veloiteta rahasto-osuuksien merkintä- tai lunastuspalkkiota eikä sijoitussalkkua hoitavan varainhoitajan palkkioita. Rahastoyhtiöiden muut palkkiot selvitetään rahastoesitteissä. Rahastojen säännöt ja sijoitussalkkujen kuukausikatsaukset ovat saatavilla lahitapiola.fi sivuilta.

Osakerahastot

Osakerahastot sijoittavat varansa pörsseissä noteerattuihin osakkeisiin. Pitkällä tähtäimellä osakesijoitusten odotettavissa oleva tuotto on suurin. Toisaalta osakesijoituksiin voi liittyä suuriakin arvonvaihteluita, joiden seurauksena myös vuotuinen tuotto voi vaihdella suuresti. Huonoimpina vuosina tuotto voi laskea. Osakesijoituksiin liittyvää tuottoriskiä pienentää hajautus, jolla tarkoitetaan sijoittamista useisiin eri yhtiöihin tai useille eri osakemarkkinoille.

Osakesijoitusten hajautus toteutuu tehokkaasti osakerahastoissa, jotka hajauttavat sijoituksensa sääntöjensä mukaisesti esim. Suomessa, Euroopassa tai maailmanlaajuisesti. Liittämällä sopimukseensa sijoituskohteiksi osakerahastoja vakuutuksenottaja voi odottaa säästöilleen vastaavien markkinoiden mukaista tuottoa näillä markkinoilla vallitsevalla riskitasolla.

Hajauttaminen ei kuitenkaan poista sijoitusten ajoitukseen liittyvää riskiä. Koska lähivuosien kurssikehitystä ei voi tietää etukäteen, on mahdollista, ettei sijoituksia tehdä kaikkein edullisimpana ajankohtana. Osakemarkkinoiden – ja samalla osakerahastojen – suuret vuosittaiset arvonvaihtelut tasoittuvat, kun sijoitusaika on riittävän pitkä ja sijoitukset tehdään tasaisesti pitkän aikavälin kuluessa.

Korkorahastot

Pitkän koron rahastot

Pitkän koron rahastot sijoittavat yli vuoden pituisiin korkoinstrumentteihin kuten valtioiden ja kuntien joukkovelkakirjalainoihin. Niiden tuotto on tasaista ja seuraa yleistä korkotasoa, joka vaihtelee jonkin verran. Pitkän koron rahaston tuotto-odotus on yleensä selvästi alhaisempi kuin osakerahastojen, mutta tuotto on tasaisempaa.

Mitä lyhyempi jäljellä oleva vakuutusaika on tai mitä vähemmän sietää vakuutussäästön arvon heilahteluja, sitä suurempi osa säästöistä kannattaa ohjata pitkäaikaisiin korkoinstrumentteihin sijoittaviin rahastoihin.
Yleisen korkotason voimakas nousu voi kääntää pitkän koron rahaston tuoton negatiiviseksi, koska rahaston sijoitusten arvo alenee.

Rahamarkkinarahastot

Pienin riski ja tuotto-odotus ovat rahamarkkinarahastoissa, jotka sijoittavat varansa lyhyisiin, alle vuoden pituisiin korkoinstrumentteihin kuten pankkien talletustodistuksiin ja valtion velkasitoumuksiin. Näihin kannattaa sijoittaa ainoastaan tilapäisesti silloin, kun osakemarkkinat näyttävät epävarmoilta ja pitkien korkojen tason odotetaan nousevan lähiaikoina merkittävästi.

Sijoitussalkut

LähiTapiolan valitseman varainhoitajan ylläpitämät sijoitussalkut sijoittavat tällä hetkellä osake- tai korkorahastoihin tai näiden yhdistelmiin varainhoitoyhtiön sijoitusnäkemyksen mukaisesti. Salkkujen tuotto-odotukset ja riski muodostuvat näiden painotusten mukaan: osakerahastopainotteisiin sijoitussalkkuihin sisältyy tyypillisesti korkeammat tuotto-odotukset, mutta myös korkeampi riski kuin korkorahastopainotteisiin sijoitussalkkuihin.


Vakuutuksenottaja voi sopia säästöjen siirtämisestä sopimukseen liitetyistä sijoituskohteista toisiin. Mikäli vakuutetulla on oikeus päättää sijoitussuunnitelmasta, hänellä on oikeus sopia myös säästöjen siirroista.


Verotustiedot perustuvat 1.1.2019 voimassa oleviin säännöksiin. Verotus saattaa muuttua vakuutuksen voimassaoloaikana. LähiTapiola ei vastaa verosäännösten tai –käytäntöjen muutoksista, mahdollisista veroseuraamuksista tai niiden aiheuttamista muista kustannuksista.

Eläkkeen verotus

Vakuutetulle aikanaan maksettavaa eläkettä verotetaan ansiotulona.

Yrityksen vähennysoikeus

Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa. Elinkeinonharjoittaja voi vähentää verotuksessaan muulle työntekijälle kuin puolisolleen tai alle 14-vuotiaalle lapselleen otetun yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut.

Palkaksi lukemisen raja

Vakuutusmaksuja ei lueta vakuutetun palkaksi, mikäli vakuutusmaksut eivät ylitä 8 500 euroa verovuodessa. Lisäksi edellytetään, että eläke alkaa aikaisintaan vakuutetun saavutettua tuloverolaissa annetun, syntymävuodesta riippuvan eläkeiän. Lisäksi edellytetään, ettei vanhuuseläkettä nosteta lyhyemmässä kuin kymmenen vuoden ajassa.

Vakuutusmaksulla ei saa korvata palkanmaksua eikä työntekijällä saa olla valintavaltaa palkan ja vakuutusmaksun välillä.

Jos vakuutetulla on yrityksen ottaman yksilöllisen eläkevakuutuksen lisäksi oma yksilöllinen eläkevakuutus, voi itse otetun eläkevakuutuksen maksujen vähennysoikeus pienentyä. Jos yritys maksaa kalenterivuoden aikana vakuutusmaksun työntekijänsä yksilölliseen eläkevakuutukseen, työntekijä voi maksaa itse otettuun vakuutukseensa saman kalenterivuoden aikana vähennyskelpoisesti enintään 2 500 euroa vakuutusmaksuja.


Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä, niin autamme tekemään sinulle ja yrityksellesi sopivan ratkaisun. Voimme sopia myös kätevän etätapaamisen, jossa asiantuntijamme pääsee mutkattomasti kartoittamaan tilanteesi.

Sovi etätapaaminen


Uutiset ja blogit

Pitääkö minun olla huolissani eläkkeestäni?

Lähes 70 prosenttia yrittäjistä säästää säännöllisesti

Kumpi olisi parempi perintövero vai luovutusvoittovero?

Yrityksissä palkittiin henkilöstöä viime vuonna vapaaehtoisilla eläkeratkaisuilla

LähiTapiola Henkiyhtiö parantaa henkivakuutusasiakkaittensa vakuutusturvaa

­

Palveluntarjoaja: Ryhmäeläkevakuutuksen ja yksilöllisen eläkevakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.


Katso myös: