Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Työntekijän henkivakuutus

Vapaaehtoinen henkivakuutus on merkittävä lisäturva pakollisen työnantajain ryhmähenkivakuutuksen rinnalla. Vakavan sairauden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalle otettavat vakuutukset varmistavat työntekijöidesi ja heidän perheiden toimeentulon yllättävissä tilanteissa.

Työntekijän henkivakuutus meille kaikille

Työnantaja voi tarjota sinulle kattavan henkivakuutuksen taloutesi turvaksi. Työntekijöiden henkivakuutus voi täydentää lakisääteistä sosiaaliturvaasi esimerkiksi vakavan sairauden, pysyvän työkyvyttömyyden tai pitkäaikaisen sairauden varalta.

Henkivakuutuksen eri osista koostuvan kokonaisuuden tarkoituksena on täydentää lakisääteistä sosiaaliturvaasi oman elämäntilanteesi edellyttämällä tavalla. Työnantajalle vakuutusmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa ja työntekijälle vakuutus on veroton luontoisetu.

Henkivakuutus on merkittävä lisäetu

Vakuutuksen voi ottaa yhdelle henkilölle tai useammalle työntekijälle. Laaja vakuutus on arvokas henkilöstöetu.

Esimerkiksi työtulon perusteella laskettavan Kelan sairauspäivärahan määrä on työtuloon suhteutettuna pienempi, jos tulotasosi on selvästi suomalaista keskiansiota korkeammalla. Tällöin täydentävälle turvalle voi olla merkittävä tarve. Voit tutustua sairauspäivärahan laskemisessa käytettävään kaavaan Kelan sivuilla.

Lisäksi vapaaehtoinen henkivakuutus antaa työnantajan pakollisen ryhmähenkivakuutuksen rinnalla merkittävää lisäturvaa kuoleman varalle, sillä pakollisen vakuutuksen korvaus on turvantarpeeseen verrattuna liian pieni. Lisätietoa pakollisen työnantajain ryhmähenkivakuutuksen korvaussummista löydät täältä.


Kiinnostuitko?

Pyydä rohkeasti yhteydenottoa, niin autamme tekemään sinulle ja yrityksellesi sopivan ratkaisun.

Pyydä yhteydenottoa


Taloudellista turvaa henkivakuutuksella

Tietoa yrityksen henkivakuutuksesta

Kun haet vakuutusta, tilanteesi ja vakuutustarpeesi kartoitetaan huolellisesti. Kartoituksen perusteella rakennamme sinulle sopivan ratkaisun. Vakuutussopimus perustuu hakemukseen, jossa vakuutuksenottajana toimiva yritys ilmoittaa valitsemansa vakuutusturvan.

Vakuutushakemuksen lisäksi tarvitaan selvitys terveydentilastasi. Joskus terveydentilan perusteella voidaan vakuutusmaksua korottaa tai vakuutusta ei voida myöntää ollenkaan. Työkyvyttömyysturvaa ja vakavan sairauden turvaa voidaan lisäksi rajoittaa terveydentilasi perusteella. On tärkeätä, että antamasi tiedot ovat oikeita ja että vastaat kaikkiin kysymyksiin totuudenmukaisesti. Väärästä tai puutteellisesta tiedosta voi seurata, että LähiTapiolan korvausvastuuta rajoitetaan vakuutussopimuslain mukaan.


Vakuutussopimuksesi tulee voimaan, kun siitä tehty tarjous on hyväksytty tai kun hyväksytty tarjous tai hakemus on lähetetty LähiTapiolalle. LähiTapiola lähettää vakuutuksenottajalle vuosittain vakuutuskirjan, johon on merkitty voimassa oleva vakuutusturva. Myös vakuutetulle lähetetään vuosittain tieto voimassa olevasta vakuutusturvasta.


Vakuutussopimuksesi tiedot ja siihen liittyvät ehdot löytyvät verkkopalvelusta. Verkkopalvelussa voit myös tarvittaessa tehdä sopimukseen liittyviä muutoksia, esimerkiksi muuttaa maksueriä tai edunsaajaa. Verkkopalveluun kirjautuminen tapahtuu täältä. Voit käyttää verkkopalvelua suojatussa ympäristössä verkkopankkitunnuksilla.

Jos haluat muuttaa vakuutusturvaa, voit lähettää meille viestin verkkopalvelun kautta. Jos haluat korottaa vakuutuksen korvaussummaa, se edellyttää, että terveydentilassasi ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sen vuoksi muutosten yhteydessä on annettava uusi terveysselvitys. Korvaussumman muutokset voidaan tehdä seuraavan vakuutuskauden alusta lukien.


Yritysturva-vakuutus sisältää aina kuolemanvaravakuutuksen. Vakuutuksen korvaussumma määritetään vakuutusta hakiessa. Vakuutukseen voi valita alenevasummaisen tai kiinteäsummaisen kuolemanvaravakuutuksen. Alenevasummaisessa korvaussumma alenee vuosittain iän myötä. Kiinteäsummaisessa korvaussumma pysyy samana mutta vakuutusmaksu nousee iän myötä. Ryhmäratkaisu tehdään aina kiinteäsummaisena.

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutettuna voi olla 15 vuotta täyttänyt henkilö. Vakuutusta on haettava viimeistään sen vuoden aikana, kun vakuutettu täyttää 80 vuotta. Vakuutus päättyy vakuutetun osalta viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 90 vuotta.

Korvauksen maksaminen

Vakuutusta hakiessa määritellään edunsaaja eli vakuutuksenottaja määrää siitä, kenelle korvaus kuolemantapauksessa maksetaan. Korvaus maksetaan edunsaajalle, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassa ollessa. Jos edunsaajana on omaiset, vakuutuskorvaus maksetaan ensisijaisesti vakuutetun aviopuolisolle ja lapsille. Jos vakuutussopimus tehdään yrityksen turvaksi, edunsaajaksi määrätään vakuutuksen ottanut yritys. Korvaus maksetaan vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetun omaisille, jos edunsaajaa ei ole määrätty. Edunsaajamääräyksen muutokset on ilmoitettava LähiTapiolaan kirjallisesti.


Korvauksensaaja on oikeutettu pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettavaan kertakorvaukseen, jos vakuutettu menettää lopullisesti työkykynsä sairauden tai tapaturman vuoksi, eikä kykene enää tekemään omaa työtään tai muutakaan sellaista työtä, jota voitaisiin pitää hänelle ikä ja ammattitaito huomioon ottaen sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana. Vakuutetulla ei ole myöskään mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen. Korvattavuuden edellytyksenä on lisäksi se, että sairauden tila on vakiintunut ja pysyvä, paranemista ei ole odotettavissa eikä sairauden tila ole nopeasti huononeva.

Korvaussumma sovitaan vakuutusta hakiessa. Pysyvän työkyvyttömyyden vakuutus voidaan yksilöllisessä ratkaisussa tehdä alenevasummaisena tai kiinteäsummaisena eli vakuutuksen korvaussumma alenee vakuutuksen voimassaoloaikana iän myötä tai pysyy samana. Ryhmäratkaisu tehdään aina kiinteäsummaisena.

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutettuna voi olla 15 vuotta täyttänyt henkilö. Vakuutusta on haettava viimeistään sen vuoden aikana, kun vakuutettu täyttää 64 vuotta (ryhmäratkaisussa 67 vuotta). Vakuutus päättyy vakuutetun osalta, kun pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaus on maksettu, tai viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta (ryhmäratkaisussa 68 vuotta).

Korvauksen maksaminen

Sovittu kertakorvaus maksetaan, kun työkyvyttömyys on kestänyt vähintään vuoden ja on osoitettu lopulliseksi. Korvaus maksetaan määritellylle korvauksensaajalle.


Vakuutuksen perusteella maksetaan kertakorvaus, jos vakuutetulla on todettu ehdoissa määritelty sairaus tai hänelle tehdään ehdoissa määritelty toimenpide. Kertakorvauksen määrä sovitaan vakuutusta tehtäessä. Määrä voi olla vähintään 10 000 euroa ja enintään 150 000 euroa.

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutettuna voi olla 18 vuotta täyttänyt henkilö. Vakuutusta on haettava viimeistään sen vuoden aikana, kun vakuutettu täyttää 64 vuotta. Vakuutusturva päättyy vakuutetun osalta, kun vakuutuksesta on maksettu hänen osaltaan sovittu kertakorvaus, tai viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta.

Korvauksen maksaminen

Vakavan sairauden kertakorvaus maksetaan vakuutetulle ja korvaus voidaan maksaa vain kerran sopimusaikana. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että

 • ehdoissa määritelty vakava sairaus todetaan vakuutetulla ensimmäisen kerran vakuutussopimuksen voimassa ollessa ja 90 päivän karenssiajan jälkeen vakuutussopimuksen alkamisesta tai

 • ehtojen tarkoittama toimenpide suoritetaan ensimmäisen kerran vakuutussopimuksen voimassa ollessa ja 90 päivän karenssiajan jälkeen vakuutussopimuksen alkamisesta ja

 • vakuutettu itse hakee korvausta elinaikanaan, aikaisintaan 28 päivän kuluttua korvattavasta diagnoosista tai toimenpiteestä.

Vakavan sairauden kertakorvaukseen oikeuttavat sairaudet ja toimenpiteet

 • Syöpä
 • Aivokasvain
 • Sepelvaltimon ohitus avosydänleikkauksella
 • Sydänläpän korvaaminen keinoläpällä
 • Sydäninfarkti
 • Munuaisten vajaatoiminta
 • Elin- tai luuydinsiirto
 • MS-tauti
 • Aivohalvaus

Tarkemmat tiedot korvauksen piiriin kuuluvista sairauksista ja toimenpiteistä löydät tuoteselosteelta.


Työkyvyttömyyspäivärahaa maksetaan, jos vakuutettu joutuu työkyvyttömäksi sairauden tai vamman vuoksi. Päivärahan määrä sovitaan vakuutusta hakiessa. Korvauksia maksetaan koko vakuutusaikana enintään 365 tai 730 päivältä. Osittainen työkyvyttömyys ei oikeuta korvaukseen.

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutettuna voi olla 15 vuotta täyttänyt henkilö. Vakuutusta on haettava viimeistään sen vuoden aikana, kun vakuutettu täyttää 64 vuotta (ryhmäratkaisussa 67 vuotta). Vakuutus päättyy, kun vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan päättyy, tai viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta (ryhmäratkaisussa 68 vuotta).

Korvauksen maksaminen

Korvausta maksetaan, kun yhtäjaksoinen työkyvyttömyys on kestänyt yli valitun omavastuuajan. Omavastuuaika voi olla 21, 30, 60 tai 90 päivää. Korvaus maksetaan määritellylle korvauksensaajalle.


Tapaturmaisen invaliditeetin vakuutus on pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksen lisävakuutus. Haettava korvausmäärä ei voi olla suurempi kuin pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksessa. Vakuutuksen perusteella maksetaan kertakorvaus pysyvästä invaliditeetista, jonka haitta-aste on vähintään 10% ja joka aiheutuu vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneesta tapaturmasta.

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutettuna voi olla 15 vuotta täyttänyt henkilö. Vakuutusta on haettava viimeistään sen vuoden aikana, kun vakuutettu täyttää 67 vuotta. Vakuutus päättyy, kun LähiTapiola on maksanut korvausta yhdestä tai useammasta tapaturmasta yhteensä 100 prosentin haitta-asteen mukaan, tai viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta.

Korvauksen maksaminen

Korvauksena maksetaan haitta-astetta vastaava osuus korvaussummasta, kun vamma on pysyvä ja haitta-aste on voitu todeta. Korvaus maksetaan yleensä vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle.


Korvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee tapaturmaisesti vakuutuksen voimassaoloaikana. Tämä vakuutus voidaan ottaa vain kuolemanvaravakuutuksen lisävakuutukseksi ja haettava korvausmäärä ei voi olla suurempi kuin kuolemanvaravakuutuksessa. Korvaus maksetaan edunsaajalle kuolemantapauskorvauksen lisäksi.

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutettuna voi olla 15 vuotta täyttänyt henkilö. Vakuutusta on haettava viimeistään sen vuoden aikana, kun vakuutettu täyttää 67 vuotta. Vakuutus päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta.


Korvaushakemuksen sekä ohjeet korvauksen hakemiseksi saat lahitapiola.fi-sivustolta tai LähiTapiolan toimistolta. Korvauksen hakija toimittaa korvaushakemuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat ja tiedot omalla kustannuksellaan LähiTapiolalle.

Tarkempia ohjeita korvauksen hakemista varten saat myös soittamalla puhelinpalveluumme 09 453 8000 (ma - pe klo 9- 16).


Vakuutusmaksuun vaikuttaa valitun turvan ja vakuutussumman lisäksi vakuutetun/vakuutettujen ikä. Kiinteäsummaisten vakuutusten maksut nousevat vuosittain vakuutetun /vakuutettujen iän myötä. Vakuutusmaksuja ja korvaussummia tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksillä. Vakuutusmaksu peritään vakuutuksen voimassaoloajalta.

Vakuutusmaksun maksaminen

Valittavana on useita eri maksutapoja. Vakuutuksen vuosimaksu voidaan jakaa jopa 12 maksuerään, jolloin edellytyksenä on paperittoman palvelun käyttöönotto. LähiTapiola lähettää laskun aina vähintään kuukautta ennen eräpäivää. Jos vakuutusmaksua ei ole kokonaan maksettu viimeistään eräpäivänä, LähiTapiola lähettää vakuutuksenottajalle irtisanomisilmoituksen. Irtisanomisajan kuluessa on vielä mahdollisuus maksaa vakuutusmaksu ja varmistaa turvan jatkuminen. Vakuutusturva päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä, ellei erääntynyttä maksua ole maksettu eräpäivään mennessä.


Henkilöyhtiöt (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiöt sekä toiminimet voivat yleensä vähentää työntekijöilleen ottamansa Yritysturva-vakuutuksen maksut verotuksessaan.

Toiminimen haltijalle, hänen puolisolleen tai alle 14-vuotiaalle lapselle otettujen vakuutusten vakuutusmaksuja ei voi vähentää verotuksessa.

Kuolemanvaravakuutuksen osalta edellä mainittu vähennysoikeus edellyttää kuitenkin, että edunsaajina ovat vakuutetun lähiomaiset. Jos edunsaajana on yritys, kuolemanvaravakuutuksen vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia vain, jos vakuutuksen on ottanut yritys tai yhteisö (osakeyhtiö, osuuskunta) ja vakuutettuna on henkilö, jonka työpanoksella on yrityksen toiminnalle huomattava merkitys.

Henkilöyhtiöiden ottamien kuolemanvaravakuutusten maksut eivät siis ole vähennyskelpoisia, jos edunsaajana on yritys.

(Verotus on tässä esitetty pääpiirteittäin ja sellaisena kuin se on voimassa 1.12.2017. Verosäännökset ja verotuskäytännöt voivat muuttua tulevaisuudessa. LähiTapiola ei vastaa mahdollisista veroseuraamuksista tai niiden aiheuttamista muista kustannuksista.)


Työnantajan ottaman riskivakuutuksen maksu ei yleensä ole vakuutetun työntekijän veronalaista tuloa. Vakuutettaessa yrityksen osakkaita ja yhtiömiehiä, on vakuutusratkaisun oltava kuitenkin tavallinen ja kohtuullinen.

Muulle kuin koko henkilöstölle otettuna vakavan sairauden kertakorvaus on työntekijöille yleensä veronalainen etu.

(Verotus on tässä esitetty pääpiirteittäin ja sellaisena kuin se on voimassa 1.12.2017. Verosäännökset ja verotuskäytännöt voivat muuttua tulevaisuudessa. LähiTapiola ei vastaa mahdollisista veroseuraamuksista tai niiden aiheuttamista muista kustannuksista.)


Kaikki yritykselle maksettavat henkilövakuutuskorvaukset ovat yritykselle veronalaista elinkeinotuloa. Yritys voi kuitenkin korvauksen maksamisvuonna vähentää maksettavasta suorituksesta aikaisemmin vähentämättömän vakuutusmaksun verotuksessaan.

(Verotus on tässä esitetty pääpiirteittäin ja sellaisena kuin se on voimassa 1.12.2017. Verosäännökset ja verotuskäytännöt voivat muuttua tulevaisuudessa. LähiTapiola ei vastaa mahdollisista veroseuraamuksista tai niiden aiheuttamista muista kustannuksista.)


Kuolemantapauskorvauksen verotus

Lähiomaisille maksettava korvaus on kokonaan perintöveron alaista. Jos kuolemantapauskorvaus maksetaan muille kuin lähiomaisille, maksettavat korvaukset ovat kokonaan veronalaista pääomatuloa.

Lähiomaisia ovat puoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat perilliset (lapset, lapsenlapset ja vanhemmat), ottolapset ja näiden rintaperilliset, kasvattilapset sekä puolison lapset. Verotuksessa lähiomaisena pidetään myös avopuolisoa, kun avopuolisoilla on yhteinen talous ja heillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat olleet aikaisemmin avioliitossa keskenään.

Pysyvän työkyvyttömyyden, vakavan sairauden ja tapaturmaisen invaliditeetin kertakorvaus

Nämä kertakorvaukset ovat vakuutetulle verovapaita.

Työkyvyttömyyspäiväraha

Työkyvyttömyysvakuutuksesta maksettu päiväkorvaus on vakuutetulle veronalaista ansiotuloa.

(Verotus on tässä esitetty pääpiirteittäin ja sellaisena kuin se on voimassa 1.12.2017. Verosäännökset ja verotuskäytännöt voivat muuttua tulevaisuudessa. LähiTapiola ei vastaa mahdollisista veroseuraamuksista tai niiden aiheuttamista muista kustannuksista.)


Tuoteselosteesta poiketen vakuutusta on haettava viimeistään sen vuoden aikana, kun vakuutettu täyttää 67 vuotta.

Tuoteseloste


Pyydä yhteydenottoa

­

Palveluntarjoaja: Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.


Katso myös: